ם י ש י א


ם"במר

םייניבה ימיב לארשי ימכח לודג היה - ןומימ ןב השמ יבר - ם"במרה
.אפורו ףוסוליפ ,ןשרפ היה ןכו ,םינמזה לכב םיקסופה ילודגמו

.ןיידה ןומימ יברל (1135) ה"צתת'ד תנשב דרפסבש הבודרוקב דלונ ם"במרה
עסנ םשמו ,וקורמבש ספ ריעל עיגה ,הקירפא ןופצל ותחפשמ םע דדנ אוה
קוסעל ם"במרה לחה ותסנרפל .םירצמב בשייתהו רבע ןאכמ .לארשי ץראל
ואפור שמשל ארקנ הז םוחתב ברה ומוסרפו הלודגה ותחלצה בקעו ,האופרב
.ריהקב ןטלוסה לש ישיאה

תוריצי רביחו ,הרותב קוסעלמ ם"במרה קספ אל םיברה ויקוסיע לכ םע
דיה" םג ארקנה ,"הרות הנשמ" אוה ירקיעה ורפס .תולודג תוינרות
לכ תא ךרעו קספ אוה וז הריציב .ויקלח (רשע העברא) ד"י םש לע ,"הקזחה
.(ארמגהו הנשמה) דומלתה דוסי לע יתטיש ןפואב תוכלהה

הפשב בתכנ שוריפה ."רואמה רפס" םשב ,הנשמל שוריפ םג רביח ם"במרה
.םימעפ המכ תירבעל םגרותו ,תיברעה

הבשחמב דוסיה ירפסמ דחא אוהש ,היפוסוליפ רפס ם"במרה רביח ןכ ומכ
."םיכובנה הרומ" אוה הז רפס .תידוהיה

הוויצש ךרדכ) "םירצמב ינרבקת אנ לא" :ונבל ם"במרה הוויצ ותומ ינפל
ינומה תצרעה .רבקנ םשו ,הירבט ריעל הלעוה ונורא ,ןכאו .(ונב ףסויל בקעי
השמ דע השממ" :תמסרופמה הרמאב יוטיב ידיל האב ם"במרל לארשי םע
".השמכ םק אל"םישיא" ןכותל הרזח