אי השרפ

:השרפה ןכות
םימה ינפ לע ךמחל חלש [א]
.הנומשל םגו העבשל קלח ןת [ב]
'וגו וקירי ץראה לע םשג םיבעה ואלמי םא [ג]
.עדוי ךניא רשאכ [ה]
.ךערז תא ערז רקבב [ו]
.םיניעל בוטו רואה קותמו [ז]
.הברה םינש םא יכ [ח]
ךתודליב רוחב חמש [ט]

א

םימה ינפ לע ךמחל חלש [א]

:יביב יבר רמא
,הרות ילמע םע התוא השע ,הקדצ תושעל תשקב םא
.הרות ירבד אלא ,ןאכ רומאה םימ ןיאש
.םימל וכל אמצ לכ יוה (ה"נ היעשי) :רמאנש

:אביקע 'ר רמא
,םיב העבטש הניפס יתיאר םיב אב יתייהשכ
.עבטנו הב היהש דחא םכח דימלת לע יתרעטצנו
.תולאש לאושו ינפל בשוי היהש ויתיאר ,איקטופק תנידמל יתאבשכו
?םיה ןמ תילע ךאיה !ינב ,ול יתמנ
,וריבחל לגה ינדרט ךתולצב יבר :יל רמא
.השביל ינועיגהש דע ,וריבחל וריבחו
?ךדיב שי םישעמ המ !ינב :ול יתרמא
,ןכסמ דחא שיא יב עגפ הניפסל יתסנכנשכ :רמא
.לוגיע דח היל תיבהיו יב יכז :יל רמא
,ךשפנ ךל בהיתי ןכ ,ךנתמב ישפנ יל תבהיד המכ :רמא
.םימה ינפ לע ךמחל חלש :וילע יתארקו

.לודגה םיל תשרפמ הלודג תחא הניפסב השעמ
.ןיכלהמ םימ וב ןיאש ,םוקמל הכילוהו חורה הלטנ
,הרצ ןתרצש וארשכ
.ונלש איכרטציאב ןוניפטתשנו ואב :ורמא
.ונלוכ היחנ ,היחנ םא ,ונלוכ תומנ ,תומנ םא
,דחא ידג ולטנו ,םהיניע םוקמה ריאה
.הניפס לש הברעמב והולתו ותוא ולצו
,הב תררוג הליחתהו וחירל הלודג היח האב
.וכלהו ןיכלהמה םימל הכילשהש דע
עשוהי 'רו רזעילא 'רל אדבוע ןונת ,ימורל וסנכנו עיגהש ןויכ
.םימה ינפ לע ךמחל חלש :ןוהילע ןורקו

.ירסקד אמיד אתינושב לפקמ ארפק רב
,לודגה םיב העבטש הניפס האר
.םורע הכותמ הלוע אטיפטואו
.םיעלס יתש ול ןתנו ,ומולשב לאשו ולצא אב ,הינימח דכ
?השע המ
.םירחא םיעלס השלש דוע ול ןתנו והקשהו וליכאהו ותיבל וסינכה
.םירחא םיעלס השלש איצוי ,ךתומכש לודג םדא :ול רמא
,אספפס ןידהב יאדוהי ןודיצתא ,ןימוי רתבל
?אנילע סייפמו ליזא ןאמ :ןירמא
.אתוכלמב בושח אוהד ,ארפק רב ןידל ןיד :ןירמא
!?ןגמ לע ידימ אדבע אתוכלמ אדה ןותא ןועדיו "ןול רמא
,ןירנידד ןוואמ שמח אכה תיא :היל ןירמא
.ןנילע סייפו ליזו ןוהתי בס
.אתוכלמל קלסו ,ןירנידד ןוואמ שמח בסנ
.ומולשב לאשו וילגר לע דמע ,יטיפטנא ותוא הארשכ
?אכהל יבר רעטציא המל :ול רמא
.יאדוהי ןיליא לע םחרתתד ,ךנימ אניעב :היל רמא
!?ןגמ לע םולכ אדבע אתוכלמ ןידהד תא עדי :היל רמא
.ןנילע סייפו ןוהתי בס ,ירנידד ןוואמ שמח ימע תיא :היל רמא
,ךל ןינכשמתמ ןוהי ןוניא ,ןירניד ןיליא תיא :היל רמא
.יל תבהיד םיעלס השמח ףלח
.ךתיבב יתי תקשאו תלכואד ,התשמו לכאמ ףלח ,ןבזתשמ ךתמואו
.יגס ארקיב םלשב ליז תאו
םימה ינפ לע ךמחל חלש :יולע ןורקו

