תרבוחה תארוהל הרומל ךירדמ

"תוכרב - הנשמ יקרפ"

ןהד ןב דוד :תאמ

:תאצוהב
םידומיל תוינכותל ףגאה ,יגוגדפה להנימה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
ד"מ פ"עבשות טקיורפ ,ןליא רב תטיסרבינוא


,אדיסח יוהמל יעד ןאמ יאה
(ל ק""בב) ןיקיזנד ילימ םייקל


המדקה
ללכ תאו) "םיערז" רדס תא תחתופה ,תוכרב תכסמ ,ונלש תכסמה חבשב ורמאנ םיבר םירבד
-םיידימת םיניינע" ןכו ,"'ה דוחייב הנומאה תוניפמ" הב שיש ,ןייצמה ,"יריאמה" ירבד ןוגכ ,(ס"שה
."םינפ םושב םלש םוי אל ,רפסמב רפסמ תועש קר םדאה ןמ םבויח רוסי אל

םג ומכ) "םיערז" רדס תא םידמולה רפסמ טעמתה תושרדמה יתבב רשאכ ףא ,תאז בקע ,ןכאו
וברו (םינואגה ימיב) "דעומ" רדס שארל "תוכרב" הפרוצ ,("תורהט"ו "םישדק" םירדסה תא
.הידמול

:(יריאמה) "םידבכנ םיניינע העברא" :תכסמה ןכות
.ג-א םיקרפב היתוכרבו ש"ק ,'ה דוחיי תווצמ .א
.ה-ד םיקרפב ,תורחאו ע"ומש ,תוליפתה .ב
.ח-ו םיקרפב תורחא תואנה לעו ןוזמ לע תוכרבה .ג
.ט קרפב תועימשו תויאר ,בטומ ,בוט לע תונוש תוכרב .ד

ש"ק תוכלה תמדקהל םימעט .ונלש תכסמל קבלא ח"רה לש ותמדקהב אוצמל ולכות טוריפ רתי
.םש ה"הגהבו ,"םיערז" רדסל ם"במרה תמדקהב אוצמל ולכות תוכרב תוכלהל הליפתו

הנומאה ,תויונמוימהו םירשכה ,עדייה םוחתב תורטמ םודיקלו רמוחה תרשעהל ןווכמ ונרוביח
:ןלהלדכ םיעצמאב שגרהו

.םישרדמהו אתפסותה ,אתיירבה ןמ הנשמל תומלשהו תוליבקמ .א
.פ"עבשותלו כ"בשותה ןיב רושיק .ב
.השעמל הכלהה רוריב .ג
.ארמגה דומילל הנכה .ד
.םתפוקת לאו םיאנתה לא תועדוותה .ה
.ימצעה יוליגה תטישב דומיל .ו

.ע"ושו 'מרה ,ס"ש ,הרות :ןוגכ ,םיידוסיה תורוקמה ירפס התיכב עבק ךרד ויהיש ,יוארה ןמןירוק יתמיאמ :'א קרפ
תרכומ הניא ,(הדימעה) "הליפת"ה ןמ תדרפנ תיתכלה הדיחיכ "תיברע לש ש"ק" לא תוסחייתהה
השקמכ םהינש תא וז הלימב ללוכ אוה ,"תיברע"ל כ"היבל אב ללפתמה רשאכ .וננמזב ךכ לכ
.תחא

וזו "האירק" וז) תורדגהה תניחבמ םהיניבש תונחבהה לע ונידימלת תא דימענש יואר ןכל
תולובג ןוגכ) םהיתוכלה תניחבמ ,(ןנברדמ וזו אתירואדמ וז) בויחה רוקמ תניחבמ ,("הליפת"
אל ךא ,תיברע לש "עמש תא וארק" םיבר .תירוטסהה הניחבה ןמ ףאו (תחא לכ לש ןמזה
הנשמבש ג"ר ינב תחכשמ ונתאילפ תא טעמ "ןתממ""ה רבד) תושר התויהב ,תיברע "וללפתה"
.(ןלהלש 'א

.(א ,ד לומ ב ,א הארו) "תירחש" יבגל םג השעית וזכ הדרפה

,וינכת םע רשקה קוזיחל וב רושקה לכ תשחמהל ,הליפתה רודיס היהי דימלת לכ דילש ,בושח
.הליפתל סחיה רופישל ,יאדול בורק ,םורגי םגש רבד

'א הנשמ
המורת .ה םיבכוכה תאצ .ד המחה תעיקש .ג המחה ץנה .ב רחשה דומע .א :ונתנשמב םיגשומ
.םיברכ הכלה .ח הרותל גייס .ז הרהטו האמוט .ו

,רחאה קלחב ,(המדקהב האר) "עמש תאירק"ב ,"תיברע"ה ללכמ דחא קלחב הנד ונתנשמ
.'א הנשמ 'ד קרפב ןודנ ,"הליפת"ב

תווצמה ,ןועשב םירזענ ונאשכ ,םויכ םגו ,תויתכלה תורדגהל םילכ וניתוברל ושמיש ויאנתו עבטה
וננועשב ןהל תעבקנה העשהו ,עבטב בצמה לא סחייתהל תוכישממ ןמזב תורושקה תונושה
.וב היולת

.םיבכוכה תאצ תעש וז יכ ,תמייוסמ העשב םייוסמ םויב היהת תיברע תליפת :אמגודל

.ןותנה םויה לש וכרואב הנתומ הכרואש ,"תינמז העש" גשומל ונתוא הקיקזמ וז תולת

.(א"כ תומביב האר) "יתרמשמל תרמשמ" יפ לע ל"זח תלועפב בושח דוסי אוה "הרותל גייס"

