תרבוחה תארוהל הרומל ךירדמ

"םיחספ - הנשמ יקרפ"

טכורפ ךמילא :תאמ

:תאצוהב
םידומיל תוינכותל ףגאה ,יגוגדפה להנימה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
ד"מ פ"עבשות טקיורפ ,ןליא רב תטיסרבינוא


רדסו חספ ןברק יניד ,('ג-'א םיקרפ) רועיבו ץמח רוסיא תוכלהב "םיחספ" תכסמ תקסוע הרקיעב
םידחא םיגהנמ רוכזיא בגא .('י קרפ) רדסה ליל תוכלהבו ('ט-'ה םיקרפ) ותליכאו ותברקה
.('ד קרפ) יתכלהה םפקותבו םינוש םיגהנמב הנשמה הנד ,חספל םירושקה

:רמוא יווה ,דימלתה בלל םיבורק תויהל םירומאה םיניינעב קסועה ,תוינשמ טקל ונינפלש תרבוחב
תוינשמה וליאו ,ול רכומ ןמושייש תוכלה ןהש ,רדסה ליל תוכלהו ותפירשו ולוטיב ,ץמח תקידב
תונברקב תוקסוע ןהש ףא ירופיס יפוא תואשונ ןהש ,ותליכאו חספה תברקה רדס תא תוראתמה
אשונ תא ברקלו וביל תא ךושמל תורומאה וננמז ןב דימלתה לש םייחה תרגשל םירז םהש
.ויתויווח ןעטמלו ותועדומל שדקמה תיב תדובעו תונברקה

תרבוחה ךותמ דומילה
הטקננש וזל המוד - הנשמה שוריפ ירודמ ראשו םינויעה ,רואיבה לש דומילהו הביתכה תטיש
"הכלהה ןמ" רודמב .וז תכסמל הרומל ךירדמב ראובו טרופש יפכו ,"ןירדהנס - הנשמ יקרפ"ב
טטיצ ולאל ףסונ ."ךורע ןחלש" ךותמ הזה ןמזב השעמל תועגונה תוכלהה וטטוצ םיחספ תכסמב
םתעפוה ןפוא תא דימלתה ינפל דימעהל ידכ ,"םיחספ יברע" ירישעה קרפב ,"הדגהה ןמ" רודמה
תא הלגיש ידכו ,הנשמב םהיתורוקמ תא ריכהש ירחא ,ונימיב הדגהה חסונו רדסה ליל תוגהנה לש
.ונימי דעו הנשמה תומימ רמאנה חסונב ולחש םייונישה

ףוסב זכור אלו ,תוינשמה רבסה ךלהמ ךות "םיחספ" תכסמב בלוש םייסיסבה םיגשומה רבסה
."ןירדהנס" תכסמ רואיבב השענש יפכ ,תרבוחה

תולאשה
םבל תמושת תא בסהל איה ,התכב הדובעל וא תיב ירועישל םידימלתל תונתינה תולאש לש ןכרד
ןיינעל ןתינש המכ דע ,תניינעמ אהתש ךרדב ,הנשמה דומילמ תולדל שיש תוירקיעה תודוקנל
.תיב ירועישב םידימלת

וא הנשמב ול רסמנש ,עדימ בותכל דימלתה שרדנ ןהב ,לבוקמה גוסה ןמ תולאשל ףסונב
שחרתהל םירומא םהש יפכ םיראותמה םיבצמ תולאשה ןמ קלחב וינפל םיגצומ ,השוריפב
חונימב וא ורבע םימי לש חונימב הנשמב רמאנה ןידה תא םהב םשייל וילעו ,ונימי לש תואיצמב
.(73 'מע) ינש חספ תוכלה םוכיסל תויועט וכותב ליכמה רופיס םג אבוה ךכל המודב .יתכלה

