תרבוחה תארוהל הרומל ךירדמ

"ןירדהנס - הנשמ יקרפ"

גרבנזיא הדוהי :תאמ

:תאצוהב
םידומיל תוינכותל ףגאה ,יגוגדפה להנימה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
ד"מ פ"עבשות טקיורפ ,ןליא רב תטיסרבינוא


רדס יפ לע ,הב םינודינה םיאשונה .לארשיב טפשמה ירדסב הרקיעב תקסוע ןירדהנס תכסמ
:םה ,םתעפוה

םהמ דחא לכ דיבש טופישה תויוכמסו ןידה יתב יגוס - 'א קרפ
.(םתטיפש ןיד בגא ,םהינידב הביחרמ הנשמה) ךלמו לודג ןהכ תוכלה - 'ב קרפ
םתברק תמחמ וא םקוסיע לשב ןיד ילוספו תודע ילוספ ;תוררוב - 'ג קרפ
.ןידה קספו םידעה תקידב - ןידה תיבב ןוידה רדס ;םיניידלו ןידה ילעבל תיתחפשמה             
ןירדהנסה לש הבישיה תרוצ ;תונוממ ינידבש ולאל תושפנ ינידב ןוידה ירדס ןיב תונחבא - 'ד קרפ
.ודיעיש םדוק םידעה תרהזה ;להקהו              
.םיניידה ידי לע ןידה קספ שוביג ךלהמ ;תוקידבה ,תוריקחה עבש - 'ה קרפ
(תרבוחב םיעיפומה םיקרפב ללכנ וניא הז קרפ) .הליקסה עוציב ןפוא - 'ו קרפ
.הליקס בייח ןתוא השועהש תורבעה ;גרההו הפרשה ןפוא ;ןיד תיב תותימ עברא - 'ז קרפ
.הרומו ררוס ןב תוכלה - 'ח קרפ
תמחמ תוומ ןיד עצבל תורשפא ןיא םהב םיבצמ ;חצור תוכלה ירדג ;הפירש םיבייחה - 'ט קרפ
.(וז תרבוחב לולכ וניא קרפה) תאז בייחמ וניא בותכה ןידהש וא ,קפס              
.תחדנה ריע ;אבה םלועל קלח םהל ןיאש ולא - 'י קרפ
.הרממ ןקז ;קנח יבייח - א"י קרפ

"ןירדהנס" תכסמ תארוהב תויכוניחהו תוידומילה תומגמה
,םייתרגש יתלב םיניינע תללוכ התויהב ,וננמז ןב דמולה תא עיתרהל הלולע ליעלד םיאשונ תמישר
ךופהל הרומא תכסמה לש תחלצומ הארוה םלואו ,םוי-םויה ייחב םהב לקתנ וניא דימלתהש
.תילאוטקאל התושעלו בלה לא הבורקל התוא

םילטומה םישנועה לעו םיעשפ תודוא עמושו ארוק אוה .לכו לכמ דימלתל רז וניא טפשמה םלוע
ולוכ השענ וללה תועפותה םע שגפמהש ,אקע אד .וידרבו תונותעב ,םירפסב םיעשפה יעצבמ לע
ותוירסומ תודוא הטלחההש ,השעמ והמו עשפ והמ העיבקה :ינרות וניאש ,טבמה תרהט לע
תיב לעופ םהיפל הדימה ינקו ,אטוחה לע לטומה שנועה ;עצבמה לש ותעד לוקישב היולת
.עשופה לש ותוירחאו ותמשא תדימ יהמ טילחמו לקוש אוה רשאכ ,טפשמה

אוה .שדוקה לא דימלתה לש ותעדותב וללה םיאשונה תא בסהל רומא ןירדהנס תכסמ דומיל
לש יטרפה וניינע םהש ,"םיישיא" םישעמ ןיב הנחבאה תא תלבקמ הניא הרותהש ,תעדל דמלי
רימחמ סחיב ולבקתי ןושארה גוסה ןמ םישעמו שי ,אברדא .תלוזב העיגפ ןיבל ,םתוא השועה
יבייח םה - הרז הדובע דבועהו תוירע יוליג לע רבועה לשמל ךכ .ינשה גוסה ןמש ולאמ רתוי
תובישח לע ותוא דימעי הרומו ררוס ןב ןיד .ןוממ םלשל ךא שרדנ ורבחל קיזמה וליאו ,התימ
ןקז ןיד דומילב .אסיג ךדיאמ ;םביאב ןיידע םהשכ ,עורה ינצינ רותיאו ,אסיג דחמ בוטה ךוניחה
,תורשמב םיאשונה יפתכ לש תירוביצה תוירחאל הרותה תסחיימש ,תובישחב לקתיי הרממ
ותעדל תדגונמ איהשכ םג ,תוינוטלשה תויוכמסה יפלכ םדאהמ תשרדנה תונתייצה תדימבו
תא עובקל שגינ אוהשכ ,גוהנל ןידה תיב רומאש ,תינוציקה תוריהזה לא עדוותי אוה .תישיאה
ףא ,תוומל ןודינה לא דובכ לש סחי תשרוד הרותהש ,הלגי אוהו ,ןידה תצירחבו ןודינה תמשא
.הירחאלו ותתמה תעשב

