תרבוחה תארוהל הרומל ךירדמ

"ןיד תיב"

ןדיבא תור :תאמ

:תאצוהב
םידומיל תוינכותל ףגאה ,יגוגדפה להנימה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
ד"מ פ"עבשות טקיורפ ,ןליא רב תטיסרבינוא


רפסה תיב לש 'ו התכב "ןירדהנס" תכסמ תארוהל תיטקאדיד תרבוח הניה "ןיד תיב" תרבוחה
תוינשמ שוביגו טוקיל י"ע תידוחיי ךרדב תכסמהמ תוינשמ רחבמ תורוהל ןויסנ והז .ידוסיה
דוקימ לע הנורחאב רבדל םיברמ ךוניחה תכרעמב .םימייוסמ הנשמ-יאשונ ביבס הנשמ-יעטקו
לע ןכש ,םינושה הארוהה תועוצקמ ןיב םירוביחו םיגוזימ ,םיבוליש ,םיפוריצ תריצי :הדימלה
.תובר בתכנו רמאנ רבכ וז הטיש לש התלעות

.הדימלה תא דקמל םיסנמ ונא "ןיד תיב" תרבוחב

,ןירדהנס תכסממ םיבר םיאשונ .תוליבקמה תוינשמל הרותה יקוספ ןיב - ןושארה לגעמב
םרוקמ תישאר - םירחאו ארממ ןקז ,תחדינה ריע ,תיסמ ,רקש-איבנ ,הלודגה ןירדהנסה :ומכ
תכסמ תעצומ ךכל יא ."ןירדהנס" תכסמב הנשמב ,הפ-לעבש הרותב םכשמהו "םירבד" שמוחב
."םירבד" שמוח תא הרות ירועישב םידמול הבש התכ ,אקווד 'ו התכב הארוהל "ןירדהנס"

הבחרהל םיפסונ תורוקמב הנשמהמו הרותהמ םיאבומה ,םיאשונה תא םיפיקמ ונא ינשה לגעמב
,תכסמה ךותב ישילשה לגעמבו .הכלהה תורפסו ם"במרה ,ארמגה ןמ בורל ולא ,הרשעהו
אלו ןרדסכ אלש ,הנשמ יאשונ ביבס ןהמ םיעטק וא תוינשמה תא םידקממ ונא ,ןמצע תוינשמב
:רמאנ "ןירדהנס" תכסמבש הנושארה הנשמב לשמל ךכ .תכסמב ירוקמה ןמוקימ פ"ע

"השולשב תונוממ יניד"

:הנשמ התואב ,ךשמהבו

."השולשו םירשעב - ער םש איצומהו התפמהו סנואה"

םיאתמה רשקהב עטק לכ דימלתה ינפב איבהלו הנשמה תא עוטקל ונפדעה הלאכ םירקמב
םירשע לש ןיד תיב" אשונב ינשה עטקה תאו "השולש לש ןיד תיב" קרפב ןושארה עטקה תא .ול
."השולשו

ןתת םיאשונ יפל הנשמ תארוה .אשונ תארוהל טסקט תארוהמ הנשמה תארוה תכפוה ךכב
םירוזפה ,תוינשמו םיעטקמ הביכרהל ךירצ אוה בורלש ,האלמהו המלשה הנומתה תא דימלתל
.הב ולשכנ םיבר םידימלתו ,הלק הנניא םיטרפמ "לזאפ"ה תבכרה לש וז הכאלמ .תכסמב
השולש ביבס תורחבנה תוינשמה תא דקמל "ןיד-תיב" תרבוחב ונרחב םירחא ןעמלו םנעמל
:םייזכרמ הנשמ-יאשונ
.השולש לש ןיד תיב
.השולשו םירשע לש ןיד תיב
.דחאו םיעבש לש ןיד תיב

.םינושה ןהיטרפל תכסמב תונודינה ,תויטפשמ תורגסמ שולש

:תינורקע הרעה ריעהל םוקמה ןאכ ילוא
המלשה הנשמה םג "ןיד-תיב" תרבוחל טרפ הנשמ ירועשב אצמית דימלתה ידיבש ,םיצילממ ונא
(."לוכשא" תאצוהב ןירדהנס תכסמ ,יתהק לש תוינשמ)

אצמי המלשה הנשמב .הדובעו הרשעה ,הכרדה תרבוח היהת "ןיד-תיב" תיטקאדידה תרבוחה
הנשמב שפחל וידימלת תא ליגרי הרומה .םלשה לולכמה ךותב הנשמה יעטק תא דימלתה
הנשמל ךשמה ,המלשה הנשמה תא ,םיעודיה הישורפ לע תיתרוסמה וזב רקיעב ,המלשה
הלוז הניהש ,תיתרוסמה הנשמה .'ודכו בוט םוי תופסותב וא הרונטרבב םייוסמ שוריפ ,הנודינה
הבו ,דומילה ךשמהב אנפלואהו הבישיה לא רשקמה טוחה תא תווהל םג הלוכי ,האישנל הלקו
.דומלת דומילל הליעי הנכה םגאשונ תארוהכ הנשמ תארוה
םיטרפה תארוה ןיינעל ןהו התוללכב תכסמה ןיינעל ןה הרומא אשונ תארוהכ הנשמ תארוה
:םיאבה

