"םירופ "רפסה תארוהל הרומל ךירדמ


תויללכ תורעה

- םירופ תוכלהב תקסוע איה .םייניבה תביטחב תודימלתלו םידימלתל תדעוימ וז תרבוח
ךותמ םיעטק לעו הליגמ תכסממ תוינשמ טקל לע תססובמ תרבוחה .ויגהנמבו םויה תווצמב
"ךורע ןחלוש" ,יריאמהל "הריחבה תיב" ,ם"במרל "הרות הנשמ" ןוגכ תונשרפו הכלה-ירפס
יפכ עיפומ וניא ידומלתה ןתמו-אשמה הלא םירפסב .דועו "ןחלושה ךורע" "הרורב הנשמ"ו
.תירבעבו יתיצמת ןפואב אלא דומלתב אוהש

אל דימלתל תודובעב ,םידחא םילק םיעטקל טרפ ,םיידומלת םיטסקט ואבוה אל תרבוחב
תעידי לעו תורוקמה לש הטושפ הנבה לע היה שגדה .ףורצ לופלפלו תוקד תונחבהל ונסנכנ
םינב תותיכלו ,תונב תותיכל דוחייב המיאתמ תרבוחה ולא תונוכת לשב .השעמל הכלהה
.ארמגה דומילב םילגרומ םניאש

םג ןתינ .יידמל ףיקמו קימעמ ןפואב אשונה דומיל רשפאמו תיסחי הבורמ תרבוחבש רמוחה
דמועה ןמזל םאתהבו םתמרלו םידימלתה תייסולכואל םאתהב ,יביטקלס ןפואב וב שמתשהל
.הרומה לש ותושרל

לעו תודובעה לע שארמ רובעי הרומה .רמוחה לכב שמתשהל ךרוצ ןיא םידימלתל תודובעב םג
.ותתיכל תוליעומהו תומיאתמה הלא תא קר ןהמ רחביו תונושה תולאשה

ותארוהו "םירופ" אשונה

ןנברד הווצמ

,תבש רנ ,הכונח ,ללה :ןנברד תווצמה ראש) .ןנברד תווצמ עבשמ תחא איה םירופ תווצמ
קימעיו קזחיו דומילה ךשמב וז הדבוע שיגדי הרומהש יוצר (.ןיבוריע ,תוכרב ,םיידי תליטנ
.תונקת ןקתל םימכחה תוכמס ןיינעבו ןנברד תווצמה לש ןכרע ןיינעב םידימלתה תנבה תא
(.ד קרפב האר)

םירופ לש ותובישח
שרדמב םיאצומ ונא טרפב םירופ לש ותובישחלו ללכב םימכחה תווצמ לש ןפקותל יוטיב
קרפ ,ילשמ שרדמ) ."םלועל םילטב םניא םירופה ימיו ,םילטב םידיתע םידעומה לכ" :ל"זח
'ב קרפ ףוסב ם"במרה בתכ ןכו (.הז רמאמ שוריפל ג"צ 'יס ,א"ח א"בשרה תובושתב ןייע ;'ט
:הליגמ תוכלה

...רתסא תליגממ ץוח ,חישמה תומיל לטביל ןידיתע םיבותכה לכו םיאיבנה ירפס לכ"
ורתסנ יכו תונושארה תורצה וחכשנ יכ" :רמאנש ,לטביי תורצה ןורכיז לכש לע ףאו
םידוהיה ךותמ ורבעי אל הלאה םירופה ימיו" :רמאנש ,ולטביי אל םירופה ימי "ייניעמ
."םערזמ ףוסי אל םרכזו
,ה רוקמ ,'ד קרפב םג םידימלתה ודמלי תווצמה לכ תא החודה ,הליגמ ארקמ תובישח לע
(.םש 6 הלאשבו

