א השרפ

- קרפה ךשמה -

א

אב רודו ךלוה רוד [ד]


:רמוא יול 'ר םשב ןדוי 'ר
,אובר םישש וב ןידלונ ןיאש םויו םוי לכב ךל ןיא
.אובר םישש וב םיתמו
?םעט המו
.אב רודו ךלוה רוד


שמשה אבו שמשה חרזו


,אבא רב אייח 'רו ,אנובא רב בקעי 'רו היכרב 'ר
:יסיס רב יול 'ר םשב
.אב רודו ךלוה רוד ,שמשה אבו שמשה חרזשמ
?אובר םישש אוהש דודל ןיינמו
.הזה ערה רודה הלאה םישנאב שיא הארי םא ('א םירבד) :רמאנש
.היה אובר םישש רודה ותואו

:היכרב יבר רמא
.ונושבכ עיקשמ הזה רצויה
.ןורחא אוה ,ןושאר עיקשמש המ
,ןושאר אב ןושאר ךלה ,אכה םרב
.ןורחא אב ןורחא ךלה

ב
:אנינח 'ר םשב יאלובג בקעי 'רו יול 'ר
:אב רוד ןכ ךלוה רודכ
,רגיח אב רגיח ךלוה
,אמוס אב אמוס ךלוה
,היחה םירחאו תימה םירחא :םירמוא והי אלש
.היחאו תימא ינא (ב"ל םש) :ביתכד
.הלקה תא רמוא אוה ,הרומחה תא רמואש ימ
.הרומח ירה ,היחאו תימא ינא
.אפרא ינאו יתצחמ (םש) :ןכש לכו
.הנממ הלק איהש
,ןוהימומב םתוא דימעמ ינאש אלא
.היחה םירחאו תימה םירחא :םירמוא והי אלש
.ןאפרמו רזוח ינאו ,יתצחמ ,היחאו תימא ינא

ג
:רחא רבד
אפרא ינאו יתצחמ

,שיקל ןב ןועמש יבר םשב אנינח 'ר יבר
:ןנחוי 'ר םשב יול ןנחוי 'ר םשב ןינכסד עשוהי 'רו
יתצחמ ,אלא ןאכ ביתכ ןיא יתיכה
,םינותחתל םינוילעה ןיב יתישעש הציחמ
.הזה םלועב םיתמ םינותחתהו ןימייק םינוילעהש
.רקיע לכ התימ ןיא אבל דיתעל לבא
.חצנל תומה עלב (ה"כ היעשי) :רמאנש

:אבא יבר רמא
.התוא אפרמו רזוח ינא ,הציחמ התוא ףא
.אפרא ינא יתציחמ יתצחמ

ד
,אנהכ רב אבא 'ר
:אינוח רב אדא 'ר םשב הל ירמאו
.ךלהש רודכ אבש רוד ךיניעב היהי
,םייק אביקע 'ר היה וליא :רמאת אלש
.וינפל ארוק יתייה
,ןימייק ןנחוי 'רו אריז 'ר ויה וליא
.םהינפל הנוש יתייה
.ךלהש רודכ ,ךימיבש םכחו ךימיב אבש רוד אלא
.ךינפל ויהש םינושארה םימכחו

