תרבוחה תארוהל הרומל ךירדמ

"הנשה שאר - הנשמ יקרפ"

ןהד ןב דוד :תאמ

:תאצוהב
םידומיל תוינכותל ףגאה ,יגוגדפה להנימה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
ד"מ פ"עבשות טקיורפ ,ןליא רב תטיסרבינוא


"ונגח םויל הסכב ,רפוש שדוחב ועקת"


המדקה
ותוקיתמ .ונידלי לצא הנשה שאר לש הנושארה היצאוטיסה תא םיתיעל הווהמ "שבדב חופת"ה
,דחמ תכסמה דומילל חונו יבויח סיסב ונל םישמשמ ,רפושב העיקתה תייווחו ,הז ןורכיז לש
לא םידליה לש םחה סחיה תרימש ךות תכסמה ינכת תא דמלל רגתא ונינפב םיביצמ ,ךדיאמו
.ותוהמ לא רתוי תרגוב השיג חותיפ ךות ףאו ,גחה

:ונינפב םייזכרמ םיניינע ינש
.א ,ג-א םיקרפב שדוח שודיק .א
.ךליאו ב ,'ג קרפמ הנשה שארב רפושה תווצמ .ב

דומיל :ישעמ ינשה ןיינעהו ,עובק ןובשח י"פע םילעופ ונא םויכ ירהש ,ינויע ןושארה ןיינעה
,הליחתב ינשה ןיינעה תארוה לש תורשפא לוקשל יואר .ה"ר לש ףסומ תליפתו רפוש תוכלה
:םיאבה םימעטה ןמ

.וננמזל רתוי ךייש ותויה .א
.דליה תויווחל בורק ותויה .ב
.גחה ינפל גחה תוכלה תא קיפסהל יאדכ לולא שדחב תדמלנ תכסמה םא .ג

רוזחמ ,רפוש :םיישממ השחמה יעצמאב וולי ףסומ תליפתו רפוש :ינשה ןיינעה תוכלהש ,בושח
.םיפסונ םירזעו גחה

לש תוינשמה יתש דומילב חותפל יאדכ ,ינשה ןיינעב תכסמה דומיל תא ליחתהל םירחוב םא םג
.תכסמה

הנומאה ,תויונמוימהו םירשכה ,עדייה םוחתב תורטמ םודיקלו רמוחה תרשעהל ןווכמ ונרוביח
:ןלהלדכ םיעצמאב שגרהו

.םישרדמהו אתפסותה ,אתיירבה ןמ הנשמל תומלשהו תוליבקמ .א
.פ"עבשותה ןיבל כ"בשותה ןיב רושיק .ב
.השעמל הכלהה רוריב .ג
.ארמגה דומילל הנכה .ד
.םתפוקת לאו םיאנתה לא תועדוותה .ה
.ימצעה יוליגה תטישב דומיל .ו

.ע"ושו ם"במרה ,ס"ש ,הרות :ןוגכ ,םיידוסיה תורוקמה ירפס התיכב עבק ךרד ויהיש ,יוארה ןמא,ג-א םיקרפה
ץמאל ץלמומ ,תכסמה לש הז קלחבש "שדוחה שודיק" אשונ תא ונידימלת בלל ברקל תנמ לע
:ןוגכ ,תנווגמ תוליעפב ינויעה רמוחה תא בלשלו ('ב קרפבש ח הנשמ האר) ג"ר לש וכרד תא
ל"דמבו ,טקייורפה תאצוהבש "שדוח שאר" תרבוחב ןייעל יאדכ) תויליל חרי תויפצת סקנפ לוהינ
הנמזב) המישרמו תפתושמ "הנבל תכרב" םויק ,אשונל התיכב תדחוימ הניפ םויק ,(הלש
.ב"ויכו (!שממ

ךכל תעדה תא תתל שי .תימואלה תודחאה תחטבהב איה "שדוחה שודיק" תווצמ תובישח
.היצאביטומה תרבגהל ךכב םורתלו ,רמוחה דומיל תליחתב

