דעומ רדס
תינעת תכסמ
'ד קרפ
'ו הנשמ

וניתובא תא וערא םירבד השמח
,זומתב רשע העבשב
.באב העשתב השמחו

זומתב רשע העבשב
,ריעה העקבהו ,דימתה לטבו , תוחולה ורבתשנ
.לכיהב םלצ דימעהו ,הרותה תא סומטספא ףרשו

:באב העשתב
,ץראל וסנכי אלש וניתובא לע רזגנ
,הינשבו הנושארב תיבה ברחו
.ריעה השרחנו ,רתב הדכלנו

.החמשב ןיטעממ בא סנכנשמ

:םיבוצע םיכיראת ינשב לארשי םעל ועריאש םישק םיעוריא הרשעב תקסוע ונתנשמ
".באב העשתב השימחו ,זומתב רשע העבשב.. .םירבד השימח"

.תינעת ימיל הלאה םימיה ינש ועבקנ ךכיפל


.באב העשתבו זומתב רשע העבשב ועראש (5+5) םירבדה תרשעל םירבסה םכינפל .1
,םירבסהב ונייע ,הנשמב םירבדה תא ואריק .הנשמבש רדסה יפל םניא םירבסהה - -
.ומוקמב רבסה לכ ,אבה דומעב הלבטל םתוא וסינכהו - -

:זומתב רשע העבשב
.ינשה שדקמה-תיב ימי ףוסב םילשורי תומוח וצרפנ *
.םיאנומשחה דרמ ץרפ הז השעמ תובקעבו ,הרות רפס ףרש סוכויטנא ביצנ *
.ןושארה שדקמה-תיבב דימת תונברק בירקהל וקיספה *
.ינשה שדקמה תיבב לספ דימעה סומטספא *
.םינושארה תוחולה תא רבש ונבר השמ *

:באב העשתב
.אבכוכ-רב דרמ ימחול לש ןורחאה רצבמה לפנ *
.ינשה שדקמה תיב ברחנ *
.רכז הנממ ראשיי אלש ידכ ,אבכוכ-רב דרמ יוכיד רחאל ,ירמגל השרחנ םילשורי *
.וניתובא לע הריזג הרזגנ ויתובקעבו ,באב העשת לילב שחרתה םילגרמה אטח *
.ןושארה שדקמה-תיב ברחנ *

רשע העבשב וניתובא תא וערא םירבד השימח"
"באב העשתב השימחו ,זומתב
'סמ

____
____ ורבתשנ
תוחולה
1

העבשב
רשע
זומתב
____ לטב
דימתה
2

____ העקבוה
ריעה
3

____ סומטספא ףרש
הרותה תא
4

____ דימעה
לכיהב םלצ
5

____ וניתובא לע רזגנ
ץראל וסנכיי אלש
1

העשתב
באב
____ תיבה ברח
הנושארב
2

____ (תיבה ברח)
היינשב
3

____ הדכלנ
רתיב
4

____ השרחנ
ריעה
5
םירצמה ןיב
ידי לע ועבקנ באב העשתל זומתב רשע-העבש ןיב תועובשה תשולש
קוספה יפ לע - "םירצמה-ןיב" םיארקנ םהו ,תורודל לבא ימיכ וניתובר
."םירצמה ןיב הוגישה היפדר לכ" :('ג קוספ 'א קרפ) הכיא תליגמב
םג םיגהונה שיו) םהב םירפתסמ ןיא :תולבא יגהנמ םיגהונ הלא םימיב
גהנמ יפ לע .יוליב וא רודיבל םהב םיאצוי ןיאו (הלא םימיב חלגתהל אל
.הלא םימיב אשניהל םיגהונ ןיא ףא זנכשא ידוהי

םימיה תעשת
לבא ימיכ םיבשחנ באב העשתל בא שדוח שאר ןיבש םימיה תעשת
.באב העשתב ינשהו ןושארה שדקמה-תיב ןברוח ללגב ,םירומח
- ףסונב ךא ,םימדוקה םימיבכ תולבא יגהנמ םיגהונ םימיה תעשתב
.שדקמה ןברוחל רכז ,ןיי תותשל וא רשב םהב לוכאל םג רוסא

.הנשמב הנורחאה הרושב יוטיב ידיל םיאב םימיה תעשתב םירומחה לבאה ימי .2
.הפ-לעב התוא ודמילו התוא וקיתעה - -

".___________ ____ ____________ ___________" - -


תא ומשיר .םכינפלש בא שדוח חולבו זומת שדוח חולב תובושתה תא ונמס .3
.(םירצמה ןיב =)באב העשת דע זומתב ז"י םוימ 22 - 1 ,םירפסמה - -
.באב 'ט דע 'אמ ,םימיה תעשתמ דחא לכ לגעמב ופיקה - -

(באב 'י תא םג ןמסל שי ,תבשב באב העשת לח הבש הנשב) - -

ז ו מ ת

תבש 'ו םוי 'ה םוי 'ד םוי 'ג םוי 'ב םוי 'א םוי
ג ב א _______ _______ _______ _______
י ט ח ז ו ה ד
זי זט וט די גי בי אי
דכ גכ בכ אכ כ טי חי
_______ _______ טכ חכ זכ וכ הכ


בא

תבש 'ו םוי 'ה םוי 'ד םוי 'ג םוי 'ב םוי 'א םוי
א ב _______ _______ _______ _______ _______
ט ח ז ו ה ד ג
זט וט די גי בי אי י
גכ בכ אכ כ טי חי זי
ל טכ חכ זכ וכ הכ דכ


תיב הנביש ,וניתובא יקלאו וניקלא 'ה ךינפלמ ןוצר יהי
" ךדבענ םשו .ךתרותב ונקלח ןתו ,ונימיב הרהמב שדקמה
".תוינומדק םינשכו םלוע ימיכ האריב


"ושדוחב שדוח" ןכותל הרזח