תרבוחה תארוהל הרומל ךירדמ

"ארתב אבבו אעיצמ אבב - הנשמ יקרפ"

ןהד ןב דוד :תאמ

:תאצוהב
םידומיל תוינכותל ףגאה ,יגוגדפה להנימה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
ד"מ פ"עבשות טקיורפ ,ןליא רב תטיסרבינוא


(ל ק""בב) ןיקיזנד ילימ םייקל אדיסח יוהמל יעד ןאמ יאה


המדקה
אוה ישילשה - ןהל ףסונו ונינפלש "תובב"ה יתש .(םירעש=) "תובב" השלש תללוכ ןיקיזנ תכסמ
.אמק אבב

:"תובב"ה יתש ןכות
."תוריכשהו תועיבתה ,הרכשהה ,תונודקפה ,תונעטה יניד" :אעיצמ אבב .א
יניד םיפתושמ םיתבב םיכיישה םינידו תועקרקה תקולח יטפשמ" :ארתב אבב .ב
'מרה) "תושוריהו תוברע ...רכממו חקמ יניינעב םיקפוסמה םינידו ...רחסמ ירשק לוטיב ,םינכש
.(הנשמל ותמדקהב
וניא ,("תוכרב" תכסמ וא "דעומ" רדס תותכסממ הנושב) הז רמוחש ךכל תעדה תא תתל יואר
,השגרה ול תתל יוצר וברקל מ"עו ,ותוניינעתהל דליה לש ויתויווח םוחתל ךכ לכ בורק
.הרבחה ןוקיתל עייסמה ,טפוש לש הגרדמל דימלתה "הלוע" הז ןינעב ונקסעתהבש
הנומאה תויונמוימהו םירשכה ,עדייה םוחתב תורטמ םודיקלו רמוחה תרשעהל ןווכמ ונרוביח
:ןלהלדכ םיעצמאב ,שגרהו
.םישרדמהו אתפסותה ,אתיירבה ןמ הנשמל תומלשהו תוליבקמ .א
.פ"עבשותה ןיבל כ"בשותה ןיב רושיק .ב
.השעמל הכלהה רוריב .ג
.ארמגה דומילל הנכה .ד
.םתפוקת לאו םיאנתה תא תועדוותה .ה
.ימצעה יוליגה תטישב דומיל .ו
.ע"ושו ם"במרה ,ס"ש ,הרות :ןוגכ ,םיידוסיה תורוקמה ירפס התיכב עבק ךרד ויהיש ,יוארה ןמ
"הדבא תבשה"ו "הדבא" םיכרעה תא אורקל ץלמומ םינושארה םיקרפה ינש אשונב ףיקמ ןויעל *
.תידומלתה הידפולקיצנאבש"אעיצמ אבב" תכסמ

'א קרפ

'ג הנשמ
.תוחילש .ב ןיינק .א :ונתנשמב םיגשומ
שיו ,והשימל דבאש ץפח םצעב איה ,ורבחו בכורה ונתנשמב םיניידתמ היתודואש ,"האיצמ"ה
.וילעבל רזחוי אל אוה עודמ ,ריהבהל ךרוצ
ףא ןכתי .ןהב רזעיהל רשפאו ,הדבא תבשה תווצמ יטרפב תוקסוע ב קרפ תליחתבש תוינשמה
ינפל ב קרפבש ט-ו ה תוינשמ תמדקהל ,םש ונתעצה הארו) ונתנשמ ינפל ןדמלל תורשפא שיש
.(תכסמה תוינשמ לכ
."הרבע רבדל חילש ןיא"ש ,העיבקב ירסומ טקפסא םג שי "תוחילש" גשומל