הבר אמי ףיכ לע לייטמ הוה עומש ןב רזעלא יבר
.הב הוהד המ לכ עבטו תעבט ,ןיע תפירהכ אמיב אפרטימד אפליא אמח
.אתשביל קילס אלגל אלגמ ,אתניפסד אשרוק לע ביתיד ,רבג דח אמח
.אמי ףיכב רמטימ הוהו ,יאליטרע הוה אוה דכ
.םלשוריב אלגירל ןיקלס לארשיד התנע תערא
,הב יסכיאו תוסכ ריעז יל ובה ,אנא ןוכוחא ושע ינב ןמ :ןוהל רמא
.ידימ יאבג בזתשיא אלו אמי ינערעד יאתת
!ךתמוא לכ ןרערעתי ןכ :היל ןירמא
.ןהיניב לייטמ הוהד ,רזעלא יבר תי אמחו היניע הלת
,ךתמואמ ריקיו בס רבג תאד אנא לכתסמ :רמא
,הב יסכאד תיסכת יל בהו יב יכז אלא ,אתיירבד ירקיב םיכח תאו
.אמי ןרערעד יאתת
.ןוולטציא עבש ,עומש ןב רזעלא יבר לע הוה
,היקשאו הילכאו היתיבל הילבוא ,היל היבהיו דח חלש
,ןיסרפ רשע העברא היבכראו ,ןירניד ןוואמ ןירת היל בהיו
.היתיבל הילעאד דע יגס ארקי היל דבעו
.היתוחת אכלמ היל ונמיאו עשרה רסיק תמ ,ןימוי רתבל
:איהה אתנידמ לע רזג
!"הזיבל אישנ לכו אלטקל ןירבוג לכ"
.ןנילע סייפו ליז :עומש ןב רזעלא 'רל ורמא
!ןגמ לע ידימ אדבע אתוכלמ אדה ,ןותיעדי ןותא :ןול רמא
,ןירניד ןיפלא העברא אכה תיא :היל ורמא
.ןנילע סייפו ליזאו ןוהתי בס
.אתוכלמ ערת לע םקו קלסו ןוהתי בסנ
,יאדוהי רבג דח אכלמל ןורמיא ןולזיא :ןול רמא
.אכלמד אמלש לאשימ יעב ,אערת לע םיאק
.יהופנא לע לפנו הייסרוכ לעמ אדש ,אכלמ הינימח דכ ,הינולעא :רמא
,אכה ירמד היקסיע יאמ :היל רמא
?אכהל ירמ רעטציא המלו
.אתריזג אדה לטבתתו ,אתנידמ אדה לע םחרתתד ןיגב :רמא
!?ארקיש הב ביתכ םולכ אתיירוא :היל רמא
!אל :היל רמא
'ה להקב יבאומו ינומע אבי אל :םכתרותב ביתכ אל :היל רמא
םימבו םחלב םכתא ומדק אל רשא רבד לע ?המל
אוה ךיחא יכ ימודא בעתת אל (ו רבדמב) :ביתכו
.דסח יל ןולמג אלו ,אנא ןוכוחא ושע רב אל אנאו
!אלטקל בייח ,אתיירואדא רבעד ןאמו
:עומש ןב רזעלא יבר ול רמא
.ןוהילע םחרתו קובשית ,ךל ןיבייח ןוניהד ,יפ לע ףא
!?ןגמ לע ידימ אדבע אתוכלמ אדה ,עדי תאו :היל רמא
.ןוהילע םחרתיאו ןוהתי בס ,ןירניד ןיפלא תעברא ימע תיא :היל רמא
.יל תבהיד ןוואמ ןירת ףלח ,ןיביהי ךל ןוהי וללה ןיפלא העברא :היל רמא
,יתי תקשאו תלכואד איתשימו אלכימ ףלח ,ךניגב אבזתשמ אהת הלוכ אתנידמו
,ןשובלד ןוולטציא ןיעבש ךל בסו ,ידיד יזנגו אעג יבל לועו
.ךניגב ןיקיבשאו ךתמוא לע םלשב ליזו ,יל תבהיד אלטציא ףלח
.םימה ינפ לע ךמחל חלש :יולע ןורקו

