ה השרפ

- קרפה ךשמה -


א

שר קשוע םא [ז]

,םישרו םילד קשוע תיאר םא
,הבוטו הולש ול עיפשמ םימלועה יח קידצו
,םנהיג לש הניד וב הארת ,הנידמב הארת
.םיכאלמה ולא .הובג יכ
.אוה ךורב שודקה הז .םהילע םיהובגו

ושעב הירק רתפ אנינח רב יסוי 'ר
,ימורבש לודגה ךרכב ושע תיאר םא
,םישר לזוגו םילד קשוע
,הולש ול עיפשמ אוה ךורב שודקהו
.ןידה תדמ וב הארת
.וצפח השענו ןקזה רמאש המ לע המתת לא
.ךבשומ היהי ץראה ינמשמ הנה (ז"כ תישארב) :רמאנש
.ןיטילטרטסיאו ןיכרפיאו ןיסכוד ולא ,הובג יכ
.םימלועה יח ךלמ הז .םהילע םיהובגו

:אחא 'ר רמא
.אוה ךורב שודקה לש 'הנה' דמל תא םדו רשב לש 'הנה'מ
,הזה םלועב המלש המואל םייח ןתנ ,םדו רשב לש הנה המו
.רתסאל יתתנ ןמה תיב הנה ('ח רתסא) :רמאנש
,אוה ךורב שודקה לש הנה אובישכל
.'הל אב םוי הנה (ד"י הירכז) :רמאנש
!המכו המכ - תחא לע

א

.אוה לכב ץרא ןורתיו [ט-ח]


:רמוא הדוהי 'ר
,םלועב ןירתוימ םה וליאכ ןתוא האור תאש םירבד וליפא
.ןה םלוע לש ותייווה ללכב ןה ןה
,אלבח דבעימל אביש :ןוגכ
,אינג ךיסמל איגוס
.ןה םלוע לש ותייווה ללכב ןה ןה
.דבענ הדשל ךלמ
,ופוס דעו םלועה ףוסמ טלוש ךלמ וליפא
.דבענ הדשל
?אערא תדבע אל ?אערא תדבע :רמאו ליאש
,ףסכ עבשי אל ,ףסכ בהוא ךכיפל
.האובת אל ןומהב בהוא ימו
,ןוממה רחא המהמו המוה אוהש ימ לכש
!?ול שי האנה המ ,ול ןיא עקרקו

:ירמא ןינח 'רו יסוי 'רב לאעמש 'ר
,םיחלמ טושמ ישפות לכ םהיתוינאמ ודריו (ז"כ לאקזחי) :ביתכ
.ודומעי ץרא לא םיה ילבוח לכ
!?םידמוע םה ץראה לעש םיעדוי ונא ןיא יכו
,םהמ דחא לש ותניפס העקשש ןויכ אלא
.ודימעמ אוה ,ץראה לע עקרק ול שיו
.הזמ לודג לבה ןיא ,עקרק ול ןיא

ב

:רמוא הימחנ 'ר
.איה לכב ץרא ןורתיו
.הרותב ןירתוימ ןה ,הארתש םירבד
:ןוגכ
,יבר תיב לש תופסות
,ןתנ 'ר לש תופסותו
.םידבעו םירג תוכלה
.יניסמ השמל ונתנ םה ףא
.םה הרותה ללכב ,תוזוזמו ןיליפת ,תיציצ תוכלה :ןוגכו
,םינבאה תוחול ינש תא ילא 'ה ןתיו ('ט םירבד) :ביתכדכ
.םירבדה לככ םהילעו םיהלא עבצאב םיבותכ
.'וגו םכתא הוצמ יכנא רשא הוצמה לכ ('ח םש) :ביתכו
."הווצמה" ,הווצמ "םירבדה" ,םירבד "לככ" ,לכ
,תודגאו תופסות ,דומלת ,הכלה ,הנשמ ,ארקמ
,ובר ינפל רמול דיתע ,קיתו דימלתש המ וליפאו
.יניסמ השמל הכלה ונתנ ןלוכ
.דומלת לעב הז ,ךלמ
,הנשמ לעב הז ,דבענ הדשל
.הכלהה תא וינפל רדוע אוהש

