העדותה רפס - תוכלה ימוכיס

בא שדוח
הרותב ארקנ אוה ןכו ,ןסינמ םינומ ונאש םישדוחה ןיינמב ישימחה אוה בא שדוח
םש תמיו 'ה יפ לע רהה רה לא ןהכה ןרהא לעיו :(גל רבדמב) בותככ ,ישימחה שדוחה
.'שדוחל דחאב ישימחה שדוחב ,םירצמ ץראמ לארשי ינב תאצל םיעבראה תנשב

הל םיפצמש המחנה םש לע 'בא םחנמ' םג ותוא םיארוקו ,ילבב םש אוה 'בא' םשה
רמולכ ,'ב"א םחנמ' :זמר הזב םירמוא שיו .הז שדוחב ונל עריאש ןברוחה ירחא
.ןהב הרמאנ הכיא תליגמש ב"א תויתואה םחנל אוה ךורב שודקה דיתע

בא סנכנשמ
הז שדוחבו .ללכ םיחמש ןיאש ונייהו ,החמשב רתוי דוע םיטעממ בא שדוח סנכנשמ
לכ ,הז שדוחב ונממ טמתשי יוג םע ןיד ול שיש ימ ןכל ,בוט לארשי לש םלזמ ןיא
.באב העשת רובע דע תוחפל - שדוחה לכ טמתשהל ול רשפא יא םאו .שדוחה

ןכלו ,החמש ידיל איבמה רבד םוש תושעל רוסא - הלא םימיב חומשל רוסאש יפלו
.ותרידל דויסו רויכו רויצ וא ,תונותח תיב ןיינב ןוגכ ,החמש לש ןיינבב םיקסוע ןיא
לכ רוסא ןכו .חירל וא לצל םייושעה תונליא ןוגכ ,החמש לש העיטנ םיעטונ ןיא ןכו
ול ןיא םא לבא .דבלב הבחרהל ותוא םישועש קר ותרידל ול ךירצ ןיאש ןיינב
.תונבל רתומ ,הריד-תיב

רחא םשבולל תנמ לע וליפא ,םישדח םידגב םוקרלו גורסל ,רופתל ,תונקל רוסא ןכו
היינקו .ויונ ינפמ רתויב ול הוואתמ אוהש ןשי דגב וליפא תונקל רוסאו .באב העשת
.השיבלמ הרומח

באב העשת ברע
ינש הב לוכאל רוסאו .תקספמ הדועס םילכוא ,םויה ףוסל ךומס ,באב העשת ברע
.הז ןיינעל לישבת ארקנ - יח אוהש ומכ לכאנה רבד לשיב וליפאו ,םילישבת ינימ

רכז והזש ,םישדע וא תלשובמ הציב תקספמה הדועסב לוכאל ונגהנמ יפל ,ןכלו
עיבשיו ,רחא לישבת םוש הב לוכאל ןיא ,דבלב דחא לישבת ונלכא ירהו ,תולבאל
.תוריפ וא בלח לש םילכאמ םע םחלב ונובער

.ולכואלו רפאב םחל תסורפ לובטל םיגהונ שי

דוסה יפ לע ובתכש שיו ,עקרק יבג לע הבישיב תקספמה הדועסה תא לוכאל םיגהונ
.(עקרקכ וניד םיחפט השולשמ ךומנ ףרפרשו) עקרקה ןיבו וניב םשש דגבב קיספהל
וילענמ ץולחל ךירצ ןיא ךא ,הלפש הדועס וזש רכינ אהיש ידכ אלא תולבא םושמ אלו
.הליכאה תעשב

באב העשתל םיניד
תליענ ,הכיס ,הציחר ,היתשו הליכא :םה הלאו ,םירבד השימחב רוסא באב העשת
.השיא לא הבירקו לדנסה

.םוי דועבמ אלא באב העשת ברעב םילכוא ןיאו ,רבד לכל ומויכ וליל ,באב העשת
.וב אצויכ רוסא - ולש תושמשה ןיבו

וליפא - הלוח לבא .תוקינמו תורבועמ םישנ וליפא ,באב העשתב םוצל םיבייח לוכה
חרכהה ידכ אלא תונדעמ ילכאמ ולכאי אל לבא .לוכאל ול רתומ - הנכס וב ןיא
.דבלב ףוגה תואירבל

