חסונ יניינעב םינורחאל םינושאר ןיבןילבה ןמלז המלש תאמ


יתרוסמה ירבעה ןיינמה ימיכ וימיש ,גילפד ןאמ תילש ,יתוברתה םלועה תודלותב םה תומלוע השולש
ברמ ,הפ לעב תישענ התיה המכחה תריסמו םידומילהש םלוע היה ןושארה םלועה .הרותה יפ לע
תריסמב ישוק הב שי וז ךרדש וילאמ ןבומ .םיבר ןונישו ןומיא ,דומיל ידי לע ,ןבל באמו דימלתל
ברה יפמ םינפ לא םינפ ,תישיא הריסמל אלא הפי איה ןיא ,ואובי תורודל וא ,םיקוחרל המכחה
הב שי ךדיאמ .תעל תעמ השדחל שיו ,טעומ ןמזל אלא תמייקתמ הניאו ,הרומהו ןמאמה ,דמלמה
בטיה ררובמו בטיה ראובמ תויהל היה לוכיש ,דומילה תנבהב ןוחטיבהו דומילה ביטב ןוגכ ,תונורתי
.(1) קהבומ ןפואב םהילע דומעל ברה לוכיש ,ותנבהו דמלתמה תטילק תניחבמ םאתומו

ולחה יתמיאמ ,ותלחתה ןמז תא םיעדוי ונא ןיאו ,ןכמ רחאל אבש בתכה םלוע אוה ינשה םלועה
דע םינושה ויגוסל בתכה תוחתפתהו תולשלתשה התיה דציכו ,בתכב םירבד ועבק יתמיאמו בותכל
תודלותב .םיבר םינוש םיגוסלו תוחפשמל לצפתה אוה ףאש יפל ,האלהו ונממו יתיבפלאה בתכל
ידי לע (3) 'בתכמהו בתכה',(2) תושמשה ןיב תבש ברעב ארבנש ,בתכה ונל גהנוהש ונל ירב לארשי
ךרוצל בושו בוש הקתעוהשו ,ונבר השמ ידיב הבתכנש ,יניסמ ונל הרסמנש בתכבש הרותה תלבק
.בתכב ועבקנש םיבותכהו םיאיבנה ירפס ךכ רחאו ,רובצב האירקו דומיל

הנתינ ובש בתכה ,תוחולה בתכ תלאשב (4) םיאנתה רבכ וקלחנ עודיכו ,רורבו ריהנ לכה אל ןכא
הנתינ םאה וא ,ובתכב (רדוסמו האנ ,'רשוימ') רשואמ אוהש ,ירושאה בתכב הנתינ םאה ,הרות
אמש וא ,ירושאה בתכל ארזע ימיב הנתשנ בושו ,ירבעה בתכה ץעד בתכב ףלחתנש ,ירושאה בתכב
ארזע ימיב הנתשנו ץעורל םהל ךפה ןכמ רחאלו ,ירבעה בתכה ץעד בתכב הרות הנתינ הליחתכלמ
ןינעל (6) ילבבה דומלתבו (5) ימלשוריה דומלתב תויגוסה ןמ .רושאמ הלעש בתכ ,ירושאה בתכל
,הרותה רתי תאז םע .רובצה ידיב םייוצמ ויהו ובתכנ םיפסונ םירפסש ררבתמ ,םינוציחה םירפסה
רודמ הפ לעב ורסמנ הרותב תושרופמ ןניאש תוכלהו תווצמ ,בתכבש הרותה לש השוריפ איהש
םינמזה ןמ ןמזב .(7) (תוכלהה קלח דחוימב) םיבותכב םתעיבק לע רסאנ ףאו ,הפ לעב ודמלנו רודל
הרות ו"ח הדיתע ,תורודה תדיריו ןורכיזה תשלוח תמחמש םימכח וששח ,היה יתמ םיעדוי ונא ןיאש
הרותה לש הביתכה תא וריתהו ,'ךתרות ורפה 'הל תושעל תע' :בותכה דוסי לע ,ורמאו ,חכתשהל
.(8) דמלתהל תוקונית ליבשב תוליגמ תוליגמ בתכבש הרותה ןמ בותכל ףא וריתהש םשכ ,הפ לעבש
לא סחיה אלא ,הליחתכל לש רבדכ ןיטולחל תלבוקמו תימשר תויהל הביתכה הכפה אל ןכ יפ לע ףא
לעבש הרותה לש ימשרהו ילמרופה דומילה רקיעו ,קחדה תמחמ רתוהש רבד לאכ רתונ הביתכה
דומילה ראשנ תובישיה ידומילמ קלחב .הפ לעב היה םינואגהו םיארומאה ,םיאנתה תובישיב הפ
תובישיב .שדחה ןמזל דע ףאו ,םייניבה ימיב הפוריא תוצראו חרזמה תוצרא תובישיב םג הפ לעבש
םיעמשנו םירסמנ םהש ,םייללכה םירועישה לש דחוימה גוסב ,םויה דע הז רבד םייקתנ תולודגה
עדיה תריסמו ,ידומילהו יתוברתה םלועה םוקמ לכמ .םיבותכ םירפסל דומצ ןפואב אלשו ,הפ לעב
.םיקיתעמו םירפוס דיב םיבותכה םירפס ,די יבתכ לש םלוע אוה

האלמ ,םלועב םילודג םייוניש ולח סופדה תכאלמ האצמוה זאמ .סופד לש םלוע אוה ישילשה םלועה
,וז הכאלמל העדונש תינכפהמה העפשהל רועיש ןיא .ץרא יווצק לכב המכחה הטשפתנו העד ץראה
הפ לעב דומילהמ רבעמה תעפשהמ רתוי המכו המכ יפ תערכמ הרוצב ,הבר תוריהמב הטשפתנש
סופדה תאצמה תובקעב הלחש הלודגה הכפהמל תעדה תא םימכח ונתנ רבכ .בתכה ךותמ דומילל
תינכטה תורשפאהו לוזה םריחמ ,םתקפה תולק ,םירפסה תצופת לע ,תוברתה לעו הרבחה לע
לכ וראות אלו וקדבנ אל ןיידעש המודמכ תאז תמועל .ץרא יווצקב םציפהלו ,תולודג תויומכ רצייל
.דמלנה רמוחה לא דמולה םדאה לש סחיהו דומילה ינפואב ,םייחה חרואב ולחש םייונישה ,םכרצ
ולח ,ללכב הרבחה תוחרואו םייחה תוחרוא לע הבחרה העפשהה םע דחיש קפס ןיא תאז םע
ותוסחייתהו דמולה לש ותבשחמ ךלה לע םיספדנ םירפסל תערכמ העפשה העדונו םיעירכמ םייוניש
םיארוקה ידי לע התטילקו תספדנה הלמה הל השכרש ןומיאה תדמו תספדומה הלמה לש החוכ לא
ההז וניאש ,רפסה לש דיחי ספוט ונייה ,םוקינוא םלועל אוהש ,דיב בותכה רפס המוד וניא .םידמולהו
ןיאש דע ,הזל הז ירמגל םיהז ויקתוע לכש ספדומ רפסל ,דיב בותכ רפס ותוא לש רחא קתוע לכל
,תודיחאו תועובק ןניא ,דיב בותכ רפס לש ויתויתוא ;םירחא םיקתועב חסונה ביט תא קודבל םעט
רפסב דמולה .םתרוצו םלדוג ,םפקיה ,םידומעה תרוצ אל ףאו העובקו הדיחא הניא תורושה תרוצ
וילעש שוחי םלועלו ,םקוידב תונימאה תלאשל ךורדו םירבדה חסונ תלאשל דאמ שיגר דיב בותכ
.םירחא םיספט לומ םגו הריסמה תויודע יפ לע ,בושו בוש חסונה לש וקויד תא קודבלו רוזחלו תמאל
םלוכ םידומעהו תורושה ,תויתואה ,בר ןומיא לש םשור דמולב ררועמ ספדומה רפסה הז תמועל
םיקוקחה םירבדהש ארוקה לש ובלב תרצונש השוחתה ,םהילע רערעל ןיאש ,םיקצומו םיעובק
וכישמהש ויה ןיידע סופד לש תונושאר תופוקתב ילוא םא .םייתימאו םיעובק ,םיקיודמו םירורב
לש םפוגב םינוקיתמ םיארוקה םיענמנ ללכ ךרדבו הז גהנמ קספ ,רפסה ךותב היגהלו ןקתל לגרהב
ומכ אל .םירבד לש תינכמה הלפכהה אוה היגולונכטה םלוע לש ושודיח רקיע .םיספדומ םירפס
דחא ךל ןיאו ,םמודבו חמוצב ,יחב ,םדאב ,ךכ לכ םיבר םיטרפ ומלועב ארבש ,(9) ה"בקה חבתשנש
.רומג קוידב ורבחל המודו ,לפכושמו לפכומ לכה היגולונכטב .תינרדומה היגולונכטה ,ורבחל המוד

לע ,חסונו הסרג תולאשב םידמולה תוקסעתה לע תובר העיפשה קפס אלב וז תוחתפתהש הארנ
.רפס ותוא לש םינוש םיקתוע ןיב תואסרגו תואחסונ תאוושהו ,םיליבקמ די יבתכב הקידבו ןויע
דבוכה תדוקנ .םקמועל םתניחבו םירבדה לש םנכותב רתוי דומילה תודותמ וזכרתה ךכמ האצותכ
רשאמ ,םייתבשחמהו םייתוגהה םינכתבו תויגוסה ינכתב ,םיגשומב קימעמ ןויעל הרבע דומילה לש
ןמ דחא אופא הז .לופלפ יכרד םינוכמש תוינויע דומיל תוטישב גושגש שי .ומצעלשכ חסונה רוריבל
.םינורחאה לש םדומיל ךרדל םינושאר לש םדומיל ךרד ןיב םיניחבמה םיווקה

