הרומל ךירדמ

,םידומיל תוינכתל ףגאה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
ד"מ ע"בשות טקיורפ ,ןליא רב תטיסרבינוא
ס"שת


: םינוש םיבלשב ,ופתתשה הביתכב
.יחלמ והימרי ,ףיש השמ ,האנ ןנחלא ,ץיבושריה לואש ,גרבנזיא הדוהי ,ןייטשדלוג ילתפנ


:תופתתשהב
יחלמ 'י ,ץיבושריה 'ש ,ןוזבוקעי 'י ,ןייטשדלוג 'נ

רהה-ןמ 'ש ברה :ץעוי

:הירבח הלאו ,ד"ממל פ"עבשות ןונכתל הדעווה י"ע ותדובעב החנוה תווצה
תליג 'ד קחצי 'פורפ :הדעווה ר"וי

:הדעווה ירבח
,יקסלובוט םייח ברה ,דלפננוז םייח ברה ,ןמרה אגרש ,סדה קחצי ,סלג השמ
ריאמ ,פאר השמ ,ץישפיל םייח ברה ,ןמביל יבצ ברה ,לבאל םחנמ ,ינוקרי השמ
.רגרבנייטש ילתפנ ברה ,ץינייר בקעי ברה ,חקור םירפא ברה ,יבר
.

"םירופ" אשונה

םויה תווצמ - םירופה ימי :1 קרפ

ןנברדמ השע- תווצמ - הליגמה תאירק :2 קרפ

םירופב ללהה תא אורקל ונקית אל המ ינפמ :3 קרפ

תווצמה לכל תמדוק הליגמה תאירק :4 קרפ

םיזרפבו םיפקומב האירק :5 קרפ

? הליגמה תוכרב :6 קרפ

הליגמה תאירק יניד :7 קרפ

רתסא תינעת :8 קרפ

םינויבאל תונתמו תונמ חולשמ ,םירופ תדועס :9 קרפ

םירופב הרותה תאירקו הליפתה יניד :10 קרפ