"תבש יקרפ" רפסה תארוהל הרומל ךירדמ

המדקה

הל ורטיעש הרטעב תדחוימ תבשה .הרותה תווצמ ג"ירת לכמ תדחוימ תבש תווצמש המוד
הכפהנש דע ,הביבס ורדגש תורזגבו תונקתב ,תורודה לכב הב ושרדש תושרדב ,ל"ז ונימכח
תוא - םג אלא ,"םלועל ...תוא" קר הנניא תבשה .תבשה םע ,ידוהיה םעל רכיה ןמיס תויהל
...םלועל

תדימ ןכ המוסרפ תדימכ ךא .םוקמ לכבו תע לכב היתווצמו תבשה לש ברה המוסרפ ןאכמ
דימתמ דומיל איה הכירצו ,תבשה תרות איה םי ינמ הבחר .היקודקדו היטרפ תעידיב ישוקה
.יתטישו

הבכש ,ליג לכבשכ ,תננכותמ תילריפס הארוה תצלמומ רפסה-יתב ידימלתל אשונה תארוהב
תא רשפאמ הנשמה יאשונ ןווגמ .תבשה יקרפמ דחאב דומילה בחרויו קמעוי התיכ וא
.רפסה-תיב לש תונוילעה תותיכב הלכו םידליה ןגמ לחה םתסירפ תאו םתקולח

הרומל תחתופה העצה ;תישישה התיכב תבשה אשונ תארוהל העצה וז תרבוחב הארי הרומה
םיאשונה תריחבב האלמה הימונוטואה תא ודיב הריאשמ ךא ,םיפסונ םינוויכו םיבחרמ
תויטקדידה םיכרדהו החיתפה תודוקנ ,דומילה תודיחי רדס תריחבב ןכו ,םיקרפל םתקולחבו
אשונב דימלתל הנקוהש םדוקה עדיל ותעד תא הרומה ןתיי ןכ-ומכ .םיאשונה תארוהל
.דבור יבג לע דבור תבשה ןיינב תא הנביו ,תבשה

תועצמאב .תבשה תווצמ דומילל תינבומו תננכותמ העצה איה "תבש יקרפ" דימלתל תרבוחה
תעיבקב ,םיאשונה תריחבב ןובשחב ואבוהש םיברה םילוקישל הרומה עדוותי הרומל ךירדמה
תארוהל תונושה תויטקדידה תויורשפאה תריחבב ,םיקרפה רודיסב ,דימלתל תרבוחה הנבמ
.םיליגרתלו תודובעל תועצהבו אשונה

:םה םיקרפה .חפסנו םייזכרמ םיקרפ ינש הרומל ךירדמב
תבש לש השע תווצמ (א
.תבש ירוסיא (ב
.תבש לש תווצמה ימעטב הבשחמ יעטק :חפסנ (ג

רמוחה ףקיה
יעובש רועיש לש ןמזה תולבגמב ומע דדומתהל השקו ,דואמ בחר אוה תבש אשונב רמוחה
םג .הז יזכרמ אשונ דומילל ףסונ יעובש רועיש שידקהל שי ינרות רפס-תיבב .םינידב
םג "תבש" אשונל שידקהל םא לוקשל יאדכ הרושמב ןה וב תודהיה תועשש רפס-תיבב
.תומלשב דמליי אשונהש ידכ ,דומלתה וא הנשמה ירועישמ

ףא וא םדומילב םצמצי ,ןכ םאו ,תומדוק םינשב ודמלנ םימיוסמ םיאשונ םא ,קודבי הרומה
םג תכשמנ וב הארוהה תרגסמש רפס-תיבב ךא ,'ו התכל תדעוימ תרבוחה .םהילע רתווי
.'ז התיכב תודחא תודיחי הנדמלית ,'ח-ו 'ז תותיכב