,תידומילה תרוסמב תופוקת תקולחל ואיבהש םימרוגהו תוביסה תא אוצמל ונחרט רחא םוקמב
הניאו תירוטסיהה תושחרתההמ קלח המצע איהש הקולח ,לארשי תודלותב תירוטסיההו תיתורפסה
תויועמשמ םג הל שיש הקולח ,רודו רוד ישעמ םיראתמה םירקוחו םידמולמ לש רוחאל הכלשה
דחוימב ,תיתוהמהו תיניינעה תועמשמה לעו ,ןהיתולובגו תופוקתה לע ונדמע .תוקהבומ תויתכלה
הכלהה ,('הלבקה') הרותה תריסמב ,דומלתה רחאלש םימכחה ירבדו ,דומלתה ,הנשמה ימוחתב
תפוקת ןיב הקולחל תעדונש ,('הרותל גייס') תפטושה הקיקחהו ,('הרותה שרדמ') תונשרפהו
השקה רבעמה .םינושארה תפוקתל םהמו ,םינואגה תפוקתל ולא ןיב ,םיארומאה תפוקתל םיאנתה
יכ םא ,וז הקולח .םינורחאה תפוקתל םינושארה תפוקת ןיב רבעמה אוה ,ותווהתה תנבהלו העיבקל
טועימ ינפמ ןהו תועידיה טועימ ינפמ ןה ,םיעודיו םירורב הימוחת ןיא ,התוהמב תמייקו תלבוקמ איה
לע םריבסהל ןיאש ,תומדוקה תופוקתה ןיב םירבעמה יבגל ונחכונש םשכ .וז הלאשל תוסחייתהה
תא סחייל השק ךכ ,םיילכלכה וא ,םייתרבחה ,םיימויקה םימוחתב ,םייטסרד םייוניש לש תועפות ידי
לכ לע הוושב ועיפשה אלש ,םיימוקמ וא םיינמז תוערואמל םינורחאהו םינושארה ןיב רבעמה
אל םגו ,ד"יה האמה לש םישוריגהו תודמשה תוריזגה ,הרוחשה הפגמה ןוגכ ,לארשי תוצופת
1565/ה"כש תנשב וראק ףסוי יבר לש ךורע ןחלושה תעפוהל אלו , 1492/ב"נר תנשב דרפס שוריגל
םירחואמ וא םימדקומ םהש םיכיראת ,( 1578/ח"לש תנשב שילרסיא השמ יבר תוהגה םע דחיו)
םיפתושמ םיוק שפחל שי הז ךרוצלש ןבומ .תורודה ימכח יניעב רבעמה לבקתנו רכינ ובש ןמזל
לע םיעיפשמ חרכהב תיברעמה הפוריאבש תוערואמה ןיא ירהש ,לארשי תוליהק תיברמל
תא ףוקזל שיש הירואיתה תיארנ ןיא םג ךכ םושמ .ךפהלו ,תונושה חרזמה תוצראב םיכילהתה
ךשמב םש תינרותה המרה תדיריו ,הרוחשה הפגמה תובקעב זנכשא תודהיב לחש רבשמל רבעמה
.ד"יה האמה

זנכשאב םינושארה ינורחאכ תוארל שיש המוד ,םימכח לש םדמעמו תיתכלהה העפשהה תניחבמ
אזיימרוו) יול בקעי 'ר ,ל"ירהמהו ,( 1460/כ"ר רטפנ) ןשדה תמורת ת"וש לעב ןלרסיא לארשי 'ר תא
,ןארוד חמצ ר"ב ןועמש 'ר ,ץ"בשרה תא חרזמה תוצראב ,יזנכשאה גהנמה יבא ,( 1427/ז"פק רטפנ
,( 1391/א"נק תנשלש שוריגהמ האצותכ הקירפא ןופצל דרפסמ ורבע) תשש רב קחצי 'ר ש"בירהו
לצא הכלהה ידומעכ ולבקתנש ,(ךרעב 1480-1400/מ"ר-ס"ק) ןולוק ףסוי 'ר ,ק"ירהמה הילטיאבו
שארבו ,םדי לע ועבקנו ולבקתנ םהיקספו םהירבד .ח"יהו ז"יה ,ז"טה ,ןכמ רחאלש תואמב םימכחה
עצמאב הארנה לככ אוה הזכ רבעמ וב תוארל םיאתמה ןמזה .וילכ יאשונו ךורע ןחלושב הנושארבו
תושחרתהל וא הטלחהל ןיינע הז ןיאש ןבומ . 1440/'ר םיפלא 'ה תנשל ךומסב ,ו"טה האמה
לבקתמו רבד לש ופוסב עבקנש דע ,ךשוממ ךילהת לש ןיינע אוה הז רבעמ אלא ,תיפיצפסו תמיוסמ
ייוטיב לע הרואכל תודמלמש ,תועטוקמ תוטטיצ יפ לע ,ולא םיכילהת לע טופשל ןיא .לכה תעד לע
םימכחה ןיב ידדהה סחיה רקיע .תידוסיו תססובמ ,תללוכ תיתכלה הכרעהב אלא ,תולטבתהו הוונע
.(10) הכלההו תבייחמה תונשרפה ימוחתב ,הרות לש המלועב םדמעמ ןמ אצוי

הארנה לככ אוה ,םוקמ לכבו תיללכ התיה ותעפשהשו ,וז הפוקתב לעפש ירקיעהו יזכרמה םרוגה
תחאש רבתסמ .םיספדנ םירפסב דומילהו ,סופדה תכאלמ לש הלודגה האצמהה תעפשה תואצות
םדומיל ךרד ןיב ןיחבמ ןויצ אוהו ,דומילהו הבשחמה ךרדב לחש יונישה היה וזה העפשהה תואצותמ
,הקידבל יואר הז אשונ .םינורחאה לש םהיתוריציו םדומיל יכרד ןיבו םינושארה לש םהירוביחו
הכלה לש חותינו הקידב ידי לע ןאכ תוארהל ינוצרב העש יפל ,םיפיקמו םיטרופמ השירדו הריקחלו
וק ,הזה ןיחבמה וקה תא רורב ןפואב ונפלאל הב שיש תינייפוא המגוד ,הב םינוידהו ם"במרב תחא
חסונ לש תורשפאל הנוש השיג לע ,'ונינפלש םירפס'ה לש חסונה חכל הנוש סחי לע דמלמש
לא םתוסחייתהו םינורחאה לש דומיל יכרד לע רוא ךופשל וחוכב אליממ .שבתשנ וא הנתשנש
.םהיתואחסונ לאו ,סופדבש םירפסה


:בכ הכלה ו קרפ ,תבש תוכלה ,הרות הנשמב ם"במרה קספ
יאצומלו ,ול וכילוהל ירכנל וסיכ ןתונ - תועמ ומע היהו ,םויה וילע שדקו ךרדב אב היהש ימ'
,רתומ - הכשחשמ ול ונתנש פ"עאו .הז לע רכש ול ןתנ אלש פ"עאו ,ונממ וחקול תבש
ורוסיא ויאש הז רבד ול ריתת אל םאו ,וכילשיש רשפא יאו ונוממ לע לוהב םדאש ינפמ
- ?םירומא םירבד המב .הרותלש הכאלמ לע רבועו ודיב איבהל אובי ,םירפוס ירבדמ אלא
.'תומא עבראמ תוחפ תוחפב הכילומ אלא ירכנל ןתי אל האיצמ לבא ,וסיכב
:ז-ו הכלה כ קרפ ,םש ,םש הז קספ הנשו רזחו
הילע וסיכ חינמ המהב ומע התיהו וסיכ ול ןתיש ירכנ ומע היה אלו ךרדב ךישחהש ימ'
דחאל ונתונ וניאו רומחה לע וסיכ חינמ ןטקו הטוש שרח ומע היה .'וכו תכלהמ איהשכ
- ולא לכמ דחא אלו ירכנ אלו המהב ומע התיה אל .הצריש ןהמ הזיאל ונתונ 'וכו םהמ
תוחפ תוחפ הב ךלהמ ,ודיל האבש האיצמ וליפאו .תומא עבראמ תוחפ תוחפ וב ךלהמ
הכילומ ואל םאו ,ךישחמ הילע ךישחהל לוכי םא ,ודיל אובתש םדוק לבא .תומא עבראמ
.'תומא עבראמ תוחפ תוחפ
אוהו ,תומא עבראמ תוחפ תוחפ הכילוהל ול רתומ תבשב האיצמ אצומהש אופא קספ ם"במרה
דיגמה לעב ירבדכ ,םינושארה לכ הזב וילע וקלחו ,לאננח ונבר תעדכ אלש ,וז הערכהב דיחי
אוה הז ןיד רוקמ .ןלהל ןיוציש יפכו ,(12) ץ"בשרהו (11) הנשמ
.ב"עו א"ע גנק ,תבש תייגוסב
ורמאו .'רומחה לע וחינמ ירכנ ומע ןיא םאו ,ירכנל וסיכ ןתונ ,ךרדב ול ךישחהש ימ' :םש הנשמב
:םש 'מגב
ומצע דימעמ םדא ןיאד ןנברל והל םיק - ?ירכנל היסיכ בתימל ןנבר היל ורש אמעט יאמ
,וסיכ אקוד :אבר רמא .םיברה תושרב תומא 'ד ייותיאל יתא היל תירש אל יא ,ונוממ לע
ינתקד יאהו ,האיצמ וליפא ןידה אוה אמיתד והמ - !?ןנת וסיכ ,אטישפ - .אל האיצמ לבא
יתא לבא ,הידיל יתא אלד אלא ןרמא אלו - .ןל עמשמ אק - ינתק אתלימד אחרוא וסיכ
הידיל אתאד ןויכ ,והמ ודיל האבה האיצמ :אבר יעב ,ירמאד אכיא - .ימד היסיככ הידיל
.'וקית ,ימד היסיככ ואל הב חרט אלד ןויכ אמליד וא ,ימד היסיככ
:תופסונ םיכרד ב"ע גנק ,םש ופיסוהו
תרחא דוע :קחצי יבר רמא ?יאמ ןטק אלו הטוש אלו שרח אלו רומח אלו ירכנ אל םש ןיא
.תומא 'דמ תוחפ תוחפ וכילומ - ?'התיה תרחא דוע' יאמ - .התולגל םימכח וצר אלו התיה
רתסה םיהלא דובכ' םושמ - ?(י"שר .הרות ירבד ריתסהל) התולגל םימכח וצר אל יאמא -
ןיא) רבד רוקח םיכלמ דובכו (י"שר .םימש דובכל הרות ירבד ריתסהל רתומ) רבד
דובכ' יאמ אכהו - .'(י"שר .והרקחתו בש אלא ותובישחו םדא רשוע דובכל ריתסהל
'.םיברה תושרב תומא 'ד ייותאל יתא אמליד - ?אכיא 'םיהלא
:ב"ע זי ,םש דוע ןייעו
וב 'ירכנל וסיכ ןתונ ךרדב ול ךישחהש ימ' ףא :אלועד הימשמ ימא רב אייח 'ר רמא ,ךדיאו
.ורזג םויב
ר"ב ףסוי 'ר קהבומה ודימלת ידי לע תחא םעפ .הז קספ לע םימעפ יתש ם"במרה לאשנ וימיב רבכ
.ילע ןב לאומש 'ר ןואגה ,םשד הבישיה שאר תאמ הז ןיד לע הגשה דדגבמ ול חלשש ,ןינקע 'ן הדוהי
הנורחאב) לינוללו דדגבל ם"במרה תובושת וישכע ונידיב .לינול ימכח ידי לע ךכ לע לאשנ בושו
.(הנושארב לאשנש תא ריכזה