:רמא יסוי 'ר םשב אנובא רב בקעי 'ר
.הזמ לודג לבה ןיא ,דמיל אלו דמל

:ירמא ןנברו
,ןירתוימ םלועב האור תאש םירבד וליפא
,ןישותיו םישוערפו םיבובז :ןוגכ
.םלוע לש ותיירב ללכב םה ףא
.'וגו ולכיו (ב תישארב) :רמאנש

ג

,אוה ךורב שודקה הז ,ךלמ
.ןויצ הז ,דבענ הדשל
.שרחת הדש ןויצ :רמאנש
,תווצמ בהוא ףסכ בהוא ,ךכיפל
.תווצמה ןמ עבשי אל
,תורודל העובק הווצמ ול ןיא םאו
!?ול היינה המ
,השע תוקדצו תווצמ המכ השמ ירהש
.תורודל העובק הווצמ ול שיו
.םירע שלש השמ לידבי זא ('ד םירבד) :ביתכד

ד

:רחא רבד
'וגו ץרא ןורתיו
:םיאיבנל אוה ךורב שודקה רמא
,יתוחילשב םיכלוה םתא ןיא םאש ,םירובס םתא המ
!?חילש יל ןיא
.יתוחילש השוע ינא ,לכב ,איה לכב ץרא ןורתיו יווה

:אחא יבר רמא
.שותי ידי לעו ,ברקע ידי לע ,שחנ ידי לע וליפא
.עדרפצ ידי לע וליפאו

,םישדקה ישדק תיבל סנכנ עשרה סוטיט
,תכורפה תא רדגו ,ודיב הפולש וברחו
,חבזמה יבג לע ןלעבו ודיב תונוז יתש שפתו
.םד האלמ וברחו אציו
.םישדקה םדמ :רמאד ןאמ
.םירופכה םוי לש ריעש םדמ :רמאד ןאמו
:רמואו ףדגמו ףרחמ ליחתה
,היל חצנו ארבדמב אכלמ םע אברק דיבעד אוהה ימד אל
.היל חצנו היתיב וגב אכלמ םע אברק דיבעדל
?השע המ
,הניפסל דריו תחא ינתוגרג וגל שדקמה תיב ילכ לכ סנכ
.אמי וג אלושחנ אחמ דריש ןויכ
,וז המוא לש הולא חכ ןיאש המוד :רמא
,םימב אלא םהמ ערפ אל שונא רוד .םימב אלא
,ותיב ךותב יתייהשכ ינא ףאו
.ינומדק ןאכל וישכעו יב דומעל לוכי היה אל

:אוה ךורב שודקה רמא
,התוחפ הירבב ךייח !עשר ןב ,עשר יא
,תישארב ימי תששב יתארבש המ לכמ
.עשר ותואמ ערופ ינא
,םיל אוה ךורב שודקה רעג דימ
.םשמ אצי .ופעזמ דמעו

."איירברב אטיקנ" :והוסלקו ימור ינב לכ ואצי ימורל עיגהשכ
,ץחרו ץחרמה תא ול וקיסה דימ
.ןיי לש ןיריטופ ילייפ סוכ ול וגזמ אצישכ
,סוכה ךותל שותי אוה ךורב שודקה ול ןמיז
,ומטוח ךותל סנכנו
,וחומל עיגהו
,וחומב רקנמ ליחתהו
,הנוי ןב לזוג ןימכ היהו לדגש דע ךלוהו לכואו
.ןירטיל ינש לקשמ ובו

