שדוחה תומש


ןסינ
'ביבאה שדוח' ,('ןושארה שדוחה' =) 'םישדוח שאר' :הז שדוחל תומש השולש
,הנשה ישדוח לכל ןושאר הב הנמנ אוה יכ ,'ןושארה שדוחה' ותארק הרותה .'ןסינ'ו
םינתינ ובו יחהו חמוצה שדחתמו חרופ ובש ינפמ 'ביבאה שדוח' ול תארוק איה ןכו
ףאו ,לבבמ םמע לארשי ולעהש ילבבה םשה אוה 'ןסינ' וליאו ;םלועל רשועו םייח
ריש) 'ץראב וארנ םינצינה' םש לע ,'ןצינ' שרושמ 'ןסינ' יכ ,ביבאה םש לע ארקנ אוה
- ביבא :ורמאו ,ביבא םשב ןוקירטונ לש זמר ואצמ םינורחאה םימכחהו .(ב םירישה
.םישדוחה רשע-םינש לכל שארה רמולכ ,ב"י בא

ןושאר ותונמל הווצמ :(ב ,בי תומשל) ן"במר
ונממו ,ןושאר שדוח לארשי ותוא ונמיש - "םישדוח שאר םכל הזה שדוחה" םעטו
היהיש ידכ - שדוח רשע-םינשב הנשה םולשת דע ,ישילשו ,ינש - םישדוחה לכ ונמי
סנה היהי םישדוחה ריכזנש תע לכב יכ ,(םירצמ תאיצי לש) לודגה סנל ןורכיז הז
יהיו' רמואו ,'ישילשה שדוחב' רמאי אלא הרותב םש םישדוחל ןיא ןכ לעו .רכזנ
ןכו ,'וגו שדוחל דחאב יעיבשה שדוחבו' ,'ןנעה הלענ ינשה שדוחב תינשה הנשב
תבשב ינשו תבשב דחא - ונממ ונתונמב תבשה םויב הריכזה היהתש ומכו .םלוכ
ינשה שדוחהו ןושארה שדוחה ונתונמב םירצמ תאיציב הריכזה ךכ - שרפא רשאכ
ביתכד ,ירשתמ וניתונש תליחת ירהש הנשל הזה ןיינמה ןיאו .ונתלואגל ישילשהו
ןסינ שדוחל ארקנשכ ,ןכ םא ;'הנשה תאצב' ביתכו 'הנשה תפוקת ףיסאה גחו'
ןושאר' םעט הזו .הילא יעיבשו הלואגל ןושאר :ונורתפ ,יעיבש - ירשתלו 'ןושאר'
.ונתלואג ןורכיזל ול ארקנש םשל ןושאר אוה לבא הנשב ןושאר ונניאש ,'םכל אוה

לגרל הילע


גחב ,חספה גחב :םילשוריל לגרל תולעל םיבייח הנשב םימעפ שולש
הלוע - םדחוימ תונברק םיאיבמ שדקמה תיבל םיאבש ןמזב .תוכוסה גחבו תועובשה
רבסב םילועה תא ולביק םילשורי ישנא .חמשמ ערואמ התיה לגרל היילעה .םימלשו
.חוריאה לע םילשורי יבשותל ולמג םילועהו ,תופי םינפ


א הגיגח תוכלה ,ם"במר

החמשו הגיגח הייאר
,הייארה (1) :ןה ולאו ,םילגר שולשמ לגר לכב לארשי ווטצנ "השע" תווצמ שולש
,החמשה (3) ,"ךיהלא 'הל גוחת" רמאנש ,הגיגחה (2) ,"ךרוכז לכ האריי" רמאנש
."ךגחב תחמשו" רמאנש

איביו ,גחה לש ןושארה בוט םויב הרזעב וינפ הארנש איה הרותב הרומאה הייארה
איבה אלו ןושאר םויב הרזעל אבש ימו .המהבה ןמ ןיב ףועה ןמ ןיב ,הלוע ןברק ומע
ינפ ואריי אל" רמאנש ,השעת-אל לע רבע אלא השע תווצמ השע אלש ויד אל ,הלוע
.השעמ השע אל ירהש הז ואל לע הקול וניאו ."םקיר

ואובב גח לש ןושארה בוט םויב םימלש בירקיש איה הרותב הרומאה הגיגחה
.המהבה ןמ אלא םימלשה ןיאש עודי רבדהו ,תואריהל

.ןהב תובייח םישנה ןיא ,הגיגחהו הייארה ,ולא תווצמ יתשו

םה ולאו ,הגיגח ימלש לע רתי םימלש בירקיש איה םילגרב הרומאה החמשהו
'ה ינפל תחמשו ,םש תלכאו םימלש תחבזו" רמאנש ,"הגיגח תחמש ימלש" םיארקנה
.וז הווצמב תובייח םישנו ;"ךיקלא