םש בורל ,אשונכ תכסמה תארוהב .תודחא תוינשמ וא תמייוסמ הנשמ :אשונה תרדגה .1
ונמצעל רידגהל ונילע תומייוסמ תוינשמ וא הנשמ תארוהב .הלש יזכרמה אשונה אוה תכסמה
חסננ .הנשמה תארוהל םדקת אשונה תרדגה .הנשמב דמלל םירומא ונא ותוא ,אשונה תא
תרתוכה תא הווהיו םידימלתה תורבחמבו חולה לע םשריי הז ,רדגומה אשונה תא ונמצעל
.ןודנה אשונב םיטוטרסו םימוכיס ,תודובע ,םימושירל

תא ,בורל ,תדדחמ איה .דומילה תארקל תונרקסו היצביטומ דימלתה לצא תרצוי אשונה תרדגה
הרדגהל ונידימלת תא ליגרנ םא .ןורתפ הל תנתונ הנשמהש וא ,הנשמב הנודינה היעבה
,"הנשמב דמול ךנה המ" דימלתה לאשיי רשאכש ,הכזנ ,דמליהל רומאה אשונה לש תמדקומ
וז הנשמ :לאושל בישי אלו ,שדוחה שודיק לע וא ארממ ןקז ,הרשכה הכוסה לש היתודימ :בישי
ןכו םייזכרמה םיקרפל ונתנש ,תורדגהה תא אצמי "ןיד-תיב" תרבוחב ןייעמה ...הזו הז קרפ ,וזו
תארוהל םג ,אופא ,תמרותו הבושח אשונה תרדגה .דומיל תדיחי לכ שארב תורתוכה תא
.רפסמ תוינשמ וא הנשמ תארוהל ךכמ תוחפ אלו ,קרפ תארוהל םגו תכסמה

הרומה לע .בייחמ רגתא .הרומל רגתא אוה אשונכ הנשמ תארוה :אשונב הטילשו תואיקב .2
םיביחרמה ,תורוקמב םגו ,הנשמה לש םינושה הישוריפ לע ,ויטרפ לכ לע אשונב איקב תויהל
.תונושה ויתויווזמ אשונה תא םירישעמו

תבייחמ ,לשמל ,"ןירדהנס" תכסמ .הארוהה תארקל הבורמ הנכהב הרומה תא בייחמ הז רבד
שוריפב ןכו ם"במרל תוינשמה שוריפ ,בוט-םוי תופסות ,ארונטרב - תיתרוסמה תונשרפב הטילש
"הקזחה דיה" ,דומלתה ןמ ול הארנה יפל טקללו ןייעל הרומה לע ןכ ומכ .יתהק - ונימי ןב
.דועו "ךורע ןחלוש"ה ,ם"במרל

לש הבור תא ונא ונישע "ןיד תיב" תרבוחב .הרומה לע רקיעבו הרומה לע השקמ רבדה תחא אל
ןייעל ,הרשעהל תורוקמב ןייעל הרומל עצומ ,תורחאב יאדוובו וז תכסמב םג ךא .וז הכאלמ
(םהימודו ביתנ ריאמ ,לארשי-רצוא ,הדגאה-רצוא ,תידומלת הידפולקיצנא) תוידפולקיצנאב
.םידימלתה לש םיקפואה תיירפהלו הבחרהל

חיתפ ,אובמ תבייחמ אשונכ הנשמ תארוה :אשונל וא רועישל ,תכסמל החיתפכ אובמ .3
תונדה ,תוינשמ תצובק וא תמייוסמ הנשמ תארוה ינפל םגו תכסמה תארוה ינפל םג .והשלכ
דימלתה תא ךילומה ,"רודזורפ"ה איה המדקהה .והשלכ אובמ וא חיתפ תויהל בייח דחא אשונב
.הזמ רתוי אלא ,רבעמ קר אל תווהל ךירצ הנשמ תארוהב "רודזורפ"ה ."ןילקרט"ה לא
,םייטנבלרה תוארקמב ןויע ,תכסמב םינודינה םיאשונה לע הריקס לולכל הלוכי תכסמל המדקהה
ימוחתל רשק ,דימלתל םיעודיה ,םינוש וא םימוד ,םיליבקמ תורוקמל תכסמה יאשונ ןיב םירשקה
.הל האיה המדקההו תכסמ תכסמ .דועו דועו דוסי-יגשומ תרהבה ,םינוש תעד

תא הווהמ םלש קרפ .תומכ בר וניה "ןילקרט"ה לא ךילומה "רודזורפה" "ןיד תיב" תרבוחב
?"ןיד תיב" תרבוחל אובמב המ .אובמה

:םלוע תומיכ וימי ןידה יכ ,ונשגדה .טפשמהו ןידה לש תיגולונורכ-תירוטסיה הריקסב ונוליחה

:ןושארה םדא הווטצנ םירבד השיש לע"
(ה"כ ,'ה םירבד ,הבר שרדמ) ."םינידה לעו ...