:ולא תונורקע ומצעל ביצי הרומה
.תבש ירוסיאמ םגו השע תווצממ םג דמלל בושח -
לע רתוונ אל ןכל .אשונה תארוה תרטמ אוה ישעמה םמויקש םיאשונ תארוה לע רתוונ אל -
.'ודכו הצקומ רוסיא ,הלדבהו שודיק תארוה
."הפואה"ו "ןחוטה" ,"ררובה" ,"שדה" תוכאלמב רקיעב זכרתנ הכאלמה תובאב -
.םיגוליד אלל דמליי אשונה םא רתוי המלש היהת הארוהה יכ ,רמולו רוזחל רתומל

הקולחה אוה הז קוסיעב רתויב םיטלובה םיאשונה דחאש ,עדוי תבש תווצמב קסועש ימ לכ
,שודיק ומכ תבשה םוי לש "תויבויחה" תווצמה ןיב ,"השעת אל" תווצמל "השע" תווצמ ןיב
.הכאלמ תובא ט"ל םהש ,תבש ירוסיא ןיבל ,'ודכו תבש תודועס ,תורנ תקלדה

םה .הז םוי לא תוקצוי תבש לש "השע" תווצמש רהוזה תאו רואה תא םיבהוא םידליה
םידלי טעמ אל) ראשה לכו תורימז ,שודיק ,תבש רנ תקלדה לש םיפיה םיעגרה תא םיבהוא
,תאז תמועל .(...ולא םיממורמ םיעגר תוכזב תודהיה לא םכרד תא ואצמ םירגובמו
אל" תארוהב ,תבשב הכאלמ ירוסיא תארוהב םייגולוכיספו םייגוגדפ םיישק םיררועתמ
דמוע אוה דחוימבו ,"השעת אל" רוסיא לכ תוגייתסהב לבקמ דליה ."הכאלמ לכ השעת
.ותיבב תומלשב עצבתמ וניא םמויק םא ,תבשה ירוסיא לומ לא לכסותמ

תורמשנה תווצמ ,הז םוי לש תויבויחה תווצמב "תבש" אשונה תא חותפל ונרחב ךכ םושמ
דומלל ,עומשל ,לבקל תונוכנו תמיוסמ תוחיתפ רוצינ ךכו ,םידימלתה לש םבור בור לצא
.םייקלו

ןיב ףתושמה תשגדהל תבש רנ תווצמ ומכ דוע ןיא יכ המוד תבשה לש תויבויחה תווצמה ןיבמ
תא ךופהל לדתשנ .תרבוחה שארב "תבש רנ תקלדה" קרפה תא גיצהל ונרחב ןכל .לארשי-יתב
.היווחל ותארוה תאו "תבש תורנ" קרפה

לכ ונבלישו ,תוביטח שולשל ,"השעת אלה" תא ,הכאלמה תובא תא ונלציפ דימלתל תרבוחב
קוסעי ךכ רחאו ,"השע" תווצמב םיקרפ המכ דימלתה דמלי ךכ ."השע" תווצמ ךותב הביטח
.הכאלמ תובא דמלי בושו ,"השע" תווצמל רוזחי ,תבשה ירוסיא לש הנושאר הביטחב
ןכלו ,דימלתל םישק םה הכאלמ ירוסיא יכ ,איה הז רדס תריחבב ונתוא התחנהש הבשחמה
יאשר הרומ לכש ,ןבומ .תובוצק תונמב ודמליי םירוסיאה רשאכ רתוי הכורב הארוהה היהת
.ותתיכ יכרוצ יפ-לעו ולש וילוקיש יפ-לע הארוהה תא ןנכתל


רנ תקלדה 1 'סמ קרפל

(4 'מע דימלתל תרבוחב)

:תונוש החיתפ תודוקנמ תאצל רשפא
תוחפל םייוצמ קרפבש םייתכלהה תורוקמה טקלב .תבש רנ תווצמ לש המעטב חותפל רשפא -
:םימעט השולש
,"רוא םוקמב אלא הבושח הדועס ןיאש ,אוה תבשה דובכ"
,"גנוע םושמ"
."ךשוחב בשיל ןירעטצמ ותיב ינבש ,תיב - םולש םושמ"
...'וכו תיבה תומלש ,תיבה ינב תחמש לש תועמשמב "תיב-םולש" גשומה תא ביחרהל רשפא
ףא .דימלתה תיבב תבש רנ תקלדה עגרמ םימשרו תויווח תאלעהב הז קרפ חותפל ןתינ -
תדובעכ וז ךרד תעצומ תרבוחב .וז העשב היתולפתמו הירוהרהמ ,היתושגרמ ףיסות הרומה
.רפסמ תולאש יוולב ,תרבחמב דימלתל הנכה