תונברקה יווש
לבא .'וגו "ודי תנתמכ שיא" רמאנש ,הרותה ןמ רועיש ןהל ןיא הגיגחהו הייארה
הגיגח ימלש אלו ,ףסכ העמ הוושמ תוחפ הייאר תלוע ןברק אהי אלש ,םירפוס ירבדמ
."ודי תנתמכ" רמאנש ,ורשוע יפכ איבהל הווצמו .ףסכ יתש הוושמ תוחפ

ויה םא ,גוחל םילשוריל םדא הלעיש תעב .רועיש םימכח ןהב ונתנ אל החמש ימלש
ףסכ ודיב ןיא םאו .ןברקה וב תונקל ףסכ ומע הלעי וא ,םאיבי - הייארה תונברק ודיב
אלב םקיר תולעל ול רוסא .םיבוהז המכ הווש ודיב היה וליפא ,ףסכ הווש איבי אל -
וא רוכמל אצמי אל אמש הרזג ?ףסכ הווש ודיב הלעיש ורסא המלו .ןברק אלבו ףסכ
.[םיפיוזמ ,םימוגפ =] םיגיס תועמה ואצמיי אמש

הברקה ןמז
ראשב ןבירקמ והירה ,ותגיגח ימלשו ותייאר תלוע ןושארה בוט םויב בירקה אלש ימ
הגיגחל םייואר םלוכש ,דמלמ ."ךיהלא 'הל גוחת םימי תעבש" רמאנש ,לגרה תומי
- ןושארב בירקה אל .ןושארב בירקהלו םידקהל הווצמו .םה ןושאר ימולשת םלוכו
דעוממ יגונ" רמאנ וילעו ,הנוגמ הז ירה רחאמה לכו .ינשב בירקי - דיזמ ןיב גגוש ןיב
.(חי ,ג הינפצ) "יתפסא

םילשוריב לגרה ילוע
ילוע לש םהייח תא םיריהבמה םירואית המכ םייוצמ (הל קרפ ,א) ןתנ יברד תובאב
:םילשוריב לגרה
:םילשוריב וניתובאל ושענ םיסנ הרשע
.שדוקה רשב חירסה אל םלועמ .1
.שדוקה רשב חירמ השא הליפה אל .2
.םלועמ םילשוריב םדא קוזינ אל .3
.םילשוריב םדא עגפנ אל .4
.םלועמ םילשוריב םדא לשכנ אל .5
.םלועמ םילשוריב הקלד הלפנ אל .6
.םלועמ םילשוריב תלופמ התיה אל .7
.'םילשוריב םיחספ תולצל רונת יתאצמ אל' ורבחל םדא רמא אל .8
.'םילשוריב הילע ןשיאש הטימ יתאצמ אל' ורבחל םדא רמא אל םלועמ .9
.'םילשוריב ןילאש םוקמה יל רצ' ורבחל םדא רמא אל םלועמ .10
:םיארוק ונא םתוא וחריאש םילשורי ישנא םע לגרה ילוע לש םתוגהנתה לע
ויה המ םישודק תורוע .הב םיחקול ויה אל תועצמהו תוטימה רכש :רמוא הדוהי יבר
.(תיבה ילעב =) ןיזיפשוא ילעבל םתוא םינתונ ?םהב םישוע

םישבכ תורוע םילטונו םימירעמ ויה םיאנסכא :רמוא לאילמג ןב ןועמש יבר
ילעב ויה הבו ,םילשורי ישנאל םינתונו ,םיעלס השימחו העברא םיוושש ,םיריוצמ
.םירכתשמ םיתבה

ףאו ,םניחב םהל תתל אלא לגרל םילועל םירדח ריכשהל אל ,םודק גהונ היה :ונייהד
םיחרואל םינתונ ויה םיתבה ילעבש אלא דוע אלו .וחקל אל םיעצמב שומיש ימד
ויה ,םילשורי ישנאל הדות יריסא ויהש ,לגרה ילוע .םיבוטה ,םיימינפה םירדחה תא
תורוע םתא םיאיבמ ויהש שיו .ובירקהש תונברקה תורוע תא םהל םיריאשמ
לש תורועה םוקמב תיבה ילעבל םתוא םיריאשמ ויהו ,בר םייוושש םידבועמ
.םילשורי ישנא לש חוריאה לע הבוט תרכה ךותמ הז לכו ,תונברקה

:ןתנ יברד תובאב רפוסמ שדקמה תיב לע
םהיבאל תווחתשהל םילוע לארשיש ןמזב .םיחוור םיווחתשמו םיפופצ םידמוע
עבצא טישוהל הלוכי הירב לכ ןיאו ,םיקוחד םיבשוי - םיבשוי םהשכ ,םימשבש
.החוורל םיווחתשמ - םיווחתשמ םהשכו ;םהיניב


רועיבו לוטיב ,הקידב

בייחמ הז רוסיא ."אצמיי לב"ו "הארי לב" הרותב בותכ ץמח רוסיא לע
:תולועפ המכ ללוכ תיבה ןמ ץמחה קוליס .חספה ינפל תיבה ןמ ץמחה תא רעבל
תקידב ןיבל הרותבש רוסיאה ןיב סחיה והמ .ץמח רועיבו ץמח לוטיב ,ץמח תקידב
םגו הקידב םג בייחמ "אצמיי לבו" "האריי לב" רוסיא םאה ?ץמח לוטיבו ץמח
?לוטיב