,שיאה ותוא לש וחומ ועצפו םיאפורל ול וארק :רמא
.וז המוא לש הולא ונממ ערפ המב עדיל
,וחומ תא ועצפו םיאפורל וארק
.ןירטיל ינש לקשמ ובו הנוי ןב לזוג ןימכ ואצמו

:יסוי ר"ב רזעלא יבר רמא
,דחא דצמ אוהה לזוגה ונתנו ,ימורב םש יתייה ינא
.דחא דצמ ןירטילה 'בו
.דח לבקל ,דח ליקת הוהו
.ינאש ןיד הוה ,ינאש ןיד הוהד לכ ,הרעקב ותוא ונתנ
.םלוע ןוארדל ןודבאל סוטיטד הישפנ החרפ ,אשותי חרפ
.ץרא ןורתיו ,יווה

ה

.אידבוע ןידהב ןינתמ ווה ,אמחנמ 'רו אמוחנת 'רו
.ארהנ יבג םיאק הוהד ,ארבג דחב הוה אדבוע
.ארהנ היתי אזיגמו ברקע דח ,הנועט אעדרוא דח אמח
,היתוחילש תושעל תנכומ וז יאדו :רמא
.הרתאל התי תרזחו ,התוחילש תדבעו היתזיגא
:ריעב הללי לוק עמשנו
!תמו ברקע וכשנ ,ינולפ

:ןירופיצד ןינח יבר םשב סחנפ 'ר
,תפוט תיב תעקבב דיצח הוהד ,רבג דחב הוה אדבוע
.הישירל אלילכ דבע ,אבשיע אמחו
.הילטקו היתי אחמו איויח דח אתא
.איוחב רקס היל םקו רבג דח אתא
!איויח ןידה לטקד ןאמ לע אנא המת :רמא
,הישירב אבשיע אוהה אמח .היתלטק אנא :רבג אוהה רמא
?ךשיר ןמ אבשיעד אלילכ ןידה בסנימל תא לוכי :ול רמא
.ןיא :רמא
?ארטוח ןידהב איויח ןידה בירק תא ליכי :ול רמא
.ןיא :ול רמא
.הירביא ןירשנ דימ ,איויח אוההל ברקד ןויכ

,אתרק ילייפ לע ינתמ ביתי הוה יאני 'ר
,אבו עיתרמ דחא שחנ הארו
,היל רזח הוהו אכה ןמ ,היל ףידרמ הוהו
.ארטיס ןיד ןמ אכה ןמ
,ותוחילש תושעל ןכומ יאדו הז :רמא
:ריעב הרבה לוק לפנ דימ
.תמו שחנב ךושנ ,ינולפ

,אסכה תיב לע ביתי הוה רזעלא 'ר
.היל ביתיו הימיקאו אמור דח אתא
,ןגמ לע יתא אל ןידה :ול רמא
,תמו וכשנו שחנ אב דימ
:הזה קוספה וילע ארקו
.ךיתחת םודא ןתאו ךיתחת םדא ןתאו (ג"מ היעשי)

.ןירסיקד אמיד אתנוש לע לייטמ הוה רזעלא ר"ב קחצי 'ר
,האבו תלגלגתמ תחא תילוק האר
.תלגלגתמ איהו .הל ענצמ תלגלגתמ איהו ,הל ענצמ הוהו
.התוחילש תושעל תנכומ וז :רמא
,יהולגיר יניב תלגלגתיא ,אתוכלמ ןמ רדלב דח רבע ןימוי רתבל
.תמו לפנו לשכנו
,ןישיב ןיבתכ ןועט היתי ןוחכשאו ,היקשב הינושפשפו ןולזא
.ןירסיקד ןיאדוהי לע