:בתכ (13) דדגבל הבושתב .ותערכה תא ראב ולא תובושת יתשב
...דאדגבמ ונילא עיגהש ...ל"ז ודימלת יברעמה ףסוי 'יבר לא ל"ז השמ 'יברמ בתכמ חסונ
תולאש לע צ"ש לאומש 'ר הבישיה שאר - וירבד יפל - ןהב גישהש תורעה ... :ןוילג
לע הינש הרעה יתיאר ןכו ...אכריפ ןהב ונאצמ אלו ןהב וננייעו .תבש תוכלהב רוביחהמ
,'תומא עבראמ תוחפ תוחפ הכילומ אלא ,ירכנל ןתי אל האיצמב לבא וסיכב א"דב' רמאמ
ךילוהל רוסא יכ ,הלודג תועט' :ךכ וילע הרעהה תא בתכ אוהש ,יתיאר ,ןושלה הזב
תועט בתכש הז ילואו ,תבשב האיצמב עגיל רוסאו תומא עבראמ תוחפ תוחפ האיצמה
ןושלש יפל ,אוה רפוס תועטש תומדלו הז לע הומתל ומע קדצהו .ונושל הז ,'אוה רפוס
אב אלש יאנת הז יכ ,ןויעב םיקדקדמל רורב הזו .'אל האיצמ לבא וסיכ אקוד' :ארמגה
הזב שיש יפל ,וסיכב אלא רתוה אל הז יכ ,רומחה לע וחינהל וא ירכנל ןתיל (ןיינעל) אלא
אוהש ,ןורחאה רמאמה לבא .האור התאש רועישב ירכנל הרימא וא המהב תתיבשב אלוק
רבד אוה יכ ,האיצמ ןיבו וסיכ ןיב הזב לדבה ןיא ירה 'תומא עבראמ תוחפ תוחפ וכילומ'
ומכ ,תומא עבראמ תוחפ תוחפ הכילומ ורבח וא ונב 'יפאו ,רבד לכב הליחתכל רתומה
רבד לכב הליחתכל (רתומ) תומא עברא ךותב לוטלטה יכ ,תומוקמ המכב ראבתנש
.ללכ קחד תעש ןיאשכ (וליפא)
ןיאש םוקמ הזו ,לוטלטל ששחש קפס ןיא ,'האיצמב עגיל רוסאו' הרעהה התואב רמוא אוהש המו
יא" הב םירמוא ויה אל האיצמב לוטלט רוסאל םיששוח ויה ולא יכ ,הז ןינעל םינפ םושב וב שושחל
לוטלטה רוסאל בל ומש אלש היאר ,"'וכו תומא עברא הייותיאל יתא אל הב חרט אלד ןויכ אמלד
םילכ היהתש קפס ילב רשפאו ,תועמ האיצמהש םיחינמ םא הז לכ .ותונטק םושמ ,םינפ םושב
,(14) תירוקמה יתחסונב וניא הזה חסונהו ,"'וכו א"דב" בתכש המב יתיאר רשאכו .םינושה םהינימל

האיצמ אל הצריש ןהמ הז יאל ונתונ אלא הככ ילצא איהש ומכ תאזה הכלהה חסונ ילצא יתיאר
הילע ךישחהל לוכי םא ודיל אובתש וליפאו brתומא עבראמ תוחפ תוחפ הב ךלהמ ודיל האבש
.תומא עבראמ תוחפ תוחפ הכילומ ואל םאו ךישחמ

הכלוההש ורקיעו ,ב"עו א"ע גנק תבש תייגוסב שריפש דחוימ שוריפב אוה ם"במרה לש ורוקמש ירה
שישו ,םימכח וריתהש רתיה לכ ןאכ ןיא אליממו ,רוסיא לכ הב ןיא ,תומא עבראמ תוחפ תוחפ
הליחתכלש םושמ איה וז ךרד תרתסה .הילע לוהב םדאש ששח הב ןיאש האיצמב וריתהלמ ענמיהל
ימ ומכ דחוימ הרקמבו ,תומא עבראמ רתוי לטלטל אובי אמש ששחמ ,(15) ךכ לע םימכח ורזג
תומא עברא ךותב לוטלטהש ם"במרה בתכש המו .האיצמב ןהו סיכב ןה ,וילע ורזג אל ךישחהש
ששח ינפמ וז ךרד וליג אלש אלא ,התיה אל הריזג ףאש ותנווכ אמש ,קחדה תעשב אלש ףא רתומ
.קחדה תעשב אלש םג ךכ תושעל רתומ ךא ,קוידב הושעי אלש

:(16) תצקמב הנוש ךרדב בישה לינול ימכחלו
הכילומ אל םאו ךישחמ הילע ךישחהל לוכי םא האיצמ אצמ םא :םש םירשע 'רפב .הלאש
,ארמוחל אלא ךישחהש ימ פ"רבש 'מג 'רפל עדנ אל ... התעו .תומא 'דמ תוחפ תוחפ
ריתמ התא ןיא םאו ,הברה היב חרטד וסיכב םא יכ האיצמ יבגל ןינע םושב וריתה אלש
ומכ ל"ז לאננח ונבר 'יפב ונאצמ ןכו .הידהב ייותיאל יתא ונוממ לע לוהב אוהש ךותמ ,ול
יבצה ץראב ונצבקי לארשי הרזמו ... בטיה ראב 'וכלהה ונל שרפי הז לכ םעו .ונלבקש
.ונישארב 'הו ונינפל רובעתו

לכו יעדוימו יפולא יריבח םתא ןה יתוברכ םתא ןיא םא ,םכמצע וניטקת לא .הבושת
עיגהשכ וז אקסיפ לע וספת ל"ז לבבבש תובישיה ישאר םג .ותושקהל יואר םתישקהש
אל םכלש ולא תולאשה לכ לבא ,םכל וקפתסיש הלילחש ,םילק םירבד םע רובחה םהילא
ןתיל אלא קליח אל האיצמל וסיכ ןיב אבר קליחש הזש ,האיצמב יל הארי ןכו .ןקמעל ודרי
ירהש ,אל תומא 'דמ תוחפ תוחפ הכילוהל לבא רומח יבג לע החינהל וא ירכנל האיצמה
לבא וסיכ אקוד אבר רמאיש ידכ היונש הניא תומא 'דמ תוחפ תוחפ [הכלוה :ל"צ] הכילוה
הענצ תומא 'דמ תוחפ תוחפ הכלוהה וזש ל"י ,אהמ אה אנש יאמ רמאת םאו .אל האיצמ
וניאו ,(ב"ע זצ ןיבוריע) ןילפת אצומהב םש ררבתנש ומכ ,אתלמ אשווא אלו הב שי הלודג
ול שוחנ אל 'יפלו ,זפחנ היהי אלו םדא וב ריכי אלו ,ועייסל רחא שיא אלו רחא רבד ךירצ
.קולחי הז רבדב קולחיש ימו הז רבדב יתעד איה וז .תומא עברא ונריבעי אמש
הכלוהש םושמ הרקיעו ,תבשב 'מגה תייגוסב ושוריפ לע ךמסנ הז ןיד רקיעש עמשמ וז הבושתב םג
ונריבעי אמש שושחל ןיאו ןוזפיחב תישענ הניא אליממו ,אענצב תישענ תומא עבראמ תוחפ תוחפ
היגוס שרפל רשפאש שיגרה ומצע ם"במרהש רכינ הבושתה ףוסמ .תחא תבב תומא עבראמ רתוי
הכלוה לש ב"עבש ןורתפה לע םג רומא ,האיצמב אל לבא סיכב קר אוה רתיההש אבר רמאמש וז
טרפ .'קולחי קולחל הצורה'ש ןייצו ,םינושארה ראש לכ ושריפ ןכאש יפכו ,תומא עבראמ תוחפ תוחפ
דחא ףא לש הזב עויסו הכימת ול ןיא ,היגוסב ם"במרה לש ושוריפו ויתורבס ףא לעש השגדהל יואר
הארנכו ם"במרה תחפשמל רושק ,םירצממ םכח אוהו ,דחא ללכה ןמ אצויל טרפ) םינושארה ןמ
.((17) הנורחאל קר עיפוה תבש תכסמל ושוריפש ,םיסנ ר"ב היחרפ 'ר אוה ,ושרדמ תיב ינבמ

:וילע םיקולח ןכו .ם"במרה תעדכ הניא (18) לאננח ונבר תעד ,לינול ימכח תלאשב וניארש תומכ
,(23) ץנאשמ ש"רה ,(22) ה"מרה ,(21) דדגב תבישי ןואג ילע ןב לאומש 'ר ,(20) לינול ימכח ,(19) ד"בארה
, (30) הנשמ דיגמ , (29) יריאמה ,(28) ן"רה , (27) א"בטירה , (26) א"בשרה , (25) ן"במרה ,(24) ך"מרה
.(32) םיתבה רפס ,(31) ץ"בשרה

,הזב הז םייולת םניא םבורש הארנו ,םינורחאה ןמ םיבר ועיבצה ,םינורחאה תפוקתב ,תאז תמועל
.קספש ומכו ם"במרה תעדכ רורב ןפואבו שוריפב בותכ הבש ,א"ע ע הרז הדובעב תשרופמ 'מג לע
:בותכ םש 'מגב
תוחפ תוחפ הכילומ תבשב האיצמ אצומה קחצי 'ר רמאד ,קחצי 'רכ ןל תיאד ןניעדי אלו
.תומא עבראמ
,(33) םהרבא ןגמ לעב ונייצ ךכ .תומא עבראמ תוחפ תוחפ האיצמ תאשל תבשב רתומש רורב אצוי
,(38) םימואת י"ר ,(37) איפעלובא ח"ר , (36) א"רגה ,(35) לייו לאנתנ 'ר ,(34) (םינפה הארמ) השמ ינפ לעב
.דועו (43) ןילרק י"ר , (42) א"דיחרה ,(41) רפוס מ"ר , (40) איליאמ השנמ 'ר , (39) אריפש והילא 'ר

יפ לע ףא ,הרז הדובע תכסמב תשרופמ ארמג 'חכש' ם"במרה קר אלש ,איה ךכמ הנקסמה
'מג לע ןעשנ וניאו ,ולש שודיח הזב האר ם"במרהש רורב ןכותמו ,הז ןינעב תובושת בישה םיימעפש
ורכזנ אלו ורכז אל ,םינש םישימחו תואמ עברא לש ןמז ךשמב ,םינושארה לכ םגש אלא ,תשרופמ
ם"במרה 'תחכש' ,דועו .תירשפא יתלב איה וזכ החנה אלהו !(44) תשרופמ ארמגב הזה ןמזה לכב
ראש לע ךא ,ז"ע 'סמב ארמגה ירבד םע דחא הנקב הלוע וקספ ףוס ףוס ירהש ,תיתוהמ הניא
םינושארה לכ וטקנ ךיאו ,ז"עב 'מגה ירבדמ רתסנ םקספש אצמנ ירהש ,הלודג ההימתה ,םינושארה
?!היפ לע דסוימו תשרופמ 'מגל םיאתמ הרואכל אוהש ,ם"במרה קספ דגנכ הכלהל

