הרומל ךירדמ

,םידומיל תוינכתל ףגאה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
ד"מ ע"בשות טקיורפ ,ןליא רב תטיסרבינוא
ט"נשת

גרבנזיא הדוהי :תינכותה ךרוע
יחלמ והימרי ברה :רבחמה
ל"ז ןייטשדלוג ילתפנו גרבנזיא הדוהי :תופתתשהב
רזיו ןועמש ברה :ץועיי

:ד"מל ע"בשות תארוהל תיעוצקמה הדעווה
תליג קחצי 'פורפ :ר"וי
השמ ,יקסלובוט םייח ברה ,דלפננוז םייח ברה ,סדה קחצי ,סלג השמ :הדעווה ירבח
ברה ,יבר ריאמ ,פאר השמ ,ץישפיל םייח ברה ,ןמביל יבצ ברה ,לבאל םחנמ ,ינוקרי
.רגרבנייטש ילתפנ ברה ,ץינייר בקעי ברה ,חקור םירפא

.

המדקה
ךומכ ךערל תבהאו
הקדצ תווצמ
סנרפתהל ואבש המותיו םותי תייגוס
"הקדצ לש הפוק" תייגוס
הקמעהו םוכיס תודובע