.ולוכ אשונל ,הצרת םאו ,אובמה קרפל וטומה והז

הנחתה לא עיגנ זא קר .חנ ינב תווצמ עבשמ ,עודיכ ,אוה ןידה ןכש ,חנ לא ןושארה םדאמו
:לארשיב םינייד יונימ לע יוויצה - תירקיעה

(ח"י ,ז"ט םירבד) ."ךירעש לכב ךל ןתת םירטושו םיטפוש"

םוחתב ונבחרה ונא ."ןירדהנס" תכסמ תארוהל חיתפה תא תווהל הלוכי וז הרצק דומיל תדיחי
הנדה ,תכסמב הנושארה הנשמל יעבט "רודזורפ" אוה הז ןויד .םיניידה רפסמב ןויד - ףסונ
.תונוממ ינידב םיטפושה רפסמב

('א ,'א םש) ".השולשב תונוממ יניד"

?עודמ - השולשב

תווהמ ולא - השולשב ןידה ,לוקש ןיד-תיב ןיא ,ידיחי ןייד :אובמה קרפבש דומילה תודיחי שולש
אובמכ ולא דומיל תודיחי שולש לצנל לוכי הרומה .הנשמה ירבדבש ןורקיעה תנבהל דסמה תא
.הלוכ תרבוחל המדקהו

:תורצק תודיחי שולש דוע הרומה אצמי תרבוחב

םיריכמ םידימלתה .ורתי תצע - וז לעמ וז תויטפשמ תורגסמ לש ןורקעל הרותב רוקמה - תחאה
יתלבה לא דימלתל עודיה ןמ אצנ ךכ .םירבדבש ןורקיעה תא םהל ריהבהל שי ךא ,ורתי תצע תא
.ול עודי

תורדגהה ."ןירדהנס" תכסמב תונודינה ,תויטפשמה תורגסמה שולשל תורצק תורדגה - הינשה
.תכסמב "הכר התיחנ" ול רשפאלו דימלתה לע לקהל ודעונ וללה תויללכה

הנכות םגו תכסמה לש המש אוהש ,"ןירדהנס" גשומה תרדגה :הרדגה אוה ףא - תישילשה
.הרקיעו

קפתסי אוה ילוא וא ,תכסמה לא רודזורפה תא הווהי ולוכ החיתפה קרפ םאה ,לוקשי הרומה
.ןמז יצוליא לשב םג ,םירבדה ןמ קלחב

,דומילה ךשמב רוזחי קרפבש תודיחיה ראשלו ,אובמכ החיתפה קרפמ קלח לצנל לוכי הרומה
ןמ קלח לצנל ןתינ ןכ ומכ .דומילה תרגש ךשמהב םידימלתה לש תמייוסמ תופייע שיגרי אוהשכ
הדובע ,התכ תדובע וא תיב-תדובעל ,םידימלתה לש תימצע הדובעל תרבוחבש המדקהה
.'ודכו דימלת תאצרה ,תישיא

המדקהל תועצה רפסמ םיאיבמ ונא ןכ ,המדקהו אובמל תועצה ונאבה תכסמה תחיתפבש םשכ
.דחא אשונב הנדה ,תוינשמ תצובק וא תמייוסמ הנשמ ,הנשמ רועיש חתפב אובמו

בורלשכ ,הנשמ תארוהב םיליחתמ ונא דציכ ,המגוד םניה תרבוחב דומילה תודיחיו םירועישה
.המיאתמ המדקה תאבומ

"ןירדהנס" תכסמב תוינשמל תומדקה יגוס
המדקה ןיא .הארוהה תישארבש חיתפהו אובמה תא ונל םיביתכמה םה הנשמה אשונו הנשמה
.תרחא הנשמל המדקהל המוד תחא הנשמל
דוסיבש ,הרותה יקוספב קוסעת המדקההו שי .הנשמב ןודנה גשומ ריבסהלו םידקהל שי ,םיתעל
,הנשמה תבלתשמ הכותבש ,תיללכה תרגסמה תא רוצית המדקהה םימעפל .הנשמה ירבד
התוא הנשמל םירושקה ,םיפסונ םיאשונ וא אשונ אובמב רכזאנ םימעפו .דמלל םירומא ונא התוא
.'ודכו הדגנה האוושה ,הלבקה לש רשק ,דמלנ

"ןיד-תיב" תרבוחהמ תואובמל תואמגוד
.תיסמה-תושפנ ינידמ .ןיינעתמלו קימעמל הבחרה קרפ ,39 דומע .א
.הנשמל אצומ תדוקנכ הרותה יקוספ - אובמה גוס
שקבתמ דימלתה ."םירבד" רפסב הרותה יקוספ לע יונב "תיסמה" תודוא הנשמה ירבדל אובמה
עברא לכה ךסב ןה ולא .הרז-הדובעל תיסמה לש יותיפה ירבד תא ולש שמוחה ןמ קיתעהל
רוציק ןיבש הזה ינושה .הבחרהב יותיפה ירבד םיעיפומ הב ,הנשמה לא רובענ םשמ .םילימ
.שקבתמה החיתפה גוס תא "ןימזמ"ה אוה ,הנשמב םטוריפל הרותב םירבדה

.השולשו םירשע לש ןיד תיבב םיניידה תבישי רדס - 51 דומע .ב
תרוצב הנד ('ג הנשמ 'ד קרפ) הנשמה .הילע הבישמ הנשמהש ,הייעבב םדקומ ןויד - אובמה גוס
.ןירדהנסה ימכח לש הבישיה

