הרומל ךירדמ

,םידומיל תוינכתל ףגאה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
ד"מ ע"בשות טקיורפ ,ןליא רב תטיסרבינוא
ס"שת

גרבנזיא הדוהי ר"ד :רבחמה
רהה ןמ 'ש ברה ,רזייו 'ש ברה :םיצעוי
רפואל הילד :תינושל הכירע

:הירבח הלאו ,ד"ממל פ"עבשות ןונכתל הדעווה י"ע ותדובעב החנוה תווצה
תליג 'ד קחצי 'פורפ :הדעווה ר"וי
,יקסלובוט 'ח ,סדה 'י ,ןמזורג 'מ ,סלג 'מ ,ןייטשנרב 'ש ,דנרא 'מ ,דגיבא 'א :הדעווה ירבח
רברפש 'ד ,רגרבנייטש 'נ ,אתפנ 'י ,לבאל 'מ ,ןמביל 'צ ,ינוקרי 'מ

ץראה תשודק .1
לארשי-ץרא בושיי תווצמ

"םירוכיב תווצמ .2
םירוכיב תאבה

םיינע תונתמ .3
הזה ןמזב םיינע תונתמ

תיעיבש .4
המדקה
הארוהה ךרד
םיפסכ תטימש

םייאלכ תווצמ .5

תורשעמו תומורת .6