ןמ ,עודי יתלבה לא עודיה ןמ םיאצויו ,דליל המיאתמ איה :םיבר תונורתי וז תיטקדיד ךרדל
.דומילה רמוח לא דימלתה ןמו תיתכלהה הירוגטקה לא היווחה

תונבב תוסלכואמה תותיכב ןכלו ,תודימלתל ,תונבל הז קרפל שי תדחוימ תישעמ תובישח
תוברועמ תותיכב .הווצמ-תבל תונכהה תרגסמב ילוא ,תוידוסיב קרפב קוסעל ץלמומ דבלב
.טילחי םרטב םילוקישה לולכמ תא לוקשיו וכרד תא הרומה בשחי

יכוניח ךרע תלעב איה ,אשונה דומילב ליעפ קלח וחקיש ,תוהמא דחוימבו ,םירוה תנמזה
.בר ידומילו

.תונוש תויתריצי תויוליעפ יובירל ולצנל יאדכו ,בר ישגר ןעטמ לעב אשונ אוה "תבשה רנ"
:תמגוד םיאשונ ביבס הנבסית ולא תויוליעפ
.ונימי דע הרש להואמ תבש רנ -
('ודכו לארשיב ,םלועב) תבשה רנ "תפמ" -
... בהבהמה /ךעודה /קלודה רנה דיל -
.ל"הצב תיאבצ הדיחיב /ריביסב הדובע הנחמב /וטיגב / רעיב תבש רנ -

,רויצ) תונמא ,(הרישו תרופיס) תורפס :םינוש םירועיש תרגסמב תושעיהל תולוכי תויוליעפה
.דועו ,(העונת ,לוחמ) תולמעתה ,(םימגד ,רויכ

תבש תורנ תוכלה
:םיינשל קלחנ "תבש תורנ תקלדה" קרפה
בואשל םישקבתמ םידימלתה הפ .אשונל תורושקה תויללכה תוכלהב ןודנ הנושארה הדיחיב
,"ךורע ןחלוש" ,ם"במר ,וישרפמ לע דומלתה) םינוש םייתכלה תורוקממ שרדנה עדימה תא
:םינותנ הנשמ-יאשונ השימח יפל וגווסלו (דועו "רוט"
תבש תורנ תקלדה תבוח םעט (1
תבש תורנ רפסמ (2
תבש רנ תקלדה ןמז (3
רנה רואל תבש-תדועסל םעטה (4
.תבש-רנ תקלדהב םיבייחה (5

.קימעמלו ןייעמל ,תמדקתמ התיכל דעוימה "ןתיישעל רבוע" גשומב ןודנ הינשה הדיחיב

ינפל םיכרבמ ונאש תווצמה ןתואב ,תווצמה תכרבב יתכלה גשומ אוה "ןתיישעל רבוע"
רנ תקלדה :עוציבה אב הכרבה רחאל ."... ונוויצו ויתווצמב ונשדיק רשא ...ךורב" .ןעוציב
.'ודכו הליגמ תאירק ,הכונח

םירבועש ועמשמ "ןתיישעל רבוע" ,הווצמה םויקו עוציב ינפל אופא תורמאנ תווצמה תוכרב
םיחספ) "ןתיישעל רבוע ןהילע ךרבמ תווצמה לכ" :דומלתה ןושלב ,הווצמה תיישעל הכרבהמ
תוכלה ,ם"במר) ."התוא השעי ךכ רחאו ,הוצמו הוצמ לכ לע ןיכרבמ" :ם"במרה ןושלבו .(ב,ז
.(ג ,א"פ ,תוכרב