:הנשמה ירבד לא עיגנ המויסב קרש ,הבחר המדקה םימידקמ ונא
".הלוגע ןרוג יצחכ התיה ןירדהנס"
תא חתננו עייסנ ?םיניידה לש הבישיה רדסל תובישח שי םאה :תמדקומ הלאשב חתפנ ןוידה
םידימלתל שיגדנ .ם"במרהו ארמגה ,הנשמהמ תרבוחב םייונמה ,תונורקעה תששל החישה
תועונת ,םינפה תועונת תובישחב םמע ןודנ .לכה תא םיאור לכה ויהיש ,ןורקיעה בושח המכ דע
םידדצה לע דומענ ןכ ומכ .םידעהו םינודינה ,םיניידה לצא ןתוארל םיבייחש תונוש תובוגת ,םיידיה
לבקל השקי וננמז ןב דליל) ."םיניידה ירפוס"ל םוקמ ,םידעל םימשאנל ישפוח רבעמ ומכ ,םיינכטה
(.'ודכו הדלקה ,הטרסה ,הטלקהב אלו תינדי ךרדב םיניידה םושיר תא

עיצנ זאו ,תורוקמה ןושלב םא םידימלתה ןושלב םא ,תורבחמבו חולה לע םושרנ ,תונורקעה תא
.הבישיה רדס לש תונוש תויורשפאב םיאבה םיטוטרשה תא

םשייל ןתינ םהמ הזיאב ,דחאל דחא םיטוטרשה תא תוגוזב וא תוצובקב םידימלתה םע קודבנ
,דימלתה לש הייעבל הנשמב הנודינה הייעבה תא ונכפה ךכב .ונמשרש תונורקעה לכ תא
ועיגיו ןינע םידימלתה ואצמי וזכ הקידב תדובעב .ורובע תיתועמשמל הארוהה תא השועה
.םירבדבש ןויגהה תרכה ךות ,הנשמב העיפומה ,הנקסמל

.םוכיסו םויסכ הנשמה תאירקל דע ךלוהו בחרתמה ,הנשמל אובמל המגוד יהוז

.תחדינה ריע - 90 דומע .ג
.הדגנהו האוושה לש המדקה

םושמ .הרז הדובעל תיסמה ,"תיסמה" אשונ תא דימלתה דמל תרבוחב םימדוקה םיקרפה דחאב
לע דומעלו ,תחדינה ריע אשונל אובמכו המדקהכ ,בורק אשונב שכרש ,עדיה תא לצנל יאדכ ךכ
.םיאשונה ינש ןיבש הנושהו הוושה

תלאש .תיסמה ןינעב םיירקיעה םיטרפה תא דדחל דימלתה שקבתמ ,המדקהבש תולאשב
?המלש ריע ,םיברה תא תיסמל דיחיה תא תיסמה ןיב לדבהה המ :יעבט ןפואב הלוע חתפמה

:תרבוחבש תולאשה תועצמאב ןוידה תא קימענ

?עודמ ?רתוי ןכוסמו רומח םהמ הזיא
?רתוי רומח שנועה היהי םהינשמ הזיאב

ריעב הנדה הנשמב ןויעל ,"ןילקרט"ל הסינכה תארקל דימלתה תא ליבונ וב "רודזורפ"ה והז
.דועו הפ-לעב תיללכ החישב ,תוגוז ןיב ,םידימלת תוצובק ןיב ךרעיהל לוכי ןוידה .תחדינה

:תרבוחב תומדקה לש םיפסונ םיגוס ינש גיצנ ץרמנ רוציקב

:הנשמב יזכרמ גשומ רבסה .ד
.21 דומע ,א"לבז - דחא ול ררוב הז
.85 דומע - תושר תמחלמ

:הנשמל הרות ןיב הארוהה דוקימ .ה
.78 דומע ,רקש איבנ
.101 דומע ,ארממ ןקז

הנשמה תארוהב םישגדהו תונורקע
.הנשמה לש טסכט ןיבל וניב קוחירה איה וננמז ןב דימלת לש הנשמה דומילב תויעבה תחא
,ךכל ינושארה יעצמאה אוה הנשמה תנבהש ,רורב .הנשמה לא דימלתה תא ברקל איה ונתמגמ
,ןויגהה תא םידימלתה ינפב שיגדהלו גיצהל ,ףושחל ונילע ,לכונש לככש ,המדנ .הזב יד ןיא ךא
םיגדהל הסננ .תוינשמבש םייכוניחה םירסמהו תושיגרה ,תובשחתהה ,היטרקומדה ,המדקהה
."ןיד תיב" תרבוחהמ תואמגוד י"ע ולא תונויער

ןרוג יצחכ ןידה תיבב םיניידה תבישי רדס ירוחאמ דמועה ןויגהה תא ליעל ונרכזה - ןויגהה .א
(51 דומע) .הלוגע

םייחה תשודק לא תוסחייתהה ביבס תובבוס תרבוחב דומיל תודיחי רפסמ - המדקה .ב
,(35 'מע) תושפנ ינידב םייחרכהה םיאנתה" ומכ םיקרפב .(35-38 םידומע) תושפנ יניד תרמוחו
קרפב רתויבו (46 'מע) "תושפנ ינידב תולבגמה" ,(44 'מע) תושפנ ינידל תונוממ יניד ןיב
םה םינמאנו םיירסומ המכ דע םידימלתה ינפב שיגדנ הלא לכב ( 48 'מע) ,"תגרוהה ןירדהנס"
,ונימיב תוומ שנוע לש אשונה תא הלענ .ינרדומה םלועה יקוחל םה ומדק המ דעו ,הכלהה יקוח
.הנשמה ירבדל דליה םלוע ןיב ברקנו ,ונימיב םירבדה םיילאוטקא המכ דע הארנ