'ב קרפ

מ"ע תירסומ המר תשרודה ךא ,הידמול לע הביבחה הווצמ ,"הדבא תבשה" תווצמב קסוע ונקרפ
.המייקל
םיאנתה םה המו ,הנמיה רוטפ ימו הב בייח ימ תעדל ,הווצמה תא רידגהל דמלנ קרפה ךלהמב
"םירבד 'ח"ב ןייעל יאדכ .התבשהב לופיטב תבייוחמ וא האצומל תכייש הדבאהש ,העיבקל
.טי-חי ,דכ תורוקמב ןכו ,ונקרפ תליחתב "לארשי תראפתה" איבמש
תבשה תוניפ תבצה לש (ס"היב ללכב ףא וא) תיתתיכ הלועפב רמוחה דומיל תא תוולל ץלמומ
.הימייקמ דודיעו הדבא
ןכו ,תסנכה יתב דיל תועדומ םוסרפ ומכ ,בושייב הווצמה םויק יכרדל סחייתהל יואר ןכ ומכ
ןמ ,ל"נה "לארשי תראפת"ה ירבד ףוסב הארו) הרטשמבש תודיבא תבשה תקלחמב תורזעיה
.(הז רשקהב "...חכ שי והימ" םילימה
תא םידקהל יאדכש ןכתי ."הדבא" גשומה תא ,ליעל ונרכזהש יפכ ,תורידגמ ט-ו ה תוינשמה
.תוינשמה ראש תארוהל (ה הנשמל ט הנשמ תמדקה ךות) ןתארוה

'ב-'א תוינשמ
.ו םכח דימלת .ה ןיע תעיבט .ד קהבומ ןמיס .ג שואיי.ב רקפה .א :ונתנשמב םיגשומ
.ןידה תרושמ םינפל
.ה הנשמ תרזעב ויאנת תגצהבו ,ט הנשמ תרזעב ,אשונה תרדגהב טעמ םידקהל יואר
עקרה תנכהל ,ג"סק ןמיס ח"וקמל וא ז"פק ןמיס ע"שוצקל םידימלתה תא תונפהל יוצר ןכ ומכ
.וניתוינשמל
."שואיי"לו "רקפה" םיגשומל תוחפו ,ודיקפתלו "ןמיס" גשומל רתוי ללכ ךרדב םיעדומ ונדימלת
תובשחתהה-יא תנבהב ךשמהב עייסל ךכבו ,ןוכנה הנבמה תא םהינפל דימעהל אופיא לדתשנ
םירקמב ,"ןמיס"ה לש ורדעיהב תובשחתהה יאו ,דחמ ,חי רוקמבש הלא ןוגכ םירקמב ,"ןמיס"ב
.("תדחוימ הלמש המ" ה"דב ,ה הנשמל המלש תכאלמב הארו) וט-ו ז תורוקמבש הלא ןוגכ
.(ב,ל) ןידה תרושמ םינפל וז - "ןושעי רשא" :דחוימו הובג ירסומ דבור לע ונדימעמ כ רוקמ
,א ,הכ "תינעת"בו ,ב ,דכ ףדב 'מגב דוע הארו-) חלו דל תורוקמב תואצמנ תופסונ תואמגוד
תודוא ב,ל ףדב ןנחוי יבר ירבדב ןייעו ,(א,ז "תוכרב"בש אלפומה ןיינעב ףאו ,ב ,המ "תוכרב"ב
.ךכ גוהנל השירדה קמוע
"ןמיס"ה דיקפת תנבה דודיחב עייסת ז הנשמבש יאמרה ןיד לומ ונתנשמבש ח"ת ןיד תדמעה
.םייתימאה םילעבל הדבאה תבשה תחטבהב רזועכ

'ה הנשמ
"...ללכב היהש רבד לכו" :תודימ ג"י :ונתנשמב םיגשומ
תשרדנ הרותהש תודימ" קרפב ,"יניסמ הרות" רפסב אוצמל לכות תודימה ג"יל תואמגודו רואיב
."ןהב
טוריפ ,ד"י הדבאו הלזג ,'מרהב הארו ,"הדבא תבשה" אשונל החיתפ תווהמ ט הנשמו ונתנשמ
.ונתנשממ תולועה תוכלהה

'ו הנשמ
.ןיסנא.ג ןעוטה ןבא .ב םילגר .א :ונתנשמב םיגשומ
הווצמה תיישע ןפוא לא האנ רבעמ םייקל ונל תורשפאמ ,ו"כ רוקמבש אתיירבהו ונתנשמ
יכ ףא ,הבש תודבאה תבשה תקלחמב הרטשמה תולועפל יתכלה סיסב תוקינעמו ,ונתפוקתב
וא התוא עובתל הכלהה יאנת יפ לע הדיבאה תרזחומ דימת אלש ,ךכל םיעדומ תויהל ונילע
.(עבותל הנתמה לש םייוסמ ןמז רחאל) האצומל