תקלדהב ,םרב .רנה תקלדה ינפל "תבש לש רנ קילדהל ... ךורב" ךרבל הרואכל שי הז ללכ יפל
,הכרבה תרימא תעמו ,תבשה לש הירוסיא תאו היבויח תא המצע לע תלבקמ השיאה רנה
רוקמהו תבש רנב "ןתיישעל רבוע"ב תדחוימה תויתייעבה ןאכמ .רנה תקלדה הילע תרסאנ
.תרבוחב םירכזנה םיגהנמה ילדבהל

דציכ - התחיתפב םידימלתה תא לואשל עצומ ,וז דומיל תדיחיב לפטל הרומה טילחי ןכא םא
ולעי תובושתה ןמו ,'ודכו אתבסה תא ,הדודה תא ,םמיא תא ולאשי םידליה .םתיבב םיגהונ
תשגדהש ,וז תונמדזהב ןיוצי .ותנבהלו ינושה תרהבהל דוסיה היהי הז .םיגהנמה ילדבה
.תאז תושעל ץלמומ ךכ םושמו ,ןונערו ןיינע דימת הב שי לארשי תודע ןיב םיגהנמה ילדבה

,בלול תליטנ ,הכונח רנ) תוטרופמה תווצמה ןמ וליאב ,ןייצל שקבתמ דימלתה הדיחיה םויסב
ונייצי לוכה ."ןתיישעל רבוע" ללכה עצבתמ ןכא (רפוש תעיקתו הכוסב הבישי ,םיידי תליטנ
לוקשי ןכלו ,תמיוסמ היעב שי תואמגודה ראשב ךא .רפוש תעיקת תאו הכונח רנ תא יאדווב
גורתאה תא הנושארל םיקיזחמ תוכוסב בלול תליטנב) .וז הלטמ ליטהל םא בטיה הרומה
תעברא תא םיענענמו ותוא םיכפוה :"ןתיישעל םירבוע"ו םיכרבמ ,ותחימצ ךרדמ ךפוהמב
,הליטנה םדוק תויקנ םיידיה ןיא םיתעלו ליאוה ,םיידי תליטנב .הווצמה רקיע והזו ,םינימה
,םדוק םילטונ הווצמה ןמ קלח אוה םיידיה בוגינש ןוויכמ ךא .הכרבל הליטנה תא םימידקמ
(.בוגינ ידכ ךות םיכרבמו

(8 'מע דימלתל תרבוחב) ..."ונילא דרת טעמ דוע"
:רבעב תבשה לש םיטביה ינש שיגדהל האב וז הרצק דומיל תדיחי
תבשה לש תיתגרדהה הסינכה (1
.תבשה תסינכ ןמז לש םוסרפהו העדוהה ךרד (2

.ונימיל האוושהה ץוצת וילאמ ומכו ,ולא םיטביה ינשל םידימלתה בל תמושת תא הנפנ
ןתינ ,תבש תארקל תונושה תויוליעפה תקספהב תויתגרדהה תא ראתמה ,ידומלתה עטקה
יאדווב ולכוי ולא תועוצקמל םירומה .העונתו לוחמ ,רויכ ,רויצ :םייתונמא םיעצמאב וראתל
.ןודנב עייסלו םורתל

(12 'מע דימלתל תרבוחב) "?ןיקילדמ המב"
.תבש רנל םירשכה - תוליתפהו ןמשה - הריעבה ירמוח הניינע "ןיקילדמ המב" דומילה תדיחי
:םילוקיש ינש וניניע דגנל ודמע הז קרפב

בור .תוטעמ ןה ידוסיה רפסה-תיב ידימלתל ןדמלל ןתינש תבש תכסמב תוינשמה :דחאה
תוינשמ ונרחב .ונלש השעמה ייחמ ןקוחיר ללגב ןהו ןתנבה תניחבמ ןה תושק תוינשמה
.הרורבו הלק הרוצב - ןקלחב וא ןתומלשב - ןתוא ונאבהו "?ןיקילדמ המב" קרפהמ תוטעמ
תבש לילב תיברעל החנמ ןיב תסנכה יתבב רמול םיגהונ "?ןיקילדמ המב" קרפה תא :ינשהו
םיעטקב ןויעלו הקמעהל דומילה תא ןאכ לצנל יאדכ ןכלו ,תבש ליל תיברע רחאל וא
.תוליפתה תרגסמב םירמאנה