היינש תונמדזה תנתינ עודמ :אמגודל) הנשמבש ןידה םעט תודוא הבישחל שרדנ דימלתהו שי
"הדותל רומזמ" םירמוא ןיא עודמ) ונממ תונקסמ תקסהל וא (?"ינש חספ"ב חספה תברקהל
ןברקש תרמואה 'א קרפב 'ה הנשמ דומיל תובקעב דעומה לוחבו חספ ברע לש תירחש תליפתב
רוריבל תושדקומ תורחא תולאש .(חספב ותוא םיבירקמ ןיא ןכ לעו ,ץמח ימחל ליכמ הדות
ןושלב קוידל דימלתה תא הנלגרת ולאו ,"הכלהה ןמ" יעטקב םיאבומה םיטוטיצה יפ לע ,הכלהה
,םיאנתה תקולחמב םייונשה םיאשונב טרפב ,םיטרפ סמוע הנשמה האיבמ ובש םוקמב .םיקסופה
.תמכסמ הלבטב תונושה תויורשפאה תא ךורעל דמולה שקבתמ

ןהו ,תיסיסבה המרה ןמ ההובג םתנבה תמרש םידימלתל תודעוימ *-ב תונמוסמה תולאש
."םינויע"ה יעטקב רומאל ללכ ךרדב תוסחייתמ


תובושתה


'א קרפ
:'א הנשמ
."חספב ץמח רוסיא" ,המדקהל תוסחייתמ 2 ,1 תולאש

.הנשמה חסונ ינפל עיפומה "ץמח תקידב" עטקל תוסחייתמ 4 ,3 תולאש

.השפוחל םתעיסנ ינפלש הלילב םתיבב ץמחה תא קודבל ירוהנ תחפשמ ינב לע - 7 הלאש
לע) .ןסינב ד"י-ל רוא ליל ירחא קר ובושיו ,חספ ינפלש םוי 'ל ךות םתיבמ םיאצוי םהש ןוויכמ תאז
(2 - "םינויע" יפ

.3 - "םינויע"ב הבושתה -8 הלאש

ןתינ ,4 "םינויע"ב םיטרופמה םימעטה יפ לע הקובא אלו ,תחא הליתפ לעב רנ -9 הלאש
.הקובאב תומייקה תויעבה לכ לע הנוע אוהו ,ץמח תקידבל רשכ ילמשח סנפש רמול

.בר שוריפ יפל ,ללה תיב תטיש ,'ג הטישכ קספ "ךורע ןחלש"ה -11 הלאש

:'ג הנשמ

1 הלאש

ךליאו ןסינב ב"כ
ןסינב א"כ-ו"ט
ןסינב ד"י
 
חספ ירחא
חספ
םוי
הליל
צ"החא
םיירהצ
תירחש
     
X

X

X
הדוהי בר

X

X

X

X

X

X
יפל ,םימכח
תופסותה שוריפ
   
X

X

X

X
יפל ,םימכח
י"שר שוריפ

ףוסמ תישילשה הרושב ןקתל שי .הספדהב תועט הלפנ ,י"שר תטיש תטרופמ וב עטקה אוהש ,3 - "םינויע"ב
."חספ ברע ףוס" - "חספה ףוס" םוקמב ,דומעה

.םימכח ירבד רואיבב תופסותה תטישב קספ "ךורע ןחלש"ה -4 הלאש

ותלשכה תעינמל אלא ,ץמח רועיב םשל תישענ הניא חספה רחאלש הקידב -5 הלאש
חספה וילע רבעש ,ץמחב

:'ד הנשמ
תועש 12-ל ןתוא קלחנשכו ,לבוקמה ןועשה לש תועש 10 ןב אוה םויה .תוקד 50 -2 הלאש
.תוקד 50 :ונייהד ,5/6 האצותה אהת - תוינמז

תועש 12 אופיא אוה ןועש תועשב וכרוא .5.36 - ב םייתסמו 5.33 - ב ליחתמ םויה -6 הלאש
.הקד 1/4 + תחא ןועש תעש איה תינמז העש לכ ךכיפלו ,תוקד 3 - ו