שדוחה שודיק תוכלה ם"במרהב ,'ב קרפבש ט-ח תוינשמב אוצמל רשפא ךכל םיעייסמ םיעצמא
תא םייקל ידכ תבשה לוליח רתיה לע דמלנ ןהבש ,'א קרפבש ט + ו-ד תוינשמב ןכו) ג-א םיקרפ
.(שדוחה שודיק

42 דומעבש הז ןוגכ ,םהמ קלח .םינוש םימעטמ םדקומל רחואמה םיתיעל םדקוה וניתוינשמב
.ונל םיעודי

:םידימלתה ידי לע רמוחה תטילקב לקהל מ"ע רדסה יפ לע תוינשמה ןוגראל העצה ירהו

א קרפ .א הנשמ 'ב קרפ .ו-ד .ט תוינשמ א קרפ .ט-ח .ו-ה תוינשמ 'ב קרפ :םידעה .א
.ז ,ח תוינשמ
.ד הנשמ ד קרפ ,א הנשמ ג קרפ ,ז הנשמ ב קרפ :שדוחה שודיק .ב
.ד-'ב תוינשמ ב קרפ :תואושמה .ג
.ד-ג תוינשמ א קרפ .ב הנשמ ב קרפ :םיחילשה .דא קרפ
.'ג הנשמב ליחתמה ,"שדוחה שודיק" ןיינעל המדקה ןיעמ תווהמ תונושארה תוינשמה יתש

'א הנשמ
.ונידימלתל םישדח םהמ קלח תוחפלש ,םיגשומב הרישע ונתנשמ

םהל שיש הלא תא ףידעהל יאדכש ,הארנו ,הווש ןפואב םיגשומה לכב קימעהל חרכה ןיא
."שדח"ו הלרע ,הטימש ,רשעמ :ןוגכ ,ונל תויתכלה תוכלשה

ןכו ,ב 'מע י ףדב ארמגבש אתיירבב הארו) הרהבה ןועט ,ירשתמ אלו ,ןסינמ םישדוחה ןיינמ
.(תכסמל קבלא לש אובמב

'ב הנשמ
.םיימימשה "םיקרפ"ל םירבוע ונא ,'א הנשמב ונדמלש ,הנשמבש םייצראה "םיקרפה" ןמ

,ונלש םלועה תסיפת לע תדמלמ ,תוינשמה ןיב תבלושמ ,תוכלה הב ןיאש-וז הנשמש הדבועה
.ךכל םידליה תא ףושחל יוארו ,ימשגכ ישחומ ינחורה תא האורה

.ותובישח לדוג תא םלוהה ,ןמז שידקהל יואר ה"רב םדאה טפשמ אשונל

.אשונב קימעמו ביחרמ לופיטל סיסב שמשל םילוכי רפסבש די-בי תורוקמה

ףסונב םימלו תוריפל ,האובתל ןידה תועמשמ רואיבל ש"למבו ט"יותב ןייעל ,ןכ ומכ ,יואר
.םדאל שיש ללוכה טפשמל

'ג הנשמ
ןטק חספ .ב םיחולש .א :ותנשמב םיגשומ
.ב קרפבש ד-ב תוינשמב טרופמכ ,תואושמב שומישה םדק םיחילשב שומישה תנקתל

.ג-א םיקרפל ונתמדקהב םג ןייועיו ,תוינשמב רדסה יונישל םעט אבומ 42 'מעב

וכרדל המיאתמ תוסחייתה סחיתהלו ,ונתנשמ ינפל תואושמה תוינשמ תא דמלל ,אופא ,עצומ
.תוינשמה תכירעב יבר לש

'ד הנשמ
.ןברקה תנקת .ב הייאר ידע .א :ונתנשמב םיגשומ
.ט הנשמ ףוסב אבומ שדוחה תייאר לע דיעהל ידכ תבשה לוליח רתיהל רוקמה

םיחילש ןיבל םידע ןיב הנחבהה לע דומענ וכ רוקמ תרזעבו ,הכ-ו בכ תורוקמה תא וילא ףרצנ
.הז ןידב

