"םייח ילעב רעצ "רפסה תארוהל הרומל ךירדמ

םיעבונה םינידל תומגוד :6 קרפ
םייח-ילעב רעצ רוסיאמ
גל-בל תורוקמל
תא ועבקש ,םימכח לבא ,ןנברדמ אוה הז רוסיא .(ורתיה=) ונכיהמ ילכ לטבל תבשב רוסא
.תלבוס המהבה םהבש םירקמב וריתה ,רוסיאה

םיריתמו םילקמה םיקסופ שי :'ע ,ק"ס םש הרורב הנשמבו ,ט"י ףיעס ,ה"ש ןמיס ח"ואב ןייע
.תותסכו םירכ תועצמאב התולעהל רשפא-יא םא ,םיידיב המהבה תא תולעהל ףא

ונממ לבקלו םכח תלאש לואשל שי הלא ןיעכ םירקמבש ,םידימלתה תא ךירדהל שי ,השעמל
.(ז"ט ףיעס ,ו"כ קרפ "התכלהכ תבש תרימש") ןודינב תוטרופמ תוארוה

יכ ,תבשב המהב בולחל (ןנברדמ ,כ"דב ,רוסא אוהש רבד) ירכנל רמול רתומ הביס התואמ
המהבל םימיוסמ םירקמב עייסל רתוה ןכ ומכ .התוא םיבלוח ןיאשכ תרעטצמ המהבה
.המהבל תופורת תתל ףא וא ,התומל ששח שי םא - טילמהל

.בלש ,דכש ,הש ח"וא ע"וש :האר ךכ לע םיטרפ

רוריבל תולאש :7 קרפ
.תוישממ תויעב ןורתפל דמלש םירבדב שמתשהל דימלתה שרדנ הז קרפב

תובושתהו תולאשה ירפס ךותמ ואבוהש תויעב :םיגוס השולשמ ןה קרפב תואבומה תויעבה
הלאשו ;(6-5 תולאש) תואלקחהו עבטה ידומילב התיכב השענה ךותמ תולאש ;(4-1 תולאש)
.(7 הלאש) "בירעמ"ב תכרעמל בתכמל תסחייתמה

.ולא תולאשב וקסעש ,םיקסופה לש תובושתה ואבוה 4-1 תולאשל

םימדוקה םיקרפב .תולאשה ןמ תחא לכב התיכב ןויד לש ךרדב הז קרפ דמלל םיעיצמ ונא
היהי הפי התיכב רוריב לכ רחאל .הלאש לכ ררבל רשפא םהיפ-לעש ,תורוקמה לכ ואבוה
.הלאש התואב קסעש קסופה ירבד תא אורקל

:הלא ןה תונושה תולאשה יבגל ןררבל שיש תויעבה


1 הלאש
?םדאה ךרוצל אוה רעצה רשאכ ,םייח-ילעב רעצ שי םאה

?"ךרוצ" בשחנ בלכ יופיי םאה

?תודיסח תדימ בקע ךכמ ענמיהל יאדכ םאה

תוצונ טורמל רתומ :הבושת הנשי (טל רוקמ) "ןשדה תמורת"ב ןיילרסיא לארשי יבר ירבדב
.ךכמ םיענמנ תודיסח תדיממש אלא ,בלכ תופיילו

.הליחתכל רתומ יאדווב היהי - םירחא תופוע רקנל ונממ עונמל ידכ ףוע לש רוקמ רובשל
תא עוצפלו רקנל תלוגנרתה ןמ תענומ איה - ךדיאמו ,לודג באכ ףועל תמרוג הניא וז הלועפ
.הל ביאכהלו התרבח

2 הלאש
?"ךרוצ" איה (רשבה תא לוכאל ילב) םרועב שמתשהל ידכ םישבכ תגירה םאה

?הגירהב "םייח-ילעב רעצ" ךייש םאה

?"תיחשת לב" ןאכ שי םאה

רוסיא ןיא הגירהב איה (אמ רוקמ) "ינושרגה תדובע"ו (מ רוקמ) "בהז ירוט" לש הבושתה
.רועב שומישה ךרוצל השענ רבדה ירהש - ןיא "תיחשת לב" רוסיא םגו ,"םייח-ילעב רעצ"


3 הלאש
?םירתומ םה םאה - םייח-ילעבב תונויסינ

םייח-ילעבב שמתשהל רתומ ירהש ,ןאכ ןיא תודיסח תדימ וליפא :תיעמשמ-דח הבושתה
םיצורל גולגל לש המינ םג תעמשנ (גמ רוקמ) גרבניו ברה ירבדב .(במ רוקמ) םדאה ךרוצל
,שיאה לש ורעצמ רתוי עורג היחה לש הרעצש התא בשוח עודמ :הז אשונב םמצע לע רימחהל
?יוסינה ללגב אפרתהל לכויש