.אבר אמיל קלקמו לוגיע דח ביסנ הוה םוי לכבד שנ רב דחב הוה אדבוע
.אמיס היב חכשאו היערק ,ןונ דח ןיבזו לזא אמוי דח
,הילוגיע היל םקד ,ארבג אוה ידייה :היל ורמא
םימה ינפ לע ךמחל חלש :יולע ןורקו

,סוטזוטמגרפב הוה אדבוע קחצי יבר רמא
,דח טוידרסא ידהב ,ךרדב ךלהמ היהש
.הביח ומע רשק ,הז םע הז ןיכלהמ ןהשכ
.והקשהו והליכאהו ומע וסינכה ,ריעל וסנכנש ןויכ
,סוטזוטמגרפ אוהה דיצתיא ןימוי רתבל
.אמדב ןיעגעגמ ןינמ ןיבזמ הוהד
.היבגל אתאו טוידרסא אוהה עמש
.אדבוע היל ינת ?אכה דיבע תא המ :היל רמא
:והל אמיא ,אנדתימל קיפנ תא דכ :היל רמא
,אנדתאל קפנ דכ .וכז ילע םיכח ןלפ
.וכז ילע םיכח ינולפ :רמא
?ןידל עדי תא וכז המ :היל ןורמא
,ןתי המ היל הוה אלו ,יל בייח הוה אליטקד יוחא :ןול רמא
.יל ןוהתי אנבזמל ןידל ןוהתי תיבהיו ,יונמ תי תיביסנו
.סומידל קיפנ אוהו "ליבק ןמאנמ ןמאנ" :ןירמא
.םימה ינפ לע ךמחל חלש :הילע ןורקו

וניבא םהרבאב רתפ יאמיס יברב רזעלא 'ר
,תרמא התא :אוה ךורב שודקה ול רמא
.םחל תפ החקאו (ח"י תישארב)
.אובל דיתעלו בושייבו ,רבדמב ךינבל ערופ ינאש !ךייח
,רבדמב
.םימשה ןמ םחל םכל ריטממ יננה (ז"ט תומש) רמאנש
,בושיב
.הרועשו הטח ץרא ('ח םירבד) רמאנש
,אובל דיתעל
.ץראב רב תספ יהי (ב"ע םילהת) רמאנש
"םכילגר וצחרו" :תרמא
,רבדמב ךינבל ערופ ינא !ךייח
.אובל דיתעלו בושיבו
,רבדמב
.'וגו םימב ךצחראו (ז"ט לאקזחי) :רמאנש
,בושיב
.וכזה וצחר ('א היעשי) :רמאנש
,אובל דיתעל
.ןויצ תונב תאוצ תא 'ה ץחר םא ('ד םש) :רמאנש
.םימ טעמ אנ חקי :תרמא
,רבדמב ךינבל ערופ ינא !ךייח
.אובל דיתעלו בושייבו
,רבדמב
'וגו ראב ילע (א"כ רבדמב) :רמאנש
,בושיב
'וגו םימ ילחנ ץרא ('ח םירבד) :רמאנש
,אובל דיתעל
,סיסע םירהה ופטי אוהה םויב היהו ('ד לאוי) :רמאנש
.'וגו םימ וכלי הדוהי יקיפא לכו בלח הנכלת תועבגה לכו
.ץעה תחת ונעשהו :תרמא
,רבדמב ךינבל ערופ ינא !ךייח
.אובל דיתעלו בושיבו
,רבדמב
.ךסמל ןנע שרפ (ה"ק םילהת) :רמאנש
,בושיב
,םימי תעבש ובשת תוכוסב (ג"כ ארקיו) :רמאנש
.תוכוסב ובשי לארשיב חרזאה לכ
,אובל דיתעל
.'וגו םמוי לצל היהת הכסו ('ד היעשי) :רמאנש

א

.הנומשל םגו העבשל קלח ןת [ב]


- עשוהי 'רו רזעילא 'ר
:רמוא רזעילא 'ר
.תבש ימי תעבש ולא ,העבשל קלח ןת
.תבשה םויב תיעיבשב יהיו (ח"י 'א םיכלמ) :רמאד ןאמ יאה
.הלימה ימי 'ח ולא ,הנומשל םגו
.'וגו ויכרב ןיב וינפ םשיו (םש) :ביתכד
,אלא ?ויכרב ןיב המלו
,םלוע לש ונובר :אוה ךורב שודקה ינפל רמא
,הלימו תבש ,וללה תווצמ יתש תוכז אלא ,ךינב דיב ןיא ליפא
.םהילע םחרתש יאדכ