הכונחו םירופ

ועבקנש תווצמה ןיב טלוב ינוש םיאצומ ונא םלוא ,םימכחה ידי לע ונקות הלאה םידעומה ינש
הפי יכדרמ 'ר .החמשו התשמ ,הליגמ - םירופל ;תורנו "ללה" ועבקנ הכונחל .םהמ דחא לכל
הנשמ"ב אבומ עטקה) וז הדבועל ןיינעמ רבסה איבמ ,"םישובל"ה לעב ,(גארפ ,- 16 -ה האמה)
:(ו ק"ס ,ע"רת ןמיס ,"הרורב
םירופב יכ ,םירופב ומכ החמשל [הכונחה ימי תא] ןאכ ועבק אלד םעטה הארנ"
םתד ורימה וליפאש ,תושפנה תא אלו ...תופוגה תא גורהלו דימשהל הרזגה התייה
וחבשלו וללהל ועבק ,ונממ ה"בקה םליצהשכ ,ךכל .םתוא לבקמ היה אל - ו"ח
םהילע רזג אלש ,סוכויטנאד השעמב ןכ ןיאש המ ,החמשו התשמ י"ע ןכ םג ךרבתי
םחיכשהל" :םירמוא ונאש ומכ] םתד רימהל ידכ תודמשו תורצ קר ,דימשהלו גורהל
םתונמאל םירזוחו ...םהל םיענכנ לארשי ויה םאו ,["ךנוצר יקוחמ םריבעהלו ךתרות
אל ךכל .םוחצינו לארשי די ה"בקה ריבגהש אלא ,רתוי םישקבמ ויה אל - ו"ח
רופכל ,הזמ ונתוא עונמל וצר םהש ןוויכ ,רמולכ ;דבל תודוהלו ללהל אלא םועבק
ול םיחבשמו םידומ ונא ךכל .ונידי הרבגו םממז וקיפה אל ,'תי ותרזעבו ו"ח ותדב
".ותדובעמ ונבזע אלו םיקולאל ונל היהש לע

'ה ונליצה םירופב :הלואגה ביטל םאתהב ל"זח ידי-לע גח לכב אופא עבקנ תווצמה ביט
תמועל .ףוגה תאנה םהב שיש החמשהו התשמה וזכרמב םידמוע ןכל ;תיסיפ הדמשהמ
וז הילכמ הלצהה סנ לעו ,תינחור הניחבמ הילכ תנכס ינפב וניתובא ודמע הכונחב ,תאז
האוושהה ךרדב התיכב החישש םירובס ונא .םיינחור םילמס תועצמאב 'הל הידוה ל"זח ועבק
וז היהת .ללכב אשונה תחיתפל ןיינע תבר אצומ-תדוקנ שמשל היושע הכונחל םירופ ןיב
ביטבו םיניינעה תולשלתשהב ,ירוטסיהה עקרב םידימלתה תועידי תא קזחל הרומל תונמדזה
סנ הזיא ,הלאשה חכונל םיכובנ םידימלתה ןמ םיברש ,הארמ ןויסינה .הכונחבו םירופב סנה
שי םירופל יכ ,םהל ריכזיש ךכב םהל רוזעל לכוי הרומה .םירופ סנ וא הכונח סנ ,םדוק עריא
;לארשי לע סרפ ןוטלש ימיב עריא םירופ :ןכו .רפס ונל ןיא הכונחלו (רתסא) ך"נתב רפס ונל
ךלמה יוהיזל רשא) .ינשה תיבה ימי לש תונורחאה תואמב ונייהד , םינוויה ימיב - הכונח
,5 'מע ,םש אובמב ,ןהכ ח"ג ,רתסא תליגמל "ארקמה תעד" האר ,הליגמבש שורוושחא
והוניכ םינוויהש ךלמה םע שורוושחא ההוזמ ולא תורוקמב .םש 'א קוספל ושוריפב םכח סומעו
(.םירצונה תריפס ינפל 465-485 "סיסכרסכ"


תוישרפה עברא .1

םידומע ,"תוישרפה עברא" קרפב ,ל"ז ןיוז י"ש ברה לש "הכלהב םידעומה" רפסב ןייע
,תינעת ,הנשה שאר ,"הנשמב םירועיש" ,ןמנייה ףסוי :הרותה תאירק אשונבו .דצק-חפק
'מע ,(ב"כשת םילשורי ,תינויצה תורדתסהה לש םיינרות תוברתלו ךוניחל הקלחמה) הליגמ
.105-104