ומלועב שחרתמה לכל הנעמ תודהיל שי יכ ,הנקסמה לא דימלתה תא איבהל םירומא הלא לכ
תויומשרתהמ ויניעב רייטצהל הרותה הלולעש יפכ אלשו ,הנידמו הרבח ייח לוהינבו דיחיה לש
.םייחה לש הבחרה העיריב ,םצמוצמו רדגומ ,םיוסמ ןפל הכרדהכ ,תומדוק

לכ ררבל שי ,םיגהונ תושפנ יניד ןיא רשאכ ,וננמזב ףאש דימלתה תא ךירדנ וז השיג לש הרואל
"םהינפל םישת רשא םיטפשמה הלאו" ;הרותה יניד יפ לע ןדה ןיד תיב ינפל יטפשמ ןיינעו ךוסכס
תומש ,י"שר) "'ה תא ללחמ םייוג ינפל לארשי יניד איבמהש..." (:ח"פ ןיטיג) "םייוג ינפל אלו -
תטפושו הרותה ןיד יפ לע תגהונה ,הנידמל הוקתהו הפיאשה תא וב חפטנ ,ללוכ טבמב .('א ,א"כ
תוימואלל ךוניחה תכסמב תבלושמ "ןירדהנס" תכסמ היהת ךכ .ןירדהנסה שודיחל הפצמו ויפל
ול ןיאש ,בצמ לש ירוטסיה רואית אלו ,תילאוטקאו היח תכסמ דימלתה יניעב אהתו ,הרות לש
.הווהה םע רבד

הז ןיבל "ןירדהנס" תכסמ תועצמאב ולא םיאשונ תארוה ןיבש לדבהה תא ררבל םוקמ שי
ךותמ םירכזנה םיניינעב ביחרהל דימלתל רשפאמ "ןידה תיב" אשונ ."ןידה תיב" אשונב השענה
םיאשונ םתוא ריכהל רשפאמ "ןירדהנס" תכסמ דומיל .םויכ וילע םילבוקמה ןונגסו םירבד רדס
םעו ל"זח לש םנושל םע דדומתהל לגוסמה ,דימלתה .ל"זח לש םטבמ תדוקנו םנונגס ךותמ
סנכהל דמלי ,הפקשהה בוציעו תועידיה דבלמ ןכש ,םיילפכ רכשנ אצי ,םהירבד םיכורע וב ןפואה
.וז תכסמ לש רישיה רשקהב אלש םג ,םמע תוהדזהלו ל"זח לש םרועל


"ןירדהנס - הנשמ יקרפ" תרבוחב דומילה תטיש
,הרדסכ הנשמה דומילב םישקתמה םידימלתל דעונ "ןירדהנס - הנשמ יקרפ" תרבוחב דומילה
תונוש תומרב תושרופמ ןהש תכסמה ךותמ תוינשמ טקל תרבוחב שי .םילבוקמה םישוריפה םע
.טוריפו ישוק לש

,ןפואב תדמועמו ,תורצק תורושלו תואקסיפל תקלוחמ איהשכ ,תספדומ המצע - הנשמה
,ךכ םידמועמ םיקלוחה םיאנתה תומש .הינכת תנבה לעו םיאשונל התקולח לע לקמה
המדקה הבתכנ ,שרדנ רבדהש םוקמב .םיקלוחה םה ימו ,תקולחמ וינפלש ,ההזי דימלתהש
.הנשמה לש ןוידה אשונ תא הריהבמה ,הרצק

העיפומ איהו ,הנשמה ןושלל תורישי סחייתמ רואיבה .רשפאה לככ רצק רבסה - רואיבה
םיליחתמ םידימלתל .ומצעב ןיבהל רומא דימלתהש ,םילימל רואיב ןיא .תושגדומ תויתואב
.תכסמה לע ריבס גשומ תתל ידכ וב שיש ,רואיבה דומילב יד הנבהב םישקתמל וא

ודעונ ולא .הל רואיבבו הנשמב רמאנל תורוקמו רוריב ,הבחרה - םינויעה
ןמ קתונמב םיעיפומ םינויעה .תיסיסבה הנבהל רבעמש המרב הנבה ילעב םהש םידימלתל
םוקמב ,רואיבה ףוגב םיעיפומה ,םירפסמב םינמוסמו ,ותאירק ףצרב עוגפל אלש ידכ ,רואיבה
.רואיבב בותכה תא םיביחרמ םינויעה וב