,הנשמב םייונמה םיברה םירמוחה תעידי לע אל שגדה תא ונמש קרפה לש יטקדידה דוביעב
םישוע םירמוח וליאמ ריבסמ ם"במרה .םירבדה ירוחאמש ןורקיעהו לנויצרה תנבה לע אלא
"ךורע ןחלוש"ה ,('ה ,ה"פ תבש תוכלה ,ם"במר) "וב תילתנ רואהש רבדמ" :תבש רנל תוליתפ
ןחלש) וב זחאנ וניא רואהש רבדמ תבש לש רנל הליתפ ןישוע ןיא" :הלילשה ךרדב תאז השוע
.('א ,ד"סר םייח חרוא ,ךורע

תונורקע לע) הפ-לעבש הרותו םיניד תארוהב דוסיה ילכ םה ותנבהו יתכלהה ןורקיעה תרכה
.(ןלהל האר םיפסונ

יא .(תוחפל ונימיב) תוישעמ תוכלהב הוולמ וניאו ,דבלב ינויע אוה "?ןיקילדמ המב" קרפה
.הז קרפב ץצקל יאדכ תבש אשונב םיקרפ לש ץוציק הרומל םיביתכמ ןמז יצוליא םא ,ךכל
לש ותמורת תא ןייצל רתומל .םינוש הריעב ירמוחב רפסמ םייוסינ ועצוה קרפה לש וכרואל
.םתאייחהלו הנשמה ירבד תשחמהל יוסינה

יכ ןכתייו ,הרפמו בושח (הקיסיפל ,הימיכל ,עבטל) יעוצקמה הרומה םע רשקה ןאכ ףא
.ונל רקי הכש ,םיוסמ ןמז "חיוורנ" ותועצמאב

"הבוט הנתמ" 2 'סמ קרפל

(18 'מע דימלתל תרבוחב)
:השמל ה"בקה ול רמא
,המש תבשו ,ייזנג תיבב יל שי הבוט הנתמ
(ב"ע ,'י תבש) .םעידוהו ךל .לארשיל הנתיל שקבמ ינאו
.תבשה תווצמל םימעטו תורוקמ ,"הבוט הנתמ" ,ינשה קרפה
שרופמב רמאנל ףסונ ,םיברו םינוש םימעט ולעה תורודה לכב הרותה ינשרפו לארשי ימכח
(.דועו ךוניחה רפסב ,ן"במרה שוריפב ןייע הקמעהלו הבחרהל) .םיינשהו םינושארה תורבדב

:השיש איבהל ונרחב ,תורוקמב םייוצמה םינושה םימעטהמ
ימלועה םעטה (1
ימואלה םעטה (2
יתרבחה םעטה (3
ינפוגה םעטה (4
ינחורה םעטה (5
.יתחפשמה םעטה (6
שמתשהל ןתינ .םימעטה דחאב ןד סיטרכ לכו ,הדובע יסיטרכ השיש לש תנוכתמב יונב קרפה
.הדיבש סיטרכהמ הלועה ןכותה לע הצובק לכ תחוודמ םויסבו ,תוצובקב הדובעל םיסיטרכב
תיב-ירועישל ,הנכה תדובעל - םקלחב וא םלוכב - הדובעה יסיטרכב שמתשהל רשפא ןכ ומכ
.'ודכו

םישקבתמה ,םידימלתה לש תונמוימה תדימ תודוא הרומה לש ותעד לוקיש רתויב בושח
בשחי הרומה .תבש תורימזבו תבש תוליפתב ,הרותב םימאות תורוקמ אוצמלו ןייעל ,ףדפדל
רפסמב קפתסהל רשפא .וידעצ תא לכלכי ךכל םאתהבו ,תורוקמה רחא שופיחה ןמז ךשמ תא
.הדובעה יסיטרכ תא םצמצל וא תורוקמ לש לבגומ

קודבל תורשפאכו העצהכ הזב אבומ אוה .דימלתל תרבוחב עיפומ וניא "עסמ ימשר" קרפה
.הדובעה יסיטרכ לש המנפהה תדימ תא
ךשמה