:('ד הנשמ) "ןרדסכל ןירזוח תישימחב" הנשמה ירבד רואיב
:וז הקספ שוריפל עגונב תקולחמ תאבומ (ב"ע ,ל הליגמ) ארמגבש ,ןייצל שי
וללה תותבשבש" :י"שר) .רזוח אוה תוישרפ רדסל :רמוא ימא 'ר ?יאמ רדסל"
:רמא והימרי 'ר (.'וללה תוישרפ עברא אלא וארק אלד,תוישרפ רדס וקיספה
".רזוח אוה תורטפה רדסל
םלוא ,הכלהל לבקתנ רשא ,הימרי 'ר לש ושוריפ קר אבוה דימלתל הנשמה רואיבב
הנוש גהנמ לע עיבצמה ,ימא 'ר לש ושוריפ לע םג איבהל הרומה לוכי תומדקתמ תותיכב
תפטושה עובשה תשרפ תא ללכ וארק אל תותבשה ןתואב :ונייהד ;ונימיב םיגהונשמ
.דבלב תדחוימה השרפה תא אלא

ברה לש "ארקמה ןוזח" רפסב בר רמוח הרומה אצמי תוישרפה עברא לש תורטפהה ןיינעל
.ל"ז ןוסבוקעי רכששי

:('ד הנשמ ףוס) "'וכו ןיקיספמ לכל" הקספה רואיבל
ידכ ."לארשי תראפת"ו ,ט"וי תופסות .ארונטרב האר ;וז הקספל ונתינ םיבר םירואיב
ושוריפ תא ,דבלב דחא שוריפ ונאבה ,וז תרגסמב המוקמב הניאש ,םירבד תוכיראמ ענמיהל
.םידימלתה תסיפתל רתויב לקה ונל הארנה ,ן"רה לש


1 הלאשל

?תארקנ יתמ
םיקוספ
קרפ שמוחב השרפה םש
תבשב וא רדא שדוח שאר ינפלש תבשב
(תבשב לח ח"רשכ) רדא ח"ר
זט-אי
ל תומש "םילקש" תשרפ .1
םירופ ינפלש תבשב
טי-זי
הכ
םירבד
"רוכז" תשרפ .2
"שדוחה" תבש ינפלש תבשב
בכ-א
טי רבדמב "הרפ" תשרפ .3
תבשב וא ןסינ שדוח שאר ינפלש תבשב
(תבשב לח ןסינ ח"רשכ) ןסינ ח"ר
כ-א
בי
תומש
"שדוחה" תשרפ .4


"תוקספה"ה
"הקספה" תויהל הלוכי תאז תמועל ;וזל וז תופוכת דימת ןה "שדוחה" תשרפו "הרפ" תשרפ
."הרפ"ל "רוכז" ןיבו "רוכז"ל "םילקש" ןיב תחא תבש לש

:רמולכ ,ו"יב-ו ו"טז ד"ד ו"ב םה תוקספהה ינמיס

הקספהה ךיראת
רדא א"כ לח ובש עובשב םויה
רדאב 'ו ,תבש
ב
רדאב 'ד ,תבש
ד
רדאב וט ,תבש
ז
(תוקספה יתש) רדאב ו"י ,'ב ,תותבש
ו


תורטפה 3 הלאשל

"עדיוהי תורכיו" זי ,אי ב"למ
ס םילקש תבש
"שאוהי םינש עבש ןב" א ,בי ב"למ
א  
"השע רשא תא יתדקפ" א ,וט ,א-לאומש
  רוכז תבש
"יילא 'ה רבד יהיו" זט ,ול לאקזחי
  הרפ תבש
"'ה רמא הכ" חי ,המ לאקזחי
ס שדוחה תבש
."ץראה םעה לכ" זט ,המ לאקזחי
א  


(ג-ב תורוקמ) םידעומב הרותה תאירק
עגונה רבדה .םידעומב הרותה תאירק ןניינעו ,הנושארה הנשמה בגא תוררגנ הלא תוינשמ
.הלא תוינשמ לע גלדי לבגומ ונמזש הרומ .םירופב הרותה תאירק קר אוה ונניינעל