ינפל האיבהל יוארש תפסות םהב שיש ,"ןירדהנס" תכסמ לע ארמגה ןמ םיעטק - דומלתה ןמ
ולא .םיינויע םירוריב אלו ,הדגא ירבד ואבוה בורל השעמל .הנשמ דומיל תרגסמב םג ,דימלתה
."םינויע" עטקב ובתכנ םינורחאה

ראשיי אל הנשמב דמלנהש ידכ ,הנשמב תועיפומה תוקולחמב הכלהה יקספ - הכלהה ןמ
וניא "ךורע ןחלש"הו רחאמ .לעופב הגהנהל ךיושמ וניאש הארייו ,רומג יתלב דימלתה יניעב
הז רודמב םיטוטיצה ,הזה ןמזב תוגהונה תוכלהה תא קר בתכ ירהש ,ןירדהנס ינידב קסוע
.ם"במרל הרות הנשמ ךותמ ךא םה

הרשעהל ,ויתודוא הרצק הריקס הבתכנ ,תכסמב אנת לש ומש לש ןושארה רוכזאב - םישיא
.וירבד םעו ומע תעד תברק תריצילו

ךלהמב אלו ,דרפנב וראבתנ ,תכסמה ךרואל תובר םימעפ םינשנו םירזוחה ,םייסיסב - םיגשומ
.תרבוחה ףוסב ואבוהו רואיבהןירדהנס תכסמל המדקה
המ הנחבהו ,םיטפוש יונימ לע םיווצמה םיקוספה דומיל היהת תכסמה דומילל אצומה תדוקנ
םיטפוש המכ רידגהל ןתינ אל םיקוספה ןמ יכ וניחבי םידימלתה .הלא םיקוספ םיללוכ קוידב
.השרד ךרדב ,הפ לעבש הרותב עבקנ הלא לש םרפסמ יכו ,ןידב םיבשוי

םיקיודמ ויהי קוספי אוהש הכלהה יקספ ךכ ,םינייד רתוי ללוכ ןידה תיבש לככ יכ רמוא ןויגהה
תראותמ ,םתוכמסו ,ןיד יתב יגוס ןיב הנחבהה .רתוי םיבושח םיניינעב וב ןודל רשפא ןכלו ,רתוי
.קרפב

הכימסה שודיח סומלופ תא ריכזהל ףא ,וב ביחרהל יאדכו ,תובישח בר אוה "הכימס" גשומה
,רחא ןיד תיב רשאמ רתוי םיבר םיאשונב ןודל יאשר "ךמסומ" ןיד תיב .וראק ףסוי יבר ימיב
.קוספל ותלוכי תאו ןידה תיב דמעמ תא קזחמ הכימסה שודיחו


השלש לש ןיד תיב
איהו ,דבלב ףסכ הניינעש םיאשונה תצובק - "תונוממ יניד" םה הז קרפב םייזכרמה םיגשומה
ךכמ םיעבונה םיניד לש הרדס - "תולבחו תולזג" .המודכו רחסמ יניינעב תועד יקוליחמ תעבונ
,סנקנ םדא םהבש תוכלה תצובק - "תוסנק יניד" ,וב לבח וא ,שוכר ונממ לזג :ורבחב עגפ םדאש
אוהו ,הנטק ותמשא ,םימעפל :רחא ןורקיע יפל אלא ,םרגש קזנה יפל אל ףסכ םלשמ אוהו
תמייסמ הנשמה .קזנה ןמ רתוי םלשמ אוהו ,הלודג ותמשא םימעפלו ,קזנהמ יצח קר םלשמ
איצומ אוהו ,השיא אשנש םדא וא ,התפמ ,סנוא :השיאב רבג עגפש העיגפ לש םיגוס השלשב
.גוז ויה רבכ םהש ירחא ול הנמאנ התייה אלש ער םש הילע
ןמזב קר םייק הז ןיינע :םיריעצ םידימלתל ותארוהב היעב הווהמ ער םש איצומ גשומה]
הרזח ,שיא תשא תויהל הכפה ,הלעבל השדקתנ השיאהו ,ןיאושינה ןמ דרפנב ויה ןישודיקהש
ןישודיקה ןיבש הפוקתב התנז השאהש ןעוט לעבה .הנתחתה ןמז רחאל קרו היבא תיבל
טילחי הרומה .ער םש תאצוהל תועמשמ ןיאו ,ןיאושינה םע דחי םיכרענ ןישודיקה םויה .ןיאושינל
[.הז אשונל סנכי דציכו םא

'ב הנשמ
,וילע קלוח לאעמשי יבר .השלש אוה תוקלמ שנועב םינדה םיניידה רפסמש רמוא אמק אנת
לאעמשי יבר :'ג1 הלאשבו ,1 "םינויע"ב תאבומ לאעמשי יבר ירבדל הביסה .םינייד 23 שרודו
םיכירצ תוקלמ שנועל םגש ןאכמ .התימל תוקלמ הוושמה - "עשר" "עשר" הווש הרזג דמול
.תוומ ןיד רזג עוציבל שורדה םינייד רפסמ

