הרומל ךירדמ

,םידומיל תוינכתל ףגאה ,תוברתהו ךוניחה דרשמ
ד"מ ע"בשות טקיורפ ,ןליא רב תטיסרבינוא
ס"שת

ל"ז ןייטשדלוג ילתפנ ר"ד : תינכותה ךרוע
ל"ז ןייטשדלוג ילתפנ ר"ד , גרבנזיא הדוהי 'פורפ ,יחלמ והימרי ברה :םירבחמה
רלה המלש ,ןמיילק ןושרג ברה :תופתתשהב
רהה ןמ 'ש ברה ,ל"ז תליג 'ד 'י 'פורפ :ץועיי

:הירבחש ,ד"ממל פ"עבשות ןונכתל הדעווה ידי לע ותדובעב החנוה תווצה
תליג קחצי 'פורפ :הדעווה ר"וי
לבאל 'מ , ינוקרי 'מ ,יקסולבוט 'ח , דלפננוז 'ח ,ןמרה 'ש ,סלג 'מ :הדעווה ירבח
רגרבנייטש 'נ , ץינייר 'י ,חקור 'א , יבר 'מ, פאר 'מ, ץישפיל 'ח ,ןמביל 'צ


םירמושה ינידל אובמ

"ל"זח ישרדמבו הרותב םירמושה תשרפ" :המדקה

1 ןויע

2 ןויע

3 ןויע

4 ןויע

5 ןויע

6 ןויע

7 ןויע

8 ןויע

9 ןויע

10 ןויע

11 ןויע

12 ןויע

13 ןויע

14 ןויע