:ןנחוי יבר רמא
.'וגו ןרהא תאו השמ תא השע רשא 'ה (ב"י 'א לאומש) :ביתכ
.לאומש תאו חתפי תאו ןדב תאו לעבורי תא 'ה חלשיו (םש) :ביתכו
.ןועדג הז ,לעבורי
.ןושמש הז ,ןדב
.ועמשמכ ,חתפי
.ומש יארוקב לאומשו וינהכב ןרהאו השמ (ט"צ םילהת) :ביתכו
.םלוע ילודג השלש םע ,םלוע ילק השלש בותכה לקש
,אוה ךורב שודקה ינפל בושחו לודג ,לעבורי לש וניד תיבש ךדמלל
.השמ לש וניד תיבכ
,ןושמש לש וניד תיבו
.ןרהא לש וניד תיבכ
,חתפי לש וניד תיבו
.לאומש לש וניד תיבכ
,רוביצה לע סנרפ הנמתנש ימ לכש ,ךדמלל
,םילקבש לק אוה וליפא
.םינושארה םיריבאבש ריבאכ אוה ירה
,םיולה םינהכה לא תאבו (ז"י םירבד) :רמאנש
.'וגו םהה םימיב היהי רשא טפושה לאו
?ןיינמ ךרודב וניאש טפוש ,ךרודבש טפוש אלא יל ןיא
?םהה םימיב היהי רשא טפושה לאו :רמול דומלת המ
.םינושארה םימיב היהש טפושכ ונמזב אוה ירה ,ךרודבש טפושהש ,דמלמ
.הלאמ םיבוט ויה םינושארה םימיהש היה המ רמאת לא :רמוא אוה ןכו

:שיקל ןב ןועמש יבר רמא
.ךרודבש טפוש אלא עומשל ךל ןיא

,השנמ ןב ריכמ ןב דעלג ינב תוחפשמל תובאה ישאר וברקיו (ו"ל רבדמב) :ביתכ
.לארשי ינבל תובא ישאר ,םיאישנה ינפלו השמ ינפל ורבדיו ,ףסוי ינב תוחפשממ

:ןדוי יבר רמא
,יכראל ןיסנכנ ולא אלא ?תובא ,תובאה
.בותכה ןמגפ ךכיפל ,יכראה ןמ ןיטמשנ ולאו

:היכרב יבר רמא
.ןרהאל דיגנה עדיוהיו (ב"י 'א ה"ד) :ביתכ
?ןרהאל דיגנ היה עדיוהי יכו
,עדיוהי לש ורודב םייק ןרהא היה וליא ,אלא
.ותעשב ונממ לודג היה עדיוהי

:יאמיס 'ר רמא
.'וגו הלועה חבזמ לע םיריטקמ וינבו ןרהאו ('ו םש) :ביתכ
,ויה וינבו קודצ אלהו ?םימייק וינבו ןרהא יכו
,םימייק וינבו ןרהא היה וליאש ,ךדמלל אלא
.ותעשב םהמ לודג היה קודצ

:אכהמ הל יתיימ ןמחנ רב לאומש יברד הירב לליה 'ר
,תוכס יבשה ןמ םיבשה להקה לכ ושעיו ('ח הימחנ)
,לארשי ינב ןכ ןונ ןב עשוי ימימ ושע אל יכ ,תוכסב ובשיו
.דאמ הלודג החמש יהתו אוהה םויה דע
,רבקב קידצ לש ודובכב בותכה םגפ
.ותעשב ינולפ ליבשב

:אכה ןמ הל יתיימ ןנברו
'וגו רזעלא ןב סחנפ ןב עושיבא ןב ('ז ארזע)
.לבבמ הלע ארזע אוה
,םייק ןרהא היה ולא אלא
.ותעשב ונממ לודג ארזע היה

א

תדמוע םלועל ץראהו [ד]


:החרק ןב עשוהי יבר רמא
,רמימל ארק ךירצ היה אל
.דמוע אוה םלועל רודהו האב ץראהו תכלוה ץראהו אלא
?ימ ליבשב ארבנ ימ יכו
,רוד ליבשב ארבנ ץרא
?ץראה ליבשב ארבנ רוד וא
,רוד ליבשב ץרא אל
,אוה ךורב שודקה לש וידיקפתב דמוע וניאש ידי לע רוד אלא
.הלוב אוה ךכיפל
,אוה ךורב שודקה לש וידיקפתב תדמוע איהש ידי לע ץראהו
.הלוב הניא ךכיפל