א ,א םיחספ הנשמ

.רנה רואל ץמחה תא םיקדוב רשע העבראל רוא
.הקידב ךירצ ןיא ,ץמח וב םיסינכמ ןיאש םוקמ לכ

:ארונטרב
ךרדכ ,"רוא" הלילל אנתה ארוקו .ד"י היהי ותרחמלש ליל - רשע העבראל רוא
.טקנ אילעמ אנשילו ,"רוהנ יגס" רוויעל םיארוקש
רואו ,םהיתבב םייוצמ םעה לכ הלילבש ינפמ ,הלילב הקידבה ונקתו... - רנה רואל
,םוי רואב רנש) אינהמ יאמל ארהיטב אגרשד ,םויבמ רתוי הלילב הקידבל הפי רנה
?(ליעומ המל
.רנה רואל ימנ קודביש ךירצ ,תירחש ד"יב קדובו ד"י לילב קדב אל םא ,והימו


?ץמח םיקדוב עודמ


(א"ע ,ב םיחספ הנשמ) תופסותל י"שר ןיב תינורקע תקולחמ שי ץמח תקידב ןיד רבסהב

:י"שר תטיש
."אצמיי לב" לעו "האריי לב" לע רובעי אלש ידכ איה הקידבה

:תופסותה תטיש
ךירצ קדובה" :רמאנ (ב"ע ,ו םיחספ) ארמגב :לאוש ,תופסותה ילעבמ ,קחצי יבר
אופא עודמ .דבלב לוטיבב יד אתיירואדמ וליאו .לוטיב ךירצש ןאכמ ;"לטביש
?הרותה ןמ לוטיבב וקפתסה אלו הקידב םימכח וכירצה
קודבל ובייחו ורימחה םימכח ,קיפסמ דבלב לוטיב הרותה ןמש יפ לע ףא :ותבושת
ראשבמ רתוי ןאכ ורימחהש םעטהו .ולכואל ואובי אלש ידכ ורעבלו ץמחה תא
:תוביס יתשמ אוה ,םרעבל וכירצה אלש ,האנה ירוסיא
ןיאו .ץמחה ןמ םילידב םניא םישנאו ,חספב קר רוסאו הנשה לכ רתומ ץמח (א)
םישנאו םלוע רוסיא םרוסיאש ,םרכה יאלכו הלרעו בלחב רשב רוסיאל המוד ץמחה
.םעפ ףא םתוא םילכוא םניא
םניאש "אצמיי לב"ו "האריי לב"ב הרות וב הרימחהש ,ץמח רוסיא אוה דחוימ (ב)
,לטיבש רחאל וליפא ורעבלו וקדובל םימכח ורימחה ןכל .םירחא םירוסיאב םימייק
.ולכואל אובי אמש וששחש םושמ

:םיסנ ונבר רבסה
הדבל הקידבש ןוויכמ - לוטיב וא הקידב - םיינשה ןמ דחא קיפסמ אתיירואדמ
היל אנטישפו ?ןל אנמ רנה רואל :(א"ע ,ז םיחספ) ארמגב הלע ןנירמאדכ] .הליעומ
ךירצ וניא הרותה ןמ - קדבש לכו [.איה אתיירואדמ ימנ הקידבד אמלא .יארקמ
.לטבל
המו ."האריי לב"ב רובעי אלש ידכ ,הרותה ןמ איה הקידבה תבוחש רמול רשפא ,ןכל
הגוע חספב אצמי אמש ,ןנברדמ אלא וניא הקידב רחא לוטיב םימכח וכירצהש
.(ןלהל האר) ב"ע ,ו ףד ארמגב אתיאדכ .הנלטבי אלו הילע ותעד ןתייו היפהפי

:תועדה םוכיס
"האריי לב"ב רובעי אלש ידכ ,קודבל בייח הרות ןידמ ,(ן"רה רואיב יפל) י"שר תעדל
ידכ ,לטיב םא םג קודבל וכירצה םימכח .הקידבמ רוטפ - לטיב םאו ."אצמיי לב"בו
.הגוע אצמי םא ץמח רוסיאב לשכיי אלש
קר אוה הקידבה בויח וליאו ,ץמחה תא לטבל בייח הרות ןידמ ,תופסותה תטישל
:תוביס יתשמ ,ולוטיבל ףסונ ץמחה תא קודבל ובייח םימכח .ןנברדמ
.הנשה לכ ץמחהמ םילדב אלש ןוויכ ,הליכא ידיל אובי אלש ידכ (א)
לב"בו "האריי לב"ב וילע רובעל אלש ץמח רוסיאב הרימחה הרותהש ןוויכ (ב)
."אצמיי

ןנברדמ הרותהמ
לטיב םא םג קודבל בייח לטיב אל םא קודבל בייח י"שר
לוטיבל ףסונ קודבל בייח לטבל בייח תופסות