שאר תכסמב .הנשה שאר תכסממ םיריכמ םידימלתהש םיגשומ םה שדוחה רוביעו הנשה רוביע
תעיבקבו ,שדחה חריה תייארב םירושקה םיאשונה טרופמב םיראותמ ב קרפו א קרפ ,הנשה
.וב םיניידה רפסמו ,םידעה תא לבקמה ןידה תיבב םיקסוע ןאכ .שדוח שאר

ט"כ שי דלומל דלומ ןיב .הנבלה תשדחתמ וב עגרה אוה דלומה :הז אשונב תוקסוע 6-4 תולאש
תשלשכ םהש ,םיקלח 793=ג"צשת .העש לש 1/1080 :קלח) םיקלח ג"צשת -ו תועש ב"י ,םימי
.(העש יעבר

ישדח :וב םישמתשמ ונאש ירצונה חולל המיאתמ איהו ,םימי 365 הב שיש הנשה איה המח תנש
חולה ישדח 12 לש הנש איה הנבל תנש .המחה תנש יפל תועבקנ הנשה תונוע .רבמצד-ראוני
.םימי 354 וב שיש ,ירבעה

םייתנשל תחא .הנשה תא רבעל ךרוצל םרוגה אוה ,םוי 11 ,הנבל תנשו המח תנש ןיבש לדבהה
םימיה 11 תא המילשמ שדוחה תפסותו ,(רדא) ירבעה חולל שדוח םיפיסומ םינש שלשל וא
.המח תנש םילשהל ידכ םירסחה


'ג הנשמ
לש םיגשומה םלועמ קוחרו רז םקלח רשאכ ,הכלהה םוחתמ םינווגמ םיגשומב תקסוע ג הנשמ
לש קימעמ דומילב תקסועה ,תמדקתמ התכב קר וז הנשמב קוסעל םיצילממ ונא .ונידימלת
.הנשמה

תכימס" גשומה :רועישה תא תונבל וביבסו ,הנשמה ןמ דחא גשומב תושעל יאדכ הליגר התכב
,ןייד תויהל םינקזה תכימס תא ריבסמה ,ינשה שוריפה תא ףידענ הנשמה רואיבב ."םינקז
.תכסמל אובמב הרכזוהש הכימס

אלש םיאמורה ורזגש הריזגה לע ,26 דומעב םיאבומה דומלתה ירבד תא ףרצנ הז גשומל
דגנ םיאמורה לש קבאמה ןמ קלח התייה וז הריזגו ,סונירדא תוריזג ימי ויה םימיה .ךומסל
לטבל וצר םיאמורה .הכלהה יאשונ לש הרדשה דומע תא רובשל םנוצרו ,לארשיב תווצמ תרימש
.רודל רודמ הרותה תא ריבעהלו תוכלה קוספל םדיב שיש ,םיכומסה םימכחה לש דמעמה תא
םימכחה ילודג ויה םהו ,אביקע יבר ידימלתמ ,םיריעצ םימכח השמח ךמס אבב ןב הדוהי יבר
.הפ לעבש הרותה ונל הרסמנ םהמו ,אבה רודב


דחאו םיעבש לש ןיד תיב
תוכמסה לעבו ןוילעה ןידה תיב אוה ,דחאו םיעבש לש ןיד תיבל םירבוע ונא השלש לש ןיד תיבמ
.56 דומעב 'ד קרפב וב ןודנש ,השלשו םירשע לש ןידה תיב םייק הלא ינש ןיב .רתויב הבחרה

:ןידה יתב לש היכראריהה
דחאו םיעבש לש ןיד תיב
השלשו םירשע לש ןיד תיב
השלש לש ןיד תיב

םידימלתה םילוכי המידקמ החישב .דחאו םיעבש לש ןידה תיב לש תויוכמסב הנד 'ה הנשמ
םינד רשאכ :םהב טילחהל ידכ ןוילע ןיד תיב ךירצש ,םעה ייחב תויזכרמה תולאשה םהמ רעשל
,םירחא ןיד יתב תונמל וא ,המחלמל תאצל הטלחה וא ,לודג ןהכ וא ,רקש איבנ וא ,םלש טבש
.םהמ םיכומנ

:תולאשל תורעה
םא .ריעה רעשל טפשמל םיאיצומ ,דיחי םדא .הרז הדובע איה הריבעה :1 הלאש
.ריעה רעשב אל ,םילשוריב ןידה תיבב ותוא םינד ,אטח טבש

תיבב וניד הרומח הריבע רבע םא קר .רחא םדא לככ תונוממ יניינעב ןודנ לודג ןהכ :2 הלאש
.דחאו םיעבש לש לודגה ןידה

.2 "םינויע" האר :5 הלאש


ב-א תוינשמ ב קרפ - ךלמ תוכלהו לודג ןהכ תוכלה
לודג ןהכ ןיב האוושה היהת אצומה תדוקנ רשאכ ,דחאכ תוינשמה יתש תא דמלל םיעיצמ ונא
:םהמ דחא לכב דחוימה תא הארת וז האוושה .ךלמל