'ז הנשמ
.םירמושה תעברא .ב קהבומ ןמיס .א :ונתנשמב םיגשומ
לע דומעלו ארמגה לא ונידימלת תא ברקל ונל תרשפאמ הזרכהה חסונ יבגל םיארומאה תקולחמ
.הנשמל התקיזו הדיקפת
עדווהל םידליה ןוצר תא ריבגי ךכבו ,יטנוולרה עטקה תא ארמגה ךותמ ארקי הרומהש ,יוצר
.דומלתה םלועל
.בושח רגתא ינפב םיבצומ ונאו ,שרדו טשפ :ףסונ ידומיל ךרע לע ונדימעמ יאמרה לש וניד
תא רקייל :ךדיאמו ,"וטושפ ידימ אצוי ארקמ ןיאו" תניחבב ,טשפה תובישח תא ריהבהל ,דחמ
ארקמב םיבשייתמה םירבדה רוריב בגא ,(ארק י"רהמ) "ארקמ לש וטושפ קמוע"כ ,שרדה
"םירוטה לעב"ב הארו) ?הקיפסמ םינמיס תגצה אלל ץפחה תשירד דציכה :ןנד הרקמבו ,ותרזעב
.(שרדל ןיכומיתכ ,ונקוספבש "ותוא" הלימ תא תניינעמ ךרדב שרפמה ,ד ,בכ םירבדל
.זי ,גי הדבאו הלזג ם"במר האר ,ונתנשמ לש אפיסבש תקולחמה יבגל

'ח הנשמ
,"תמלעתהו" תשרדמ םיעבונה ,רוטפה ירקמ תא טקלל ןתינ א,ל ףדבש אתיירבה תרזעב
.אי-ח תוינשמב ונקרפב םייוצמה
.בושיי ןועט ,טשפה ןמ הרואכל ךכ לכ קוחרה ,"תמלעתהו" שרד
בשייתמה ישוק ,קוספה טשפבש ישוקה לע דמועה ,'ו ףיעסב ,קוספה לע "המימת הרות"ב ןייעו
.הזה שרדה תרזעב
לש רתוי תיארחא הייארל ףסונ קוזיח קינעמו ,ז הנשמב ונדמלש שרדה לא ףרטצמ הז שרד
.םישרדמה
,יתפקשהה רושימב הלק הבחרהל יואר (ד,ג-ב ןלהל םג עיפומה) "והילא אוביש דע" יוטיבה
.(איבנה והילא ןינעב תצק א ,המ תוחנמב ןכו ,גכ ,ג יכאלמב האר-)
.ונניינעב האנ הארפרפ ונאבה ד הנשמ ג קרפב ןלהל *

'ט הנשמ
.ןידה תרושמ םינפל.ד לטב לעופ.ג עלסב לטב.ב הדבא.א:ונתנשמב םיגשומ
הלופיט לשב ,קרפה תוינשמ ראש ינפל (ה הנשמ םע) וז הנשמ דמללו םידקהל ונעצה רבכ
.קרפה אשונ לש דוסיה תורדגהב
וז הכרעה ,ירפסהמ ,םירבדל הכלה שרדממ תוחוקל ,קבלא ח"רה תכרעהל ,י-ט תוינשמה
ישרדמ" קרפב "יניסמ הרות"ב ןייעו ,וינייפאמלו הז יתורפס גוסל סחייתהל ונל תרשפאמ
תוחיכומה" תוינשמב תוכלה תודוא ,ישימחה קרפב "הנשמל אובמ"ב םג ןייעו ,הז ןיינעב "םיאנתה
"...שרדמהו שוריפה םע דחי ןהב םיאב תוארקמהו ,שרדמה ךרדב ,הרותל שוריפ ןיעכ ודמלנש
לטב"ש ימל ןתינה ,הדבאב לפטלמ רוטפבש תוליפכה תא בשייל וז ךרדב םילוכי ונא ןכ ומכ
.("תמדוק ותדבא") אי הנשמב רחא חסונב רכזומה ,"עלסב
.ב-א תוינשמל ונירבדב האר "ןידה תרושמ םינפל" ןיינעב
ןייועי ,ב"ויכו "םיקת םקה" ,"בוזעת בוזע" ןוגכ ןהימודו "םבישת בשה" םילימה ןמ דומילה ךרד לע
.ט ףיעס א ,בכ םירבדל "המימת הרות"ב