:רמוא עשוהי יבר
.חספה ימי 'ז ולא ,העבשל קלח ןת
.גחה ימי תנומש ולא ,הנומשל םגו
?םירופכה םויו הנשה שארו תרצע תוברל ןיינמו
.ןייוביר םגו םג :רמול דומלת

:רמוא הירזע 'ר
.העבשל השמ למש ,רוד הז ,העבשל קלח ןת
.הנומשל עשוהי למש ,רוד הז ,הנומשל םגו
.'וגו עשוהי לא 'ה רמא איהה תעב ('ה עשוהי) :ביתכד
.תינש לארשי ינב תא לומ
,הנושארב ןלמש ללכמ
.עשוהי ול שעיו
.תולרעב העבג התוא ושעש

.םיאישנב איירק רתפ הימחנ 'ר
,העבשל קלח ןת
.םירפא ינבל אישנ יעיבשה םויב ('ז רבדמב) :ביתכד
,הנומשל םגו
.השנמ ינבל אישנ ינימשה םויב (םש) :ביתכד

.םיאולמב איירק רתפ הדוהי 'ר
.םיאולמה ימי תעבש ולא ,העבשל קלח ןת
.םכדי תא אלמי םימי תעבש יכ ('ח ארקיו) :רמאנש
,הנומשל םגו
.ינימשה םויב יהיו ('ט םש) ביתכד

:רמא אנוה 'ר
.הדנה ימי תעבש ולא ,העבשל קלח ןת
.הלימה ימי הנומש ולא ,הנומשל םגו
.לומי ינימשה םויבו (ב"י םש) רמאנש

:רמא יול 'ר
.הכוסה ימי 'ז ולא ,העבשל קלח ןת
.תרצע ינימש םויב (ט"כ רבדמב) ,הנומשל םגו

.היערדא תאילגתיאו שישתיא ןועמש 'רב רזעלא 'ר
,תיכבו תכייחו היתתיא היתימח
,אמלע ןידהב יקלח הוה המ !יובוט :תרמאו
,תיכבו אקידצ אפוג ןידהל תקבדיאד יובוט
,ךמדימ הוה דכו .המדאל אקידצ אפוג ןידהד !יוו :תרמאו
,יב טילשמ היל תיל המר םרב ,ךימדימ אנא :הל רמא
.ינדוא ירוחא ארקנ אדיתעד ,אתעלות אלא
,ףרחמ שנ רב דחד ,הילק תיעמשו לילע אניוה ןמז דחד
.תידבע אלו ,אניד היב דבעימל ידיב אקיפס תוהו
.בלח שוג אדהב בהיתא ,ךמדד ןויכו

,יאנורמ לע ילגתימ ןועמש 'ר הוהו
!?יבג היתי היבהי ןותא תילו ,יל תוהד ןימיד ןיע דח :ןול רמאו
,הינותיימ ןייעב ןולזא יאנורמ ןווהו
.אתינרומבו ירטוחב הירתב ןוקפנא בלח שוגו
,הבר אמוצ ברק ןמז דח
.ןייקב ןוניאד דע ,היתי ןיתיימ אתנע אה :ןירמא
,ןרש רונד ןאוויח ןיירת ןיקפנו ,הינותימ ןייעב ןולזא
.ןוהימדק ןיכלהמ
.ןיתיימ ןנאד אתעש אוהה :ןורמא
.רטסיל ןויח ןיירת ןול ןומק ,אתרעמל ןוטמד ןויכו
?היל יתיימ לילע ןאמ :ןורמא
.היב ןמיס יל תיאד ,היל יתיימו הללע אנא :הרמא
.הינדוא ירוחא הרקנו אביתי ,אתעלות אוהה חכשאו היתייאל תללע
,הלק תרב תעמש ,היתי םירמ תיעב
."היבוח יבגיד אבוח ירמל וקבש" :תרמא
,אתעש אוהה ןמ ,יובא יבג הינובהיו הינותייא
.יאנורמ לע ןועמש 'ר ילגתיא אל