העיקש
העשה ףוס
12 -ה
תוצח
העשה תליחת
7 - ה
תליחת
העשה
6 - ה
תליחת
העשה
5 - ה
תליחת
העשה
4 - ה
החירז
העשה תליחת
1 - ה
תועש
תוינמז
5.36
11.34 1/2
10.34 1/4
9.34
8.33 3/4
5.33
ןועש תעש
רוסיא
הליכא
אתירואדמ
רוסיא
הליכא
אתירואדמ
םיפרוש
םילכוא
םילכוא
םילכוא
יפל םינידה
ריאמ יבר
םיפרוש
םילות
םילכוא
םילכוא
יפל םינידה
הדוהי יבר

"7 - ה העשה תליחת" לש הדומעל "תוצח" תרתוכה תא ריבעהל שיו ,תועט הלפנ הלבטה תספדהב
.הדוהי יברכ קסופ "ךורע ןחלש"ה .ג


:'ה הנשמ

רומזמ" .חספב ותוא םיבירקמ ןיא ןכ לעו ,ץמח תולח רשע ליכמ הדות ןברק -1 הלאש
.חספב ורמאל םוקמ ןיא ךכיפלו ,הדות ןברק תברקה םוקמב רמאנ "הדותל

-5 הלאש

העשה תליחתמ
האלהו תישישה
העשב
תישימחה
תועשה עבראב
םויה לש תונושארה
 
םיפרוש
םילכוא
םילכוא
ריאמ יבר
םיפרוש
הליכאב רוסא
האנהב רתומ
םילכוא
הדוהי יבר
םיפרוש
- ןילוח
האנהב םירתומ
הליכאב םירוסאו
הליכאב תרתומ המורת
םילכוא
לאילמג ןבר


'ב קרפ

:'א הנשמ
רסוא הדוהי יבר וליאו ,האנהב רתומ אוה דוע לכ ץמח לוכאל הריתמ הנשמה - 2 הלאש
.האנהב רתומ אוה הבש ,תישימחה העשב ץמח לוכאל

םג ורעבל ןתינ ןידה רקיעמ ,הפירשב אקווד ץמחה תא רעבל םיגהונ ונאש ףא -6 הלאש
.הנשמב םימכח תעדכו ,תורחא םיכרדב

וררופ וא") וררופל ךרוצ ןיא םיל ץמחה תא םיקרוז רשאכש ,קסופ "ךורע ןחלש"ה -7 הלאש
ינפל םג ררופל שיש ,םינורחאה םשב איבמ "הרורב הנשמ"ה .("םיל וקרוז וא ,חורל הרוזו
.רהנלו םיל הכלשהה

:'ב הנשמ
רבעש ,ץמח היהי אל ותוא םירעבמ ונניאש ץמחהש ךכל תמרוג יוגל ץמחה תריכמ - 4 הלאש
.חספה וילע'ג קרפ

:'ו הנשמ
2 הלאש

...ב םירעבמ ץמח הזיא
?תבש
ישיש םוי
?(תבשה ינפל)
תבש תודועסמ רתונה
המורתו ןילוח
ריאמ יבר
המורתו ןילוח
םירעבמ ןיא
םימכח
ןילוח
המורת
רזעלא יבר
קודצ רב


א -4 הלאש

ב -5 הלאש

ג -6 הלאש


:'ז הנשמ
1 .ג 3 .ב 2 .א -1 הלאש

- 2 הלאש


תושרה רבד
תושפנ תלצה
ןיאש הווצמ
תושפנ תלצה הב
ז
ב
א
  ד
ג
  ו
 

.6 - "םינויע"ב הבושתה - 4 הלאש'ד קרפ
:'א הנשמ
.עיגה םרט םויה תוצחש רחאמ ,הכאלמ תושעל רתומ ןיידע .א -5 הלאש
.אב ונממ םוקמה לש רימחמה גהנמה תא לאוי לש וריעב םג גוהנל בייח היה םחורי - אל .ב