ןקסוע הוה אתפלח ןב ןועמש 'ר
.ןיידס דח היב הוהו ,סדרפ דח היל הוהו
.הירתסו ןועמש יבר םק .הינקתו תפיכוד דח לזא
?דבע המ
.הינקתו ארמסמ דח בהיו ,חול דח היפאב דבעו יל יתייא
?תפיכוד דבע המ
.הירתסו ארמסמ אוהה לע בהיו אבשיע דח יתייאו לזא
?ןועמש 'ר דבע המ
,איבנג ןוכלי אלד ןידה זנג אנא בט :רמא
.אתיירב ןוברחיו ןידכ ןודבעיו
,תיימתסיאו אבשיע תלכא יאני יברד היתרמח
.תחתפתיאו ןרוח אבשיע הלכא

,אירבטד אליבשב ןיללע ןווהד ןירבוג ןירתב הוה אדבוע
.חיתפ דחו ימס דח
,אחרואב אטרקמל ןובתי ,אימסל שדג חיתפ
.אבשיע ןמ ןולכאו ,אתעש תעראו
,חתפתיא אימס הוהד ןיד
.ימתסיא חיתפ הוהד ןידו
.אחיתפל אימס שדגד דע ןמת ןמ ןולע אל

,לבב ןמ קלסד רבג דחב הוה אדבוע
.אדה םע אדה ןייצנתמ ןירופיצ ןירת אמחו ,אחרוא לע אטרקמל ביתי
,אבשיע אתייאו אתירוח תלזא ,התרבחל אדה אלטק
.אייחאו אתימ לע אבהיו
.לארשיד אעראד ,אתימ הב ייחמ ,אבשיע אדה בסנ יל בט :רמא
.קלסו ארפימ
,אחרואב קלקמו תיימ לעת דח אמח
.הייחאו יולע בהיו ,לעת ןידהב איסנמ יל בט :רמא
,רוצ לש אמלוסל עיגהש דע ךלהמ הוה
,רוצ לש אמלוסל עיגהש ןויכ
.אחרואב ימר ליטק הירא דח אמח
,ןידהב יסנימ יל בט :רמא
.הילכאו יולע םקו הייחאו יולע בהי
:ןירמא אתיירבד אדה
,ךל יטמי אל אתשיבו ,דיבעת אל שיבל בט
.תדבע אשיב ,תדבע ןיא שיבל בטו

:אמוחנת יבר רמא
.ותוחילש השוע אוה ךורב שודקה םימב וליפא

,אירבט לש המיב לובטל דריש ןיחש הכומב השעמו
,יסתיאו יחסאו םירמ לש הראב תפטו אתעש תעראו

?םירמ לש הראב איה ןכיהו

:אבא רב אייח יבר רמא
.ןומישיה ינפ לע הפקשנו (א"כ רבדמב) :ביתכ
,ןומישי רה לע הלועש ימ לכש
,אירבט לש המיב הנטק הרבכ ןימכ האור
.םירמ לש הראב איה וזו

:רמא ןנחוי יבר
,תנווכמ איהו ןנבר התוא ורעיש
.איגנורסד אתקיתע אתשנכד האעיצמ אערת לבק לכ

אפפ רב אנוה יבר רמא
,רבדמב ןיבירקמ לארשי ויה המבה רוסיאב
.ןכשמה םקוה אלש דע
,תורוכבב הדובעו תורתומ תומבה ויה ןכשמה םקוה אלש דע :ןנינת
.םינהכב הדובעו תומבה ורסאנ ןכשמה םקוהשמו
,םתוא תולכמ תוינערופ ויהו רבדמב המב רוסיאב ןיגהונ לארשי ויהו
:ןירמוא םלועה תומוא ויהו
!?רבדמב ןגרוה אוהו ומשל ןדבע
(ז"י ארקיו) :השמל רמוא אוה ךורב שודקה ךכיפל
.'וגו בשכ וא רוש טחשי רשא לארשי תיבמ שיא שיא
.'וגו דעומ להא חתפ לאו

א

הילכוא ובר הבוטה תוברב [י]