:יאחוי רב ןועמש יבר רמא
.ימע ימי ץעה ימיכ יכ (ה"ס היעשי) :ביתכ
,הרות אלא ץע ןיאו
.הב םיקיזחמל איה םייח ץע ('ג ילשמ) :רמאנש
?ימ ליבשב ארבנ ימ יכו
,לארשי ליבשב הרותה
?הרות ליבשב לארשי וא
,לארשי ליבשב הרות אל
,לארשי ליבשב תארבנש הרות אלא
.םימלוע ימלועל תמייק איה ירה
!המכו המכ - תחא לע ,התוכזב וארבנש לארשי

:קחצי 'ר רמא
.םלועל דמוע לארשיו תאצוי תוכלמו תסנכנ תוכלמ
.תדמוע םלועל ץראהו ,יווה

:הונד איטלפ 'ר םשב לאומש יבר
:איירק ןידה ןמ היל יתיימ
,וינבו אוה השנמ ןב םשרג ןב ןתנוהיו (ח"י םיטפוש)
.ץראה תולג םוי דע ינדה טבשל םינהכ ויה
?תלטלטמ וא הלוג ץרא יכו
,ץרא וארקנש לארשי ולא אלא
.ץפח ץרא םתא ויהת יכ םיוגה לכ םכתא ורשאו ('ג יכאלמ) :רמאנש
.ץפח ץרא וארקת םתא

:שיקל ןב ןועמש 'ר םשב היכרב 'ר רמא
:ול אמגודל ץראב ארב םדאב אוה ךורב שודקה ארבש המ לכ
.שאר הל שי ץראהו ,שאר ול שי םדא
.לבת תורפע שארו ('ח ילשמ) :רמאנש
.םיניע הל שי ץראהו .םיניע ול שי םדא
.ץראה ןיע תא הסכו ('י תומש) :רמאנש
.םינזא הל שי ץראהו ,םינזא ול שי םדא
.ץרא יניזאהו ('א היעשי) :רמאנש
.הפ הל שי ץראהו ,הפ ול שי םדא
.היפ תא ץראה חתפתו (ז"ט רבדמב) :רמאנש
.תלכוא ץראהו ,לכוא םדא
.היבשוי תלכוא ץרא (ג"י םש) :רמאנש
.התוש ץראהו ,התוש םדא
.םימ התשת םימשה רטמל (א"י םירבד) :רמאנש
.האיקמ ץראהו ,איקמ םדא
.'וגו ץראה איקת אלו (ח"י ארקיו) :רמאנש
.םידי הל שי ץראהו ,םידי ול שי םדא
.םידי תבחר הנה ץראהו (ד"ל תישארב) :רמאנש
.םיכרי הל שי ץראהו ,םיכרי ול שי םדא
.ץרא יתכרימ םיתצבקו (א"ל הימרי) :רמאנש
.רובט הל שי ץראהו ,רובט ול שי םדא
.ץראה רובט לע יבשוי (א"ל לאקזחי) :רמאנש
.הורע הל שי ץראהו ,הורע ול שי םדא
.םתאב ץראה תורע תא תוארל (ב"י תישארב) :רמאנש
.םילגר הל שי ץראהו ,םילגר ול שי םדא
.תדמוע םלועל ץראהו :רמאנש
.תדמעמ ?תדמוע איה המ

:רמא אחא 'ר ןנברו אחא 'ר
.הידיקפת

:ירמא ןנבר
.היתונוזמ

:אינוקל ןב יסוי ןב ןועמש יבר רמא
.הלבמ רחאו ,ןינב הנוב םדא הזה םלועבש יפל
.לכוא רחאו ,העיטנ עטונ
,אבל דיתעל לבא
,בשי רחאו ונבי אל
.לכאי רחאו ועטי אל
.יריחב ולבי םהידי ישעמו ,ימע ימי ץעה ימיכ יכ (ה"ס היעשי) :רמאנש

א

שמשה חרזו [ה]

:רמא אנהכ רב אבא 'ר םשב היכרב 'ר
?שמשה אבו שמשה חרזש ןיעדוי ונא ןיא יכו
?ןכ אוה המ אלא
,הז קידצ לש ושמש עקשי אלש דע
.רחא קידצ לש ושמש חירזמ אוה