8 הלאשל
ךוסחל - אורקל םיכירצ ובש םוקמל ללוגמ רפס לכו ,הרות ירפס ינש םיאיצומש םעטה
לע ,ןכאו) .השרפל השרפמ וללוגיש דע ןיתמהל וכרטצי אלש ,רוביצה ןמ הרתי החרט
(.ול יוארה םוקמל ללוגמו שארמ ןכומ היהי רפס לכש גואדל םיאבגה

אחריט"ב ל"זח ובשחתה המכ דע שיגדיו הז ןידב יכוניחה טנמומה תא טילבי הרומהש יוצר
.דבלב הנתמה לש תורופס תוקדב רבודמהשכ ףא ,"ארוביצד

9 הלאשל
םיארוק ןושארב :םירפס השולש םיאיצומ ,"םילקש תבש" םג היהתש ,תבשב לחש רדא ח"רב
תשרפ ףוס דע םיארוק ישישה אורקב ,רמולכ) עובשה תשרפ תא םיארוקו םישנא השישל
- "תבשה םויבו"ב םיליחתמו) שדוח שאר לש האירקב יעיבשל םיארוק ינשה רפסב .(עובשה
.םילקש תשרפב ריטפמל םיארוקו שידק יצח םירמוא ךכ-רחא .(וט-ט ,זכ רבדמב

."שדוחה" תשרפ - תבשב לחש ןסינ ח"רב םיגהונ המוד ןפואב

תחמש ,תבשב לחש (הכונח) תבט ח"ר :הרות ירפס השולש םהב םיאיצומש םיפסונ םירקמ
.(ריטפמל - ישילשו ,תישארב תשרפל - ינש ,הרותה םויסל דחא רפס) הרות

םירופב הרותה תאירק - 10 הלאשל
.השרפה ףוס דע 'וגו "קלמע אוביו" :מ :גי-ח תומש ,"חלשב" תשרפ ףוסב םיארוק

דחא יפל .קלמע ךלמ גגא לש אצאצ ,ל"זח ישרדמ יפל ,היה יגגאה אתדמה ןב ןמה
א"מש - 'וגו "גגא לע םעהו לואש לומחיו") לואש הנחמב היה גגאש הליל ותואב ,םישרדמה
רשא" טויפב ןטייפה וילא זמרש והזו .ונממ הרבעתנו הילע אבו החפש גגאל ול הנמדזנ ,(ט ,וט
לואש תחפשממ היהש ,יכדרמו ".ביוא דלונ גגא לע ותלמחב יכ ,לואש ימחר רכז אלו" :"אינה
,ותחפשמ יבא ,לואש לש הז הגשמ ןקתל היה דיתע ,(ןימינב טבשמ ,"ינימי שיא ,שיק ןב")
.קלמע לש וערז תייחמל םורגלו

תאצל לוכי "רוכז" תשרפ תאירק עמש אלש ימש ,בתוכ ה"פרת ,'יס ח"אב "םהרבא ןגמ" לעב
הנשמ" םלוא) .קלמע השעמ תריכז ןכ םג הב שיש ,םירופב הרותה תאירק תעימשב ותבוח ידי
.(םש ןייע .הז ןידב תצק קפקפמ ז"ט ,ק"ס ,םש "הרורב

תא לטבל אל ידכ תאזו ,הכאלמב רתומה םוי לכב ומכ ,םישנא השולשל קר םירופב םיארוק
.ךרוצה לע רתי הכאלממ םעה

ןוויכמ ,םיקוספ הרשעמ ןיתחופ ןיאש ללכה תורמל ,םיקוספ העשת קר שי וז האירקב
תא לופכל שיש ,ד ,ג"צרת 'יסב רבחמה קסופ ךכיפל .("אניינע קילס") ולוכ ןיינעה רמגנ ןאכש
ןכ גהנמה ןיאש ,ריעמ םש ה"גהב א"מרה .םיקוספ הרשעל םילשהל ידכ ןורחאה קוספה
.(זנכשא תוצראב)ךשמה