:'ה הנשמ
.דועו תוכוסב םינימה עברא תליטנ ,הנשה שארב רפוש תעיקת :תובר תוכלה .ב -4 הלאש
.4 - "םינויע"ב הבושתה .ג
םדוק הכאלמ תיישעמ תוענמיההש ,רמואה ,'א הנשמבש אמק אנתכ הקספנ הכלההש רחאמ .ד
,ללה תיבו יאמש תיב תקולחמב הכלה עובקל םוקמ ןיא ,רוסיא אלו ,דבלב גהנמ איה םויה תוצח
.גהנמ אלו יתכלה רוסיא אוה הכאלמה רוסיאש ,םירבוסה ,םימכח תעד לע הרמאנש


'ה קרפ

:'ה הנשמ
600.000 = אוביר 60 - 2 הלאש
.(תוילכ תוגוז אוביר 60) 2 x 600.000 = 1.200.000
.(םישנא הרשעמ רתוי ונמנ חספ לכ לע) 1.200.000 x 10=12.000.000
.שיא ןוילימ 12-מ הלעמל חספה תונברקמ ולכא הנש התואב :רמוא הווה

:'ז הנשמ
יכ דע ןברקה תיישעב תוזירזהו תונושארה תותכה יתשמ תחאב תויהל תוזירזה -3 הלאש
.תישילשב ללהה תא וארק אל םלועמ

תומיענה יא תורמל ,םעצבל בייח והשימו תואיצמה חרוכ םהש ,םיבצמ שיש ףא .ב - 4 הלאש
.ךכמ טלמנש ימל איה תוכז ךכבש דובכה תותיחפו


'ט קרפ

:'א הנשמ
םדא ףאו ,לארשי םע לש ךרדה ינויצב רתויב יתועמשמ ערואמ איה םירצמ תאיצי - 4 הלאש
.חספ ןברק י"ע התרכזה אלל הנש רובעל לוכי אל

:'ב הנשמ
.1 - "םינויע"ב הבושתה -1 הלאש

(2 - "םינויע" םג האר) אביקע יברכ הכלה .'ב - 2 הלאש

?ויא :םהרבא לע הרש תא םג ולאש םיכאלמה - "ויא" לע דוקנ" - וילא ורמאיו" .ב -3 הלאש
.ובל לכב בקעיל קשנ' אל ושע - "והקשיו" ?אוה ןכיה

:'ג הנשמ
:רופיסבש תויועטה ןוקית
.מ"ק 15-כ אלא ,"הקוחר ךרד" וניא מ"ק 5 לש קחרמ .א
.תיבב ץמח תואצמיה לע רוסיא ןיא ינש חספב .ב
.ותטיחש םדוק םימי העברא ךשמב ינש חספ ןברק תא קודבל ךרוצ ןיא .ג
.ונמזב חספ ובירקה רבכ יכ ,ינש חספ בירקהל םיאשר םניא יתורח תחפשמ .ד
.תאז ןקתל יאשר ,דיזמב ונמזב חספ בירקה אלש ימ םג יכ ,ינש חספ בירקהל יאשר דורמנ .ה
.ינש חספב םייברעה ןיב לש דימת תברקה ירחא דע ןיתמהל הבוח ןיא .ו
.תותכ שלשב טחשנ וניא ינש חספ .ז
.ינש חספ םע הגיגח ןברק םיאיבמ ןיא .ח
.ריסב לשובמ אלו ילצ לכאנ ינש חספ .ט
.ינש חספ תליכא תעשב ללה םירמוא ןיא .י
.ינש חספ לש םצע רובשל ןיא .אי
.ורשבמ ריתוהל ןיא .בי


'י קרפ

:'א הנשמ
"הנטק החנמ"ו "הלודג החנמ" םיגשומה .םויב םיימעפ החנמ ללפתהל ךרוצ ןיא .ב -3 הלאש
"הלודג החנמ" חסונ ןיב לדבה ןיא .החנמ תליפת ללפתהל םדאה רחוב ובש ,ןמזל תורדגה קר םה
םיניינועמש ןוויכמ ,"הלודג החנמ" ללפתהל םיפידעמ רפסה יתבב."הנטק החנמ" לש הזל
ךרדב םידימלתה "הנטק החנמ" תעשב םייכוניח םילוקישמ רפסה תיב תרגסמב ךרעית הליפתהש
.רפסה תיבב ,םיאצמנ םניא ,ללכ