:בתכ (45) תילגרמ מ"ר
תעלש ,ויתורגיאב ומצע לע דיעהש ומכ ,ול ובישהש העשב הזמ רכז אל ל"ז אוהש רשפאו'
תרגיאהו .ורוביחב בתכש םירבד הברהמ ול אצי ןיאמ חכש ותודריט תמחמו (46) ותונקז
.(47) [א"צת-ט"פת האיליסב ,האידנקמ ר"שיה] המכחה תולבונ הנוכמה רפסב הבותכ תאזה
איצוהש האצוה ןינעב ז"עד איההל שרפל שיש יל רמא (48) [!] ליהבמ דימלת הזיאו
לע ךמוס התא םא ,ול יתבשהו .ד"ויב איצומה סופדה ירפסב בותכ ןכש היארו .סיכה תא
,ד"ויב ןיליפת איצומה [ב"ע הצ] ןיבוריעד ארתב 'פב ספדנה לע כ"ג ךומס ,סופדה תועט
תעדל בתכש (49) םינורחאה ירבחממ רפס דחא ינארה בוש .הלאכ םישנאל הבושת וזו
ןינעב שרפתמ ם"במרה תעדלו האצוה ןינעב ז"עד איהה שרפתמ א"בשרהו ן"במרה
אידשו ךיתובוט אליקש הזה רבחמל ורמא א"בשרהו ן"במרה יאדובש יתרמאו ,האיצמ
והל הושמו ז"עד איגוסה םהיניעמ םלענ אלש ,רמולו הרשפ ךרד שרפל הצרש ,ירזיחא
הז ןיאו ,(50) האצוה ןינעב ז"עד איהה שרפל ונל הלילחו הלילחש ,הכלה רבדב םיעוטכ
רמול ונל חונ רתויו .אוה ךרוצ אלל הזה רבדב הריתסה רואיבל ינתו ישבתשמד ינהל אלא
איהה לע ומצע ךמס ם"במרהו ...תבשב ןאכ המוקמבש איגוסה לע וכמס ל"ז םהד
.'...ז"עד
:ןושארטש היתתמ ברה בתכ ןכו
בישהל עדי אלו ,(51) וירבד רוקמ תא ומצעב חכש םימעפ יכ רפסה םע רמא רשא יכ'
ירחא ףא םימעפל יכ :רמאלו ,וירבד תא תואלמל לכונ ,םהירחא שפחיש דע רבד וילאושל
ע"על םידע השלש הז לע הדיעאו - הרורב יתלב הבושת וילאושל בישהו ,אצמ אל שופיחה
םה אופיא היא עדא אלו ,יבלמ ואצי תעכ םנמא רשא ,הלאכ תומוקמ הזיא דוע ינורכז לעו)
רוקמ תא 'חכש' ם"במרהש ונייה ,ונינפלש ןידה איה םש תישילשה המגודה .(52) '(םיעור
.(53) םש ריכזהש םינורחאה ונייצש יפכו ,הרז הדובע 'מגב םירבדה
יקודקד ,דומלתה חסונ רוריב יכרדב השדח הפוקת חתפש ,אלפנה רפסה רואל אצישכ הנהו
ןכנימ י"כבש ררבתנ ,ז"לרת ,הרז הדובע תכסמל ,ץיבוניבר עטנ ןתנ לאפר 'ר ןואגה תאמ ,םירפוס
םילימה תא הב ןיאו ,הנוש ארמימה חסונ ,ץיבוניבר נ"נר רבחמה םהב שמתשהש דיה יבתכ ראשבו
םג ונשיש ,הז חסונמ האצותה לע זמרב ר"ננרה ריעה םש תורעהב !'תבשב האיצמ אצומה'
ארמגה לע ריעהש םינורחאה ינושארמ אוהש לאנתנ ןברקל ןייצ ףוסבלו םש םהל ןייצש םינושארב
ירחא םגו ,הזל בל ומש אל םינורחאה ינורחא לבא .ם"במרה לש וקספל רוקמכ הרז הדובעב
ףאו ,62-58 'מע ,(ב"מרת) ב"ח ,דומלת תיב ,דחוימ רמאמב ,לדיקסמ ץיבוניבר מ"ר הזב ביחרהש
האר ,ךכל תעדה תא ונתנ אל ןיידע ,הז רמאמל הנפה ם"במרה תבושתל ויתורעהב ,ואלבש יפ לע
'םינויצו תורוקמ'ב לשמל הארו ,םש תורעהבו הל ןמיס ,ףסוי ד"ר תרודהמ ,רודה ראפ ת"וש ,לשמל
לע) ו"ה כ"פ םשו (א"רגה יפ לע) ב"כה ו"פ תבש 'ה ,םינמז רפס ,ה"לשת ,לקנרפ ש"רה תרודהמב
. (54) (םינפה הארמ יפ

:א"ע ע ,הרז הדובע תכסמב הייגוסה ןושל וזו
רמא .לזאו קפנ ,ישמיש יבד ירופיש לק לארשי עמש ,אבראב יביתי ווהד יוגו לארשי אוהה
?אתבש םושמ יאו .יתא רדהו הירמחל היל רכדמ אתשה :רמא רמימ .ירש ארמח :אבר
,אתבש ירטנמ אל יאדוהי ןנירמא ןתוימראב ןניוה יכ :ארויג רוסיא יל (רמא אבר) רמאה
ף"יר .ועדי אל והניאו] (אנעדי אלו) אקושב יחכתשמ אק יסיכ המכ אתבש ירטנמ יאד
'דמ תוחפ תוחפ וכילומ ,תבשב סיכ אצומה :קחצי ר"אד ,קחצי יברכ ןל אריבסד [ש"ארו
.תומא
:(םירפוס יקודקד ןייעו) ןכנימ י"כב
יאו ,'תבש ירטנימ אל 'נימא 'תויגב יאוה יכ :'רויג רוסא ירמא אבר 'א ?'תבש 'ושמ יאו ...
'וחפ ךילומ :'חצי ר"אד ,'חצי 'רד ןל תיאד עדי אלו 'קושב יחכתשמ יסיכ 'מכ 'תבש ירטנמ
.'ומא 'בראמ 'וחפ
:(ןוסמרבא ש"רה תרודהמ) ידרפסה י"כבו
יאדוהי 'ירמא ןיתוימראב ןניוה יכ :ארויג רוסיא יל רמאה אבר 'מא ?אתבש םושמ יאו ...
עדי אל והיאו אקושב והינימ יחכתשמ אק יסיכ המכ אתבש ירטנמ יאד ,אתבש ירטנמ אל
.(ןימימ ןוילגב ףסונ) תוחפ תוחפ וכילומ :'מאד ,קחצי 'רכ ןל אריבסד
.הרז הדובע תכסמ לש זירפ י"כב הסריגה ןכו

,ונידיבש םינושארה לכב םג איה ,'תבשב האיצמ (איצומה) אצומה' :םילמה תשולש אלב - וז הסרג
ן"רב ,(ב"ע ונ) ב המק ףדו (א"ע דנ) ב גמק ףד ב"הות א"בשרב ךכ .הז עטקל םהישוריפמ אצוי ךכו
השמ ר"ב םלושמ וניבר ,זי ה"פ ז"ע ש"ארה ,ה"פ ז"ע ד"ירה ,ה"פ ז"ע ן"בארב ,ה"פ ף"ירה לע
.יריאמהו ,א"ע זי ,א"ע ע ז"ע ,המלשהה רפס ,שירדבמ

:282 'מע ,א"ע ע ,הרז הדובע ,הריחבה תיב ,יריאמה מ"ר ירבדב ןייע שוריפה ןיינעלו
תבשה תא םירמשמ לארשי ןיאש םיבשוח םיוגה םוחתל ץוח הניפסה התיה וליפאו...
המכ תבשה תא םירמשמ לארשי ויה ולא םירמוא ויהש םהמ ועמש רבכו ,אדיספ םוקמב
ריבעהל םילוכי ןיאו םיכרדב םשמש בירעי אלש רשפא יאש םיכרדב תואצמנ ויה םיסיכ
בשוח ךכ ךותמו ,'תומא עבראמ תוחפ תוחפ וכילומ' תארוה ןיעדוי םניא םהו .תומא עברא
.אביש וילע

?ןיינעכ אלש םילאוש לע גלגלמ ם"במרהש ןכתי םולכ
ם"במרה ירבדבש ישוקה אוה ,חסונב לופיטה תולאש יבגל ןינע ןתונב וב שי אוה ףאש ,ןאכ ינש ןיינע
יפל .חסונה תא ןקתמ אוהש 'ןוקית'הו הרות הנשמב וירבד חסונ יבגל ,דאדגב ימכח יבגל ותבושתב
קדב יכ רמואו ,דאדגב ימכח ירבדבש וירבדמ האבומה תא טטצמ ם"במרה םירבד לש םטושפ
.ןוכנה וחסונב עטקה תא ורפסמ םהל קיתעמו ךלוה אוהו ,םיבתוכ םהש יפכ םניא םירבדהו ,ורפסב
תורודהמ לכב ונינפל םירבדה ןכו ,ב"כה ו קרפב בותכה ןמ םתלאשב וטטיצ םילאושהש אוה ישוקה
םה םהל קיתעמ ם"במרהש 'םינקותמה' םירבדה וליאו ,ונל םיעודיה דיה יבתכ לכבו הרות הנשמה
!ו"ה כ קרפמ