,יבר דלונ ,אביקע 'ר תמש םוי
:הז קוספ וילע וארקו
.שמשה אבו שמשה חרזו

,הירב אנונמה בר דלונ ,הבהא רב אדא בר תמש םוי
:וילע וארקו
שמשה אבו שמשה חרזו

,הירב ןיבא 'ר דלונ ,אנונמה בר תמש םוי
:וילע וארקו
.שמשה אבו שמשה חרזו

,אירט שיא איעשוה אבא דלונ ,ןיבא 'ר תמש םוי
:וילע וארקו
.שמשה אבו שמשה חרזו

.הקבר לש השמש חירזה ,הרש לש השמש עיקשה אלש דע
,הקבר תא דלי לאותבו (ב"כ תישארב) :ביתכד אוה אדה
עברא תירקב הרש תמתו :ךכ רחאו
ומא הרש הלהאה קחצי האיביו (ד"כ םש) :ביתכו

.עשוהי לש ושמש חירזה ,השמ לש ושמש עיקשה אלש דע
.ץבעי אוהו לאינתע לש ושמש חירזה ,עשוהי לש ושמש עיקשה אלש דע
רודו רוד לכב םלוכ ןכו
,יווה
.שמשה אבו שמשה חרזו

ב
:ןתנ 'ר םשב ינת
.קתרנ ול שי המח לגלג
.םהב להא םש שמשל (ט"י םילהת) :ביתכד אוה אדה
.וינפל םימ לש הכירבו
,תבהלושמ אוה ,תאצל הצור אוהש העשבו
,םימב וחוכ שיתמ אוה ךורב שודקהו
.םלועה תא ףורשי אלש ידכ
,ולטרעמ אוה ךורב שודקה אבל דיתעל לבא
.םיעשרב ותוא טהלמו וקתרנמו וקתשהמו
.'וגו רונתכ רעוב אב םויה הנה יכ ('ג יכאלמ) :רמאנש

:ןירמא ןוהיורת לאעמשי 'רו יאני 'ר
,האצוי איה שמש אלא ,אבל דיתעל םנהיג ןיא
?ןיינמ .הנממ ןינהנ םיקידצ
.היפנכב אפרמו הקדצ שמש ימש יארי םכל החרזו (םש) :רמאנש
,הב ןינודנ םיעשרו
:אבה םויה םתוא טהלו (םש) :רמאנש

א

.ןופצ לא בבוסו םורד לא ךלוה [ו]

,םויב םורד לא ךלוה
.הלילב ןופצ לא בבוסו

חורה בש ויתוביבס לעו חורה ךלוה בבוס בבוס
.ברעמו חרזמ ינפ ולא

- חורה בש ויתוביבס לעו
:היננח ןב עשוהי יבר רמא
,םלועב אצוי אוהש העשב ,הזה חורה
,תועבגב ורבשמו ,םירהב ולשחמ אוה ךורב שודקה
.יתוירבל קיזת אלש ךתעד ןת :ול רמואו
.ףוטעי ינפלמ חור יכ (ז"נ היעשי) ?םעט המו
,ךיה היל יהלשמ
.ישפנ ילע ףטעתהב ('ב הנוי) :רמא תאד המכ
?המל ךכ לכ
.יתישע ינא תומשנו ליבשב

:אנוה יבר רמא
,לקשמב אלש חורה אצי תומוקמ השלשב
.ויבשוי לע ולוכ םלועה תא בירחהל חורה השקבו
בויא ימיב תחא
והילא ימיב תחאו
הנוי ימיב תחאו

בויא ימיב תחא
.רבדמה רבעמ האב הלודג חור הנהו ('א בויא) :רמאנש
והילא ימיב תחאו
,קזחו הלודג חורו רבוע 'ה הנהו (ט"י 'א םיכלמ) :רמאנש
.םיעלס רבשמו םירה קרפמ
הנוי ימיב תחאו
.םיה לא הלודג חור ליטה 'הו ('א הנוי) :רמאנש