:ןתנוי 'רו היננח 'ר
.אימלט םחנמל ןולאש

:רמא היננח ןב יסוי יבר םשב היכרב 'רו
אימלט םחנמ :ןול לאש
.ךביעריו ךנעיו ('ח םירבד) ?ןיד והמ

!?לארשיל ןמה אוה ךורב שודקה םהל ןתנ ןובער לכאמ יכו
?השע המ
.הרובש תחאו המילש תחא :ןיאושק 'ב וינפל איבה
?המכב איה אתמילש אדה :רמא
?המכב אריבת אדהו ,הנמ ןירתב :ול רמא
.הנמ דחב :ול רמא
!?אדהב דיבעתמ איהד ,אדהד אפוט תיל :ןול רמא
,םעטה ןמ הנהתמ אוהש םשכ .המוד אל :םהל רמא
.היארה ןמ הנהנ אוה ךכ

:ארמז רב יסוי יבר םשב רזעלא 'ר
:הנאתה יאוגב ורמאנ םירבד השלש
,לכאמל בוט
,םיניעל הפיו
.המכח ףיסומו
:דחא קוספב ןתשלשו
.לכאמל ץעה בוט יכ השאה ארתו ('ג תישארב)
.לכאמל בוט אוהש ןאכמ
,םיניעל אוה הואת יכו
.םיניעל הפי אוהש ןאכמ
,ליכשהל ץעה דמחנו
.המכח ףיסומ אוהש ןאכמ
.יחרזאה ןתיאל ליכשמ (ט"פ םילהת) :ביתכד אוה אדה

.םימעטמ יל השעו (ז"כ תישארב) :רמוא קחצי ןכו
,הייארה ןמ הנהנ יתייה הלחתב :ול רמא
.םעטה ןמ אלא ,הנהנ יניא וישכעו

,הילכוא ובר הבוטה תוברב :רמוא המלש ןכו
,ןפכו אינפ היתיגלס ימחד אוהה ,ימד אל
.עבשו אילמ היתיגלס ימחד אוההל

:ריאמ 'רל לאש יתוכ דח
?אייתמ ןייח :ול רמא
.ןיא :ול רמא
?איסהרפב וא יאשחב :ול רמא
.איסהרפב :ול רמא
?יל ימחמ תא ןאמ :ול רמא
.ךבישמ ינא ץרא ךרדמ אלא,הנשממ אלו ארקממ אל :ול רמא
,יאשחב ולצא ןידיקפמ לכהו ונריעב דחא ןמאנ :ול רמא
.איסהרפב םהל ריזחמ אוהו
,איסהרפב ולצא דיקפהו דחא אב
!?איסהרפב אל ,איסהרפב וא יאשחב וא ול ריזחי ךאיה
.ןיא :ול רמא
.רבדמ ךיפש המ ךינזא ועמשי אלו :ול רמא
,תונבל לש הפיט ןהיתושנ לצא ןידיקפמ תוירבה
.איסהרפב המלש האנ הירב הפיט התוא םהל ריזחמ אוה ךורב שודקהו
!איסהרפב אוביש ןכש לכ אל ,איסהרפב ךלוה אוהש תמה
,תולוק ילוקב ךלוה אוהש םשכ אלא
.תולוק ילוקב אב אוה ךכ

:ןירבוג תיבד ןתנוי יבר םשב ןתנוי 'ר
.םחר רצעו לואש ('ל ילשמ) ,ביתכ :רמא

?הזל הז ןינע המ יכו
,תולוק ילוקב םחר רצוע המ אלא
.תולוק ילוקב לואש ףא
?ןישובל וא ןיחילש ןייתא ןוניא ךיא :רמא
.ןישובל :היל רמא
?יל ימחמ תא ןאמ :היל רמא
.ךבישמ ינא ץרא ךרדמ אלא ,הנשממ אלו ארקממ אל :היל רמא
?ןינופא ךימימ תיערז :היל רמא
.ןיא :היל רמא
?ןישובל וא ןיחילש ןיתערז ךאיה :היל רמא
.ןיחילש :היל רמא
?ןיחילש וא ןישובל ןייתא ןוניא ךאיה :היל רמא
.ןישובל :היל רמא
!ללממ ךמופ המ ךנדוא ןיעמש אלו :היל רמא
,ןישובל ןוהל ןולע ,ןיחילש ןוהל ערז דכ ןינופא םא המו
!שובלב אביש ןכש לכ אל שובלב ךלוה אוהש תמה