.('ה הנשמ 'ט קרפב ןלהלו ,'א ,'א "תובא" הארו) .התיכב טעמ וב ביחרהל ,אופא ,בושח

רבכ יואר כ"יפעא .(ב ,גי 'מגבו) 'ב קרפבש 'א הנשמב ןודיי הז אשונ :ש"קב "הנווכ"ל רשאב
תעגל ,(ןבומכ ידומילה רושימב) "לארשי עמש" םע ונידימלת לש הנושארה םתשיגפב ,התע
יבר לש ורופיס תא 90 'מעב ןלהל הארו) אשונ הז קוספש ,קומעה יתייווח-ינומאה ןעטמב
.(אביקע

'ב הנשמ
אמק אנת .ד ש"ק תוכרב .ג ןיקיתו .ב תלכת .א :ונתנשמב םיגשומ

.םינבל םויכ םיליתפה לכו ,וניתותילטב םויכ הנניא "תלכת"ה

.(חי ק"ס םש ב"מ) רחשה דומע ירחא תצק אוה (א ,חנ ח"וא) "...ורבח תא הארישמ" ןמז

.עשוהי יבר .ג רזעילא יבר.ב אמק אנת .א :םיאנת השולש ונתנשמב

:ךכ ןה םהיניב תוקולחמה
.תנייוצמ הניא עשוהי יבר תעד .רזעילא יברו ק"ת םיקולח הלחתהה ןמז ןיינעב .א
.תנייוצמ הניא ק"ת תעד .עשוהי יברו רזעילא יבר םיקולח ןמזה ףוס ןיינעב .ב

'ג הנשמ
.ללה תיבו יאמש תיב :ונתנשמב םיגשומ

:םיאבה םיבושחה תודוסיל ונתוא םיאיבמ םימכחה תבוגתו ןופרט יבר לש וישעמ

ה"בל ש"ב ןיב תקולחמהשכ ךא ,לסופ רימחמה וגהנמב ןיא-םיליקמ ה"ב רשאכ ש"בכ גהונה .א
.(והילא תונש) ש"בכ גוהנל רוסא-וזכ הניא

אוה זאש) ש"ק ללכ ארק אלש ימ לש ושנועמ רתוי רומח םימכח ירבד לע רבועה לש ושנוע .ב
.(ךכ לע ושפנ תא בייח אל ךא ,"השע" לע רבע

קוספה תאירקל ותכילהמ דומעל ללפתמה לע ,"וכרדכ" אורקל םיריתמו םיליקמב ה"ב תעדל םג *
.(ב ,גי ףדב "הדימעב" ה"ד י"שר) יוארכ וב ןווכל ידכ ןושארה

'ד הנשמ
המיתח .ג הרצק הכרב .ב הכורא הכרב .א :ונתנשמב םיגשומ

תמגודכ ,"עמש" תאירק רובע ונקתנש ,תוכרב ולא ןיא :הרהבה ןועט "עמש תאירק תוכרב" םשה
:ןכלו ,תרחא וא וז הווצמ ינפלש הכרבה

."עמש תא אורקל ו"בקא" חסונב תוחתופ ןה ןיא (א

.ש"ק לש ולאמ םינוש ןתרימא ןמז תולובג (ב

יסופדש ןוויכ ,וילאמ ןבומכו דחוימכ וננמזב הארנ ונתנשמבש תוכרבה יחסונ תא תונשל רוסיאה *
.תורודה ךלהמב ובצייתה תוכרבה

'ה הנשמ
חישמה תומי.ב מ"צי תרכזה .א :ונתנשמב םיגשומ

תאירק ידי לע הכלהה שומימל ךרדה ןיבל תולילב מ"צי תרכזה תקולחמה אשונ ןיב ןיחבהל שי
.מ"צי םג תרכזנ הכותבש ,תיציצ תשרפ

יתש ןיבש הקיזה ןויצ ךות "חישמה תומי"ב ריכזהל ךרוצה יבגל תועדה תא ריבסהל שי ןכ-ומכ
.(ב ,בי ףדב ארמגהו ז ,גכ 'ימרי האר) תולואגה

.בי-אי םיכלמ ם"במרהב האר "חישמה תומי" לע *
ארוק היה : 'ב קרפ

:הלאה םיאשונב תוכלה תוללוכ ד-א תוינשמהו ,ש"ק תוכלהב ךישממ ונקרפ
האירק .ו האירקב קודקד .ה שחלב האירק .ד תוישרפה רדס.ג הקספה תומוקמ .ב .הנווכ .א
.ןינמואה לש ש"ק .ח האירקב תועט .ז ערפמל

"אשיר"ה :'א הנשמ
."הנווכ"ה :ונתנשמב םיגשומ

:ש"קב "הנווכ" לש םיגוס ינש ןיב ןיחבהל ונילע
.("הכלה ןכו...";ד,ס ח"וא ש"ועשב האר) הוצמה תבוח ידי לע תאצל הנווכ .א
.('ה ףיעסב םש האר)םילימה ןכותב תוננובתה -הנווכ .ב

.אי-ו ז ק"ס "הרורב הנשמ"ב םש ןייעל יואר *

גוסה לע םג דומענש יואר ךא ,("הנווכ תוכירצ תווצמ"ש הכלהה יפכ) 'א גוסכ ונתנשמ תא ונשריפ
ומישגי םידימלתהש ,לדתשנו ,('ה ףיעסב ליעלדכ) ןושארה קוספב ,"אבוכיעל" אוה םגש ,ינשה
.האבה ש"קב רבכ תוכלהה יתש תא