לודג ןהכ
ךלמ
 
    ?ןייד תויהל לוכי אוה םאה
    ?ןיד תיבב ןודנ אוה םאה
    ?ותשאל םיצלוח וא ץלוח אוה םאה
    ?םביימ אוה םאה

תא שיגדנ ךלמה לש ונידב .לודגה ןהכה תא דבכל הווצמה דומילה דקומ היהי לודג ןהכ לש ונידב
אוה ךלמה םא :הכולמה בצמ תורדרדתה לש רואית הזש - "ותוא םינד אלו ןד אל" לש אשונה
יכלמ תא תראתמ הנשמה םנמאו .קוחל לעמ ומצע שיגרמ אוהש ירה ,ותוא ןודל רשפא יאש הזכ
.םתוא םינדו םינד םה ןכלו ,םיקוחל ותייצ הדוהי יכלמ לבא .ןידל ותייצ אלש ,לארשי

רופיסב ראותמ יאני .םיכלמ ןודל אלש הטלחהה תא ראתמ ,41 דומעב ,ךלמה יאני לע רופיסה
םפוס תא ראתמ רופיסה .ותוא ןודל ךמסומ וניא ןידה תיבו ,קוחל לעמ אוהש בשוחה ,ןצחש ךלמכ
,תמא ןודל ךירצ ןיידה יכ ."ותמו עקרקב ןטבחו לאירבג אב"ש ,תמא ןיד ןודל ודחפש םיניידה לש
.םיקזח םה םא םג ,ןיד ילעבמ דחפל אלו

ןיאו ,םדא לככ הרותה תווצמ לכב םיבייח םהש ,םידיקפת ילעב לש םדמעמב קוסעי אשונה םוכיס
.םדמעמ ללגב תובוחמ םירוטפ םה


א"לבז - 'ג קרפ
ביחרהל הפיו ,םויה םג םייק הז דסומ .תוררוב לש תנוכתמב םהש ןיד ירדסב קוסענ הז קרפב
.וב

לכ :א"לבז לש ןידה םימיוסמ םירקמב לעפומ ,רשויב ןודנ םניינע יכ השגרה םיניידתמל תתל ידכ
יבר תקולחמב יונש רבדה - םיניידתמה ינש וא) ,םיניידה ינשו ,דחא ןייד רחוב םיניידתמהמ דחא
םיניינעב קוסעי הז ןיד תיב יכ ושיגרי ןידה ילעב ינש .ישילשה ןיידה תא םירחוב (םימכחו ריאמ
.ןידה קספ תא ולבקי םהו ,רשויב

רחבנ אוה לבא ,יעוצקמ ונניא ןיידהש וא ,ןיד יתב המכ שי וב םוקמל סחייתמ הנשמבש רואיתה
ןיידתהל ברסל לוכי םדא ןיא ,רדוסמו עובק ןיד תיב שי ריעב םא .ודמעמו ורשוי ללגב ןייד שמשל
.וינפל

ילעב םימתוח הז קוח יפל .הנידמה קוח יפל םייקה תוררוב ןיד םיליעפמ םויה םיינבר ןיד יתב
,קספה תא םייקל ברסמ םיניידתמה דחא רשאכו ,ןידה תיב לש הקיספה תא םילבקמ םה יכ ןידה
.ולש ןידה קספ םויק תא תופכלו טפשמה תיב לש הפיכאה תויוכמס תא ליעפהל ןידה תיב לוכי

ינש ,ןייד רחבי ןידה ילעבמ דחא לכ .תועד יקוליח לש הרקמב "טפשמ" התכב ךורעל היהי הפי
לש ורשוי יבגל םתשגרה תא םיניידתמה ורפסי .ןיד קוספי בכרההו ,ישילש ןייד ורחבי םיניידה
.ןידה תיב


ריעהלו ןודל םילוספה
וניא ,ןמאנ וניאש םדא :םירבדה לש ןורקיעה לע דומענ ןאכ םג .תודע ילוספב תקסוע 'ג הנשמ
.םירחא ןודל לוכי וניאש ןבומכו ,דע תויהל לוכי

.םירומיהמ אלא ,הדובעמ םייח םניאש םישנא םה הלא ?תודעה ילוספ לש המישרל ףתושמ המ
לש וירבד .םיינעל רקפה תויהל םיכירצ הלא תוריפש העש ,תיעיבשה הנשה תוריפב םירחוס םה
- תונמוא םהל שי םא :הדובעמ םיסנרפתמ םה ןיאש ךכב אוה לוספה רקיעש םיארמ הדוהי יבר
.םתסנרפ רקיע םניא םיקחשמ םהש לזמה יקחשמ יכ ,דיעהל םירשכ םה - עוצקמ