לש הברה תובשחתהה תא םישח ונא "ןירדהנס" תכסמב תוינשמה ןמ המכב - תובשחתהה .ג
.טרפה יכרוצב הכלהה

יד ,םיחמומ םינייד השולשב ךרוצ ןיא תונוממ ינידב יכ ,דימלתה דמול 13 דומעב :המגוד
!םיירויצה דומלתה ירבדב רבסומ ןינעה .תונוממ ינידב ןודל ,םע יטושפ ,תוטוידה השולשב
.('א ,'ג ןירדהנס ארמג) "ןיוול ינפב תלד לוענת אלש"
ילעב תא דדועל ידכ ,תונוממ ינידב םייטפשמה םיכילהה תא טשפל םחוכ לכב וסינ םימכח
תא ודדועי אל םייפסכ תובוח תייבגב תודרטו םיישק ,היטארקורויב .םפסכמ תוולהל תלוכיה
,ועבקשכ ,םימכחה יניע דגנל ודמע םיכילהה טושיפו רוציק ,לועיי .םיכרצנל תוולהל םיוולמה
.תונוממ ינידב ןודל ,העש לכבו םוקמ לכב םייוצמו םינימזה ,םיטושפ םישנא השולשב ידש

ירבד :תדחוימ העפות םיאצומ ונא .ףסונ ןינעב םימכחה םיטקונ רכזנה דומלתה ללכב ,הזמ רתויו
םיבייח הרות ירבדמש ,םידעה ירבדב "הריקחו השירד" ןינעב .םימכח תעיבק יפ לע םיחדנ הרות
.השירדו הריקח אלב םידעה תקידבב קפתסהל רשפאש ,ל"זח ועבק ,תונוממ ינידב םג םהב
.ןיוול ינפב תלד לוענת אלש - אוה םעטה בושו

תכשוממה הנתמהה ,םויכ ...הרות-רבד וליפא החוד ,קקזנהו ךרצנה ,דיחיה יכרוצב תובשחתהה
האוולהל דודיע םהב ןיאש המוד ,האוולה לש הלרוג רוריבל וא ,הוולמ תבשהל העיבתב ןידה יתבב
...םיוול ינפב תלד םילעונ ףא םה ילואו ,תיפסכ

.ויתושוחתלו טרפל תושיגרה .ד
:ם"במרה ירבד םיאבומ לודגה ןידה תיבב םינודינה רדס דומיל תדיחיב
,הברה ןיד - ילעב םיניידה ינפל ויה
...הנמלאה ןידל םותיה ןיד תא ןימידקמ
,ץראה-םע ןידל םדוק הנמלא ןידו...
,שיאה ןידל םדוק השיאה ןידו
.הבורמ השיאה תשובש
('ו הכלה ,א"כ קרפ ןירדהנס)

איהשכ ,"הבורמ השאה תשובש" השגדהב רקיעבו םותיה תמדקהב תטלוב הכלהה לש תושיגרה
...ונימיל םג םיפי םירבדה .הנידל הניתממו ןידה-תיב ירודזורפב תכלהמ

.םייכוניח םירסמ .ה
לש וז היצזילאוטקאב .ונימיב םג םיילאוטקא םניהש ,םייכוניח םירסמ הנשמה ןמ םילוע תחא אל
.הנשמה ןמ הלועה ,רסומה ךרדב ונידלי תא םיכנחמו דימלתה ןיבל הניב םיברקמ ונא הנשמה

התובישח לע רסמה הלוע ונממש ,"ןיוול ינפב תלד לוענת אלש" ,ללכה תא ליעל ונרכזה
עויסכ ,האוולהה לש התוינויחו
ןהכה יכ ,הארוההמ הלועה יכוניחה רסמה :ןוגכ ,םהימודו הלא םירבד לש םרוא תא ריאנ .תלוזל
לע הרתיה הדפקהה לשב ,דחאו םיעבש לש ,הלודגה ןירדהנסב תושפנ ינידב ןודינ לודגה
םעה יריחבמ תשרדנה ,תישיאה המגודה לא תוסחייתה שי תרבוחב .םעה-ריחב לש ותוגהנתה
בייחו "ויחאמ לודגה" תחא אל אוהש ,דליה ינפב הז יכוניח-ירסומ ןפ שיגדהל שי .ונימיב ומכ זא
.תיבויח תישיא המגוד תתל

תויצה לע .אשונבש יכוניחה רסמה לע תעדה תא ונתנ 101 דומע ארממ ןקז לש אשונב םג
ךרע לע ונידלי תא ךנחנ .תורוד לע תורוד ולדג התוא גציימש ימלו הרותה תוכמסל טלחומה
.הז יתד יכוניחתועצהו םיכרד - הנשמה םע שגפמה
,ויתוייעבו ויישק לע ,דימלתה לש ותויזכרמ .זכרמב דימלתה תא תוארל ונילע הנשמה תארוהב
.הנשמב הארוהה יכרד תא ונל הביתכמה איה

אשונשכ ,םיכוראו םיבכרומ םיטפשמ .הנשמה לש התובכרומ אוה הנשמ תארוהב םיישקה דחא
.ןושארה אשונה לא תחא אל רזוחו הנשמ יאשונל "טשפתמ"

