ם י ש י א


ןועמש יבר

,אביקע יבר לש וידימלת יבושחמ היה .יאחוי רב ןועמש יבר אוה ןועמש יבר
הרות ונממ דומלל שקבמ היהו םינש הרשע שולש קרב ינבב ולצא דמל אוה
.רהוסה תיבב אולכ אביקע יבר היה רשאכ ףא

םדי לע וניד רזגנ ,יאמורה ןוטלשה דגנ רביד יאחוי רב ןועמש יברש רחאמ
ךשמב ,ונב רזעלא יבר םע דחיב ,הרעמב רתתסהלו חורבל ץלאנו התימל
אצמנ ורבקו ,רמועב ג"ל-ב רטפנ יאחוי רב ןועמש יבר .הנש הרשע שולש
.תפצ ריעל ךומס ,ןורימב

.יאעלא ןב הדוהי יברו ריאמ יבר ,יסוי יבר לש םרבח היה ןועמש יבר
.יאחוי רב ןועמש יבר לש ודימלת היה ,הנשמה בתוכ ,אישנה הדוהי יבר

,וירבח וב ואניק .רשעתהו ,ץראל ץוחל דרי ןועמש יבר לש וידימלתמ דחא
םיאנקמ םהש יאחוי רב ןועמש יבר האר רשאכ .ץראה ןמ תדרל םה םג וצרו
יאלמה ,העקב העקב :רמאו ,העקבל םלוכ תא איצוה ,רשעתהש םרבחב
יאחוי רב ןועמש יבר רמא .בהז ירניד העקבה האלמתה .בהז ירניד
- חקולש ימ לכ יכ ועדת לבא .בהז וחק ,םישקבמ םתא בהז םא :וידימלתל
.חקול אוה אבה םלועב וקלח תא"םישיא" ןכותל הרזח