רמועה תחנמהרותב רמועה תחנמ

םכל ןתנ ינא רשא ץראה לא ואבת יכ...
הריצק תא םתרצקו
:ןהכה לא םכריצק תישאר רמע תא םתאבהו
םכנצרל 'ה ינפל רמעה תא ףינהו
:ןהכה ונפיני תבשה תרחממ
(אי-י ,גכ ארקיו)

.םירועש וא םיטיח תלוסמ אבה ןברוק - החנמ
.ורצקנש םילוביש לש המרע ;םירועש תדימ - רמוע
.ותוא ףינמ ןהכהו ,ןסינב ז"טב םיאיבמש םירועש רמוע - הפונתה רמוע

תרחמל רמועה תא רוצקל (םייק היה שדקמה-תיבש ןמזב) הרותה ןמ "השע" תווצמ
,ןהכה ידי לע ותוא ףינהל ,ןסינב ז"ט לילב ,(תבשה תרחממ=) חספ לש ןושארה םויה
.ןסינב ז"ט םויב רמועה תחנמ תא בירקהלו

?רמועה לש ריצקה סקט ליחתה דציכו יתמ .1

.רואיבה תרזעב התוא ודמיל .האבה הנשמב תאצמנ וז הלאש לע תובושתה .2
םישדוק רדס
תוחנמ תכסמ
'י קרפ
'ג הנשמ

?םישוע ויה דציכ
,בוט םוי ברעמ םיאצוי ןיד תיב יחולש
,עקרקל רבחמב תוכירכ ותוא םישועו
.רוצקל חונ אהיש ידכ
,םשל תוסנכתמ םשל תוכומסה תוריעה לכו
.לודג קסעב רצקנ אהיש ידכ
,הכשחש ןויכ
:םהל רמוא
.ןיה :םירמוא ?שמשה אב
.ןיה :םירמוא ?שמשה אב
.ןיה :םירמוא ?שמשה אב
.ןיה :םירמוא ?וז לגמ
.ןיה :םירמוא ?וז לגמ
.ןיה :םירמוא ?וז הפק
.ןיה :םירמוא ?וז הפק
:םהל רמוא תבשב
.ןיה :םירמוא ?וז תבש
.ןיה :םירמוא ?וז תבש
!רצק :ול םירמוא םהו ?רצקא
!רצק :ול םירמוא םהו ?רצקא
,רבדו רבד לכ לע םימעפ השלש
.ןיה ,ןיה ,ןיה :ול םירמוא םהו
:םירמוא ויהש ,םיסותיבה ינפמ ?המל ךכ לכ
.בוט םוי יאצומב רמעה תריצק ןיא

:רואיב
הדשל םיאצוי ויה ןיד תיב יחילש
,(ןסינב ד"י =) חספה גח ברעב
,תודוגאב םילובישה ישאר תא םירשוק ויהו
,עקרקל תורבוחמ ןהשכ
רהמ ןתוא רוצקל ולכויש ידכ
.בוט םוי יאצומב
תובורקה תורייעב םירגה םישנאה לכ
,םש וסנכתה ריצקה םוקמל
:רמאנש ,םע בורב ךרעיי ריצקה סקטש ידכ
.(חכ ,די ילשמ) "ךלמ תרדה םע בורב"
,ןסינב ז"ט ליל
:הלאש לכ םימעפ שולש רצוקה םתוא לאוש
.ןכ :םיבישמ םלוכו ?שמשה העקש
?הז לגמב האובתה רוצקא - ?וז לגמ
.ןכ :םיבישמ םלוכו
?הז לסל םילבישה תא סינכא - ?וז הפוק
.ןכ :םיבישמ םלוכו
:רצוקה לאוש ,תבשב לח ןסינב ז"ט םא
.ןכ :םיבישמ םלוכו ?וז תבשב רוצקא
.הריצקה ינפל הנורחאה הלאשה - ?רוצקא
!רוצק :םיבישמ םלוכו
,הלאש לכ לע רצוקה רזוח םימעפ שולש
.ןכ ,ןכ ,ןכ :םעפ לכב ול םיבישמ םלוכו
ואב הזכ ינומה סקטב הלאה תולאשה לכ
.הפ-לעבש הרותב ורפכש םיסותיבה דגנ