הנשמה קוריפ
דחא םיקלחה תא דומלל .היקלחל התוא קלחל ,הנשמה תא קרפל יאדכ הלא ןיעמ םירקמב
ןינמו" תבכרומה הנשמב ונגהנ ,לשמל ,ךכ .התומלשב הנשמה תא אורקלו תונבל ףוסבלו ,דחאל
,תרכזנה וז תמגודכ ,תובכרומו תוכורא תוינשמב (31 'מע) ".השולשו םירשע לש אוהש ,הנטקל
לא ,המלשה הנשמה תא רוזחל רוכזל שי הדימב הב ךא .יחרכהו טושפ יעצמא אוה קוריפה
.תיללכה הנומתה

הבר ותוליעי רשא יוצמו ןימז רזע ילכ אוה ,ןכותה יפל תורצק תורושב המושירו הנשמה דומיע
חולב ,דומיעה תא םושרנ ללכ ךרדב .םירבדה לש שוריפ יצח ,םיתיעל ,אוה ןוכנ דומיע .רתויב
:תופסונ םושיר יכרד לע םג בושחל יאדכ ךא ,ןכותהו ןינעה יפל ,םידימלתה תורבחמבו

ןתואב - תזרוחמ הרוצב .הנשמה ירבדב תויתגרדההו תוחתפתהה ןמ שי רשאכ - תגרודמ הרוצב
:זורחה תשגדה ךות ,הזירח ןהב הלגנש ,תופי תוינשמ

הנשמה דומיע
ליגרנ .תונושה תועדה יפל הנשמה תא דמענ ,םיאנתה ןיב תקולחמ היוצמ ןהב תובר תוינשמב
.אמק אנת תעדל םיעובק הרוצ/עבצ/םוקמ .תוקולחמ םושירו דומיעב העובק ךרדל התכה תא
.םימכח תעדל םיעובק הרוצ/עבצ/םוקמ .וילע םיקלוחה םיאנתה וא אנתה תעדל הרוצ/עבצ/םוקמ
.השעמל הכלהל דחוימ םושיר

םיעבצב םהימושיר תא ורטעי ,םושירהו דומיעה תרוצל םידימלתה ולגתסי םימיה תוברב
הנשמה ןונישלו לוגרתל ליעי יעצמא הז היהי .האנהבו תולקב תאז תושעל ולכויו םימיאתמ
.הפ-לעב התעידיל ףא ילואו תדמלנה

.םיעובק האירק - ירדסל התכה תא לגרתנ .תילאנויצקנופ האירקל ונל שמשל לוכי הנשמה דומיע
ירבד תא ארוק רחא רוט וא ינש דימלת .אמק אנת תעד תא םיארוק התכב רוט וא דימלת :ןוגכ
.םימכח ירבד תא תארוק הלוכ התכה .אמק אנת לע קלוחה אנתה

-לעב דומילבו ןונישב תלעות בר רזע יעצמא םה היתובקעבש תילאנויצקנופה האירקהו דומיעה
ילב ךא .םיטסכט לש הפ-לעב דומילמ תוגייתסהו העיתר םידימלתל שי בורל .תוינשמה לש הפ
תילאנויצקנופה האירקה דומיעה תועצמאב וז הרטמ גישהל לכונ ,הפ-לעב דומלל הרומה תארוה
הנה יכ ,םידימלתל חיכונ האירקהו דומיעה ,םושירה רחאל .הבוחכ אלו תושרכ תימצעה הניחבהו
-לעב ןוניש לש ךלהמ רוצינ ךכ .הדמולל םתוא ונבייח אלש תורמל ,הפ-לעב הנשמה תא םה םיעדוי
.הייפכ אללו םידימלתה ןוצרב הפ

תנחלה תועצמאב תוינשמ לש הפ-לעב העידי םיגישמ םימייוסמ תומוקמב יכ ,ףיסוהל שי
.הבוטו הליעי תילקיזומה ךרדה םימייוסמ םידימלתל .הנשמה

םלוע .דליל רזו קוחר הנשמבש םיגשומה םלועש ,ךכמ עבונ הנשמל דליה ןיב קוחירהו שי
ינש ןיב ברקל ,אופא ,אוה ונדיקפת .הנשמה דומילב דליה לע השקמ קתונמו הנוש םיגשומ
הנשמב רומאה תא םיגדהל ,ונימי ינב םיגשומל הנשמה יגשומ תא "םגרתל" .ולא "תומלוע"
.תוכלהבו תויעבב ,םיאשונב ,םיגשומב הנשמה לש היצזילאוטקא תושעל ,תועודי תוליבקמב

הנשמה לש היצזילאוטקא
גשומה תא םיאיבמו םימידקמ ונא (24 דומע) "דחא ול ררוב הז" אשונב תידומילה הדיחיה ינפל
גשומה תרהבהב יד אל ךא ."ךורע ןחלש"ה ךותמ (23 דומע) "ןידל דריל ברסל" יתכלהה
גשומה ןכות תא ,םהלש םנושלב ,םידלי יפב םימש ונא תואמגוד יתשב .תינושלה הניחבהמ
:לטיור תרמואשכ ןכו ,ןידה-תיבל אובל ברסמ התאש ,עידות :ויבאל רמוא יסוי דליהשכ ,יתכלהה
לש היצזילאוטקא ושע אלא ,גשומה תא ושריפ קר אל םידליה ולא םירקמב .ןידה-תיבל ךלנ אל
.זא ומכ םויה יטנוולר אשונה ,םויה םג תמייק הייעבה ,רמולכ .אשונה

