ם י ש י א


הדוהי יבר

לש םהידימלתמ .יאעליא רב הדוהי יבר אוה הנשמב "הדוהי יבר" םתס
ירחא ,םיאנתה לש יעיברה רודב ,לילגב יח אוה .ןופרט יברו אביקע יבר
לש השקה ונוטלש תפוקתב ,םיאמורה לש דמשה תורזגו אבכוכ-רב דרמ
.תפצ דיל ,ןיתיז ןיע רפכב רובק אוה .סוניירדא ץירעה יאמורה רסיקה

אל תמש דעו דלונשמש וילע רמאנ :רבד םשל התייה המוצעה ותודיסח
ידכ ,ותיבב זע לדגל ,תואירב ימעטמ ,ץלאנש ךכל טרפ ,אטח םוש וב אצמנ
ץראב הקד המהב לדגל ל"זח לש םרוסיא תורמל ,הבלחמ תותשל לכויש
.לארשי

הדוהי יבר היה ,ץראב וררשש ארונה ינועהו םישקה םייחה יאנת תורמל
םידימלת השיש ויה ותבישיבש ארמגב רפוסמ :לארשיב הרות תוברהל למע
.הרותב םיקסועו דחא דגבב םיסכתמ

.הדגאבו הכלהב ,(ב"ע ,ג"ל תבש) "םוקמ לכב םירבדמה שאר" היה אוה
.תכסמ לכב טעמכ ,הנשמב ומשב תויוצמ תוכלה 600 -מ רתוי

.הכאלמה תא חבשמו בבחמ היהו ,ןתוונע היה הדוהי יבר

.ודימלת היה - "שודקה ונבר" אוה ,"יבר" - אישנה הדוהי יבר"םישיא" ןכותל הרזח