הרומל ךירדמ

,םידומיל תוינכתל ףגאה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
ד"מ ע"בשות טקיורפ ,ןליא רב תטיסרבינוא
ס"שת

גרבנזיא הדוהיו ןייטשדלוג ילתפנ :םירבחמה
קחצי ,סלג השמ ,(ר"וי) תליג 'ד קחצי 'פורפ :תיעוצקמה הדעווה
,סדה ברה ,ןמביל יבצ ברה ,לבאל םחנמ ,ינוקרי השמ ,יקסלובוט םייח ברה ,דלפננוז םייח ברה
,חקור םירפא ברה ,ץינייר בקעי ברה ,יבר ריאמ ,פאר השמ ,ץישפיל םייח ,ןמרה אגרש
.רגרבנייטש ילתפנ ברה
ץיבושריה לואש ,רהה ןמ 'ש ברה :ץועיי
אנט םהרבא :תינושל הכירעםידומילה תינכות תרגסמב אשונה
הרותב םאו בא דוביכ תווצמ .1 קרפ
"באה לע ןבה תווצמ" .2 קרפ
('ב ,'ל ףד) ןבה לע באה תווצמ לכ .3 קרפ
6 ,5 ,4 םיקרפל
4 קרפל
5 קרפל
6 קרפל
7 קרפל
היגוסה הנבמ
לודגה חאה דוביכ ,גרוח בא דוביכ .8 קרפ
?םירוהל תייצל ןיא םירקמ ולאב .9 קרפ
וידלי תא סנרפל באה תבוח .10 קרפ
?וירוהב לפטל אפורל רתומ םאה .11 קרפ