הרותב חספ

םיברעה ןיב שדחל רשע העבראב ןושארה שדחב
:'הל חספ
'הל תוצמה גח הזה שדחל םוי רשע השמחבו
:ולכאת תוצמ םימי תעבש
(ו-ה ,גכ ארקיו)

:ומילשה .1

_______ שדוח - ןושארה שדוחה

_______ב ___ - "שדחל רשע העבראב"

_______ ב ___ - הזה שדחל םוי רשע השמחב"

;חספ ברע - ןסינב ד"י
.חספ ןברוק ,םייברעה ןיב ,חספ ברעב ובירקה םייק היה שדקמה תיבש ןמזב

.םויה ףוס דע םויה תוצחמ - "םיברעה ןיב"

.םכינפלש ןסינ שדוח חולב תובושתה תא ונמס .2
.(חספ ברע =) פע תויתואה תא ומשיר ןסינב ד"י םויב
.(חספ=) ספ תויתואה תא םימעפ 7 ומשיר ןסינב א"כ םוי דע ןסינב ו"ט םוימ

ן ס י נ

תבש 'ו םוי 'ה םוי 'ד םוי 'ג םוי 'ב םוי 'א םוי
א _______ _______ _______ _______ _______ _______
ח ז ו ה ד ג ב
וט די גי בי אי י ט
בכ אכ כ טי חי זי זט
טכ חכ זכ וכ הכ דכ גכ
_______ _______ _______ _______ _______ _______ לץמח תקידב

דעומ רדס
םיחספ תכסמ
'א קרפ
'א הנשמ

רשע העבראל רוא
.רנה רואל ץמחה תא םיקדוב
ץמח וב ןיסינכמ ןיאש םוקמ לכ
.הקידב ךירצ ןיא

"ץמח אל יכ תוצמ תגע" םמיע וחקל ,ןסינב ו"טב ,ןוזפיחב םירצממ לארשי ינב תאצב
.(טל ,בי תומש)

בותככ ,תיבב ץמח אצמייו הארייש רוסא ףאו ,חספב ץמח לוכאל רוסא ךכיפל
.הרותב

:ב ונייע .3
.ומילשהו ,ד קוספ ז"ט קרפ םירבד שמוח .א - -
.ומילשהו ,טי קוספ ב"י קרפ תומש שמוח .ב - -

."םימי _______ךלבג לכב ______ךל ________ _____" .1 - -

."םכיתבב _______ ___ ______ םימי _______" .2 - -

ץמח = רואש

:אצמיי לבו האריי לב
לש ותושרב ץמח תואצמה תרסואה השעת אל תוצמ
,ןסינב ד"יב חספה ןברוק תברקה ןמזב לארשימ םדא
.ןסינב א"כ דע ו"טמ ,חספה גח ימי תעבש לכב ןכו

?דציכו יתמ .ורעבל ידכ ,חספה ינפל ץמחה תא קודבל ובייח םימכח .4
.הנשמב - וז הלאש לע תובושתה - -

.הנשמה ןושלב ובתיכ ?ץמחה תא םיקדוב יתמ .5

"______ _________ ______" - -

.תצבשמב ומשיר ?שדוחה ןויצל הנשמב המושר הניא הלימ וזיא .6
.הנוכנה הבושתה דיל ונמס ?"רשע העבראל רוא" שוריפה המ .7

.רקובב ןסינב ד"י - -

.םייברעה ןיב ןסינב ד"י - -

.ןסינב ד"י ליל - -

םדא ינב הלילבש ינפמ ,ןסינב רשע העבראל רוא ץמחה תא קודבל ובייח םימכח
.םהיתבב םייוצמ

.ןסינב ד"י ליל תא ןסינב ג"י םויב קרפה תליחתב ןסינ שדוח חולב ונמס .8
.רוחש עבצב הנותחתה תצבשמה תיצחמ תא וסכ - -
.(ץמח תקידב=) חב תויתואה תא הנוילעה תצבשמה תיצחמב ומשיר - -

.הנשמה ןושלב ובתיכ ?ןסינב רשע העבראל רוא ץמחה תא םיקדוב רוא הזיאל .9

"_______ _______" - -

.הלילב הקידבל הפי רנה רוא יכ ,רנה רואל ץמחה תא קודבל ובייח םימכח

?יהמ .תדחוימ הכרב םיכרבמ ץמחה תא קודבל םיליחתמש ינפל


.התוא ומשירו הכרבה תא ואצימ ,"חספ לש הדגה" וחתיפ .10

________ רשא ________ ______ _______ ___ ______ ךורב" - -

."ץמח ________ ____ __________ __________ - -

?הקידבה תעשב קוידב םישוע המ ?ץמחה תא םיקדוב דציכ .11

.םכיתבב ץמחה תקידב לע התיכב ורפס .12

?חספ ינפל ץמח קודבל ךרוצ ןיא ןכיה .13
.ותוא וקיתעה .הנשמב ינשה טפשמב הבותכ וז הלאש לע הבושתה -- -.הנשמה תא הפ-לעב ודמילו וננש .14

.םינוש םיצפחו םירישכמ ,םירדח - הכותבו ,הריד לש טוטרש םכינפל *
.רפסמ שי טירפ לכל *
.הרידב םינושה םיטירפה לש הליבקמ תרפסוממ המישר - טוטרשה ינפל *
ךשמב ץמח םהב םיסינכמ ןיא יאדו - ראשבו ,ץמח שיש ןכתי םיטירפהמ קלחב *
.הנשה לכ -


."אל" וא "ןכ" הלימה תא תוקירה תוצבשמהמ תחא לכב המישרב ונמס .15

.הקידב ךירצ ןיא = אל .ץמחה תא םיקדוב = ןכ - -

חבטמ .1

הייפא רונת .2

חבטמ תונורא .3

ררקמ .4

הסיבכ תנוכמ .5

שוביי תנוכמ .6

הווזמ .7

לכוא תניפ .8

תינולס הפס .9

היזיוולט רישכמ .10

םירפס תונורא .11

םידגב תונורא .12

תופורת ןורא .13

היטבמא תרעק .14

תוספרמ .15


"ושדוחב שדוח" ןכותל הרזח