'י הנשמ
.ח"עב רעצ .ד הניעטו הקירפ.ג םימש דוביכו בא דוביכ.ב האמוט .א :ונתנשמב םיגשומ
ונאבהש קבלא ח"רה תכרעהב קמוני ,הניעטו הקירפו הדבא ;ונתנשמבש םיניינעה ינש רוביח
.ט הנשמב
.טקייורפה לש "ח"עב רעצ" תרבוחב ןייעל ץלמומ
סחיב דימלתה לש תירסומה ותמר קוזיחל ,הז בושח אשונב קוסיעל האנ ןמז שידקהל יואר
.ותביבסל
דחמשכ ,םייתפקשה םינכתב סומע ,םאו בא דוביכ ןיבל םימש דוביכ ןיבש יתכלהה "תומיע"ה
."ול עמשיי אל" ךדיאמו ,םימש דוביכל א"וא דוביכ הוושוה
'ה וצ ינפמ קרש ,השגדהה ידי לע א"וא דוביכ ךרע תרימש ךות ,םימש דוביכ רקייל :רגתא ונינפל
.החדנ םדוביכ

א"י הנשמ
.אבה םלוע.ב א"וא דובכ .א :ונתנשמב םיגשומ
.א"וא דובכ ןיינעב 'י הנשמל ונירבדב ןייועי
'י הנשמב ומכ ,ןאכ םגו ,ותובישחו אבה םלועה לש ומויק רבדב הפקשהה תדדחתמ ונתנשמב
דובכ ינפמ קרש ,השגדה ךות א"וא דוביכב לוזלז םרגי אלש ,תוריהז ךות םכחה דובכ תא רקיינ
.םדוביכ החדנ (!אוה דח ה"בוקו אתיירואו) הרותה
דוביכ תווצמ יטרפב הרשעהל ,ז"כק ח"וקמל וא ד"מק ע"שוצקל םידימלתה תא ןווכל יואר
.םימכחה

'ג קרפ

.ןודקפב די תחילש ינידו רמושה תוירחא ,ןודקיפה תרימש :קרפה יאשונ
תודבאה תא רקיעב הנוש אוהש יפל" ,ב-א םיקרפבש הדבא תוכלה ירחא ומוקימל םעטה
.(קבלא) "הדבא בישמ ןיד גהונ וב ףאש ,ןודקפב (תונורסחה)
.ונקרפל "לארשי תראפת"ה תמדקהב ןייעל יאדכ

'א הנשמ
.םירמושה תעובש .ד השימחו העברא .ג לפכ .ב םירמושה תעברא .א :ונקרפב םיגשומ
מ"וח :הלאה םיקרפב ע"ושה יקספו ,ז קרפבש ח הנשמב אצמנ םירמושה תעברא יניד טוריפ
.מש ,וש ,גש ,אצר
.הסק-דסק ח"וקמל וא ח"פק ע"שוצק ןווכל לכונ ונידימלת תא

'ד הנשמ
.והילא אוביש דע .ב הנמ .א :ונתנשמב םיגשומ
,חנ-ו זנ תורוקמב ורואיתב קודקדל ואיבה ,ונתנשמבש הרקמה ןמ תולועה ,תודחא תולאש
ףאשנ םאה .ב .1 הלאשבש וז .א :התיכב תוסחייתהל תויואר הלאו ,ויתודוא הכלהבש תקולחמלו
וא ,םהינש ןיבש רשיה שיאל רתוי לודג דספה תמירג ריחמב ףא ,יאמרה תפישחלו קפסה רוריבל
.יאמרה תפישחל יוכיסה םוצמצ ריחמב ףא םצמוצי הזה דספההש ףידענ ילוא
ברקנו בנגה אצמי אל םא" :"והילא אוביש דע" ןיינעל הפי הארפרפ איבמ "המלש תכאלמ"ה *
דע"ל רבחמה ןרמ לש יפולחה יוטיבה תא חנ רוקמב ,בגא ,הארו) .ו"הילא ת"ר - ('וגו תיבה לעב)
.("והילא אוביש
.ב קרפבש ח הנשמל ונירבד האר הז ןיינעבו