.הנשמב אשירה לע תוססובמ תואבה תולאשה שש לע תובושתה
.הנוכנה הבושתה דיל ונמס

?בוט םוי ברעב הדשל ןיד תיב יחולש ואצי ךיראת הזיאב .3

ןסינב ו"ט - -

ןסינב ז"ט - -

ןסינב ד"י - -

הדשל ןיד תיב יחילש ואצי ובש םויב קרפה תליחתב ןסינ שדוח חולב ונמס .4
.(ןיד תיב =) דב תויתואה תא - -

?עקרקל תורבוחמ ןהשכ םילובישה ישאר לש תוכירכ ושע יתמ .5

בוט-םוי יאצומב - -

בוט-םוי ברעב - -

בוט-םויב - -

?עקרקל תורבוחמ ןהשכ םילובישה ישאר תא ורשק עודמ .6

.חספ לש ןושאר בוט-םוי יאצומב "רוצקל חונ אהיש ידכ - -

."לודג קסעב רצקנ אהיש ידכ - -

?הנשמב "לודג קסע" שוריפה המ .7

הלודג תונח - -

תחלצומ הקסיע - -

םע בורב - -

?םשל תוכומסה תורייעה ישנא לכ ריצקה םוקמל וסנכתה עודמ .8

."רוצקל חונ אהיש ידכ" - -

."לודג קסעב רצקנ אהיש ידכ" - -

.ןיד תיב יחולשל דובכ תתל ידכ - -

(ןיה ,ןיה ,ןיה" דע "הכשחש ןויכ"מ) הנשמב (אתעיצמ) ינשה עטקה תא ואריק
:תואבה תולאשה לע ונעו ,ליבקמה רואיבבו

_________ ?"הכשחש ןויכ" :הנשמה תרמוא הליל הזיא לע .9

___________?"שמשה אב" :לאוש ימ .10

?ריצקל דע רצוקה לאוש תופסונ תולאש ולא .11

________ .4 ________:תבשב .3________ .2 _______ .1 - -

___________?הלאש לכ רצוקה לאוש םימעפ המכ .12

?םימעפ המכו ,ויתולאש לע רצוקל םיסנכתמה םינוע המ .13

________________ , ____ ____ ____

:הנשמה ןושל וזו .לודג קסעב רמועה רצקנ עודמ ,הנשמה הריבסמ אפיסב

:םירמוא ויהש ,םיסותיבה ינפמ ?המל ךכ לכ"
."בוט םוי יאצומב רמעה תריצק ןיא

,ינשה שדקמה תיב ימיב םידוהי לש תכ - םיסותייב
.הפ-לעבש הרותב ורפכש

.הנשמהמ וטטצ ?רמועה תריצק לש ךיראתה ןיינעב םיסותייבה םירמוא ויה המ .14

."_____ _____ __________ _________ ________ ____ :םירמוא ויהש"

:רמועה תריצקב קסועה קוספב וטושפכ "תבש" הלימה תא ושריפ םיסותייבה
םכל םתרפסו" :רמועה תריפסב קסועה קוספבו "ןהכה ונפיני תבשה תרחממ"
."תבשה תרחממ
תא תוחדל שי אלא ,"בוט םוי יאצומב רמועה תריצק ןיא" :םירמוא ויה ךכיפל
.חספ לש ןושארה בוט םוי רחאלש הנושארה תבש יאצומל דימת ריצקה

תרחממ" :היפלו ,הפ-לעבש הרותב הלבקה יפ לע בותכה תא ושריפ ונימכח
ונקית ךכיפל .לוח םויב םג ,חספ לש ןושארה בוט םוי תרחמל סחייתמ "תבשה
ןיא יכ םלוכ ועדיי ןעמל ,לודג קסעב רמועה לש ריצקה סקט תא םייקל ונימכח
.םיסותייבה ומכ גוהנל
:רמאנ 'ב דומע ז'י ףד הגיגח תכסמב ,ארמגב