טפשמה ירדס
יאדכ ןאכ םג .ןידה תקיספו םידעה תקידב :טפשמה ירדס לש םיבלשה ינשב תקסוע ו הנשמ
תא רוקחי ןידה תיבו ,ודיעי םידליה .םידלי ינש ןיב טפשמ לש הגצה בגא הנשמה תא דמלל
יתמ ןיחבהל לק .ןיד קוספיו ,םידעה ינש תודע תא הוושי ,םירפסמ םה קוידב המ קודבי ,םתודע
םה םא .תודע וז - וארש המ לע םידיעמ םידעה םא .לבקתת אל יתמו ,תיתימא תודע איה תודע
.תודע וז ןיא - היהש םיבשוח םהש המ לע וא ,ועמש םהש המ לע םידיעמ

ועמש םידעו ,ףסכ בייח אוהש הדומה םדא .האדוה :הנשמה תארוהב בושח אוהש ףסונ גשומ
.ותוא בייחל ידכ הקיפסמ תודע וז - הדומ ותוא


תושפנ ינידל תונוממ יניד ןיב
םייק הרותב .תוריהזב וב קוסעל שיו ,ןידע הז אשונ .תושפנ ינידב קוסעל םירבוע ונא 'ד קרפב
,םדא גורהל אלש ידכ ץמאמ לכ םישוע ןיד יתב לבא .הנידמה קוחב םג םייק אוה .תוומ שנוע
.השעמל לעפוי אלו ,יטרואית ןיד ראשיי תוומה ןידש ידכ השענה ץמאמה תא תראתמ הנשמהו

ושקבתי םידימלתה .תושפנ יניד תא םידחיימה םינידה לכ תא הארי 56 דומעב הנשמב ןויע
תא ,רבד לש ופוסב ,תוליבגמ הלא תויחנה דציכ תוארהלו ,תושפנ ינידל דחוימה לכ תא ףוסאל
.ףטוש ןפואב השינע ךרדכ תושפנ ינידב שומישה

אל שיאה ,הבוח ףכל ןודל ןידה תיב לע םידיבכמ רשאכ ,תושפנ ינידב :הרורב םילדבהל הביסה
רבד לש ושוריפ ,עבתנה תא הכזי ןידה תיב םא .עבתנו עבות שי .םשאנ ןיא תונוממ ינידב .תמוי
ותרטמו ,רתוי טושפ אוה תונוממ ינידב טפשמה הנבמ ןכל ?קדוצ אוה ילואו .דיספה עבותהש
קוסעל ולכוי אל םדא ינב ,םשאנ לכ תוכזל לדתשי ןידה תיב םא .ןיד קספלו הטלחהל עיגהל
לבקל תורשפא ילב ,רחסמ ילב :םישק ויהי םייחהו ,והערל שיא ףסכ תוולהל וזעי אל ,רחסמב
.האוולה


ןירדהנסה תבישי רדס
אוה הלא תוינשמב בושחה ןיינעה .ןידה תיבב הבישיה רדס תא תוראתמ 'ד הנשמו 'ג הנשמ
.ןידה תיב תא םיביחרמ הב ךרדה :ףסונ ןיינעו ,להקהו םירפוסה ,םיניידה לש קיודמה רדסה
ךרוצה תעבש ,םימכח לש הדותע םה םיניידה ינפל םיבשויה םימכחה ידימלת לש תורושה שלש
.ןידה תיבל םינייד םהמ תחקל רשפא

ידימלת תאו םירפוסה תא ,ןידה תיב תבישי רדס תא רייצל איה םידימלתל תניינעמ המישמ
.םימכחה


תושפנ ינידב םידעה תרהזה
אוה םדא .תמ וא יח אוהש ,דחא טרפ וניא םדא .םייחה תשודקב קוסעל ידכ לצננ 'ה הנשמ תא
לכ ףוס דע ,(דלווהל וקיפסה אלש) וינב ינבו וינב ומע ותמ - תמש םדא .תורודה ךלהמב קלח
:תודעה ןמזב םהילע תלטומה תוירחאה תא םהל ריכזמו םידעה תא ריהזמ ןידה תיב .תורודה
ותחיצר לש רופיסב םייחה תובישח תא המיגדמ הנשמה .רשפא יא - םייח ,ריזחהל רשפא ףסכ
לכ םג אלא ,חצרנ לבה קר אל יכ - "ךיחא םד" אלו ,"ךיחא ימד" לע רבדמ קוספה .לבה לש
.ונממ חתפתהל ולכיש תורודה

.ידיחי ארבנש ,ןושארה םדא לע רבסהב הנשמב עיפומ םדאה תובישח תא הארמה ףסונ ביכרמ
ןיב הנחבהל םוקמ היה ,תובא המכמ תחתפתמ התייה תושונאהו ,םדא ינב המכ םיארבנ ויה ול
ינב לכ לבא .םהיניב תולפהל ,םדא ינב ןיב לידבהל רשפא היה .םיתוחנ םיעזגו רתוי םיבוט םיעזג
תירבה תוצרא לש תואמצעה תזרכהב יכ ןייצל ןיינעמ) .םיווש םלוכ ןכלו ,דחא םדאמ םאצומ םדא
.(!םדא ינב ןיב ןויוושל רבסהכ ,םיווש וארבנ םדא ינב לכ לש ,הז קומינ עיפומ