.יוארכ ןווכל ידכ "עמש" קוספ ןיבל "םלוע תבהא" תכרב ףוס ןיב טעמ קותשל םיגהונ שי *

"אשיר"ה :'ב הנשמו :אפיס"ה :'א הנשמ
דובכ.ג הארי.ב םיקרפ.א :ונתנשמב םיגשומ

הנשמבש תוכלהב ןודל ךכ רחא קרו ,הליפתה רודיסל דומצב 'ב הנשמ תא דומללו םידקהל יוצר
.'א

:ןוגכ ,הכלהב םיבושח םיפיעס טוריפל ,א ,וס ח"ואב ןייעל יוארו ,הכלהל הלבקתנ הדוהי יבר תעד
וניבא בקעי תקיתש לע שרדמה תא ריכזהל יאדכ ןאכ) "עמש" קוספב ןידה ,"הארי"ה יגוס
.(!"עמש תא ארוק היהש ןוויכ ,ףסוי םע תיטאמרדה ותשיגפב

םידיפקמ םיריהזהו ,"הדימע"ה ירחא דע "הרמזד יקוספ" תליחתמ ללכ םיקיספמ ונא ןיא וננמזב *
.הליפתה לכ ךשמב קיספהל אלש

"אפיס"ה :'ב הנשמ
."ותוא םתיארו" .ג תווצמ לוע.ב םימש תוכלמ לוע.א :ונתנשמב םיגשומ

היהש ,אביקע יבר לש ונב אוה ,"םימש תוכלמ לוע" תמידק לע ונדימעמה ,החרק ןב עשוהי יבר *
דומילב ךפונ ףיסות וז הבריק ןויצ .(ש"למ) (90 דומעב האר) וז הווצמ תמשגהב אלפומ תפומל
.הנשמה

ץלמומו ,(ע"ר לש ודימלת ,י"בשר יפמ) ב ,וט ףדב אתיירבב אבומ תוישרפה רדסל ףסונ םעט
.(!י"בשר ירבדל םש ארמגה תרהבה םע) .הרשעה םשל התכב ותולעהל

ליעל ונדמלש יפכ ,הבש מ"צי תריכז םושמ תיברע לש ש"ק"ב םג תארקנ "תיציצ"/"רמאיו" תשרפ
.ה,א-ב

.החרק ןב י"ר לש ומעט ןינעב ביחרהל ידכ 'ט קרפבש 'ה הנשמ תא רשקל יואר

'ג הנשמ
ערפמל .ב תויתוא קודקד .א :ונתנשמב םיגשומ

ןמז תלבגה ןינעב ,תוכלהה יטרפ לא םיעדוותמ םהש לככ ,ונדימלת בלב הלוע ש"ק לש הדמעמ
.דועו "הקספ"ה ינידב ,"הנווכ"ב ,האירקה

ונינפב םידימעמ ,(םימעפ יתש דוע ןנברדמו) םוי לכב םיימעפ :ומויק תופיכתו אשונה תובישח
היהי הליפתה רודיס ןאכ םג .הדמתהב ןמויק לע הדפקהלו ,תווצמל יוארה סחיל םכנחל ,רגתא
.םימיאתמ םיקזחמ "םינומיא" וב ושעייו ,רועישב דבכנ "ףתוש"

'ד הנשמ
'א הנשמב ,ונקרפבש 'א הנשמב אוצמל ןתינ ,הדימעבו ש"קב "הנווכ"ב קסועה ,ונתנשמל עקר
.ה קרפבש 'א הנשמבו ,ד קרפבש

הרותה פ"ע ,ותדובע לא דבועה לש ,סחיה לע ונידימלת תא דימעהל םילוכי ונא ,בגא ךרדבכ
.ךדיאמ ,תוביסנה לכב תווצמה םויק לעו ,דחמ

קרפל המדקהב ונירבד תא האר ".הליפת"ב קוסענ ה-ד םיקרפב ."ש"ק" אשונ תא םייסנ תאזב *
.ולא תודיחי יתש יבגל ,'א'ה-'ד םיקרפ
םיקרפה אשונ ןה ,תורחא תוליפתו (אתיירואדמ איה ם"במרה תעדלש) םוי לכבש הליפתה
.ונינפלש

ודודיעו ויתוליפת ךרד,'ה לא דליה לש רשקה בוביח :ולא םיקרפ תארוהב יכוניחה רגתאה
.םינושה ויכרצ יפ לע רבחי אוהש הלאב ןהו רודיסבש תוליפתב ןה תע לכב ללפתהל

רוקיב ,"אתדגאד ילימ" ןוגכ ,םינוש רזע יעצמאב שמתשהל ונתוא תבייחמ רגתאה לש ותובישח
'ולא תיבב" תניחבב ,תקדקודמ הנכהב) וב הליפתה ירועיש םויק ףאו ,תסנכה תיבב ףתושמ
תחישל ס"היב בר ןומיז ,(םיולנה תורוקמה םע ,אפיסב ,'ט קרפבש 'ה הנשמ האר) "שגרב ךלהנ
.ב"ויכו קוזיח

:הליפתה לע ל"זח ירמאמל םידחא תורוקמ ןלהל
,ה תוכרב ,א ,חי הר .ג,אכ רש"היש .ב,חכ תוכרב .ח,ג ה"ר הנשמ ,ב ,וק ןירדהנס . א,ב תינעת
.ג יתבר הכיא .ב