:םולש רב הדוהי יבר רמא
,בויא ימיב היהש חורה ותוא
.דבלב תיבה ותוא ליבשב אלא ,םלועב היה אל
,הנוי לש ותואו
.דבלב הניפס התוא ליבשב אלא ,םלועב היה אל
.והילא לש ותוא אלא ,ןוקימזוק ךל ןיאו
'וגו 'ה ינפל רהב תדמעו אצ רמאיו (ט"י 'א םיכלמ) :רמאנש

:ןנחוי 'ר םשב הל ירמאו םוחנת רב אייח יבר
,אב חישמה ךלמ ןיא םלועל
.תוארבהל הבשחמב ולעש תומשנה לכ ודמעיש דע
.ןושארה םדא לש ורפסב ,תורומאה תומשנה ןה ולאו
:םדא תודלות רפס הז ('ה תישארב) :רמאנש

א

םיה לא םיכלוה םילחנה לכ [ז]


?התוש ץראה ןכיהמו
- עשוהי 'רו רזעילא 'ר
:רמוא רזעילא 'ר
.התוש איה סוניקוא ימימ
.הקשהו ץראה ןמ הלעי דאו ('ב םש) :ביתכד

:עשוהי 'ר ול רמא
?ןה ןיחולמ םימ אל ,סוניקוא ימימ
.םיבעב ןה ןיקתמתמ :ול רמא
.םיקחש ולזי רשא (ו"ל בויא) :ביתכד
.םיקחשב ?םילזונ םישענ םה ןכיא

:רמוא עשוהי 'רו
.התוש איה םינוילעה םיממ
.םימ התשת םימשה רטמל (א"י םירבד) :ביתכד
,םימשל דע ץראה ןמ ןירבגתמ םיננעהו
.דונה יפמכ ןתוא ןילבקמו
.ודאל רטמ וקזי (ו"ל בויא) :ביתכד
.התרבחב תעגונ הפיט ןיאו הרבככ התוא ןירשוחו
.םיקחש יבע םימ תכשח (ח"י םילהת) :ביתכד
?םיקחש ןתוא ארוק המלו
.םימה תא ןיקחוש םהש

:רמא אנהכ רב אבא 'ר
.אסוסמ ןידהכ
רמא ןמחנ רב לאומש 'ר
.המהב לש וללה ןיקדכ

:עשוהי 'ר רמאד
,םימשג תדירי םוי השק
.תישארב השעמ לכ דגנכ הלוקש איהש
.רפסמ ןיא דע תואלפנ רקח ןיאו תולודג השוע ('ט בויא) ?םעט המו
?המב
:'וג ץרא ינפ לע רטמ ןתונה

ב
?התוש ץראה דציכ
,ןנברו ןומיס 'רו הדוהי 'ר
:רמוא הדוהי 'ר
.הקשמו רזוחו ,הקשמד ,סולינ ןידהכ

:רמא ןומיס 'ר
.רבקו יברמד ,לאירבק ןידהכ ,הבית ןימכ

:ירמא ןנברו
.(לבבב רהנ=) ,אהוות ןימכ
?אהוות ותוא ארוק אוה המלו
,הנש םיעבראל תחא הקשמו רזוח אוהש
.הליחתמ התוש ץראה התיה ונממ
.ץראה ןמ הלעי דאו (ב תישארב) :רמאנש
,אוה ךורב שודקה וב רזחו
הלעמלמ אלא התוש ץראה אהת אלש

ירופיצד אנינח 'ר םשב ןמחנ רב לאומש 'ר
:ןמחנ רב לאומש 'ר םשב ירופצד ןינח 'ר ירמאד תיאו
,אוה ךורב שודקה וב רזח םירבד העברא ליבשב
:ןלעמלמ אלא התוש ץראה אהת אלש
,עורז ילעב ליבשב
,םיער םיללט חידהל ליבשבו
,ךומנכ התוש הובגה אהישו
.םימשל םהיניע ןיאשונ לכה והישו
:'וגו םורמל םילפש םושל ('ה בויא) :רמאנש
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