:האוושמ רוציל רשפא ןאכמ .דחא םדאמ חתפתה ולוכ םלועה לכ :ףסונ ןיינעו

םלוע = םדא

,לארשימ תחא שפנ דבאמה לכו ,אלמ םלוע םייק וליאכ לארשימ תחא שפנ דבאמה לכ - ןאכמו
.אלמ םלוע דביא וליאכ

םדאמ םאצומ םדא ינב לכ :ה"בקה לש ותלודג לע הארמ םדא ינב ןיב ינושה :תפסונ הנקסמו
הדבועה םאה :ןיינעמ יכוניח ןווכל לצנל ןתינ הז ןויער .הזמ הז םה םינוש ךכ לכ תאז לכבו ,דחא
ךפוה םדא ינב ןיב לדבהה יכ םיכסנש רחאל ?הערל וא ,הבוטל איה הזמ הז םינוש םדא ינבש
.ונתאמ םינוש םהש הלא תא דבכל םג דמלנ ,םיווש םלוכ ויה תרחא ,רתוי םיניינעמל םייחה תא

הנווכה ןיא ."םלועה ארבנ יליבשב" רמול ךירצ םדא לכ ,אלמ םלוע אוה םדא לכ םא :ףוסבלו
אוה וישעמב יכ האורה ,יארחא םדא :ךפהל אלא ,םלועה זכרמב ומצע האורה ,טסיאוגא רוציל
רמול ןיאש ךכב היהי ןויערה לש חותיפה ןאכ םג .וישעמב רהזיהל ךירצ אוה ןכ לעו ,לכל יארחא
!םלועה לכ דגנכ לוקש התא - "יתישע ינא קר"


תושפנ ינידב ןידה תקיספ
"הדובעה תא רומגל" םילוכי םה ןיא .ןידה קספ ןמזב םיניידה תוגהנתה תא תראתמ הנשמה
.רחמל ןידה קספ תא תוחדל םיבייח םה - םשאנה תא םיבייחמ םה םא .התיבה תכללו רהמ
םדא םיחלוש םה רשאכ םהילע תלטומה תוירחאה דבוכ תא ושיגרי םאה ?הלילב ונשיי םאה
שפחל ,הטלחהה תא שדחמ קודבל ,םהיניב ןודל םיכישממ םהו ,תוגוזל םיקלחתמ םה ?תומל
גהנתהל אלש ידכ ,ןיי םיתוש םה ןיא .םיניידל םוצ םוי ןיעמ היה ןידה רזג םוי .םשאנל תוכז דצ
.שאר תולקב

- יאכז םשאנהש רמאש ימ :ןיינעמ ןיד ןאכו .םהירבד לע םירזוח םה תרחמל ןידה תיב תבישיב
קר רשפא ךכו .ותעד תא תונשל לוכי - בייח םשאנהש רמאש ימ .ותעד תא תונשל לוכי וניא
ירפוסו ,ןידה תיב לש לוקוטורפב םיבותכ םהירבד .םשאנה תא םיכזמה רפסמ תא לידגהל
.טפשמה ךלהמב ורמאש םירבדה תאו ,ויהש םינוידה תא םיניידל םיריכזמ םיניידה

,ןיידה לש ומוקמו ,םדא ייחל תוירחאה ,םייחה לש תועמשמה היהי וז הנשמ לש הארוהה דקומ
.וילע תלטומה תוירחאה דבוכ תא שיגרמ אוה ינש דצמו ,תומל םדא חולשל לוכי אוה דחא דצמש


חידמו תיסמ
,לארשי םע לש ומויק דוסי תא רערעמ תיסמה :יזכרמ דחא ןורקיע שיגדנ ,חידמו תיסמ לש ונידב
עישרהל רשפא טפשמ לכב .רחא טפשמ לכמ הנוש ךרדב םיגהנתמ ןידל ותוא דימעהל ידכו
םילוכי םניא ,השעמה תא םיאור םניא םידעה םא .םידע ינפב וישעמ תא השוע אוה םא קר םשאנ
,ואבחתהש םידע םילבקמש דיחיה הרקמה אוה תיסמ .51 דומע ,טפשמ ירדס קרפ האר .דיעהל
.אובחמ ךותמ השעמה תא וארו

שי :הרבח לש המויק לש םייזכרמה תונורקעה רחאל ןאכ םיעיגמ ונא ?הלאכ םידע םילבקמ עודמ
םידעה ןמ ושרדי םא .לצנית הלוכ הרבחהש דבלבו ,םיניקת ןיד ירדס לע םירתוומ םהב םירקמ
לולע - ןיד תיבב ותוא םישאהל ולכוי ךכ רחא קרו ,תיסי אלש ותוא ריהזהל ,תיסמה תא עומשל
.ןידל ודמעי אל ,ורהזיש ,םיתיסמהו ,הרז הדובע ירחא ררגיהל לארשי םע