.פ"עבשותל טקייורפה תאצוהבש "בלבש הדובע" רפסב ןייעל ץלמומ *

'א הנשמ
.עבק.ד הנטק החנמ.ג הלודג החנמ.ב תינמז העש.א :ונתנשמב םיגשומ
הריכזהל יוארו ,"הליפת" ןיבל "ש"ק" ןיב תשרדנה הנחבהה לע ,'א קרפל המדקהב ,ונדמע רבכ
.הדימעה הנבמ אצמנ ,ןלהל .תעכ בוש

העובקה העשה ןמ הנוש איהש ןוויכ .תוליפתה ינמז לכ בושיחל ונתוא תשמשמ ,"תינמז"ה העשה
תא וטלקי םידימלתהש ,חיטבהל מ"ע םילקו םימכח םיעצמאלו חור ךרואל םישרדנ ונא ,ונינועשב
.ןוכנ שומיש וב ושעייו גשומה

ןמסל םויה ךלהמבו ,ובחורל חולה שארב 38 דומעבש םירפסמה ריצ תא טטרשל רשפא :אמגודל
.תינמזה "העש"ה תא תע לכב

.תוליפתה ונקתנ םדגנכש םירבד ןווגמ "בלבש הדובע" רפסב

ןיב תליפתל ןתינש "החנמ" םשל םיפי םימעט טקל אצמנ "םש ישנא תופסות"ו "ט"יות"ה ישוריפב
.םייברעה

תונמדזה םה ,("ףסומ לש" םוקמב) "ןיפסומ לש"ו ("הלילה לכ" םוקמב) "עבק הל ןיא" םייוטיבה
.ונימכח ןושלב תוננובתהה דודיחל הבוט

'ב הנשמ
,ךליאו 'ג תוינשמה ןיבל ,"הדימע"ב תקסועה ,א הנשמ ןיב "תצצוח" הינוחנ יבר לש ותליפת
.הב תוכישממה

תביס .א :ןוגכ ,ונתנשמב םירבד המכ דוע םיבשייתמ ,םצורית יפלש ,"םש ישנא תופסות"ב הארו
תראפת"ב ןייעו ,"ולא תוליפת" םוקמב "וז הליפת" חסונ .ב ."םוקמ המ" םילימב הלאשה חוסינ
.(א ,ה"נק ח"ואבכ) ד"מהיבל הכילהל הליפת ךימסהל :תרחא תאז קמנמה "לארשי

סחיב םיבושח םיכרע תואטבמ ,(ב ,חכ) ונאבהש אתיירבב תוטרופמה ,הינוחנ יבר לש ויתוליפת
.תלוזלו םוקמל

ףוסב וירבדמ םיינש ןיבל ויתוליפת יתש ןיב האוושה תרזעב םהמ קלח תולדל המ תדימב רשפא
.(ה ,ג תובאמו חכ הליגממ) 45 דומע

ןארקל מ"ע הליפתה תניפב ןתולתלו ,תופי תוזרכ יתשב הינוחנ יבר תוליפת תא בותכל ץלמומ
.וירחאלו רועישה ינפל שדוק רועיש לכב

'ג הנשמ
.(עבש/שולש .ןיעמ הכרב) םיגשומה דומעב טרופמה תא ףרצל ןתינ "ע"ומש ןיעמ" הליפתל
."ונניבה" תליפת תספדומ ל"הצ לש הליפתה רודיסב

.קחדה תעשב הליפתה םויקל תישחומ אמגודכ ,םידימלתה ינפל הגיצהל יאדכ

'ד הנשמ
התאשכו" :גי ,ב "תובא"ב הנשמה ידי לע רישעהל ןתינ ונתנשמבש "םינונחת"ה אשונ תא
ירבד וא ,ב ,הכ "תוכרב"בש רזעילא יבר ירבד תא ריכזהל רשפא ןכ ומכ ."...םינונחתו...ללפתמ
.ב,גמ "ןירדהנס"בש יול ןב עשוהי יבר
'ו-'ה םיקרפל
הנופה לתוכל ךומסב ,ונקרפל המדקהב ונצלמה הילעש ,"הליפתה תניפ" תא םקמל יאדכ
.(שדקמלו) םילשוריל

ירועיש תא םייקל ונעצה ליעל*) תסנכה תיבב שדוקה ןורא לש ומוקמ תא דחי תוארל יואר ןכ ומכ
.הז ןינעב םידליה תוחפשמ לש ס"נכהיתבמ םיחוויד טקללו (ס"היב לש נ"כהיבב הליפתה

תוכרב) "וילא םינופ תויפ לכש לת" - "תויפלת"ל ףסונ דמימ וקינעי (םלועהו) ץראה תפמב שומיש
.(א,ל
:הליפתה תניפל הזרכל העצה
:(ד ,ד םירישה ריש) "תויפלתל יונב ךראווצ דוד לדגמכ"
תויפ - לת - תויפלת
(א ,ל תוכרב) "וילא םינופ תויפ לכש לת
."...לקי אל" תקסיפב ונתנשמבש ןויערל המלשה תאצמנ ט קרפבש 'ה הנשמב'ה קרפ

'א הנשמ
.ןווכל מ"ע ךבדנה וא ןליאה ןמ תדרל םינמואה תבוח לע ונדמל ב קרפבש 'ד הנשמב

.ונתנשמ לש יזכרמה אשונה והז תעכו ,ש"קב ןוידה בגא םש האבוה הכלהה

ה,ס-ב רמאנה תא ריכזהלו ,א ,אק-ו א ,חצ ח"ואב ע"ושה ירבד תא םידימלתה ינפל איבהל יואר
םילשהל ךכבו ,ש"קה לכ תאירק ןפוא לע א ,אס-בו ,ש"ק לש ןושארה קוספב הנווכה תבוח לע
וא חי-ו זי םינמיס ע"שוציקל םידימלתה תא ןווכל רשפא ןכ .תווצמה יתשב "הנווכ"ה אשונ תא
.וט-ו די םייח רוקמ