.אירוס לובגל םילשורימ עיגהל מ"ע הכילה ימי 15-ב ךרוצה אבומ .ג.א "תינעת" הנשמב

ןיבהל מ"ע ("ןסינ לע" ה"דב ב .אכ ה"רב-) י"שרב עיפומה ןובשחה תא בשחלו םש ןייעל יואר
.ןברוחה ירחא םג ירשתבו ןסינב תבש לוליחב ךרוצה תא

ו-ה תוינשמ
המדקהב ונרעהש יפכ) "שדוחה שודיק" תווצמ לש תובישחה לדוג לע דומעל לכונ ונתנשמב
וא לילעב הארנשכ ןוגכ ,חרכה רדעהב ףא ,תבשה תא ללחל רתיהה ךרד ,(ג-א םיקרפל
.דיעהל ןכ ינפל ואצי םירחא םידעש ,עודישכ

ךותמש ,ונימכח תלודג תא תוארהל ונידיב עייסל לוכי "אובל דיתעל ןלישכמ תאצמנ..." קומינה
- ?םכח והיזא" תניחבב ,ןנוקית תעשב ונבוה דימת אלש ,תונקת ןקתל וליכשה קוחרמל םתייפצ
"....םהירבדל גייס ושע םימכח" :א,'ד תוכרב 'מגבו א,א "תובא"ב ןייעו ."דלונה תא האורה

."הווצמ רבד תושעלמ םיברה תא בכעמ"ש ימ יפלכ ל"זח לש רימחמה םסחי לע דומעל יואר ןכ

ח-ז תוינשמ
.32 'מעבש םיגשומה .ב סחוימ .א :ונתנשמב םיגשומ
הליספה ימעט .שדוחה תודעל םג אליממו ,ללכב תודעל םילוספבו םירשכב תונד וניתוינשמ
.םהב תודחא תונחבה םייקל שיו ,םירקמה לכב םיהז םניא

א הנשמב ןלהל הארו) קדצ טפשמ םויקל םידעה לש םתורשכ תוילרוג לע םא דומעל ץלמומ
.(םש ג רוקמבש םיסותייבה תמיזמבו ב קרפבש

'ט הנשמ
האצוה .ב הרזג .א :ונתנשמב םיגשומ
.ה-ד תוינשמבש תוכלהה ונממש ,הרותב רוקמה אבומ ונתנשמב

םג ןתינש ,רתיהה ךרד "שדוחה שודיק" תווצמ לש תובישחה לדוג לע דומעל יואר ונתנשמב םג
,םרשוי לע דיעהל ידכ םידעל םיפרטצמה הלאל ףאו) תבשה תא ללחל ,םידעה תא םיוולמל
.(האבה הנשמבכ'ב קרפ
'א הנשמ
(39 'מעב האר) םיסותייבו םיקודצ :ונתנשמב םיגשומ
לא טעמ עדוותהל ונידימלתל עייסל םידעוימ ,םיגשומה ףדו (ג רוקמ) ונתנשמל הוולנה רופיסה
קוזיחל םורתלו (א,א תובא האר) יניסמ התלבק זאמ הפ לעבש הרותה לש תקתרמה הכרד
.הל םתונמאנ

'ד-'ב תוינשמ
ונירבדב ונייוצש ,תורטמל ףרטצהל םירומא םיגשומה ףדו 'ז רוקמבש רופיסה ,'ב הנשמ
.א הנשמל

...הנושארב" :תוינשמה יתשב הליבקמה תינושלה תינבתל בלה תמושת תא תונפהל יאדכ
.42 'מעבש הלבטב ונעצהש יפכ "...וניקתהו ...ולקלקשמ

ילואו ,תומיאתמ תופמ תרזעב וביחרהל יאדכ .ביהלמ "שא תרודמכ...הלוגה לכ" לש רואיתה
החשמה רה ןוגכ םירהה ןמ דחא םע (לויט וא רוקיב ח"וד ,םימוליצכ) והשלכ רשק םויקב ףא
.אבטרסה וא (םיתיזה)