קספל םינפמה םינויצב ושבתשנ ףאו ,הז ישוק לע ודמע אל ם"במרה תובושת לש םירידהמה
ם"במרה תובושת תפסוה תא ךרעש ,ש"קז ל"ימרה הנושארל ךכ לע ריעהו ,הרות הנשמב ם"במרה
וז הבושתל ויתורעהב ,םינמז רפס ךרכ ףוסב ,'םעל ם"במרה' תרודהמב ,הרות הנשמ יכרכל
.דש 'מע ,(ו"שת) חי ,יניס ,'ם"במרב תוראהו תורעה' ןטק רמאמב ךכ לע בתכ בוש .םש הסיפדהש
,א"טילש ןמליה צ"דרה ידידי תרעה תובקעב ןינעל ןורתפ תעצה ואלב 'פורפל יתבתכ ב"לשת תנשב
.ןורתפה קוזיחבו המכסהב בישהו .ישוקה תא בשיימש רחא םוגרתו יברעה רוקמב קודקד יפ לע
רחאל .437 'מע ,ג"משת ,םידרו תניג ת"וש רבחמ ,יולה םהרבא 'ר לע ירוביחב ןיינעה לע יתבתכ
בר רוציקב .(55) ול יתעצהש ןורתפה יפל ול בישהו ,אנהכ ק"רה תאמ ךכ לע ואלב 'פורפ לאשנ ןמז
תופסוהו םינוקית ,ןוסמרבא ש"ר .157 'מע ,(ט"משת-ח"משת) וט ,רפס ילעב ןורתפה תא יתראית
עטקש רעישו ,הז ישוקל רבסה אצמ אל ,53 'מע ו"משת ,ד"ח ,השדחה הרודהמב ,ואלב תרודהמל
שריפ ,זפר 'מע ,ז"משת ,ם"במרה תורגא ,תליש י"ר .ם"במרה ידימ הניאו ,תרחואמ הפסוה אוה הז
רבכו ...ורפסב תומוקמ ינשב העיפומ וז הכלהש חכשו ,הזב גגש ם"במרה יכ הארנו' :רתי תוטשפב
דיעהל ם"במרה ןמאנ םולכ' ורמאמב ,הקשנה 'ד .'תועטלו החכשל לולע םדא לכש ...ם"במרה בתכ
ירבד לבקל עיצהו יתעצהש ןורתפה לע רערע ,פ-וע 'מע ,(ט"משת) וק ,יניס '?ורפס חסונ לע
וטטיצ םילאושהש ותעד לע הלעה אל ם"במרהו ,ו"פב םירבדה ויה אל םנמאש ,םהש תומכ ם"במרה
לש ותודעל ןימאהל ונילעו ,טוטיצה תא ןקית ןכ לעו כ קרפמ םיטטצמ םהש בשח אוהו ,ו קרפמ
דיעהל ם"במרה ןמאנ םולכ' וניא הזב ןוידה .תעדה תא חינמ וניא הז רואיב .ורפס חסונ לע ם"במרה
,(56) ורמאמ תרתוכ תא הקשנה חסינש ומכ ,הז ןוידב ךכ לע רערעמש ימ שי וליאכו ,'ורפס חסונ לע
יברעבו ,יברע ןושלב הבותכ וז הבושת .הז ןינע תונשלו רוזחל שיו ,ם"במרה ירבד שוריפב אוה ןוידה
ית'כסנ יפ וה המ ץנלא א'דהו ,'וכו םירומא םירבד המב בתכ אמ יפ תיאר אמלו' :ם"במרה בתכ
וניא הזה חסונהו "'וכו א"דב" בתכש המב יתיאר רשאכו' :ומגרת ואלב וירחאו ,טענב .'...לאצאלא
המב" :בתכש המב תיאר רשאכו' :(זפר 'מע) תליש י"ר לש שדחה םוגרתב .'...תירוקמה יתחסונב
ושמתשהש םוגרתב קוידה יא לע ריעהל שי הנושאר .'...ירפסב ונניא ןושלה הזו ,'וכו "םירומא םירבד
,'ירוקמ' גשומה ןכש ,'תירוקמה יתחסונב' :ונייה ,ם"במרה לש ונולימב התיה אל הארנה לככש הלמב
,םייניבה ימי ישנא ןושלב ללכ יוצמ הארנכ היה אל ,יוקיח וא יתוכאלמ וא ,קתעה טעמל אבש
ינרדומו שידח ןבומ וניהש ,יוטיבה לש הז ןבומב ושמתשה אלו ,םתבשחמב אל ףאש רבתסמו
ןיב קר וניחבה םדק ימיב .ילילפ יוהיזל וא םינפסא דחוימב ןיינעמשו ,השדחה תירבעב שמשמה
ובשחנש ,ויוויצ יפ לע םירחא ידיב בתכנש ןיבו שממ וידיב בתכנש ןיב ,רבחמה ספוטו ,רבחמה ירבד
וא ,וחסונש רבחמ ירבד ןיבל ,רבחמה תעד תא ןוכנ לא םיאטבמו םיקייודמ םה דוע לכ ,רקיעל
'ירוקמ' תירבעה הלמב ,יברעבש 'לצאלא' חנומה תא םגרתל ןיא .םירחא ידיב וראבתנש וא ,וכרענש
ספוט' ארקיהל לוכי אוה ףאו ,בשחיי רבחמה חסונכ אוה םג קיודמו הגומ ,ןוכנ קתעה .'תירוקמ' וא
.'רבחמה

,ירוקמ םג אוה ,יתחסונ אוה םא ירהש ,רתוימו לופכ ,ןוכנ יתלב חנומ רצוי הזה םוגרתה ,ךכל ףסונב
וא ,'...יתחסונב יתלכתסה' :וא רמול ךירצ היה רמולכ ,'יתחסונב' רמול ךירצ וניא ,רוקמב ןייע םאו
הז םוקמב .הקשנה ד"ר בשחש יפכ ריבחתב קר וניא אופא ישוקה .דבלב '...רוקמב יתלכתסה'
רקיעה' וא ,'רקיעה יתחסונב' :םגרתל שי 'לצאלא ית'כסנ יפ' םילמה תא .'רקיע' :אוה ןוכנה םוגרתה
הכסנ' :ם"במרה ןינ המלש 'ר ירבדו ,דיגנה עשוהי 'ר ירבד תא (57) יתמגרת ךכיפלו .'יתחסונב
.'רקיעה חסונ' - 'לצאלא

'יס ,ח"משת ,ב ,תליש 'המ ,ם"במרה תורגיא וישכע האר ,תיציצה ןידב ,הבושתב ם"במרה בתכ ןכו
יתקתעה הז רקיעכו' :םש רחא חסונבו ,'...יתיעט ילש אחסנל יתקתעה רקעבו' :הקת 'מע ,דל
.'...יתיעט יכ ילש אחסונל

הקירמאב םינברל שרדמ תיבבש ,א"יש (ןאיניטשוי) היצנו סופד ,ם"במרה ספוט ןויליגב ההגה ןמ
:רבחמה לש סחוימה ספוטל הלמה איה 'רקיעה' ןכאש רורב הארנ ,ז"ה ג"פ ןישוריג 'ה ,(8554 'קימ)
הפ םיאצמנה [םינשי םירפסב] י"סב יתאצמ ןכו .כ"ע ... ןיטיג יספוט 'תכ די תביתכב א"נ
הבושת ...הלאש :ךכ אצמנ יברעבש ל"ז ברה תבושת ללכבו ,רקיעהמ 'קתעומה םירצמ
.(58) כ"ע ... 'קייודמה 'חסונה
היהו ,כ"פב ראובמ ןידה רקיע ירהש ,ןגוהכ אלש ולאש ודידל ךא ,ו"פמ ולאשש ם"במרה עדי ,הז יפל
,לינול ימכחל ם"במרה תבושתב ןכאו ,קדקד אלש גישמל הרעה אלא וז ןיא .םשמ לואשל םהילע
!(59) לואשל םיעדוי םניאש הטנקה לש ךרדבו ,דדגב ימכח תגשה תא ם"במרה ריכזמ ,ליעל האר

םינושארה וימי ,ם"במרה ימיב זא רבכ ,ו קרפב תשבושמ תפסות לש התרידח רעשמ הקשנה ד"ר
'ר ודימלת ידילו ,דדגבב םיגישמה ידיל עיגהש שובישה אוה ו קרפב הז חסונו ,רוביחה תצופת לש
ודידלו ,ו"פב םייק חסונל םינווכתמ םה יכ בושחל אלב ,ם"במרה שיחכמ הז חסונו ,הדוהי ר"ב ףסוי
ןקתמו ,כ"פמ ןגוהכ אלש םיטטצמ םה יכ בשחש אלא ,ו"פב ולאכ םירבד ויה אלו ןיא [וז הרעשה יפל]
ימ היה ,ם"במרה ימיב ,רובחה לש םינושארה וימיב רבכש ,חינהל ךירצ ךכ םשל .חסונה םהל
רכות אל רבכש הרוצבו ,דדגבל חלשנש רפסה ספוט ךותל תושבושמ תופסוה ףיסוהל חרטש
דדגבב הבישיה שאר ידיל ןיידע ועיגה אל הארנכש (15 'עה) שיגרה הקשנה ד"ר םג ,דועו .הפסוהכ
,6 'עה םש ,הקשנה ד"ר לש ושוריפל יכ םא) כ קרפ תא ללכ ןיידע האר אלו ,תבש תוכלה לכ
כ"פב בותכ המ עדי רבכ ,שבשמה-ףיסומה לבא ,(!כ קרפ חסונ לע ולאש דדגבבש בשח ם"במרה
הרסש רמול ונייה םילוכי ,ןלוכ תבש תוכלה דדגבל ועיגה אל ןכא םא הרואכל .ו"פב ףיסוה הז יפ לעו
לבא .םוקמה ןויצב קר קפתסה אלו ,כ"פמ חסונה אולמ תא קיתעהל ם"במרה חרט עודמ ההימתה
ד"ר לש ושוריפ רבד לש וללכ !כ"פמ ולאש דדגבבש בשח ם"במרה ,הקשנה ד"ר יפל ,רומאכ
הטמ יניינעהו ינושלה דצהו ,רבדב תועירכמ ןניא םש ויתוישוק ראש ,תעדה לע לבקתמ וניא הקשנה
.יתעצהש ןורתפה דצל


:תורעה


הבתכנ אל ותלאשש ,לאושל ותבושתב ,ןואג םולש רש בר לש הנלבוקה ירבדב ךכל קהבומ יוטיב .1
היה ונינפל םתייהו ןוצר היה םאו .רתויב תוליפאמו וזב וז תוכבוסמ ןלוכ' :ךרוצה לכ ןבומ ןפואב
ובר עדוי הכלה רבדב ןתיו אשיו ובר ינפל בשוי דימלתשכש ינפמ ... ןררבלו הפי הפי םשרפל רשפא
ויניע ריאמש דע ול טשופו .וילע שקעתמ המו ול ררבתמ המו ונממ םלעתמ המו הטונ ובל דצ הזיאל
.'...ךסנ ןיי לש תוללכ םכל ובתכו וניויצ אלא ,ול רשפא המכ בתכב לבא ,הכלהב םינפ ול הארמו
.ומ ןמיס ,ד"כרת קיל ,םינומדק םינואג ת"וש ,גיק ןמיס ,ג"כרת םילשורי ,הזונג הדמח םינואגה ת"וש