'ב הנשמ
ןנוח.ה הלדבה.ד םינשה תכרב .ג םימשג תלאש.ב םימשג תורובג תרכזה.א :ונתנשמב םיגשומ
.האדוה.ו תעדה

לש םמויק תדבועל תדחוימ בל תמושת שידקהל ןתינ ונתנשמבש םיבושחה םינכתה לש םדיצב
:ןוגכ םהל םינמאנ ראשיהל בייחמה "...שוטית לא" וצלו תווצמה ללכבו תוליפתב םינוש םיגהנמ

"לטה דירומ" .ב ."ונכרב"/ונילע ךרב" תכרב ןכ אל ךא ,תונושה תוליהקב ההז "רטמו לט" חסונ .א
.תוליהקה ןמ קלחב ללכ רמאנ וניא

.הנוש חסונ ילעב הליפת ירודיסב ןויע ידי לע תאז שיחמהל יוצר *'ח-'ו םיקרפ
.םימדוקה םיקרפל םיאתמ תוחפו ולא םיקרפל רתוי םיאתמ ,ונלש תכסמל ןתינש ,"תוכרב" םשה
.(םש ההגהבו) םיערז רדסל ם"במרה תמדקהב ןייע ךכ תכסמה יניינע רודיס יבגל

ןמ םיאבה םירועישה תא .תסנכה תיבב םימדוקה םיקרפה תוינשמ תא דומלל ונצלמה ,רוכזכ
.("10 תקספה" ינפלש םירועישב יאדכו) התכב דומלל יוארה

האדוהלו בוטה תרכהל ךוניחה לא ,יריאמה ןושלכ ,"'ה דוחייב הנומאה תוניפ"מ התע םירבוע ונא
.ךכ לע ארובל

יבקע שומיש ךות ,ה"זעב םהייח לכל דוסי תוגהנה םידליה תרבחל רידחהל הלודגה תוכזה ונידיב
.תושדקתהו רציה ןוסיר ךותו "ירחאו ינפל" תוכרבב דימתמו

(ההז םתכרבש ןוזמ יטירפ ןוגכ) םימיאתמ ןוזמ ירבד רועישל איבהל םדודיעו םידליה ףותיש
.םתאנהו םתוברועמ תא לידגת

.(םירשועמ םתויהו) ןוזמה ירבד תורשכ תא חיטבהל בושח הז הרקמב
.ןכדעתמו האנ רמוחב התיכה תא התעמ טשקת "הליפתה תניפ" ומכ "תוכרבה תניפ"'ו קרפ
'ב-'א תוינשמ
דבעידב .ד הליחתכל .ג המדא ירפ .ב ץע .א :ונתנשמב םיגשומ

יבגל תויתכלהה תורדגהה רואל תקדקודמ תוסחייתה םינועט ,הרואכל ,םיטושפה םיגשומה
.תיללכה הרבחב לבוקמה ןמ םיתיעל תונוש תורדגהה .ירפה אב ונממש חמצה

תיטרפ הכרבהש לככש ,העיבקה תא ריבסהל ונידיב ועייסי,תודחוימה םהיתוכרבב תפהו ןייה
תאז םיגדהל רשפא) .תוכרבה רדסב איה תמדוק םג ןכלו ,תובישח רתי העיבמ איה ירה ,רתוי
םשב וילא היינפל האוושהב יטרפה ומשב וילא םינופשכ ,דימלתל תמרגנה תחנה ןויצב
.(ותחפשמ

ןושל"ל ההז הניא "םימכח ןושל" .שדוקה ןושלב םידבר לע דומעל תונמדזה תמייק ונתנשמב
יבר ירבדכו ,(ז,ד לאינד האר) "ץרא"ו "ןליא" הנשמב םינוכמ "המדא"ו "ץע" אמגודל ,"הרותה
אובמ"ב אצמת תופסונ תואמגוד ."המצעל םימכח ןושלו המצעל הרות ןושל":ב ,חנ ז"ע-ב ןנחוי
."הנשמה ןושל" קרפב קבלא ח"רל "הנשמל

'ג הנשמ
הללק ןמ .ג יאבוג.ב .תולבונ.א :ונתנשמב םיגשומ

הניה .םתאבה ךרוצ יבגל הלאש םיררועמ ונתנשמ שארבש ללכה רחאל םיטרפ לש םמויק
:םידחא םיצורית

שי יאבוגו תולבונ ,ץמוחב .ב .הטימשהל שיו ,הנשמה ןמ הנניא "לכהש...בלחה לע" תקסיפ .א
ףא - תולבונב ,קיזמש ףא - ץמוחב) הנשמב םנויצ תא ךירצמה ,דחא לכבו ללככ ,"שודיח"
.(םש ישנא תופסות ,םירחאל םיקיזמש ףא - יאבוגבו ,קיזמ רבד םה (ץמוחכ אלש) הבייחמש
םרישכיו ,ל"זח ןושלב םידליה לש תוננובתהה תא דדחי ,וז ןוגכ ךרדב הנשמה טסקט חותינ
.ארמגה לש ןויעה יכרדל