אבו הלוח היה םא ,שמאמ לידבה אל ירהו ,ןושאר םויב באב העשת תינעת הלח
.לכוא ךכ רחאו םדוק לידבמ - תינעת תעשב לוכאל

םוקמבו .םוצה רובעיש דע ,םויה לכב אלו תירחש באב העשתב הפה תא ףוטשל ןיא
.ריתהל שי - לודג רעצ

ןיא םלוא .רוסא םימל ועבצא טישוהל וליפאו .םיננוצב ןיב םימחב ןיב הרוסא הציחר
.רתומ - וידימ ךולכלה ריבעהל ידכ ץחור םאו .גונעת לש הציחרב אלא רוסיא

- דיה קרפ לכ ץחור וניאש אלא ,םוי לכבכ ,ותנשמ רקובב ומוקב וידי םדא לטונ ןכו
לע ןריבעמ אוה תצק תוחל ןה ןיידעו תובגונמ וידישכו .ויתועבצא ירשק ףוס דוע קר
.ויכרצ השועש רחאל ןכו .וכרדכ ןצחור ,תוכלכולמ ויניע ויה םאו .ויניע

ןניאש יפל ,רתומ - םילכאמה ץוחרלו חידהל תוכירצו לכוא תוניכמו תולשבמה םישנו
.הציחרל תונווכתמ

ויה םאו .רתומ - ימוג וא דב לש וא ץע לש .רוע לש לענמב קר הרוסא לדנסה תליענ
לש בוחרב וא םיצוק םוקמב ךלהמ היה .רוסא - הטמל רוע היהש וא רועב םיפוחמ
.דבלב םוקמ ותואב וילענמ לעונ ,וב אצויכו (ל"וחב) םייוג

.םימיה ראשב ול השועש ךרדכ באב העשתב ופוג ךוסלו קוניתה תא ץוחרל רתומ
באב העשת ברעב המחה תעיקשמ םירוסא ,באב העשתב םירוסאה םירבדה הלא לכ
.באב העשת יאצומ דעו

באב העשתב תיברע תליפת
םירמוא הרשע הנומש תליפת רחאו ,ליגרכ לוח תליפת םיללפתמ באב העשת לילב
לע הניק ופיסוה םויהו ,ןברוחה לע תוניק םירמואו הכיא תליגמב םיארוקו שידק
תוניקה רחאו .הפוריאב היינשה םלועה תמחלמ ימיב ונמע תא הדקפש האושה
רחאל ןכו ,'לבקתת' וב םירמוא ןיא הז רחאלש שידקהו .'שודק התאו' םירמוא
'לבקתת' םירמוא לבא ,שידקב 'לבקתת' םירמוא ןיא באב העשת לש תירחש תליפת
.החנמ תליפת רחאלש שידקב

תא םידירומ ,דבלב דחא רנ קר תסנכה תיבב דומעה ינפל םיקילדמ באב העשת ליל
.המוקמל התוא םיריזחמ החנמב תרחמלו ,תסנכה תיבב שדוקה ןורא לעש תכורפה

.ןטק רוא וב םיריאשמו תסנכה תיבב רואה תא תובכל םיגהונ תוליהק הברהב
תנש - וז הנש' :רמואו ונשדקמ תיב ןברוחל הנשה תא הנומ ןזחה ,דרפס תוליהקבו
םירשע תואמ עשת ףלא תנש :הנומ היה ו"נשת תנשב) 'ינשה תיבה ןברוחל ךכו ךכ
.םינומ ונאש ןטקה רפסמל םייתשו םיעבש האמ ףלא םיפיסומ םלועלו .הנומשו
.(1928 דחי ,1172 דועו ,756 םהש ו"נשת :ונייה

ינש ןברוחו ןושאר ןברוח
ןברוח .ח"לש םיפלא 'ג תנשב ,ךלמה והיקדצ ימיב היה ןושארה שדקמה תיב ןברוח
.ויה באב העשתב םהינשו .ח"כתת םיפלא תשולש תנשב ,יאכז ןב ןנחוי 'ר ימיב - ינש

תוחתפמו הנוהכ יחרפ לש תותיכ תותיכ וצבקתנ הנושארב תיבה ברחשמ ,ןנבר ונת
תויהל וניכז אלו ליאוה ,םלוע לש ונוביר' :וינפל ורמאו לכיהה גגל ולעו םדיב לכיהה
תסיפ ןיעכ התציו .הלעמ יפלכ םוקרזו - 'ךל םירוסמ תוחתפמ ויהי ,םינמאנ םירבזג
היעשי) איבנה והיעשי ןנוק םהילעו .רואה ךותל ולפנו וצפק םהו ,םהמ םתלביקו די
ריע ,האלמ תואושת ,תוגגל ךלוכ תילע יכ אופא ךל המ ,ןויזיח איג אשמ' :(בכ
.(טכ תינעת) המחלמ יתמ אלו ברח יללח אל ךיללח ,הזילע הירק ,היימוה