ט-ח ,ו-ה תוינשמ
תיתונמוא השיג .םייטאמרדו םיינועבצ םירואיתב רישע ,היטרפל הייארה תודע ,וניתוינשמ אשונ
,הבש םיבושחה םיכרעה לש האנ המנפה ה"עב חיטבת ,וז תפלאמו תנינעמ הדיחיל תמלוה
.דליה לש תיתוברתה ותעדות לש דוסיה ינבאל וכפהייש

."עשוהי יבר לש כ"הוי" קרפב טקייורפה לש "שדוח שאר" תרבוחב ןייעל יאדכ

'ג קרפבש 'א הנשמו 'ז הנשמ
ד"היב ידי לע שדוחה שודיק ;(ג-א םיקרפל ונתמדקה אנ האר) ינשה בלשב תוקסוע וניתוינשמ
.תודעה תלבק רחאל

רישי רבעמ"ל האנ הכרדה שי ל"דמבו "שדוחה תזרכה" קרפב ל"נה "שדוחה שאר" תרבוחב
."תסנכה תיבב שדוחה תזרכה דמעמל דעו ןירדהנסה ימיב שדוחה שודיקמד-ב 'ג םיקרפ
.גחה תוליפתו רפושה :(המדקהב אנ האר) תכסמבש ינשה יזכרמה ןיינעב קוסענ ולא םיקרפב

יקוסאל" רתוי שרדינ ןכלו ,ישעמה ןפה לא ירוטסהה ןפה ןמ דבוכה זכרמ תא םיקיתעמ ונא ךכב
.תוינשמל םיוולנה תורוקמה תרזעב השענ תאזו ,"אתכלהד אבילא אתעמש

יטרפו תווצמה תשחמהל םינווגמ םירזעב שמתשהל ,המדקהב ונעצהש יפכ ,דואמ יוצר
.גחה רוזחמב שומישה תא ביחרהל ןכו ,ןהיתוכלה

'ב הנשמ
הברנ ,רפושה לש תוכלהה יטרפב ותוברועמ תאו דימלתה לש ותוניינעתה תא לידגהל תנמ לע
.ב"ויכו םינוש םיינרק ילעב תונומת ,תורפוש ןוגכ תומיאתמ תומגדהב

.א ,ו"וקת ח"ואב תאצמנ ונלש אשונב הכלהה

."לייא"מ והולידביו (שבכ=) "ליא" םשה לש ןוכנה ושוריפ תא ועדיי םידליהש ,בל םישנ ,בגא

ה-ג תוינשמ
.לבוי .ב תינעת .א :ונתנשמב םיגשומ
ןוידל ,(זט רוקמ האר) םהיקומינ ךרד ונתוא הכילומ הדוהי יבר ןיבל םימכח ןיבש תקולחמה
ילואו ,ארובה תליחמב ןוחטבב וא ,ןידה תמיאמ הדרחה שגרב ןייפואי ה"ר םאה ,הלאשב
.(בי-א ,ח הימחנב האר) ?םהינשב

.א ,ו"פקת ח"ואב תאצמנ הכלהה

,טכק ע"שוצק לא םידימלתה תא תונפהל יאדכ ,ןידה םויב תשקובמה השגרהל רשאב
.ןלהלש ח רוקמ לא םגו ,בכ .י ,ח ,ב"ק ח"וקמ לא וא,כ,וט,אי,ט,ב

'ו הנשמ
.םינושה תורפושה תורשכ לש תוכלהה תא טרפמ ח"ואבש ו"פקת ןמיס

יפסכמ הנקנה ,נ"כהיב לש רפושב רבודמ רשאכש ,םידימלתה בל תא ריענ הז ןיינעבש ,יואר
לכל רדוהמ רפוש תונקל שי אלא ,םינקותמ תורפוש לש םירשכהל קקדזהל אלש יואר ,רוביצה
.(אי-י ,בק ח"וקמ הארו) ויטרפ

'ז הנשמ
עמוש"ו "קסעתמ" ןידב ,ד קרפבש ח הנשמב םג האר תבכעמכ הבוח ידי תאצל הנווכה ןיינעב
ח"ואב ןייעל יאדכ ןכ .(וזה תוליפכל קומינ אצמת "קסעתמהו" ה"דב ט"יותב םשו) "קסעתמה ןמ
.א"חה ירבדכ ,י ק"ס םש ב"מבו ד,ס