'ד הנשמ
ביבח .ב העבש ןימ .א :ונתנשמב םיגשומ

ותפדעה ."ביבח" ,ינשהו י"א חבש ,ןושארה :םיבושח םיכרע ינש תגציימ ונתנשמבש תקולחמה
לכ בושחה רחאה ךרעה "תזזה" תא קידצתש ,הקמנה הנועט "י"א חבש" ינפ לע "ביבח"ה לש
.ךכ

וילעש ,רבדה רשאכ ,רתוי ההובג תוכיאב הכרבב רמאנ 'ה לש וחבישש ,אוה עצומה רבסהה
.ךרבמה לע רתוי ביבח ,םיכרבמ

.ה"מ ןמיס ח"וקמל וא הנ ןמיס ע"שוצקל םידימלתה תא ןווכלו ,א"יר ח"ואב ןייעל יואר ,הכלהלו
ואיבי םידימלתהש תוריפב,לעופב התיכב תוכרבה רדס תא לגרתל (ונעצה רבכש יפכ) ץלמומ *
. הז ךרוצל םהיתבמ

(םימדקתמל) 'ה הנשמ
.הרדק השעמ.ד תרפרפ.ג ןוזמה רחא.ב ןוזמה ינפל.א :ונתנשמב םיגשומ

לע רתי קימעהל ךרוצ ןיא ןכלו ,(הלעמל 65 'מעב האר) םודק גהנמל סחייתמ ונתנשממ קלח
.ותארוהב הדימה

(םימדקתמל) 'ו הנשמ
.רמגומ.ג הבסיה.ב ןינהנה תכרב.א :ונתנשמב םיגשומ

ןנשל בושח .וננמזל תוכיישה תוכלהב רתוי דקמתנ (3 הלאשב ונתרעה הארו) 'ה הנשמב ומכ
תרתוכל העצה*) תוכרבה תניפל האנ הזרכב םניכהל ףא יאדכו ,"הבוח ידי האיצי"ה יאנת 4 תא
.(םינווכמ ודיחי עימשמ עמוש = ם"ימש"

:ונתנשמל םיוולנ םיכרע
."רמגומ"ה תכרבב המידקה תוכזל םעטה .א
.(א,ע"ק ח"וא) "הדועסה תעשב ןיחישמ ןיא" .ב

'ז הנשמ
.ללכה עיפומ כ"חאו התכלהו אמגוד העיפומ ונתנשמב

קוסיע "?יאמ ייותאל" ;ל"זח ןושלכו ,הנשמב ללכה תביתכ תרטמ יבגל הלאש ררועמ הז הנבמ
םרישכיו ונימכח ןושלב ונדימלת לש תוננובתהה תא דדחל ףיסוי היתומודבו וז הלאשב התיכב
.ארמגה לש דומילה ךרד תארקל

תא רוטפל) "המלש תכאלמ"ה לש םהיתובושת תא ,לשמל,אנ האר ,הלאשה םצעל רשאבו
תכרב רשאכ ףאש) ק"ער לשו (וינפל לכאנשכ אל ךא ,וירחא וא רקיעה םע לכאנשכ קר ,לפסה
.(ש"ייע ,ורטופ רקיעה ,לפטל ללכ תכייש הניא רקיעה

.תמה תכרבב םירטפנה םירבדה םע ,'ה הנשמ םע "לפטו רקיע" לש דוסיה תא רושקל ןתינ

'ח הנשמ
קינענש יואר ןכל ,תוכרבה ראשמ הדמעמב איה הנוש ךכבו ,הרותהמ הווצמ איה "ןוזמה תכרב"
.היתוכלה יטרפבו היתורוקמב ןייענו ןוכרבה ןמ הנכות תא דמלנ .דחוימ סחי התיכב הל

,ןבומכ .ול ח"וקמ וא דמ ע"שוצקב ןייעל עיצנ םידימלתל טפק-דפק ח"ואב ןייע - הרומל הרשעהל
ותמדקהב ןכו (איקת-העת 'מע) תידומלתה הידפולקיצנאבש "ןוזמה תכרב" ךרעב רזעיהל רשפא
.ונתנשמל יתהק לש

התיהו ,הנביב הנקות "ביטמהו בוטה" תיעיברה הכרבהש תורמל "תוכרב שולש" םשב שומישה
היהש רמוחה תא...הניש אל"ש תוינשמה תכירעב ותשיג לע דמלמ ,אישנה הדוהי יברל העודי
הנשמה תכירע" קרפב "הנשמל אובמ"ב קבלא) "ולביקש ומכ ותנשמב ותוא עבק אלא ,וינפל
.(ךרואב ש"ייע ,"ונלש

19 ויה רבכ וימיבש תורמל ,וריאשה יברש ,"הרשע הנומש" םשה ןמ תחקל לכונ תפסונ אמגוד
.הדימעב תוכרב

:(המלש תכאלמב האר) ונתנשמב תולעהל רשפאש םיפסונ חסונ יקודקד

תוינשמבש "ךריב"- "ךרבמ" הוושה) דבעידב הרואכל ועמשמש ("לכואה" אלו) "לכא" ןושל .א
.(ונקרפבש ב-א
.הרותב םרדסכ אלו ,העבשה ךותמ םינימ השולש לש תואמגוד תריחב .ב
."םינימה תעבשמ תוריפ" ןוגכ טפשמב ללכה ינפ לע ל"נה טוריפה תפדעה .ג

תעבשמ םהש םירבדה לע התעיבק .(ג ,טר ח"ואב האר) ןנברדמ איה "שולש ןיעמ" תכרב
.'ד הנשמבש המידקה ינידב וניארש יפכ ,י"א לש החבש לע ונדימעהל הרומא ,םינימה