:בותככ ,םימי תונמל הוצמ
,"םוי םישמח ורפסת"
:בותככ ,תועובש תונמל הוצמו
."ךל רפסת תעובש העבש"


הרותב רמועה תריפס
תבשה תרחממ םכל םתרפסו
הפונתה רמע תא םכאיבה םוימ
:הנייהת תמימת תותבש עבש
.. םוי םישמח ורפסת תעיבשה תבשה תרחממ דע
(זט-וט ,גכ ארקיו)


ךל רפסת תעבש העבש
:תועבש העבש רפסל לחת המקב שמרח לחהמ
ךדי תבדנ תסמ ךיהלא 'הל תועבש גח תישעו
(י-ט ,זט םירבד) :ךיהלא 'ה ךכרבי רשאכ ןתת רשא

,רמועה תחנמ תברקה םוימ רמועה תריפס תא רופסל הרותה ןמ "השע" תווצמ
גח" דע ,["תותבש עבש" =] תועובש העבש ךשמב ,(תבשה תרחממ=) ןסינב ז"טב
.םישימחה םויה אוהש ,ןויסב 'וב לחה ,(הרות ןתמ גח =) "תועבש

ךיישה רפסמה תא םירפוס רמועה תריפס ימי 49 ב תיברע תליפתב הליל לכב
.תועובשה תאו םימיה תא םירפוס ,הריפסל יעיבשה םויהמ לחה .םוי ותואל
."רמועה תריפס לע..." :תדחוימ הכרב םיכרבמ ,הליל לכב הריפסה ינפל

.האולמב הכרבה תא ומשירו ,"רמועה תריפס" קרפה תא רודיסב ואצימ .15

___________________________ךורב" .ומילשה - -

."____________________________________________ - -

.ומילשה .יעישתה םויל תכיישה הריפסה לש קיודמה חסונה תא ופיסוה .16

."_______________________________________ םויה" - -

.העשתו םיעבראה םויל תכיישה הריפסה לש קיודמה חסונה תא ופיסוה - -

____________________________םויה" ומילשה - -

___________________ - -

."________________________ - -


:םישדוח השולש ינפ לע תסרפתמ רמועה תריפס
;ןסינ שדוחב םוי 15
;רייא שדוחב םוי 29
.ןוויס שדוחב םימי 5
.םוי 49 :לכה ךס
.הרות ןתמ גח - תועובשה גח - ןוויסב 'ו אוה םישימחה םויה


ןוויס שדוח חולבו רייא שדוח חולב ,ןסינ שדוח חולב תובושתה תא ונמס .17
.םכינפלש - --
(ןוויסב 'ה ללוכ) ןוויסב 'ה םוי דע ןסינב ז"ט םוימ ,49-1 םירפסמה תא ומשר - --
:וז ךרדב - --
.7-1 םירפסמב חספ גח ורסיאו חספה ימי לכ תא תחא תבב ונמס - --
.(49-8) הליל ותואל תכיישה רמועה תריפס תא םוי לכב ונמס ךליאו ןאכמ - --


ן ס י נ

תבש 'ו םוי 'ה םוי 'ד םוי 'ג םוי 'ב םוי 'א םוי
א _______ _______ _______ _______ _______ _______
ח ז ו ה ד ג ב
וט די גי בי אי י ט
בכ אכ כ טי חי זי זט
טכ חכ זכ וכ הכ דכ גכ
_______ _______ _______ _______ _______ _______ ל


ר י י א

תבש 'ו םוי 'ה םוי 'ד םוי 'ג םוי 'ב םוי 'א םוי
ו ה ד ג ב א _______
גי בי אי י ט ח ז
כ טי חי זי זט וט די
זכ וכ הכ דכ גכ בכ אכ
_______ _______ _______ _______ _______ טכ חכ


ן ו י ס

תבש 'ו םוי 'ה םוי 'ד םוי 'ג םוי 'ב םוי 'א םוי
ה ד ג ב א _______ _______
בי אי י ט ח ז ו
טי חי זי זט וט די גי
וכ הכ דכ גכ בכ אכ כ
_______ _______ _______ ל טכ חכ זכ


"ושדוחב שדוח" ןכותל הרזח