'ט הנשמ
.ןלזג ןיד .ב םילעב תעד .א :ונתנשמב םיגשומ
רוקמ) אביקע יבר וא לאעמשי יבר :דחא אנתד אבילא ונתנשמ תא דימעהל ןנחוי יבר לש ויפוסיכ
"הנשמל אובמ"ב ןייע .תוקולחמ תוברהל אלש ,םיארומאה לש םתפיאש לע ונתוא םידמלמ (ט"נ
לע תוינשמה תכירע ךרד יבגל תוניינעמ תונקסמבו הז ןיינעב םירבדב ,ו חפסנבו ישישה קרפב
.יבר ידי
.ד"יק רוקמב ןלהל תאצמנ ןנחוי יבר לש וזל המוד המגמ

'ד קרפ

.8 קרפב ,טקייורפה לש "האנוהו הלזג" תרבוחב ןייעל יאדכ
.בסק ,ח""וקמל גס-בס ,ע"שוצקל תונפהל רשפא םידימלתה תא

'ד הנשמ
.רספס רגת .ד רגת .ג תותש .ב האנוה .א :ונתנשמב םיגשומ
םע דימלתה לש תוהדזה ישגר ררועל היושע ,ל"זח תונקתמו תוארקמה ןמ הלועה ,ןכרצל הגאדה
,התואנ הדימב רמוחב הבחרה ,אופא ,םיקידצמ תיכוניחה ותמורתו אשונה תובישח .ותרות יכרע
.ךכל דואמ המיאתמ ליעל העצוהש תרבוחהו
.האנוא אשונב רמוח דוע (ונרפסב תאבומ) "ארתב אבב" תכסמב ה קרפבש 'ו הנשמב

'י הנשמ
.םירבד תאנוא :ונתנשמב םיגשומ
.ןיד תיבל הרוסמ הניא ךא ,ןוממ תאנואמ הרומח םירבד תאנוא
םג ךכ בגאו ,ימיימשה "לופיט"ה תרמוח רבדב הרכהל דימלתה תא איבהל הלוכי וז הדבוע
.לומגלו "החגשה"ל ותועדומ קוזיחל
.הווצמה דומילב הקמעהו הבחרה םיקידצמ הילא םיוולנה םיכרעהו התופיכת ,הווצמה תובישח

'ה קרפ

התרזעב ףושחלו ,תיביר :ינשה קלחה יקרפב ,טקייורפה לש "הוולו הוולמ" תרבוחב ןייעל יואר
הרבח לש המויקל הבושחה התמורת תא ,ךדיאמו ,דחמ ,המויקב םיישקה תא ונידימלת ינפל
.תנקותמ
.סק ,ח"וקמל וא הס ,ע"שוצקל םתונפהל רשפא הרשעהל
,תיביר רוסיא םע תודדומתהה תא שיחמהל ידכ םיקנבה יפינסמ דחא םע רשק םייקל םג ץלמומ
.תיביר אלל תואוולהב םיעייסמה ,ח"מג תודסומ לא עדוותהל ןכו
.ם"יחמגה דחאל תיתתיכ המורת ידי לע תויהל לכוי הווצמה לש האנ םושיי *

'ו קרפ

םינידב ןכו ,ןלבקה וא ריכשה לעופהו הדובעה ןתונ יסחיל םיסחייתמה םיקוחב ןודנ ונקרפב
.המהבב וא םכסהב םישחרתמה םייונישו המהב תריכשל םירושקה
.וניתוינשמל םייטנוולרה םיקרפב טרפבו ,טקייורפה לש "םידבועו הדובע" תרבוחב ןייעל יאדכ