:ונלאש .הז בוריס לש ותועמשמב התכב ןודל ונעצה ךשמהב

?ןידה-תיבב עיפוהל ברסל עבתנל רשפאל ןתינה

?דציכ ?הרבחה וא דיחיה עגפיי ימ :וקמנ

.דליה לא ובוריקו אשונה לש "האייחה" שי ,תולאשה תובקעב חתפתיש ,ןוידב םג

רזע יעצמא
הנשמ-תארוהב המגדהו השחמה יעצמא לש םתובישחב םילימ ריבכהל ךרוצ ןיא :השחמה (1
ונילעש ,אופא ,שיגדנ .הנשמ ירועשב ךכל םירע ונא דימת אלש ,המוד ךא .תועוצקמה ראשבכ
לע דמלנשכ .הנשמב םירכזנה םיטירפהו םיטרפה תשחמהב תוברהל לכונש לככ לדתשהל
לע דמלנשכ .םתוא וחיריו וקדבי ,ורפסי ,וששמי םידימלתהש ידכ ,התכל םאיבנ ,םינימה תעברא
התכל איבנ שודיקה עיבג תא .בורקמ היטרפל התוא קודבנו ףלק תזוזמ התכל איבנ ,הזוזמה
.ובש ןייה "רועש" תאו ותלוכת תא דודמנו

,םיטוטרס לע רתוונ אל ךא .השחמה יעצמא ווהיש ,םיטירפה דאמ םיטעמ "ןירדהנס" תכסמב
תא ליעל ונרכזה .הנשמה תא תויחהלו שיחמהל ,םיגדהל ידכ ,םירויצ ,םימוליצ ,תונומת
השחמהל יעצמא ווהי תרבוחב תואבומה תופמה .ןידה תיבב הבישיה רדס ןינעב םיטוטרשה
תויהל לוכי ,תפרצ טילש ,ןואילופנ שדחל הסינש ,ןירדהנסה לש םולצתה .אשונה לש האייחהו
המיאתמ םוליצ תנוכמב םולצתה תא לידגהל ושקבתי םידימלתה .רתויב תניינעמ הדובעל רוקמ
בשוי ימ :ןואילופנ לש ןירדהנסב םיניידה תבישי רדס תא קודבלו ,תלדגמ תיכוכזב רזעיהל וא
,םידימלת .דועו דועו הנשמב םינוירטירקה יפל אוה הבישיה רדס םאה ?םידדצב ימ ?שארב
.הדובעה ןמ ונהייו הנשמה תא וננשי םה ךכו ,וז ןיעמ הדובע םיבהוא ,ללכ ךרדב

תותכב .התכב הזחמהל תונתינ ,תויתייווח תוינשמ רקיעב ,תומייוסמ תוינשמ :הזחמה (2
ןתינ תוינשמ וליא לוקשי הרומה .החמשב לבקתת הזחמההש ,ןכתיי תונב תותכבו תוכומנה
.תאז עיצהל ןתינ התכ וזיאבו ,זיחמהל

תא ליעל ונרכזה רבכ ךא .הזחמהל םימיאתמ םיטעמ הנשמ יעטק קר "ןירדהנס" תכסמב
ןיפולחל וא הזחמהל סיסבה תא תווהל הלוכיש ,הבורמה התלעותו תילאנויצקנופה האירקה
.הזחמהל ףילחתה תא

אלש המ לש :הזמ רתויו הנשמב רמאנה לש היצאלומיס יקחשמב קוסעל ןתינ :היימדה (3
.הנשמב םירכזנה ,םיאנתה לש שרדמה תיב יככות לא התכה תא "ריבעהל" הברנ .הב רמאנ
ותוא בבחנו דומילה תא "הייחנ" ךכ .הנשמה ימכח ןיב וכרענש םיחוכיווהו םינוידה תא "רזחשנ"
.םידימלתה לע

בורקכ אנת ותוא תרכהל תמרות םירכזנה םיאנתה לש םהייח תודלות תרכה םג יכ ,ףיסונ
.תומדב םירושקה ,םיכרעו םירבד לש המנפהו תומדה םע תוהדזה תרשפאמ איהו ,עדומכו

הבישיה רדס תא הנשמה תטרפמ (54 דומע) "םימכח-דימלת לש תורוש שולש" דומילה תדיחיב
תעשב םינייד תפסותל הדותעהו רגאמה תא וויה הלא .תורוש שולשב םימכח העשתו םישיש לש
.ךרוצה

תדיחי לש היימדה .תוסנתה ליגרת ךורעל םידימלתה םישקבתמ וז דומיל תדיחי לש הפוסב
עצבתמ ויתובקעבו ,המידק ענ םימכחה דחא ,הנפתמ םיניידה תומוקממ דחאשכ :וז דומיל
.הבישיה רדס לכב יוניש

.תורוקמב רומאה תא היחו הרורב ךרדב םידימלתל ריהבי התכב היימדהה קחשמ

.םידימלתה לע הבוביחלו הנוויגל ,הנשמה תארוה לועייל םיכרד רפסמ ונעצה ,םוכיסל

:תואבה םיכרדה תא ונינמ
,הנשמה קוריפ
,הנשמה דומיע
,תילאנויצקנופ האירק
,הנשמה לש היצזילאוטקא
.היימדה ,הזחמה ,השחמה :ןוגכ ,רזע יעצמאב שומישהנשמה םוכיס
הנשמ תארוה תבייחמ ךכו ליאוה .אשונ תארוה איה הנשמ תארוה יכ ,ונרמא ונירבד תישארב
.הארוהה םויסב איהשלכ ךרדב םכסל שי רפסמ תוינשמ וא הנשמ .אשונ לכ םויסב םוכיס