:ןתנ יבר םשב הל ינתו וביא 'ר
.שובל ומכ ובציתיו םתוח רמחכ ךפהתת (ח"ל בויא) :ביתכ
,לואשל הזה םלועב םדא םע תדרויה תוסכ
.אובל דיתעל ומע האב איה
,ןישובלו ןייח ןייתא ןוניאו ליאוה :ול רמא
?ןינוזמ ןול קפסמ ןאמ
?ךימימ ררג תמחל אתלזא :ול רמא
.ןיא :היל רמא
?התנעב אלדו התנעב :ול רמא
.התנעב אלדו התנעב :ול רמא
?ןיחיכש ןמת ןינוזמ ויה ךיאו :ול רמא
?התנעב אלד וא התנעב ןיחיכש :ול רמא
.ןובזלו ןובזל ןיתיימ ןיסלכוא ןיגבד ,התנעב אלדו התנעב :ול רמא
.ןוהינוזמ יתיימ ,איסולכוא יתיימד ןאמ ךכ :היל רמא
.הילכוא ובר הבוטה תוברב :המלשב ביתכד
.הבוטה הברת ,הבוטה ילכוא וברישכ
?ןוהילע ןייכב ןותא המל
,ארבג אוההד היחור חפית :היל רמא
!?יכב אלו היתדמחמ דיבומד שנ רב תיא
,תולוק ילוקב אבש םשכ אלא
.תולוק ילוקב אצוי אוה ךכ

ב
,ומא יעמב רצונ דלוהש ןמזב ינת
.וב ןיפתוש םה השלש
.ומאו ,ויבאו ,אוה ךורב שודקה
,חומהו םינבולה ונממש ,ןבול וב עירזמ ויבא
.ןידיגהו תומצעהו ןיעבש ןבולו םינרפצהו
,רשבהו רועהו םימדה ונממש ,םדוא תערזמ ומא
.םיניעבש רוחשו רעשו
ורכז םמורתיו ומש ךרבתי אוה ךורב שודקהו
:ןה ולאו .םירבד הרשע וב ןתונ
,המשנו חור
,םינפ רתסלקו
,םיניע תיארמו
,םידי תואישנו
,םילגר ךוליהו
,המכחו
,הניבו
,הצעו
,תעדו
.הרובגו
,ותריטפ תעש אבשכו
,וקלח לטונ אוה ךורב שודקה
.םהינפל ומאו ויבא קלח חינמו

.ןיכוב ומאו ויבאו
:אוה ךורב שודקה םהל רמא
?ןיכוב םכל המ
?םכלשמ יתלטנ םולכ
, !ילש אלא ,יתלטנ אל
,ונקלחב ברועמ ךקלח היהש ןמז לכ
,העלותו המיר ןמ רומש ונקלח היה
,ונקלח ךותמ ךקלח תלטנש וישכעו
.העלותו המירל ןותנו ךלשומ ונקלח ירה

ולשומ היה אישנה הדוהי 'ר
?המוד רבדה המל לשמ
.סיראל ורסמו םרכ ול היהש ךלמל
,ימרכ תא ורצב וכל :וידבעל ךלמה רמא
.ומוקמב סיראה קלח וחינהו יקלח תא ולטו
,ךלמה רבדכ ושעו וכלה דימ
.הכובו חווצ סיראה ותוא ליחתהו
?יתלטנ ילש אלו ?יתלטנ ךלשמ םולכ ךלמה :ול רמא
,יקלח םע ךקלח היהש ןמז לכ ךלמה ינודא :היל רמא
,הבנגו הזיבמ רומש יקלח היה
.הבנגו הזיבל ךלשומ יקלח ירה ,ךקלח תלטנש וישכעו