'א הנשמ
.דבאה רבד .ג תמוערת.ב ריכש .א :ונתנשמב םיגשומ
ןיבש םיסחיה סיסבב תדמוע ,"םידבע לארשי ינב יל יכ" קוספב הרוקמש ,לעופה לש ותוריח
.הדובעה ןתונ ןיבל ריכשה
לש היתולובג ןויצ דצב רועישב יוטיב ידיל אובת ,הירוחאמש םלועה תפקשה םע ,וז הדבועש יואר
.וז תורח
תרושמ םינפל"כ ,הכ דע ונדמלש םירחא םיירסומ םיללכב "תמוערת" ןיד תא רוזשל יואר ןכ ומכ
.דועו "םירבד תיביר" ,"םירבד תאנוא ,"ןידה

'ב הנשמ
.האיציו חבש .ב ןלבק .א :ונתנשמב םיגשומ
ויתוכלה םג ןכל .ותדובע לש יאמצעה הייפוא םושמ ןלבקל הקנעוה אל ריכשל הקנעוהש תוריחה
.ריכשה לש הלאמ תונוש

'ג הנשמ
.אירגנא .ב הקירבה .א :ונתנשמב םיגשומ
אפיס רביחש ,ב"רה שוריפב הארו ,תואחסונה לכב ההז וניא ונתנשמבש תובבה תשולש רדס
.ףוסל "הקירבה" תא ריאשהו אשירל
יכ ,הנשמה תוכלה לש רתוי החונ הארוה ךרדכ ולבקל ןתינו (ט"יותה תרעה האר) ףידע הז רדס
.ךכ לכ ,ןהירקמב הירואכל תומודה ,תוכלהה יתש ןיבש תונחבהה לע דומעל רתוי לק ךכב
.(ול הכומסה הלבטבו) וכק רוקמב הליבקמ שי (ול הכומסה הלבטהו) דפ רוקמבש םיקוליחל

'ו הנשמ
.םירמוש .ב ןמוא .א :ונתנשמב םיגשומ
םיטרופמה םירמושה ינידל םיקקזנ ונא ,(ט,א,ג .ז,ב-כ) ונדמלש תומדוק תוינשמב ומכ ,ונתנשמב
.ז קרפבש ח הנשמב
.הנשמ התוא תרזעב םירמושה יניד תא ןנערל ,ןכ לע ,יואר

'ח הנשמ
.הנשמ םתס.ב םירמוש .א :ונתנשמב םיגשומ
ןנחוי יבר תעיבקל םיאתמ הזו ,(צ רוקמבש אתיירבב האר) ריאמ יבר אוה ונתנשמבש ק"ת
בחרומ רואיבל הנשמל אובמבש ישיש קרפב ןייעו ,"ריאמ יבר-הנשמ םתס"ש א,פו ןירדהנסבש
.ןיינעה הזב טרופמו
ריאמ יברל יבר תקיז לאו ,םיאנתה תורוד לא בנשא ונידימלת ינפל וז תונמדזהב חותפל ץלמומ
.אביקע יברלו

'ז קרפ

ןייעל יאדכ) ו קרפל המדקהב ונירבד אנ הארו ,וילעופו קיסעמ יסחיב ןודל םיכישממ ונא ונקרפב
הדובע" תרבוחב תאבומה םילעופ תוריכש אשונב ל"צז לאריזוע יח ןויצ ןב ברה לש ותבושתב
.("םידבועו

'א הנשמ
.ארסחמ ירוסח .ב הנידמ גהנמ .א :ונתנשמב םיגשומ
לש ותדובע תונשל תושר ןיא קיסעמל :לעופה תויוכז לע הנגהה ףסונ יוטיב ידיל האב ונתנשמב
."הנידמה גהנמ"ב תובשחתה ךות ותמכסה אלל לעופה
וב שיש םוקמב ,תמדקומ היינתה רדעה .א :הלאה םיבצמה ןיב ןיחבנ םיוולנה תורוקמה תרזעב
וב ןיאש םוקמב ,תמדקומ היינתה רדעה .ג .גהנמ וב שיש םוקמב ,תמדקומ היינתה .ב .גהנמ
.גהנמ
א"ק רוקמבו ,הנשמל אובמבש "הרדסו הנשמה חסונ" קרפב ןייועי "ארסחמ ירוסח"ל רשאב
.הנשמה חסונב םידימלתה לש תוננובתהה דודיחל הבושח וז העפות .ןאכ מ"בבש