.תורידקמ יבר לש וינפ ויה דעוה תיבל סנכנ היהשכ ןועמש 'רב רזעלא 'ר
,לעוש ןב ירא התאו ,ירא ןב ירא הז ,תואי ירב :היל רמא יובא הוהו
:היל תרמאו ,תחלש .היתתיאב עבת חלש ,ךמדד ןמ
!?לוח וב שמתשי שדק וב שמתשנש ילכ
?היתווכד דיבע אל אנאד דבע המו :הל רמא
:רמא הוהו ,היכרצ לכ יעל הוה ,אתיירואב יעלמ ביתי דכ :היל הרמא
.ןייתא ןונייהו "ילע ןותיי לארשיד ןוהירוסי לכד"
,הוה יעלמד התנע תוה דכו
."הירתאל היל לזיי דחו דח לכ" :רמא
.ןכ דיבע אנא ףוא :הל רמא
,ןולזא אלו ןולזיד אעב ,ןותאו ןותייד :ןול ארק
.הל רמאו חלש .היניש ששח ,דיבע ןימויד ןינש רשע תלת :ירמאד תיאו
.ןידירומ אלו שדקב ןילעמש יתעמש :היל הרמא

.תרצע ינימשה םויב (ט"כ רבדמב) ,הנומשל םגו

א

'וגו וקירי ץראה לע םשג םיבעה ואלמי םא [ג]

.ץרא וארקנש ,וקירי לארשי לע ,הרות םימכח ידימלת ואלמי םא
.ץפח ץרא םתא ויהת יכ ('ג יכאלמ) :רמאנש
,םכח דימלת לש וסריק עיגה םא ,ןופצב םאו םורדב ץע לופי םא
,המש ןיסנכתמ לארשי לכ ןופצב םאו םורדב םא ,תורוהל
.ונממ ןידמולו ונממ ןיעמושו ותמכח ןידימעמו

:רחא רבד
,האובנ ואלמי םיאיבנה םא ,םשג םיבעה ואלמי םא
.ץרא וארקנש ןיאבנתמ לארשי לע ,וקירי ץראה לע
.ץפח ץרא םתא ויהת יכ (םש) :רמאנש
,רגה סליקע םגרית
.רטמ וילע ריטמהמ הוצא םיבעה לעו ('ה היעשי)
.התאובנ ןוהל ןואבנתי אלד ,דוקפא איאיבנ לעו
,תואבנתהל םיאיבנ לש ןסריק עיגה םא ,ןופצב םאו םורדב ץע לופי םא
.ונממ ןידמלו ןתאובנ ןיעמושו ןיסנכתמ לארשי לכ ויהי המש ,ןופצב םאו םורדב םא

:קחצי 'ר רמא
,ץראה לע תואבו תושמשמ םהש תורצ תיאר םא
.ץרא וארקנש לארשי ליבשב
.ץפח ץרא םתא ויהת יכ ('ג יכאלמ) :רמאנש
,םלועה ןמ קלתסהל םכח דימלת לש וסריק עיגה םא
,ןירופצב אנומ 'ר :ןוגכ
,אירבטב ןוב 'רו
.אוהי םש ץעה לופיש םוקמ ,ןופצב םאו םורדב םא
.דסח ותוא ןילמוג לארשי לכ ויהי המש
.תויכלמ לש ןחור רמוש ,ערזי אל חור רמוש
.םיבוט םישעמו תווצמ ,ערזי אל
,תויכלמ לש ,םיבעב האור ימו
.םיבוט םישעמו תווצמ ,רצקי אל

א

.עדוי ךניא רשאכ [ה]

:םה ולאו םדא ינבמ םיסוכמ םירבד העבש
,התימה םוי
,המחנה םויו
,ןידה קמועו
,רכתשמ אוה המבו
,וריבח לש ובלב המו
,השא לש הרוביעב המו
.תלפונ יתמיא םודא לש וז תוכלמו

?ןיינמ התימה םוי
.ותע תא םדאה עדי אל יכ (ט תלהק) :רמאנש
?ןיינמ המחנה םוי
.הנשיחא התעב 'ה ינא ('ס היעשי) :רמאנש
?ןיינמ ןידה קמועו
.אוה םיהלאל טפשמה יכ ('א םירבד) :רמאנש
?ןיינמ רכתשמ אוה המב
.אוה םיהלא תתמ וז (ה תלהק) :רמאנש
?וריבח לש ובלב המו
.בל רקוח 'ה ינא (ז"י הימרי) :רמאנש
?השא לש הרוביעב המו
.האלמה ןטבב םימצעכ (אי תלהק) :רמאנש
?תלפונ יתמיא םודא לש וז העשרה תוכלמ
:יבלב םקנ םוי יכ (ג"ס היעשי) :רמאנש