דצמ םיתיסמה תא רוצעל ךרוצהו ,דחא דצמ קדצ טפשמב ךרוצה :םיכרצ ינש ןיב ןוזיא ןאכ שי
לארשי םעש דבלבו ,טפשמה לש םיליגרה םילהונה לע רתוול םיפידעמ ,תיסמ לש הרקמב .ינש
.םדיימ לצניי


הרומו ררוס ןב
תוומל ותוא םינד םשו ,ןיד תיבל ותוא םיחקול וירוהש דלי :םידליה תא ליהבהל לולע ררוס ןב ןיד
ןיבהל רשפא יא ררוס ןב לש וניד תא :תאזכ איה ,םנמאו .הנבהל תנתינ יתלב היצאוטיס יהוז -
תא .םידליה ךוניחב תורקפה דגנ הארתהכ ןיבהל ךירצ הרומו ררוס ןב תשרפ תא .ליגר ןיד רדסכ
,תויהל דיתע אלו היה אל ררוס ןב" יכ תעבוקה ,87 דומעב ארמגה ירבד דוסי לע דמלנ השרפה
אלא ,הרומו ררוס ןב םיגרוה הב ךרדב תקסועה השרפ ןאכ ןיא ."רכש לבקו שורד - בתכנ המלו
הטילשה תא םידבאמ םה םא ןכוסמ המכו ,םיכנוחמ ויהי םידליש בושח המכ תדמלמה השרפ
.םמצע לע

ךכ רחא .יופצה ופוס ללגב ,ררוס ןב לש ושנוע לע תרבדמה ,הנשמה תא דמלנ וז ארמג דוסי לע
ןיי :םיעשרל םיבוט םהש םירבדה תא הנומו ,קידצו עשר ןיב לדבהב תקסועו הנשמה הכישממ
המ :וז הנשמל תואמגוד תתל לק .טקשו סוניכ :םיקידצל םיבוט םהש םירבדה תאו ;רוזיפ ,הנישו
םניאו ,םינשי ,הרכשל םיתוש םה רשאכ הרוק המו ,חוכ םירבוצו ,םידחאתמ םיעשר רשאכ הרוק
.הרבחה ךלהמב םיברעתמ


הרממ ןקז
ןיב הניחבמ הנשמה .הז ןיד לש תיכוניחה תועמשמה סיסב לע אוה םג דמליי ארממ ןקז לש וניד
.םירחאל הכלה הרומה םדא ןיבל ,ונוצרכ םירבדה תא ןיבהל יאשר אוהש ,דמולה םדא

רשאכ .לודגה ןידה תיבל םיעיגמ םהש דע וירבחו ןקזה םיכלוה הב ךרדה תא תראתמ הנשמה
ןידה תיב :בושח ןיינע ןאכו .ןידה תיב ינפב םהירבד תא םיחטוש םה ,ןידה תיבל םיעיגמ םה
ןקזה ןיב תקולחמה .הכלהה שורפב קסוע םג אוה ,טפשמ יניינעב קר ןד וניא םילשוריבש לודגה
,תישעמ תועמשמ הל שי השרדה .דמלש דומיל וא ,שרדש השרד לע תויהל הלוכי וירבחל
איה הנוכנ השרדה םא עבקי םילשוריב לודגה ןידה תיבש ךירצ ןכל .הקיספ תונשל לוכי דומילהו
דמללו ,ותטישב קובדל ךישממ ןקזה םא - ךמסומה שוריפה תא עבק ןידה תיבש רחאל .אל םא
.התימ בייח אוה ,וירבד יפל גוהנל

:לארשי םע לש ומויק דוסיב קוסעל םיעיגמ ונא ןאכ םג ?תירוקמ השרד לע דבכ ךכ לכ שנוע עודמ
תא שורדל ,הכלה עובקל תוכמסה .םדא לכ לש ותונשרפל הנותנ היהת הכלההש רשפא יא
.םילשוריבש לודגה ןידה תיבל םיעמשנה םימכחה ידיב קר איה ,השעמל הכלה תורוהל ,תושרדה
רומשי אל שיאש ךכל םורגלו ,םעה תא גלפל לוכי אוה ,תרחא ךרדב הכלה תורוהל הצור םכח םא
.הרותבש םישנועה יניד לכל המוד וניאש שנוע ,דחוימב רומח שנוע הז םדא לבקמ ןכל .תוכלה דוע
ליצהל ידכ ,התימ בייח אוה ןיא םא םג ותוא םיגרוהש ,חידמו תיסמ לש ושנוע תא ריכזמ הז שנוע
.ותתסהמ לארשי םע תא