'ח הנשמ לש אשירהו 'ב הנשמ
יוארו (ח הנשמ האר) "הנידמ תוכלהמ" ןיבל "הרותה ןמ" ןיבש הנחבהל םיעדוותמ ונא ונתנשמב
תפסונ החוורל תונקת ןקתל הריתה הרותהש אלא ,םיינשה ןיב "תקולחמ" הלילח ןיאש ,ריבסהל
.תידדה המכסה יפ לע

אפיסה :'ח הנשמ
.העישפ .ב םירמוש העברא .א :ונתנשמב םיגשומ
הקזחה לכ תללוכ איהו ,וננמזבש וזמ רתוי הבחר ל"זח ןושלב "םירמוש" תרדגהש ,ריעהל יואר
םניח רמוש וליפאש "ךינפל חנה"ב ,טפ רוקמב הארו) תונווגמ תוביסנבו תלוזל ךיישה ץפח לש
."רמוש" םשב הנוכמ אוה ףאש ,"רוסרס" יבגל ,אמ תוא י"תב הארו ,(יוה אל

.ןבואר ינבו דג ינב יאנת .ב .הרותב בותכש המ לע הנתמ :ונתנשמב םיגשומ
רוקמבש ןנחוי יבר ירבדב םג תאצמנ ,דיק רוקמבו 5 הלאשב תראותמה ,םיארומאה לש םתשיג
.(ט הנשמ ג קרפב) טנ
.הנשמל אובמל היינפהבו ,ונירבדב םש ןייע

ח קרפ

םינידו ,ויטרפל (םירמושה לכל סחייתמ ךא) "לאוש"ב רמאנש "ומע וילעב" ןיד :וניתוינשמ יאשונ
. תיב תוריכש אשונב

'א הנשמ
.וינפל שרדנ ארקמ .ב ומע וילעב .א :ונתנשמב םיגשומ
.ונתנשמבש הכלהה םעט ןינעל ,"המימת הרות"ה יפמ ,יתהק ברה ירבד תא אורקל ץלמומ

'ח הנשמ
.םילעב תקזחב עקרק .ד ןורחא ןושל סופת .ג ארסחמ ירוסח .ב הנש רוביע .א :ונתנשמב םיגשומ
סופת" ןיינעב .מ"בבש טצ רוקמבו ,א הנשמ ז קרפב ונתרעה אנ האר "ארסחמ ירוסח" ןיינעב
."ןושאר ןושל סופת" ב ,גק תוחנמב אנ האר ,"ןורחא ןושל

'ט הנשמ
ןכרד רשפאו ,ו קרפבש ג הנשמבש הלאל תומוד ("םתס/הזכ/הז תיב":) ונתנשמבש תונחבהה
םדוק רובידה בושחו" תניחבב ,הפה אצומ לכב תוריהזה תבוח תא ונידימלת לצא דדחל
.(ן"במרה תדגא) "ךיפמ ונאיצותש

'ט קרפ

םיניד :ונינפלש תוינשמה שולש אשונל םיאתמ "םידבועו הדובע" תרבוחבש "רכש תנלה" קרפה
.הערפנ אלש האוולה לע ןוכשמ ינידו ,הדובע לע רכש תלבקל םירושקה

ב"י-א"י תוינשמ
.ינחלוש.ד השת לב .ג בשות רג.ב .רכש תנלה .א :וניתוינשמב םיגשומ
תוכלהה יטרפ תא ןנערל יואר ,וילעופו קיסעמ יקוחב קוסיעה תא תומתוח וניתוינשמש ןוויכ
תלבק תחטבה דעו ,ו קרפבש ("םה יידבע") ותדובע תא קיספהל לעופה תוכזמ לחה ,ודמלנש
.ונקרפבש ודעומב ורכש