א

.ךערז תא ערז רקבב [ו]


,עשוהי יברו רזעילא יבר
:רמוא רזעילא יבר

,ךל םייקתמ הזיא עדוי תא ןיאש ,ליפאב ערז ריכבב תערז םא
.הז וא הזה ,רשכי הזיא עדוי ךניא יכ ,ליפאה םאו ריכבה םא

:רמוא עשוהי יבר
.ךתונקזב אשת ,התמו ךתודליב השא תאשנ
.ךתונקזב םינב ךל ויהי ,ךתודליב םינב ךל ויה
,ךדי חנת לא ברעלו ךערז תא ערז רקבב :רמאנש
.הז וא הזה רשכי הזיא עדוי ךניא יכ

- אביקע 'רו לאעמשי 'ר
:רמוא לאעמשי 'ר
,ךתונקזב דמל ,ךתורענב הרות תדמל םא
,תמייקתמ הרות וז יא עדוי התא ןיאש
,ךתונקז לש םא ךתורענ לש םא
.םיבוט דחאכ םהינש םאו

:רמוא אביקע יברו
,סרפיטנא דעו תבגמ ,יל ויה םידימלת םיפלא רשע םינש
:ןה ולאו העבש יל ודימעה ףוסבו ,תרצעל חספ ןיב ,ייחב ותמ ןלוכו
,הדוהי יבר
,הימחנ יברו
,ריאמ יברו
,יסוי יברו
,יאחוי ןב ןועמש יברו
,ילילגה יסוי 'ר לש ונב רזעילא יברו
.רלדנסה ןנחוי יברו
.הזל הז הרותב הרצ םהיניע התיהש ינפמ אלא ,ותמ אל םינושארה :םהל רמא
.הרות לארשי ץרא לכ ואלמו ודמע דימ ,ןכ ויהת אל םתא

.השאב איירק רתפ [ןהכ א"נ] ןתנ 'ר
.ךתונקזב חקל ,ךתורענב השא תחקל םא
?המל
,ךל ןימייקתמ םינב הזיא עדוי ךניא
,ךתונקז לש םא ,ךתורענ לש םא
.םיבוט דחאכ םהינש םא

א

.םיניעל בוטו רואה קותמו [ז]

.הרות לש הרוא קותמ
.שמשכ ול ריאמ ודומלתש ירשא ,םיניעל בוטו

:רמוא אחא 'ר
.אוהה רואה תוארל הכזיש ירשא ,אבה םלועה רוא ,קותמ
:'וגו המחה רואכ הנבלה רוא היהו ('ל היעשי) :רמאנש

א

.הברה םינש םא יכ [ח]

.הרותה תחמשב ,חמשי
.הערה ימי ולא ,ךשחה ימי תא רכזיו
.הזה םלועב דמל םדאש הרות ,ויהי הברה יכ
.חישמ לש ותרות ינפל איה ,לבה

א

ךתודליב רוחב חמש [ט]


:קחצי 'ר רב לאומש 'ר רמא
.תונימ דצל ןיטמ ןהש םירבד וב ואצמש ינפמ ,תלהק רפס זונגל םימכח ושקב
,ךתודליב רוחב חמש :רמאש ,המלש לש ותמכח הז :ורמא
.םכבבל ירחא ורותת אלו (ו"ט רבדמב) :רמא השמ
.ךבל יכרדב ךלהו :רמא המלש
,ןייד תילו ןיד תיל העוצרה הרתוה
.טפשמב םיהלאה ךאיבי הלא לכ לע יכ :רמאשכ
.המלש רמא הפי :ורמא

:רמא הבר אייח 'ר אתפלח ןב ןועמש יברו הבר אייח 'ר
,וירחא ץר אוהו ץר היהו רנטסוקה ינפמ חרבש דחאל
.הריזחב הברת אלש ,הצירב טועמ :ול ורמא
.טפשמב םיהלאה ךאיבי הלא לכ לע יכ עדו ךכ