תמחלמו דרפס שוריג םג ,תורודה ךלהמב לארשיל תונערופ םוי היה באב 'ט םוי
.באב 'טב ולחה הנושארה םלועה

'אתמחנד העבש'ו ומחנ תבש
םיארוק .הווקמה המחנה תחמש לש תבש איה באב העשת ירחאש הנושארה תבשה
רחאל הב םיארוקש 'ימע ומחנ ומחנ' :איבנב הרטפהה םש לע ,'ומחנ תבש' הל
.הרותה תאירק

המחנ לש םיקרפ העבש ונייה ,'אתמחנד העבש'מ הנושארה איה 'ומחנ' תרטפה
,אובת ,אצת ,םיטפוש ,האר ,בקע ,ןנחתאו :תותבשה עבשב היעשי איבנב םיארוקש
התואב הרותב םיארוקש השרפה ןיינעמ איבנב םיריטפמ הלוכ הנשה לכ .םיבצינ
ןיינעמ איבנב םיריטפמ - דעומו גח לש דחוימ ןיינע שי תבש התואב םא לבא ;תבש
.השרפה ןיינעמ אלו םויה

.'תויונערופ לש שולש' איבנב םיארוק ,'םירצמה ןיב' לש םימיה םיליחתמשכ ,ןכל
- היינשב ,'והימרי ירבד' - תחאב :םיארוק באב העשת ינפלש תותבשה שולשב ונייה
תישילשבו ;והימרי לש תונערופה תואובנמו ויתוחכותמ ןהיתש - "'ה רבד ועמש"
.תונערופ לש האובנו החכות איה םג - 'והיעשי ןוזח' םיארוק

ןיריטפמו םויה ןיינעמ איה המחנהו ,ןה המחנ לש תותבש עבש - באב העשת רחאלו
:'אתמחנד העבש' ןה הלאו .דבלב המחנ ירבד היעשי איבנב

מ היעשי - 'וגו םכיקלא רמאי ימע ומחנ ומחנ

אנ-טמ היעשי -'וגו ינחכש 'הו 'ה ינבזע ןויצ רמאתו

דנ היעשי - 'וגו המחונ אל הרעוס היינע

בנ-אנ היעשי - 'וגו םכמחנמ אוה יכנא יכנא

דנ היעשי - 'וגו הדלי אל הרקע ינר

ס היעשי - 'וגו ךרוא אב יכ ירוא ימוק

.גס-אס היעשי - 'וגו 'הב שישא שוש

םיעברא האמ דגנכ ,המחנ לש תורטפה עבש לכב םיקוספ העבראו םיעברא האמ
,םיבצינ ,אובת ,יתוקוחב תושרפב - הרותב ורמאנש החכות לש םיקוספ השולשו
.דחא קוספ הנממ הלודגו החכותה לע המחנה הרתי דועו - וניזאה תרישו

שאר תבש לכבכ 'יאסכ םימשה'ב ריטפהל םיגהונ ,תבשב לולא שדוח שאר לח םא
שדוח שאר תרכזה םג וז הרטפהב שיש יפל ?ןכ המלו .'הרעוס היינע' החודו ,שדוח
,שדוח שאר ברע איהש תבשל העובקה ,'שדוח רחמ' תרטפה לבא .םילשורי תמחנ םגו
.'הרעוס היינע' ינפמ תיחדנ

תורוקמ - 'אתמחנד העבש'ו ומחנ תבש
אבומ - אתקיספה םשב ,םינושאר הברה - אתמחנד עבשו אתונערופד שולש *
םיגהנמ - 'הרטפה' ךרע תידומלת הידפולקיצנאב דוע הארו .ח ,חכת ח"וא ע"ושוטב
א"מר - םיזנכשאה גהנמכ - (ח"רע וא) תבשב לולא ח"ר לח - םיקוספ ד"מק * .םינוש
.'היינע'ב ריטפהל ובתכ םש ע"ושהו םהרדובאו .ב א ,הכת ח"וא