,'םדיקפת תא ונשיש םירבדה ולא עבטב םשוה' אלא ,ליגרה עבטהמ םניא םהו ,ו"מ ה"פ תובא .2
יוניש עבטה יונישב ןיאו ,ונוצרל םיתעה ןמ תעב םיעבטה יוניש תנומא ךישמת שודיחה תנומאש ונייה
ה"נשת דנלבילק-םילשורי ,יתרודהמ ,םש תובאל הריחבה תיב ,יריאמה לש ורואיבכ ,ו"ח 'תי ונוצרב
רבד היהיש' ,(תויתואה תרוצו בתכה ףאו רפסהו ןושלה אוה) הביתכה ןינעש יפ לע ףא ןכ לעו , 2
םיאורב םה םג עבטה ךרדמ םיאצויש םיתפומהש םשכ ארבנ אוה תאז םע ,'עבטה תלוזב ימכסה
,'םייעבט אל םיימכסה תונושלה יכ' :ל"פ ב"ח םיכובנ הרומ ,ם"במרה ירבדכ אוהו .םש ןייע ,םידמועו
י"ר הזב ךיראה ןכו .תויעבט ןה היתויתואו שדוקה ןושלש חכ ,ד ירזוכה ,יולה הדוהי 'ר תעדכ אלשו
.כ ב"פ תישארבל ,לאנברבא

ם"במרה ,('יתעמש ךכ' םשב א"ע ד"נ םיחספ) י"שר ,(טכ ןמיס יבכרה ג"הת) ןואג ארירש בר .3
,'רפסה רקיע' אוה בתכהש ושריפ ,(םש הנשמל ושוריפ) ידנוריג הנוי וניבר ,(םש הנשמל ושוריפ)
,(םיחספ יריאמה) 'ןושלה' ,(י"שר) 'תויתואה םש תאירק' ,(ג"שר) 'קטנלא' ,'הביתכה רקיע'
,אוה בתכמהו ( הנוי וניברו ם"במרה) 'וינפל הבותכה הרותה' ,(תובא יריאמה) הביתכה ןינע
,'לולימה' ,'רופיסה' ,'םדאל ה"בקה ודמלו ארבנש אוה הז ,הרותה תא ןיבתוכ ונחנא רשא בתכמה'
,תאז תמועל .(יריאמה , הנוי 'ר ,ם"במרה ,יתעמש ךכ םשב י"שר) 'תויתואה תרוצ' ,(ג"שר) 'טכלא'
לאננח וניבר ,(ליעל ג"שר תבושתב) ארירש בר לש ויבא יבא ןואג הדוהי בר םישרפמ רחא שוריפ
תרודהמ) ן"בארה שוריפו ירטיו רוזחמב שוריפה ,('הארנ ילו' םיחספו תובא) י"שר ,(א"ע דנ םיחספ)
תרוצ' ,(ב שוריפ ח"ר ,ןואג הדוהי בר) 'ןיבתוכ ונאש שדקה בתכ ,תויתוא ב"כ' אוה בתכש ,(רציפש
תואהש ומכ בתכה ןוקית' ,(י"שר) 'תויתואה ףוג' ,'ןתרוצ תקיקח' ,'תויתואה' ,(א שוריפ ח"ר) 'תויתואה
,ןואג הדוהי בר) 'תוחולה לע תורח היהש בתכמה' ושוריפ בתכמהו .(ו"זחמ) 'היתוביסמב תכפהתמ
תקיקח וב בתכנש טרחו טע' ,(תובא י"שר) 'תוחולה לע תורבדה רשע קקח ובש רפוס טע' ,(ח"ר
הסרגה ומכ אוהש רשפא לבא .ן"בארבו ירטיו רוזחמבש שוריפב אוה ןכו (םיחספ י"שר) 'תוחולה
.היורצ 'ת'ו ,החותפ 'מ' אורקל שיש ,ו"זחמבש ('יתלבק ינאו')

בתכב לארשיל הרות הנתינ הלחתב' :אבקוע רמ וא ארטוז רמ תעדל .א"ע בכו ב"ע אכ ןירדהנס .4
בתכ לארשיל ןהל ורריב .ימרא ןושלו תירושא בתכב ארזע ימיב םהל הנתינו הרזח ,שדוקה ןושלו ירבע
:אדסח בר רמא - ?תוטוידה ןאמ .ימרא ןושלו תירבע בתכ תוטוידהל וחינהו ,שדוקה ןושלו תירושא
הנתינ אלש יפ לע ףא יסוי 'ר תעדל םג .'האנוביל בתכ :אדסח בר רמא - ?תירבע בתכ יאמ .יאתוכ
:יבר תעדל .רושאמ םהמע הלעש - תירושא ארקנ המלו .בתכה ודי לע הנתשנ - ארזע לש ודי לע הרות
ןוויכ ,[ץעד בתכ] ץעורל ןהל ךפהנ - ואטחש ןויכ ,לארשיל הרות הנתינ [ירושא] הז בתכב הלחתב'
'ר לש איה תישילש העד .בתכב תרשואמש - תירושא המש ארקנ המל ...םהל וריזחה - ןהב ורזחש
[ירושא] הז בתכ' :יעדומה רזעלא יבר םשב רמאש אטרפ ןב רזעילא יבר לש ומשב רזעלא ןב ןועמש
א"פ הליגמ ימלשוריה דומלתבו ,ז"ה ד"פ ןירדהנס אתפסותב ואבוה ולא תועד !'רקיע לכ הנתשנ אל
ףוס הבר רתסאב הליבקמבו) ןירבוג תיבד ןתנוי 'ר לש ורמאמ אבומ ימלשוריב הז ןוידל ךומסב .ח"ה
ירושא בתכ םהל ורחב ,בתכ ול ןיאו ןושל ול שי ירבע ,ןושל ול ןיאו בתכ ול שי ירושא ...' :(ד השרפ
:ב"ע בס םיחבז ,בקעי ןב רזעילא 'ר תעד םג ,אדסח 'רו יסוי 'ר ,אבקוע 'ר וא ארטוז 'רכ .'ירבע ןושלו
-רוט ה"נל .'תירושא בתכתש הרותה לע םהל דיעהש דחאו ... הלוגה ןמ םהמע ולע םיאיבנ השלש'
וירבדל .הזה ןיינעה תשרפ לכב שדוחמ שוריפ ,164-123 'מע ,ד"ישת םילשורי ,רפסהו ןושלה ,יניס
התוא םיארוק ונאש) שדוקה ןושל איה תירושאו ,רפסה 'ןושל'ב אלא ,תויתואה בתכב ללכ וקסע אל
אל ןיידעו ,םיבורמ תוקיפסו תוישוק םיררועמ וירבד .תימראה ןושלה איה 'תירבע'ו ,('תירבע' תעכ
.םירבדה וררבתנ

,ןמרביל ש"ר הארו ,םש ןברק יריש ,לקנרפ דוד 'ר לש ושוריפ ןייעו ,א"ע חכ ,א"ה י"פ ,ןירדהנס .5
.230 'מע ,ג"כשת םילשורי ,לארשי ץראב תונוויו תינווי

. ב"ע ק ןירדהנס .6

,אמוחנת ;ד"ע וע ,א"פ הגיגח םש ;ד"ע דע ,א"פ ד"פ הליגמ םש ,א"ע זי ,ו"ה ב"פ האיפ ימלשורי .7
חסונל אובמ ,ןייטשפא נ"י הארו ,ב"עו א"ע די הרומת ,ב"ע ס ןיטיג ;דל ,אשת יכ 'פ םש ;ה ,אריו 'פ
הרות תביתכ לע רוסיא לש ומויק לע ל"זח ירבדמ היאר ןיאש ותנעט םנמא .697-692 'מע ,הנשמה
.םש ןיטיגב איגוסה ךשמה לע ללכ ריעה אלו ,חרכומ וניא ושוריפו ,תענכשמ הניא ,הפ לעבש
,'ךתרות ורפה 'הל תושעל תע' :קוספה שוריפ לע ךמתסהש רתיההש עמשמ םש ןיטיג תייגוסמ
רוסיא לש ומויק לע םיארמ ןיטיגו הרומת תויגוסב םירבדה יטושפ .םיארומאה לש ןורחא רודב רמאנ
:214 'מע ,י"אב תונוויו תינווי ,ןמרביל ש"ר םג הארו ,םיקסופה ידי לע םירבדה ונבוה ךכו ,הזכ
.'הפ לעבש םירבד בותכל שרופמ רוסיא םיאצומ ונא אפוג םיידומלתה תורוקמב'

,ךכב חרכה ןיא רשאכ ונממ ענמיהל יוארשו ,קחדה תעש לש רתיה הזב םיאורש םיקסופ שי ןיידעו .8
.זכ ,וכ ,הכ םינמיס ב ללכ ,םידרו תניג ת"וש ,יולה א"רהמ ןייע

- דחא םתוחב תועבטמ המכ עבוט םדאש ,אוה ךורב שודקה לש ותלודג דיגהלו :א"ע זל ןירדהנס .9
- ןושארה םדא לש ומתוחב םדא לכ עבט אוה ךורב שודקה םיכלמה יכלמ ךלמו ,הזל הז ןימוד ןלוכ
.םלועה ארבנ יליבשב :רמול בייח דחאו דחא לכ ךכיפל .וריבחל המוד ןהמ דחא ןיאו

