הרומל ךירדמ

,םידומיל תוינכתל ףגאה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
ד"מ ע"בשות טקיורפ ,ןליא רב תטיסרבינוא
ט"נשת

גרבנזיא הדוהי :תינכותה ךרוע
ל"ז ןייטשדלוג ילתפנ ר"ד ,יחלמ והימרי ברה :םירבחמה
.טסברה רתסא ,טוק םירמ ,ץיבונמלק המחנ ,ץיבוביל יבצ:תופתתשהב
רהה ןמ 'ש ברה :ץועיי
רפואל הילד :תינושל הכירע

:ד"מל ע"בשות תארוהל תיעוצקמה הדעווה
תליג קחצי 'פורפ :ר"וי
,ןמזורג ריאמ ,סלג השמ ,ןייטשנרב המלש ,דנרא השמ ,דגיבא םהרבא :הדעווה ירבח
,ה'זור בקעי ,אחפנ קחצי ,ינוקרי השמ ,יקסלובוט םייח ברה ,סדה קחצי ,ריבד לאירזע
.רגרבנייטש ילתפנ ברה


.

המדקה
וידלי תא סנרפל באה תבוח
ןהיטרפל באה תווצמ
ןהיטרפל ןבה תווצמ
תווצמב םישנ בויח
תועינצ