'ז הנשמ
תוכרבה ןמ הנוש איה הזבו) דיחיה דעוסה לע הלח הניא ארקמל הוכימסה ל"זחש ,"ןומיז" תווצמ
.הלעמו השולשמ םידעוס תצובק לע אלא (תומדוקה

תוסחייתה סחיתהל אופיא יואר .ר-בצק ;(!םיפיעס 36 םיללוכה) םינמיס 9 הל ושדקוה ע"ושב *
.המודכו רשע תחוראב ךוניח ןידמ המייקל ףאו ,וז הווצמל תמלוה

,תובאה :ןוגכ ,תודהיב םיבר םימוחתב יתועמשמ רפסמכ 3 רפסמל סחייתהל רשפא הרשעהל *
:ד,ג "תובא"ב אנ האר ,ונניינעלו .דועו "ךממ הלעמל"ש םירבדה ,דמוע םלועה םהילעש םירבדה
"...הרות ירבד...ולכאש השולש"'ח קרפ
ןכות לש רשק פ"עו ,םיקלוחה םימכחה תומש פ"ע :ינכט רשק יפ לע תורודס ונינפלש תוינשמה
.ונקרפב הנשמה לש החיתפה תולימב ןיוצ רבדהו ,תוקולחמה יאשונ לשו

לא םימייק תוינשמ יצבק תסנכהב יבר לש וכרד לע זמרמ ינכמ ףתושמ הנכמ יפ לע רודיס ךרד
ךכ לע ריעהל יוארו (םדומיל ךרדו םיאנתה תוינשמ" קרפב "הנשמל אובמ" אנ האר) ותריצי ךות
.ל"ז ונימכח ןושלב תוננובתהב דודיח תפסותל התיכב

.ב-ו א תוינשמל ונירבד ירחא ,ל"דמב ןאכ תאבומ ,רפסה ןמ הטמשנש ,'ה הנשמ :הרעה

'א הנשמ
.רידת וניאשו רידת.ב םויה שודיק.א :ונתנשמב םיגשומ
הכרבה םש אוה "םויה שודיק" םשהש ,ךכל ונידימלת לש בלה תמושת תא תונפהל יואר
.תבש ליל לש "עבשה תכרב"בש תיעיברה

;ןייה לע שודיקבש בויחה תורוקמל סחייתהל יואר ןכ
.ןנברדמ ,שודיקל ןייב שומישהו ,אתיירואדמ ,הכרבה

'ב הנשמ
,הזב יתהק וא ב"רה שוריפב הארו ,א דומע בנ ףדב ארמגב אבומ ונתנשמבש םיקלוחה םעט
.בי ,אער ח"ואל "הרורב הנשמ"ה שוריפב םג ןייענ

'ה הנשמ
.הלדבהו םימשבו ןוזמו רנ :םירמוא יאמש תיב
.הלדבהו ןוזמו םימשבו רנ :םירמוא ללה תיבו

."שאה רואמ ארבש" :םירמוא יאמש תיב
."שאה ירואמ ארוב" :םירמוא ללה תיבו

רואיב
- - 'וכו םירמוא יאמש תיב
.ונתנשמ לש תומישמל המדקהב ןייע *
- - שאה רואמ ארבש
.דיחי ןושל "רואמ"ו ,רבע ןושל - "ארבש"
.שאה דוסי תא (תישארב רבעב) ארבש לע 'ה תא םיכרבמ ונא הז חסונב
- - שאה ירואמ ארוב
דוסי תא ארבש לע ,'ה תא םיכרבמ ונא הז חסונב .םייק ןושל "ירואמ"ו ,הווהו רבע ןושל - "ארוב"
"ירואמ" םירמוא ןכל ,קרקריו ,ןבל ,םודא :םינווגה תבר ,ונלש שאה תא ארוב םגו (תישארב) שאה
.ג"נ רו ,בכ ןלהל האר (םיבר ןושל)'ח הנשמל תומישמ
.ללה תיב ןיבל יאמש תיב ןיב תופסונ תוקולחמ יתש ונתנשמב

:הנושארה תקולחמה
:ןלהל ראותמה ליגר אל הרקמב תבש יאצומב הלדבהה תוכרב רדס
.תבש יאצומ דע הכשמנ תבשה לש "תישילש הדועס" .א
(ב"נ רוקמב ןלהל האר) ןוזמה תכרבל תחא :תוסוכ 2-ל קוקז אוהו ,דבלב תחא ןיי סוכ ול שי .ב
.(תבש יאצומ לכב) הלדבהל .תחאו
.סוכה התוא לע לידבי םגו ןוזמה תכרב ךרבי :ןורתפה .ג
.הלדבהה תוכרב ךותב תבלתשמ ןוזמה תכרב :האצותה .ד
?ןוזמה תכרב ץבושת תוכרבה רדסב םוקמ הזיאב :הלאשה .ה
.ה"בו ש"ב תקולחמב ,ונתנשמב האר :הבושתה .ו

ךרד אוה ןכש) דיחיב וליפא ,(ןיי לשמ) סוכ הנועמ "ןוזמה תכרב"ש םירמוא שי
,סוכה לע ךרבתי ותכרבו ורחבש רדסל ה"בקהל האנ חבשו דובכ
("ארקא 'ה םשבו ,אשא תועושי סוכ" :בותכש ומכו
.ןפגה ירפ ארוב ךרבמ ,"ןוזמה תכרב" םיסש רחא...
(א ,צ"ק-ו א ,ב"פק ח"וא ע"וש)