לצא ותועמשמו ונבומ ,וגוהינ ,ורוקמ ,'יארתבכ הכלה' :ללכה תניחב רתויב הבושח הז ןינעב .10
תופוקתה תקולחל דוסיכ תיתורפסה המיתחה לע'ב הזב יתרעהש המ ןייעו .םינורחאהו םינושארה
תימואלה הימדקאה תאצוה ,(ןמרביל ש"רהמ דובכל רפס) תידומלתה תורפסב םירקחמ ,'הכלהב
178-173 'מע ,8-4 'עהו ,150 'מע דחוימבו ,192-148 'מע ,ג"משת םילשורי ,םיעדמל תילארשיה
הבר תוניינעתהל תונורחאה םינשב הכז הזה אשונה .148-147 'עהו 180 'מעו ,125-115 'עהו 'עהו
תוניחב - "יארתבכ הכלה" ' ,עמש את 'י ןייע ,תונוש תויווזמו ,םירקחמ המכו המכ וילע ובתכנו
חסונ) 423-405 'מע ,(מ"שת-ט"לשת) ז-ו ,ירבעה טפשמה ןותנש ,'יטפשמ ללכ לש תוירוטסיה
'מע ,ו"נשת םילשורי ,1350-1100 זנכשאב תואיצמו גהנמ הכלה ורפסב רתוי בחרומו רחואמ
,רנזוו 'שו טכה 'נ , םחנמ ןב 'ח תכירעב ,הכלהב תקולחמה רפסב וגצוהש תורוקמה ;(78-57
זנ ןויצ ,'Antiqui et Moderni םינורחאו םינושאר' ,לבוי 'י ;291-243 'מע ,1992 ןוטסוב-םילשורי
- זט-וטה תואמב ןילופו זנכשא ימכח לצא יארתבכ אתכלה' ,דלפר מ"א ;394-369 'מע ,(ב"נשת)
יארתבכ אתכלה) 'חרזמב זנכשא' ,ל"נה ;140-119 'מע ,(ב"נשת) ח ,ארדיס ,'ןיחיפסו תורוקמ
ןויע - יארתבכ אתכלה' ,רנזוו 'ע 'ש ;130-113 'מע ,XXX, XXX ,ארדיס ,(הל ךומסו ןרמ תפוקתב
,מ"כאו ,ל"נה םינוידב הברה ןודלו ריעהל שי .167-151 'מע ,XXX, XXX ,ירבעה טפשמה ןותנש ,'שדוחמ
ירמאמב יתנייצש יפכ ,די בתכמ ,ץאליטשאק ש"קז יזנכשא לאיחי 'ר לש ותבושת םסרפתתשכ ה"יאו
דגנכ גיצמ אוהש תכרעמב הקיספה ידוסימ דחא הז ללכ הווהמ הבש ,םיפסונ תומוקמבו ,ל"נה
ינשבש םינויצמו ,ל"נה ירמאמבש םינויצמ יכ ריעהל שי םוקמ לכמ .הזב ןודנ ,ףסוי תיבב ןרמ תטיש
ושקיבש תוירוטסיהה תוניחבה םירערעתמ ,רנזוו לשו דלפר לש ,ליעל ונייוצש םינורחאה םירמאמה
ךרדה ןמ קלסל תלבוס הניא תעדהש ,דוע ריעהל יוארה ןמ .וכרדל שיא שיא לבויו עמש את דימעהל
ידי לע ,הל תועירפמו ,דימעהל בתוכה שקבמש הסיפתה תא תומלוה םניאש תויארו תואבומ
דגנ 'יארתבכ הכלה' ללכב השוע [ש"ארה] אוהש שומישה' :ןוגכ ,תובובנו תומותס תורדגהב ןתרדגה
הנכות תא ססבל הליחת ךירצ אמש .(375 'מע םש ,לבוי) !'...יסומלופ שומיש אוה ידרפסה ודגנתמ
אצויכ !?תיתכלה הבושת תרגסמבו ,הכלהב 'יסומלופ שומיש' והמ רמולו וז הרדגה לש התוהמו
,לבוי) !'...אדירג יתורפס אוה אנכש םולש ןב לארשי לצא אבומה 'יארתבכ הכלה' ןועיטהש' :הזב
ירבד' םג םהלש הכלה ירבדב בלשל וגהנ ,זנכשאב ףא ,הכלהה ימכחש ונא םידמול .(387 'מע ,םש
תורפס לידגהלו ,תורפסה תבהאל םאה !?עודמו ,תיניינע תועמשמ ירסחו םיבובנ 'אדירג תורפס
!?הרידאהלו

.'וכו הזב ל"ז םישרפמה לכ וילע וקלחנ רבכו :ז"ה כ"פ ,תבש תוכלה ,הנשמ דיגמ .11

לבא וסיכב אלא ךכב לקהל רתומ ןיאש ל"ז םישרפמה ובתכ ןכ לעו :נ 'יס ,ב"ח ,ץ"בשתה ת"וש .12
םוסרפ םע ,הנורחאל .'וכו ל"ז םינורחאל וירבד וארנ אל ,ריתה ל"ז ם"במרהש ג"עאו .רוסא האיצמב
םילשורי ,קפוא ןוכמ ,דלפשריה ב"ר -הנשוש א"ר תרודהמ ,תבשל םיסנ ר"ב היחרפ 'ר שוריפ
לע הנמנ הארנכ היחרפ 'ר ,םנמא .א"ע גנק ףדל םש ןייע ,ם"במרל דחא רבח ףסונ ,ח"משת
.ושרדמ תיבמו ויאצאצו ם"במרה תחפשמ

.558 'מע ,ש ןמיס ,ואלב תרודהמ ,ם"במרה ת"וש .13

.ירפסב ונניא ןושלה הזו :םגרית ,זפר 'מע ,א ,ז"משת םילשורי ,ם"במרה תורגיא ,תליש י"ר .14
.'ילש רוקמה-ספוטב :תילולימ' :םש 18 'עהבו

.ב"ע זנק םש דוע ןייעו ,ליעל אבוהש ב"ע זי תבשבכ ,תוריזגה ח"י ללכב הז היהש הארנכ .15

.142 'מע ג"ח ,דסת ןמיס ,ואלב תרודהמ ,ם"במרה ת"וש .16

דנלבילק-םילשורי ,קפוא ןוכמ ,דלפשריה 'ח ךורב ברהו הנשוש םהרבא ברה ידי לע רואל אצי .17
.םש תורעהב ןייעו ,289 'מע ,א"ע גנק ,ח"משת

,לאננח ונבר שוריפ ןייע ,וז הדוקנב ותעד תא רוריבב תוארל ןיא ונינפלש ח"רה שוריפב יכ םא .18
.תומא עבראמ תוחפ תוחפ וכילומ רמאד קחצי 'רכ תומא עבראמ תוחפ ייותאל ירשו :א"ע ביק תבש
תומא עברא ייותאל יתא היל תירש אל יאו ונוממ לע לוהב םדאד ,היל ורש דבלב סיכ אמית אלו
ןסכמ הנכסה תעשבו ,גוז גוז ןסינכמ ןילפת אצומה ןנתדמ ,ול ךירצש רבד לכ אלא ,םיברה תושרב
אלד אתכודב מ"הו .תומא עבראמ תוחפ תוחפ ןכילומ ןיטסל תנכסב לבא םיוג תנכסב א"דב ול ךלוהו
הידיל אתא אלד האיצמ לבא וסיכ אקוד רמאו קדקדו אבר אבו :א"ע גנק ,םש ,םש ןייעו .'וכו רטנימ
ארוסיאד וקית לכו ,וקיתב התלע ארתב אנשילל הידיל יאתאד האיצמבו ,ירכנל ותתל ול וריתה אל
.שממ וסיכב ['ינתמל] אמקואד אברכ אתכלהו .ארמוחל

הגשה הספדנ אל םייוצמה םיסופדב .לקנרפ תרודהמב ,ז"ה כ"פ ,תבש תוכלה ,ד"בארה תוגשה .19
.ב"כה ו"פ תבש 'ה הנשמ ףסכ ןייע ,א"בשרב הרכזנ הגשהה .וז

ןלהל האר ,ם"במרה ןמ םתלאשב .20

.ןלהל האר ,ןועמש 'ן י"ר ודימלתל ם"במרה תבושת ךותב תאבומ ותעד .21

.דכ 'מעו בי 'מע ,א"לרת שירפ ,ה"מרה תורגא .22

.בכק 'מע ,םש .23

ו"פ ,תבש ,הנשמ ףסכב םג האבוה .ב"כה ו"פ תבש ,לדימש מ"דרה תרודהמ ,ך"מרה תוגשה .24
.ב"כה

ןכ ד"בארה וילע בישה רבכ יכה עמשמ אל ארמגב םכל השקוהש המ הבושתב א"בשרה בתכ' .25
כ"פ םש ןכו .'ללכ רווחומ וניאו 'וכו לוהב אוהש ךותמ וסיכבש וירבדל םעט ןתנו טעמ וליצה ן"במרהש אלא
וניא ם"במרה תעד דעב ץילמה .'וניבר דעב ץילהל ן"במרה בתכש המ ז"פב יתבתכ רבכו...' :ז"ה
ללגב ילוא אוה שובישה) הזב ם"במרה תבושתל איה הנווכהו ,ם"במרה :ןאכ ןקתל שיו ,ן"במרה
ת"וש יצבוקב הניא וזכ הבושת .(ןלהל האר ,תוכרבל א"בשרה ישודיח חסונב לפנש שוביש ותוא
,א"בשרה ישודיחב די בתכמ הספדנ הנורחאלו ,די בתכב היוצמ איה ךא ,ונינפלש םיספדנה א"בשרה
,ף"ירה לע ן"רה שוריפב םג ןייע .א"ע גנק ףדל ,ו"משת םילשורי ,תבש תכסמל ,אתיירוא תרודהמ
לע לוהב אוהש ךותמ וסיכבד ויתולאש תבושתב רבדל םעט ל"ז אוה ןתנו :ןגוהכ םשו ,ב"ע גנק ףדל
םשש ,בתכ ה"ד וסר ןמיס ,ח"וא ,ףסוי תיבב ןייעו .ל"ז ד"בארה וגישה רבכו רווחומ ומעט ןיאו ..ונוממ
רבכו רווחומ ומעט ןיאו הילע 'כו ם"במרה תבושת בתכ ךישחהש ימ קרפ ן"רהו :ןגוהכ ן"רה ןמ איבה
...בתכ ל"ז ם"במרה לבא :ב"ע גנק תבש ,א"בשרה ישודיחמ אוה ן"רה ירבד רוקמ .ד"בארה וגישה
ן"במרה םג ...ללכ ןוכנ וניאו 'וכו ונוממ לע לוהב אוה וסיכבש יפל וירבדל םעט (ל"ז ן"במרה) בתכו
הזב וילע גישה ל"ז ד"בארה םג ,ןוכנ וניא ומצע םעטהו ... האיצמב הז וריתהש וניצמ אלש בתכ ל"ז
ידי השעמ אוה וא ,םיירגוסב םילמה ופקוה י"הכב םא רורב אלו ,ונינפלש סופדב ךכ) ולש תוגשהב
שיגרה אל וצ 'מע ,הל ןמיס ,ד"משת םילשורי ,רודה ראפ ת"ושל ויתורעהב ,ףסוי ד"רה .(סיפדמה
ע"מבו מ"כבו מ"מב 'עו' :ז ףיעס וסר ןמיס ח"וא ,א"רגה ירואיבב ןווכתנ הזלש המודמכ .הז לכב
םהלש םתעד ועיבה אלש ע"מהו מ"כהו מ"מה יבגל םג ע"צ וירבדו ,'...ן"במרה ןכו ודעב וצילהש
.ודעב רבדמ אוה םשש ,ם"במרה תבושתמ וקיתעה אלא ,ודעב וצילה אל אליממן