לכב ךא ,תיבב וא הפ-לעב ,תורבחמב ,חולה דיל התכב תושעיהל לוכי אשונה וא הנשמה םוכיס
- ונדמלש הנשמה תא םכס- :ומכ הארוה .הרומה ידי לע החנומו ןווכמ תויהל בייח אוה הרקמ
,םוכיס ריצ ,םייוסמ ריצ ביבס הנשמה תא םכסל דימלתה תא תוחנהל ונילע .םולכ אלו הניא
.עיצהל ךירצ הרומהש

.םוכיסה ריצ תא ונל םיביתכמה ,םה םה התארוה ךרדו הנשמה ןכות

םעטה ,תונושה תועדה ביבס תויהל םוכיסה ריצ לוכי ,םימכח תקולחמ שי ןהבש ,תוינשמ
.'ודכו ימכ הכלה ,םהיתודלות ,םיאנתה תומש ,תקולחמל

ונא (31 'מע) תרבוחב .םהיניבש הנושהו הוושה לע םיטסכט תאוושה ביבס אוה םוכיסה ריצו שי
אבומ ,היקלחל הנשמה תרבסה רחאל ?"השולשו םירשע לש איהש הנטקל ןינמו" הנשמב םינד
ינש ןיבש םיטרפה תא תוושהל לוכי דימלתה .הנשמה ירבדל ליבקמה ,ם"במרה ירבדמ עטק
.תורוקמה

םכסל דימלתה לע תרבוחב .םוכיסה ריצ תא ווהי םירפסמה ,םירפסמ ביבס תובסנה ,תוינשמב
ןיבל המהבהו םדאה :יחה ןיב שנועה תא םיקלחמ ונאשכ ,הלבטב תחדינה ריע לש השנוע תא
.ללשהו ריעה :םמודה

:םינפוא ינשב תחדינה ריע לש השנוע עוציבל םיאנתה תא הלבטב םימכסמ קרפ ותוא ךשמהב
.הלילשה ךרדבו בויחה ךרדב

הרומה יכ ,רורב ךא .הנשמב םייוסמ אשונ תארוה רמגב םוכיס יריצל תואמגוד רפסמ ונאבה
.דחא אשונב תוינשמ רפסמ וא הנשמ לכל האיה םוכיסה והמ ,לוקשי

המדקה ותישארבש אשונ .אשונ תארוהכ הנשמה :הלחתהה תדוקנ לא ,השעמל ,ונרזח ךכב
.םוכיס - ומויסבו ,אובמו


חפסנ - (108 'מע) הכימסה

."ןיד-תיב" תרבוחל חפסנ וניה "הכימסה" קרפ

:ןירדהנס תכסמ הנשמה ןמ דיחי עטק קר עיפומ קרפב

('ג ,'א ןירדהנס) ".השולשב ...םינקז תכימס "

:םילוקיש רפסמ לשב תרבוחל קרפה תא ונפסוה ןכ יפ לע ףא

ןב עשוהי תא ךמוסה ,וניבר השממ לחה .ונמע תורוקב בר ישגר ןעטמב ןועט "הכימס" גשומה (א
- ה האמב תפצב הכימסה שודיח ןויסנב וכשמהו ,אבב ןב הדוהי יבר לש הרובגה השעמ ךרד ,ןונ
.ונימע תורוקב קתרמ קרפ והז .16

:הלאשמה תללכנ לחוימה דיתעל ידוהיה לש ותווקתבו ותפיאשב (ב

..."הנושארבכ וניטפוש הבישהו "

:רקיעב ךא ;דחאו םיעבש לשו השולשו םירשע לש ,השולש לש ןיד יתב םה ולא "הנושארבכ"
.םהיתוברמ הכימס ולביקש ,םימכח

.ןודנה אשונה תא ףיסוהל ךרוצ וניאר ךכ םושמ

.הרות ירועישמ דימלתה ריכמ "הכימס" גשומה תא (ג

.עשוהי לע וידי תא השמ תכימסמ ינכט יוניש הנוש התיה תורודל הכימסה יכ ,ריהבהל שי ךא

,תורוקמב הכימסל בורק גשומ םנמא הניה ,ונימיב "הכימס" יכ ,םידימלתל ריהבהל שי ןכ ומכ
.ןיידכ וא ברכ שמשל רושיאו הדועת י"ע הניה תוניידל וא תונברל הכימסה ונימיב :הנוש ךא בורק

םע םירבדב אובל לוכי הנשמל הרומה .רוציקב ילוא וא ,ללכב חפסנב קוסעל םא לוקשי הרומה
.אשונה לש םיירוטסיהה םיטבהב קוסעי ןורחאה הזש ןפואב ,הירוטסיהה תארוהל ותימע

תאצרהל עקר רמוחכ וא תיב-תדובעכ ,תימצע הדובעכ קרפה תא ןהב תתל רשפאש תותכ שי
.דימלת

ביחרהל םימייוסמ םידימלתל עיצהל רשפא ,טנרטניאהו עדימה-ירגאמ ,בשחמה ןדיעב ,ונימיב
.טרפב םשודיח ןויסנבו ללכב הכימסה אשונב העיריה תא

.ךכל םאתהב לעפיו םיטבהה לולכמ תא לוקשי הרומה