סרח תורנ

.הרונמה רויצ םהילעו דומלתה תפוקתמ םיידוהי סרח תורנ