ג"י הנשמ
.יחותינ חתנמ.ג בכרו םייחיר.ב ןוכשמ .א :ונתנשמב םיגשומ
גשומה וננמזבש ןוויכ ,השיגדהל יוארו ,ןוכשמ ינידב הבושח הנחבה לע ונדימעמ ה"מק רוקמ
.תרבדמ ונתנשמ ובש הרקמב ומכ אלו ,האוולהה תעשב ןתינה ץפחל כ"דב רשקנ "ןוכשמ"
:ןוגכ ,םדאה דובכל הגאדה תחנומ םסיסבבש ,ונדמלש םיקוח דימלתה ינפל ןאכ זכרל יואר
.דועו ,איתמ ןב י"ר לש וששח ,םירבד תאנוא ,"תמלעתהו""ארתב אבב" תכסמ

'א קרפ

.הזל הז םינכש יסחיל םירושקה םיניד :ונינפלש תוינשמה אשונ

'א הנשמ
.אזוז רב ארוטנ .ג הייאר קזיה.ב העקב .א :ונתנשמב םיגשומ

'ה הנשמ
.אתיירב .ב רעש תיב .א :ונתנשמב םיגשומ
.הנשמבש תועד תקמנהב הז הרקמב ,תוינשמל תותיירבה תקיז תא םישיחממ ט-ו ה תורוקמה
.(הנשמבש הכלה הביחרמו תטרפמ אתיירבה י רוקמב)
."תוכלהה לכ אל" ה"דב ,ישישה קרפב "הנשמל אובמ"ב אוצמל לכות הז ןיינעב םירבד

'ב קרפ

.םינכש תוכלהב ךישממ ונקרפ

'ד 'ג תוינשמ
.אשווד .ג אלמג ןב עשוהי תנקת.ב רצוא .א :ונתנשמב םיגשומ
תא הארו ,"ר"בשת לש םהיפ לבה" תובישח לע החישל חתפ ונל שמשל םילוכי טי-ו זי תורוקמה
."לוקמ אלו" ה"דב ,ונתנשמל ושוריפב ב"רה ןושל
הרימש םיכירצה םירבדב קלח תליטנ תבוחמ ח"תה תא רטופה ,אי רוקמ תא רבחל ןתינ הזל
וט רוקמ תא ףאו ,באה ינפ לע וברל המידק תוכז הקינעמה ,ב קרפ מ"בבבש אי הנשמ תאו ,ריעל
.הדבא תבשה ינידב ח"תל הרתי תוכז קינעמה ,מ"בבבש
.םידימלתה תעדותב םלוה םוקמב הידמול דובכו הרותה דובכ תא ביצהל ועייסי הלא תורוקמ

'ו הנשמ
.תיתמחש .ב תוערו תופי .א :ונתנשמב םיגשומ
תוכלהה תא ססבלו ךכל סחייתהל יוארו ,ד קרפבש ד הנשמל הבר הדימב רושק ונתנשמ אשונ
.הנשמ התוא יפ לע ונתנשמבש

'י הנשמ
.ההבגה.ג הריסמ.ב הכישמ .א :ונתנשמב םיגשומ
הליגר הכלהכ הסונמ וניא ירהש ,ןיינעמו גירח ,חקולל הצע קינעמה ,"חקיפ היה םא" יוטיבה
תא ריכשי אלש וא חקולה עקרקב רוכמי אלש) רכומל העצוה אל הליבקמ הצע :דועו תאז ,ןיינקב
.הז ןיינעב "המלש תכאלמ"ה לש האנה ושוריפ תא הארו (ועקרק

'ו קרפ

'ו הנשמ
.דיחיה ךרד .ב ןירגת .א :ונתנשמב םיגשומ
יפלכ םדא לכ לש ויתובוחב ונד ,ונלש ץבוקבש ב"בב תכסממ תוינשמה עבש ךותמ תוינשמ שמח
.וריע יפלכו וינכש
,הלאה תוכלהה לש תועמשמה לע ,ונדמלש תוינשמה ךרד ,ללוכ טבמ קינעהל יואר ,םוכיסל
ותלוז לש ודובכ תרימש ךות דובכב םייקתמ חרזא לכ הבש ,תנקותמ הרבח תוחיטבמה
:חי ,א "תובא"ב ל"זח ירבדכו ,וב תובשחתהו

."םולשה לעו תמאה לעו ןידה לע ;םייק םלועה םירבד השולש לע"