.אוה ךורב שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ הז ,ךלמה
.םדא לש ומאו ויבא הז ,סיראה
,אוה רומש םדאב המשנהש ןמז לכ
.העלותלו המירל אוה ירה ,תמש ןויכ
.המר שונא יכ ףא (ה"כ בויא) :רמאנש
.וייחבש םינכה ולא
,העלות םדא ןבו
.ותומב ויתחת ןישיחרמש םיעלות ולא

:רמוא רזעלא ןב ןועמש
,רומיש ךירצ וניא ,יח ומוי ןב וליפא
.םישחנה ןמ אלו םירבכעה ןמ אלו הדלוחה ןמ אל
.חרובו האור שחנה ,חרובו האור בלכה
,ןשבה ךלמ גועכ וליפא ,תמשכ לבא
.םישחנה ןמו םירבכעה ןמו הדלוחה ןמ רומיש ךירצ
םישמרהו תויחהו תוירבה לכ לע תלטומ ותמיא ,יח םדאש ןמז לכש
.'וגו היהי םכתחו םכארומו ('ט תישארב) :רמאנש
.רומיש ךירצו ותמיא הלטנ םדא ,תמש ןויכ
.תבשה תא וילע ןיללחמ יח ומוי ןב קוניתו
.תבשה תא וילע ןיללחמ ןיא ,תמ לארשי ךלמ דוד
.תמה היראה ןמ בוט אוה יח בלכל יכ :המלש רמאקדמו

,בר רמא הדוהי ברדכ
:בר רמא הדוהי בר רמאד
.'וגו איה המ ימי תדמו יצק 'ה ינעידוה (ט"ל םילהת) :ביתכד יאמ
!יצק תא ינעידוה םלוע לש ונובר :אוה ךורב שודקה ינפל דוד רמא
.םדו רשב לש וצק ןיעידומ ןיאש ,ינפלמ איה הריזג :ול רמא
?איה המ ימי תדמ
.םדו רשב לש וימי תדמ ןיעידומ ןיאש ינפלמ איה הריזג :ול רמא
?ינא לדח המ העדאו
.תבשב :ול רמא
?תבשב דחאב תומא :ול רמא
,התרבחב תעגונ תוכלמ ןיאו ,ךנב המלש תוכלמ העיגה רבכ :ול רמא
.אמינ אולמכ וליפא
?תבש ברעב תומא :ול רמא
.ףלאמ ךירצחב םוי בוט יכ (ד"פ םש) :ול רמא
,ינפל הרותב קסוע התאש דחא םוי יל בוט
.חבזמה יבג לע ינפל בירקהל ךנב המלש דיתעש תולוע ףלאמ

,ימוי ילוכ סירגו ביתי הוה אתבשד אמוי לכ
,היתיב ירוחא אנתסוב ,היל הוה ,אמוי אוהה
,אינליאב שיחב תומה ךאלמ אתא
,אגרדב קילס הוה ,יזחימל קפנ
,היתותמ אגרד תיחפיא
.הישפנ חנו קיתשיא
,המחב לטומו תיימ אבא ,אשרדמ יבל המלש חלש
,םיבער אבא תיב לש םיבלכו
?השעא המ
,םיבלכ ינפל חנהו הלבנ ךותח :היל וחלש
.הפי אלו ולטלטו קונית וא ,רככ וילע חנה ךיבאו
.תמה היראה ןמ בוט אוה יח בלכל יכ :המלש רמא
            חזרה לתוכן תושב             חזרה לתוכן תנ