.עוריאה תא ראת ?ןיי סוכ לע "ןוזמה תכרב" וכריב הבש הדועסב םעפ תפתתשה םאה
:האבה הלבטב "הלדבה"בש תוכרבה רדס תא בותכו ,הליפתה רודיסב ןייע
לש דחוימ הרקמב (ליעל טרופמכ) תקסועה ה"בו ש"ב תקולחמ תא האבה הלבטב ץבשנ תעכ
":הלדבה"ה תוכרב ןיב (הפוסבש "ןפגה" תכרב םע) ןוזמה תכרב בוליש

:הלבט
:רמוא הדוהי יבר
הליחתב אוהש (ןוזמה תכרב) "ןוזמ"ה לע ה"בו ש"ב וקלחנ אל
ףוסב איהש "הלדבה" לעו
?וקלחנ המ לע
"םימשב" ךכ רחאו , רואמ - םירמוא יאמש תיבש
רואמ ךכ רחאו "םימשב" - םירמוא ללה תיבו
.('ב 'בנ תוכרב) הדוהי יברד (הטישל) אבילא ,ללה תיבכ םעה וגהנ :ןנחוי יבר רמאו
:ונתנשמבש דחוימה הרקמב (הלעמל ע"וש האר) הכלהה יפל תוכרבה רדס והז :םכסנ

_____________.4 _____________.3 _____________.2 "ןפגה/ןוזמ".1

.(תבשה תביח :זמר) ?ןורחאה םוקמב ,תועדה לכל ,הצבוש "הלדבה"ה תכרב ,ךתעדל ,המל
.רנה לע הכרבה חסונ :הינשה תקולחמה
?רנה לע תבש יאצומב םיכרבמ ונא דציכ
,תבש יאצומב ןושארה םדאל הלגתנ ,עודיכש ,שאה דוסי לע הכרבה תא וריבסהש ,םימכח שי
.םויכ םירצוי ונאש ,שא לכל םג ךא ,שא התואל הכרבה תא םיסחיימ ה"בו
.םיקלוחה לש הכרבה יחסונ תרזעב הז רבסהב ךומתל הסנ
:יאמש תיבל ללה תיב םהל ורמא"
."(שאב) רואב שי תורואמ הברה
(ב,ב"נ תוכרב)
םיפקתשמ םינווג וליא ,ןייצו ,רורפג (תוריהזב) קלדה :טושפ יוסינב ללה תיב תנעט תא חכוה
.שאב

'ז הנשמ
"...לכעתיש ידכ".ב דיזמו גגוש.א :ונתנשמב םיגשומ
ונלש הרעה האר) 'ג הנשמ 'א קרפבש וז ןיבל ונתנשמבש תקולחמה ןיבש לדבהל סחייתהל יואר
ןמ עטקב אנח רב אבר לצא וניארש יפכ ,ךרבמ ,ש"בכ ןאכ גהונה רשאכ ("והילא תונש"מ ,םש
.83 'מעב ונאבהש דומלתה

ג,דפק-ו ה ,חעק ח"ואב ןייעו ,םינימה תעבש יבגל ומוקמב הכרב לש הז ןידב ןודל רשפא ןכ
.(םש הרורב הנשמבו)'ט קרפ
:םיאבה םיאשונל קלחתמש ,יעיברה ןיינעב ,המדקהב ונאבהש יריאמה תקולח יפל ,קסוע ונקרפ

.'תי ותיאמ אב לכהש הרכה ךות בטומ לעו םיסינ לע ,בוט לע היידוה תוכרב .א
.םיגלפומ וא םישדוחמ םירבד לע תוכרב .ב
.םישודק תומוקמב תומלוה תוגהנתה תוארוה .ג

ןיב רשקה תא תקזחמו (ד,א תוכרב ם"במרהב האר) תוכרבה יניינע ללכ תא תכסמה הפיקמ ךכב
.(היעשיבש "הנומא" "םיערז" רדס לש סוחיי א ,אל "תבש"ב הארו) ןמזה לכ וארובל םדאה

'ב-'א תוינשמ
לע םייתשו ,תישחומ האנה לע תחא הכרב ,הייארה תוכרבל תוכייש ב-א תוינשמבש תוכלהה בור
.העימש

.בנ-חמ ח"וקמל וא ס-טנ ע"שוציקל םידימלתה תא ןווכלו,טכר-אכר-ו ח"יר ח"ואב ןייעל יואר

'ה הנשמ
תא ררבלמו הב קוסעלמ םירוטפ ונא ןיא ןכ יפ לע ףאו ,םויקל השק ונתנשמ לש אשירבש הכלהה
.(92 'מעבש אמגודכו ,93 'מעבש 'מרה שוריפכ) קומעה המעט

ףיקשהל ול תרשפאמו ןימאמה םדאה תא תלשחמ וזכ הביטקפסרפב ערה תוהמב תוננובתהה
.ןוחטבבו הנומאב השקה הווהל רבעמ לא קחרה

רציה ללוכ ,'ה תדובעל תוחוכה לכ סויגב עייסל םג הרומא "בוט"ה תחת םדאל הרוקה לכ תללכה
.("לארשי תראפת"ב אנ הארו) ערה

ל"זח תלועפב ןויעל חתפ ונל תוחתופ ,םולש תלאשבו תוכרבה תמיתחב ,ונתנשמבש תונקתה
הארו) תורזגו תונקת ידי לע תרוסמה לש ןמאנה ףצרה תרימשבו תוצרפ תרידגב ,תורודה ךרואל
.("פ"עבשותב תוכלהה גוס" קרפב ,"יניסמ הרות"ב אנ