:רמוא אתפלח ןב ןועמש 'ר
.וירחא ןיצרו ץר היה ,רהנה ינפ לע טש היהש דחאל
,עגיתו האיציב הברת אלש ,הסינכב טעמ :ול ורמא
.טפשמב םיהלאה ךאיבי הלא לכ לע יכ עדו ךכ

:רמא אפפ רב אנינח 'ר
.היתי ןודצ ןמז דח ,סכמה תא בנגש דחאל
.ךבג תיאד המ בה :היל ןירמא
.יאבג תיאד המ ןוכל ןובס :ןול רמא
,אנדיאה ךבג תיאד לכ אלא ,ןיקפמ ןנא תיל רבס תא :ןורמא
,איינש ןיליא לכ תבנגד המ לכו ,ךבג תיאד לכ ךנימ ןיעבת ןנא
.בינג תיוהד
.טפשמב םיהלאה ךאיבי הלא לכ לע יכ עדו ךכ

:יול 'ר רמא
.ויבג לע ול דמעו דחא ףוע אב ,בולכב שובח היהש ףועל
.ךל ןייוצמ ךיתונוזמ המ !ךירשא :ול רמא
,לכתסמ תא יתונוזמל ,אלזמ עימטו אדג שיב :היל רמא
!?רקס תא תיל ישובחלו
.יל ןיסכנו ןיקפמ רחמלד
.טפשמב םיהלאה ךאיבי הלא לכ לע יכ עדו ,ךכ

:רמא םוחנת 'ר
ינונח לצא אבש לעילב ןבל
.ןיריטסגרא ינימו ,ןשי ןייו ןמש רשב יל ןת :ול רמא
,תאצל אבו םסבתנו התשו לכא
,היסירכ רחא תלכאד המ ימיט יתייא :ול רמא
.העזב ךמוק ארבג אוההד
?השע המ ,םיכח הוה ינונח
,רבעד לכ היתונח ערת לע וחינהו הב וכרכו תלצחמ לטנ
,ןיכירכת היל ןובזנד התימ ןידה םע וכז ,ידשיא :ול רמא
,הינס שיב ןיחפ רב דח רבע
!קלקמ אכה אלזמ עימטו אדג ןידה שיב ןודכ דע :היל רמא
,הידיד אייטירפ יונפנתסיאד ןויכ ,יטוירפ יונפנתסיאד דע !ךייח :היל רמא
,ךכ .אתחפל ליזיא :היל רמא
id=hadgasha>
:רחא רבד
.ךתודליב רוחב חמש

- סחנפ 'רו ןדוי 'ר
:רמא ןדוי 'ר
,ךתודליב תדמלש ךתרותב ,ךתודליב
.הנשמה וז ,ךיתורוחב ימיב ךבל ךביטיו
.דומלתה הז ,ךיניע הארמבו ךבל יכרדב ךלהו
,טפשמב םיהלאה ךאיבי הלא לכ לע יכ עדו
.םיבוט םישעמו תווצמ ולא

:רמוא סחנפ 'ר
?ךתונקזב רחבהל ךל םרג ימ ,ךתודליב רוחב חמש
,ךתונקזב תרחבנ םאו ,ךתודליב תדמלש הרות
,ךבל יכרדב ךלהו אלא ,הרות ירבדב ךמצע גילפת לא
.ךברמ תדמלש ,דומלתה הז
.םיבוט םישעמו תווצמ רכש ךל םלשל וילע ,'וגו הלא לכ לע יכ עדו

:רמוא יאחוי רב ןועמש יבר
המזב ףטשו םישנב ליספמ היהש דחאל
?הל יעב אנא אתתיא אדה ,הל יעב אנא ,אתתיא אדיה :רמא הוהו
,השא אשיל שקיבו ןיקזה
,ןודכ ךל איעב אתתיא אדיה ,אלזמ עימטו אדג שיב :ול ורמא
.ןייהכ ךנייעו ,ןירקי ךנדוא ,ףיטק ךריחנ
.םיהלאה ךאיבי הלא לכ לע יכ ,ךכ
.תורשעמו המורת שירפמ היה אלו םימרכו תודש ול ויהש דחאל
,ויסכנ לכמ דריו ןיקזה
!?תורשעמו המורת שירפמ יתייה אלו ,םימרכו תודש יל ויה ולא :רמא
,ךכ ,הוה הוהד המ ןודכ :היל ןירמא
.טפשמב םיהלאה ךאיבי הלא לכ לע יכ עדו

            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