'ח הנשמ
יפכ אתדגא ירבדב םויס לש תיתורפסה העפותל ונידימלת לש בלה תמושת תא תונפהל יאדכ
קרפה תליחתב" כ"דב ,תכסמל ותמדקהב קבלא תרעה הארו) ב קרפ ףוסב םגו ,ונינפל איהש
.(ב קרפ ףוסב אלו ,םש ג קרפבש א הנשמ םוקימ םעטל ,"ישילשה

ףיסוהל דחיו ,א קרפבש ב הנשממ םילועה תודוסיל ףרטצהל לוכי ונתנשמבש ינומאה דוסיה
.דליה לש ומלוע תסיפת שוביגלד קרפ
ד-א תוינשמ
םוקמ .ו שדח .ה ףנה םוי .ד אובל הלוכיו ...האור .ג "הנידמ".ב הנבי .א :ונתנשמב םיגשומ
.דעווה
:םיפתושמ םינייפאמ רפסמ הז תוינשמ ץבוקל

ןנחוי ןבר : תומדה .ב .הנביל ינחורה זכרמה רבעמו ינש תיב ףוס ,הנביל םילשורי ןיב : הפוקתה
.שדחמ ושביגו ,ושואיימ םעה תא ץליח ויתולועפבש ,(90 דומעב האר-) יאכז ןב

םיאשונה ץוביק תא ורצי ,ז"ביר לש ומשו "ק"המיב ברחשמ ... הנושארב" :יתורפסה הנבמה
תא רמיש תוינשמה תא וכרועב יברו ,וידחי (שדוחה תודע תלבקו רמוע ,בלול ,רפוש) םינושה
.(תופסונ תואמגוד ,ישימחה קרפב "הנשמל אובמ"ב אנ הארו) הנבמה

ט ,ז-ה תוינשמ
ת"שת ת"רשת .ד תווצמל ןימידקמ ןיזירז .ג ללה .ב ףסומ לש תוכרבה 9 .א :ונתנשמב םיגשומ
.הנבי .ה ת"רת

םה וניתוינשמבו ,הבש רפושה תועיקת תוכזב םידליל הפי כ"דב הרוכז ה"ר לש ףסומה תליפת
.הינכתו היביכרמ לע הריכהל וכזי

םויה לש ותוהמ תא תואטבמ ןהש ןוויכ ,תויעצמאה תוכרבה שולש תא תוידוסיב דמלל יואר
.גחה רוזחמו ך"נת הנשמל ףסונב ויהי דימלת לכ דילש יוצרו ,(חי רוקמ האר)

ה"דבו הנשמל ושוריפב) "םיאיבנ"ה יקוספל "םיבותכ"ה יקוספ תמדקהל םעט אבומ ט"יותב
.("תויכלמ הרשעמ"

.ףסומ תוכלהב דומילה ףצר לע רומשל מ"ע ,ח ינפל ט הנשמ דומיל תא םידקהל יאדכש ,הארנ

ןתעמשה תומוקמ תייאר ךות ,םהיתומשו םהיכרוא דצמ תועיקתה תא םידליה םע לגרתל בושח
יטרפב םתואיקב תא ושממי ובש ,ןמזל הכורד הייפיצ םהב ררועיש ןפואב ,גחה רוזחמב
.רפושה תוכלהבו הליפתה

ע"שוצקל םידימלתה תא תונפהל יוצרו ,צ"קת ןמיס ח"ואב האר הרומה לש הרשעהלו טוריפל
.אכ-ח ,בק ח"וקמל וא ,טי ,זי-גי ,טכק

'ח הנשמ
הנווכ .ד קסעתמ .ג .תובש .ב .תבש םוחת .א :ונתנשמב םיגשומ
ט"יותל םש וניתוינפה תא הארו ,ג קרפבש ז הנשמב ליעל רבכ ןודנ ונתנשמבש "קסעתמ" ןיד
."הרורב הנשמה" םע ע"ושלו