:'ג הנשמ
-1 הלאש
ימב לובטה ספרכה :הז הרקמב ;הקשמב לובט לכאמ תליכא ינפל הכרב אלל םידי לוטיל שי .ב
םיגהונה שי ןכאש ,םידימלתל ריהבהל םוקמ שי ןאכ (9- "דומלתה ןמ עטק" פ"ע).ץמוחב וא חלמ
.וכומסיש ימ לע םהל שיו ,רבדב םיליקמה שי ךא ,הנשה לכ ךשמב ךכ
."הצחר" ,הדועסה ינפל .ג
.9 - "דומלתה ןמ עטק"ב הבושתה .ד

הב שמתשהל רתומ ,רורמל ,רדסה לילב רחא שומיש אהי תרזחלש םגה .וליפא -4 הלאש
.רחא קרי ןיא רשאכ ,ספרכל םג

.םיפסונ םישוריפ ינש הארו 2 - "םינויע"ב ןייע ;רורמה -5 הלאש

.4 - "םינויע"ב הבושתה -7 הלאש

וא עורז םיחינמ ונא וב םוקמב) זרוא רדסה תרעקב םישל ןתינש רמאנ הז עטקב -9 הלאש
.השעמל ךכ השע ףא אברו ,(הציב

.(2 - "םינויע"בש "תפה תרפרפ"ל ינשה שוריפה יפל) ץחי ;ספרכ -12 הלאש

:'ד הנשמ
."לארשי לאג" תכרב ירחא ,"דיגמ" םויסב .ב -1 הלאש

:'ה הנשמ
.2 - "םינויע" האר - 2 הלאש

הבותכה הדבועה תראותמ םהב ,םיקוספה תא םיפיסומ ונא ונידיבש חסונב -3 הלאש
.הנשמב

.חספ ןברק איה עורזה וליאכ האריי אלש ידכ .ב .עורזה תא םיהיבגמ ןיא .א -4 הלאש

."םשמ איצוה ונתואו" .ב -5 הלאש

.ללה-6 הלאש

:'ו הנשמ
,ללהה יעטק לכ תא םירמוא לכה תעדל ירהש ,רימחמו לקמ ןאכ ןיא .'ה - 2 הלאש
.הירחא וא הדועסה ינפל - ורמאיי םה יתמ קר איה הלאשהו

:'ז הנשמ
.ןופצ ,ךרוע ןחלש ,ךרוכ ,רורמ ,הצמ ,איצומ ,הצחר .ב .ללה ,ךרב .א -1 הלאש

1-ד ;2-ג ;4-ב ;3-א - 2 הלאש

."םירצממ לארשי תאצב" קרפה םש לע .ב -4 הלאש

.3 - "הכלהה ןמ" עטקב הבושתה -6 הלאש

םיגהנמ ולא .ב .םינוש םיטויפ תופיסומה תוליהק שי ;"חספ רודיס לסח" .א-7 הלאש
.םיאנתה ימיב םירכומ ויה אלש ,םירחואמ

:'ח הנשמ
.םינבה תעב ראבש םכחה ןבל תרמאנה הבושתב .ד - 2 הלאש

.א -3 הלאש


ינשה רבסהה*
(3 - םינויע)
ןושארה רבסהה
םלוכ ונשי
םתצקמ ונשי
םלוכ ונשי
םתצקמ ונשי
ולכאי אל
ולכאי
ולכאי אל
ולכאי
םימכח
ולכאי אל
- ונמנתנ
ולכאי
- ונמנתנ
ולכאי
ולכאי
יסוי יבר
ולכאי
-ומדרנ
ולכאי אל
-ומדרנ
ולכאי אל

4 - "הכלהה ןמ"ב הבושתה .ג

.רימחמ - ינשה רבסהה יפל ;לקמ - ןושארה רבסהה יפל .ד