יאשר םדא ןיא ,הברדא ."תודיסח תדימ" ךותמ םייוסינמ ענמיהל םוקמ לכ ןיא :ותנקסמ
בושח ,הפורתה תועצמאב וענמל לכונש ,םילוח םדא-ינב לש םרעצ ןכש ,ומצע לע רימחהל
.הלא םייח-ילעב לש םרעצמ רתוי


4 הלאש

?דייצה תאנהל םייח-ילעב רעצל רתומ םאה

:רוריבל תויעבה
?"ךרוצ" אוה דיצ םשל דיצ םאה
?"תיחשת לב" וא "םייח-ילעב רעצ" הז דיצב שי םאה

רוסא תאז לכבו ,"תיחשת לב" ןיאו ,םייח-ילעב רעצ ןיא :העיתפמ יודנל לאקזחי יבר תבושת
תאנהל םייח-ילעב גורהל בקעיו קחצי ,םהרבא ינב לש םכרדמ הז ןיא (1) :תוביס יתשמ
.דיצל תאצלו ןכתסהל םדאל רוסא (2) .הגירהה

5 הלאש
םירובדב התיכב תונויסינ

:רוריבל תויעבה
?המודר הרובד חתנל רתומ םאה
?הרובד תגירהב םייח-ילעב רעצ שי םאה

רעצ רוסיא ןיאש עבוק אוה .(אל רוקמ) "ץבעי תלאש" ירבד יפ-לע היהת ןאכ הבושתה
הניאו המודר הרובדה :רתיהל תופסונ תוביס יתש שי הז יוסינבש םג המ .םיקרחב םייח-ילעב
תגירהב םייח-ילעב רעצ רוסיא ןיא ירהו ,יוסינה תליחתב התוא םיגרוהו ,רבד השיגרמ
.("ךרוצל") דומיל םשל השענ רבדה יכ ,ןאכ ןיא "תיחשת לב" רוסיא .םייח-ילעב

6 הלאש
:םינימטיו רסוח לש םיאנתב םילדגה םיחורפאב תונויסינ

ךכ םושמו ,"ךרוצ" אוה םיחורפאה לש רעצה םאה ,הלאשה ביבס ןאכ םג םייקתי רוריבה
ןוזח"ה ירבדב אבומה ףסונ ןורקיע ףיסוהל שי הז םוקמב לבא ,ךרוצ אוה דומיל .רתומ אוה
ךרדכ וניאש ,הבורמ רעצ יכ ,בתוכ אוה .ז-חמ ,םייח חרואל (ץילרק והיעשי םהרבא יבר) "שיא
;דבכ אשמ סוס לע סימעהל קחדה תעשב רתומ :ונייהד .רוסא ,םייחה-ילעבב ליגרה שומישה
יוסינה תא תושעל רתומ היהי ,הז יפל .ךרוצל רבדה םא םג ,םישק םייוניע ותונעל רוסא לבא
תא ריאשהל היהי רוסא לבא ,חורפאה לע םינימטיו רסוח לש העפשהב ןיחבהל ידכ
ןיאש יאדוובו ,הז רוסחממ דואמ ולבסיש עגרל דע םינימטיו רסוח לש בצמב םיחורפאה
םינורחאה םימיב דואמ ולבסי הזכ הרקמב יכ ,ותומיש דע םינימטיו רסוחב םריאשהל
.םהייחל


7 הלאש
:םיינש םה יוסינה דגנ םיקומינה
ח"עב תונעל ירסומ הז ןיא .1
.יוסינהמ תונקסמ קיסהלו םשרתהל םילוכי םניא םיריעצ .2

:הנושארה הנעטב הליחת ןודנ

הרקמב .םדאמ לבס עונמל יושע רבדה רשאכ ,םייח-ילעבל לבס םורגל רתומ - ונדמלש המ יפל
.רתומ הז לבס ירה ,םימס תליטנמ וענמיי םיריעצש ,ךכל םורגת תויחב תוננובתהה םא ,הזה

,הזכ יוסינב תיפצתמ הנקסמ קיסהל םילוכי םניא םיריעצש ,היינשה הנעטה הנוכנ םנמא םא
.רוסא תמאב אוה זאו ,םניח תויחל םרגנ לבסהש ירהךשמה