.תמדוק הרעה האר .26

ב"ע גנק ,ןמכייר ברה תרודהמ ,תבש ,א"בטירה ישודיח .27

.ב"ע גנק תבש ,ף"ירל ושוריפב .28

.ב"ע גנק תבש ,הריחבה תיב .29

.(כ"פב ורואיבל הנפהו רציק ו"פב) ז"ה כ"פו ב"כה ו"פ תבש תוכלה .30

.נ 'יס ,ב"ח ,ץ"בשתה ת"וש .31

.ופ 'מע ,ז רעש החונמ תיב ,ח"לשת קרוי-וינ ,יבכוכה דוד 'רל .32

'יפאד עמשמ ,תבשב סיכ איצומה רמאק [א"ע ע] א"עב אהד ע"צ מ"מו' :י ק"ס וסר ןמיס ,ח"וא .33
א"גמה ירבד' :הדוהיב עדונה לעב אדנל י"רל ,םש הבברמ לוגדבו .'...ירש ומצע תבשב ואיצוה
.'...םיהומת

.דכ קרפ תליחת ,תבש ,כ"רת רימוטיז ,םינפה הארמ ,ימלשוריל ורואיבב .34

.וסר ןמיס ח"וא ע"וש לע ,םייח ביתנ ורפסבו ,ג תוא ,דכ קרפ ,תבש ,ש"ארה לע לאנתנ ןברק .35

.ז ףיעס ,וסר ןמיס ,ח"וא ,א"רגה ירואיב .36

.מק ףד ,ט"פת רימזיא ,ם"במרה לע םישודיחב ,םייח ץע .37

.ה"קס בהז תוצבשמ ,םידגמ ירפ .38

.וסר ןמיס ,ח"וא ,אבר והילא .39

.תבשל וישודיחב ,השנמ יפלא .40

.בפ ןמיס ,ח"וא ,רפוס םתח ת"ושבו ,ב"ע טס ,ז"ע תכסמל וישודיחב .41

.וסר ןמיס ,ח"וא ,הכרב קיזחמ ורפסב .42

.םש תבש תכסמל ,בקעי תוליהק .43

דיחיה היה ,תמדוקה 'עהב ל"נכ ז"ע 'סמל וישודיחב ןהו ת"ושב ןה ,רפוס םתחה לעבש המודמכ .44
ההימת תעבה וליפא ןיא םינורחאה ראש לצא ,תשרופמ ארמג םהמ המלענש םינושארה לע המתש
לע ןיינעה דימעהש ,ז ףיעס ,וסר ןמיס ח"וא ,א"רגה ירואיב ,א"רגה לש ושוריפש רבתסמ .ךכ לע
ןגמה ירבדב אלא ,םינשי םיסופדב וא די יבתכב ןיכומיס ול ןיאש ,איצומה/אצומה ז"עב חסונה יוניש
רמול ,וז ההימת תצקמב בשייל אב ,וינפל ויהש םיסופדבו ,י ק"ס ,וסר ןמיס ,ח"וא ,םהרבא
לכ ראש ךא , 'אצומה' :תסריג יפ לע םשמ ואצומ [!] תאז ריכזה אלש יפ לע ףא ,ם"במרהש
םא ירהש 'איצומה' וז הסרג שרפל ישוקל טרפ .םשל ונייצ אל ןכ לעו ,'איצומה' :וסרג םינושארה
ירואיבו ,ח ףיעס וסר ןמיס ,ח"וא ע"וש ןייע ,רבד וליקה אלו וריתה אל תבשב גגושב םדא איצוה
.דואמ קוחד רואיבה םצע ,םש א"רגה

.34 'עה ליעל האר .45

רוביח םויסל ךומסב אלא ,ותונקז תעב היה אל דדגב ימכח םע ןתמו אשמה אלהו .ןבומ אל .46
ינפל הנש שמחו םירשע , 1180-1177/מ"קתת'ד-ז"לקתת'ד םינשה ןיב ךרעב אוהש ,הרות הנשמ
.ותריטפ

ןמיס ,ט"ירת היספיל ,ם"במר תובושת ץבוק ,הירדנסכלאב ןיידה סחנפ 'רל העודיה הבושתה איהו .47
.דמת 'מע ,חכ ןמיס ,תליש י"רה תרודהמ ,ם"במרה תורגאב וישכעו ,מק

ירואיבב בותכה שוריפה אוה הזב והחוד אוהש הזה שוריפה !?א"רגל ותנווכש רשפא םולכ .48
,33 'עה ליעל ,םהרבא ןגמב אבומה יפ לעו וינפלש םיסופדב אסרגה ךמס לע ,36 'עה ליעל ,א"רגה
מ"רה לצא דמל א"רגה ,ב"ע אכ 'מע ,ןיול לישעה עשוהי 'רל ,והילא תוילע רפסב רסמנה יפל .ש"ייע
אנליוב תילגרמ מ"רה רקיבשכ ושגפנ ןכו .ויאושינ רחאל ,ןאדייקב ותויהב ,השמ ינפה לעב תילגרמ
,הבר החמשב וינפ לבק א"רגהו ,ו"טקת תנשב ורפס לש א"ח סיפדהש רחאל םדרטשמאמ ובושב
.חבשל אוה 'ליהבמ' יוטיבהו ,'דימלת' והנכמ ןכ לעש ענמנה ןמ הז ןיא .םש האר

הנושארל רואל אציש ,ש"ארה יקספל שוריפ לאנתנ ןברק ,לייו לאנתנ 'ר לש ורפסל ותנווכש הארנ .49
,ל"נכ ,א"רגה ירואיבבש רואיבל ,'םינורחאה ירבחממ רפס'ב ותנווכש רמול רשפא יא .ז"טקת תנשב
השמ ינפ לעבו ,ג"סקת תנשב הנושארל וספדנ ח"ואל א"רגה ירואיב .םתוארל היה לוכי אל ירהש
.א"מקת תנשב ומלועל ךלה

ימל וריתהש םשכ ול וריתה םא ,תבשב ותיבמ סיכ איצומו חכושה לש ונידב ,רבדה ףוגב .50
.א"ע גנק תבש ,א"בשרה ישודיח ןייע ,םינושארה וקלחנ ,ול ךישחהש

.44 'עהב הנייוצש ם"במרה תרגאל הנווכה .51

ע -א"ע טס ,א"ירת אנליו ,ןגיובלניצאק יבצ 'רל םלוע תוביתנ :ךותב ,ש"מר ברהמ םישודיח .52
'המ איה הנושארה המגודה .גיק-יק 'מע ,ט"כשת םילשורי ,םיבתכ רחבמ :ךותב םג וישכעו ,א"ע
,חכש ם"במרהש ,י"קס אש ןמיס ח"וא ,וירואיבב ןייצ א"רגהש ,תלכת אצומה ןינעב ,ז"ה ב"פ תיציצ
ןייעו ,הנוכנה איה ,ף"ירה פ"ע התיהש הנושארה ותעדו ,הנושארב העטש בשחו וב רזח םנחלו
רפסה') הבהאו עדמ םירפסהמ דרופסקוא י"כ לש תילימיסקפה הרודהמל אובמב יתבתכש המ
הגומה רפסה ינוקיתמ ןכש ,םיהומת םירבדהו .68-64 'מע ,וכ ןמיס ,ז"נשת םילשורי ,('הגומה
המגודה .החכש אל ףאו ,לאושל הייחד קר וז התיה אלו ,וב רזח ןכא ם"במרהש םיאור ונא ,ל"נה
.ונינפלש וז איה תישילשהו ,תענכשמ הניא הינשה

.ליעל הארו ,ןילרק בקעי 'רו רעיליא השנמ 'ר ,םייח ץע ,לאנתנ ןברק ,א"רגה ,םהרבא ןגמה .53

ופיסוה ןכא ,לקנרפ תרודהמ לש תורחואמה תורודהמב יכ ,א"טילש ןמליה צ"דרה ידידי יל ריעה .54
,תווש וז הרודהמ לש תוספדהה לכ אל יכ ל"ומה ןייצ אלש רזומ .ל"נכ םירפוס יקודקדל ונייצו
הרודהמ לש םינוש םיספטב םיתעל שמתשמה דמולה ןיאו ,םירבד ונושו ונקות תושדחה תוספדהבו
!ה"לשת הספדהה תנש ןויצ ראשנ תוספדהה לכ לש רעשב .לבחו ךכ לע עדוי וז

.13 'מע ,ז"לשת זומת ,ןיעמה ,'ם"במרה לש ויתורזח לע' ,אנהכ ק"ר .55

,'וינשרפ תודעל ומצע תודע ןיב ם"במרה' ,עמש את 'י ךכמ איצוהש תונקסמל םוקמ ןיא אליממ .56
הז אוה ןוכנה חסונה יכ קפס לכ ןיא'ש הארה אל הקשנה ,דועו .94 'מע ,(ב"נשת) 32 ,תודהיה יעדמ
דיה יבתכב ןיכומיס הל ןיא העש יפלש הרעשה הלעה קרו ךא אוה ,'ל"נה ותבושתב ם"במרה רסמש
.ןלהל הארו ,םיסופדבו

י"כ לש תילימיסקפ הרודהמ ,הגומה רפסה ,הבהא עדמ םירפסה ,ם"במרהל הרות הנשמ .57
23 'מע ,אובמ ,ז"נשת דנלבילק-םילשורי ,דרופסקוא

בס ,ץיברת ,הכלהבו תועדו תונומאב ם"במרה שרדמ תיבב דימלת תומישר ,ןמדירפ ע"מ הארו .58
הכסנ' ונייהו ,לצאלא תיברעה ןמ הלאש םוגרתכ 'רקיעה' שרפמ אוה .150 'עהו ,556 'מע ,(ג"נשת)
הז חנומ אבומ םהב תומוקמ המכל ןייצ םש 'עהבו .ם"במרה לש ירוקמה דיה-בתכ אוה' ,'לצאלא
ימיב ךכ הז חנומב שומיש היה םאה הלאשל סחייתמ וניא ןמדירפ .'רוקמה תחסונ' - ומגרתמו
הארנכו ,בתוכה לש ונושלב םייק היה אלש חנומב םוגרתב שמתשהל הארנ ןיא .ויפבו ם"במרה
.םיאתמ רחא חנומ םייק םא טרפבו ,איהה הפוקתה ישנא ןושלב אל

םימסרופמה וירבד לשמל הארו ,םיבר תומוקממ עודי וימיב 'דדגב ינואג'לו דדגב ימכחל הז וסחי .59
רבדב ןינקע 'ן הדוהי ר"ב י"ר בוהאה ודימלתל ותרגא םג הארו .ד"מ ד"פ ,תורוכב ,הנשמל ושוריפב
םלוה ןכ .דיש-ש 'מע ,כ ןמיס ,א ,תליש י"ר תרודהמ ,ם"במרה תורגא ,דדגב תבישי ימכח םע וביר
סחנפ 'רל ויתורגאו ,דמשה תרגא האר ,םיגישמו םירקבמ םע סומלופב וניבר לש וכרד תא הז רבד
,םש ,ל"נה ודימלתל תרגאב ,דועו .דסת-ולת 'מע ,ב ,תליש י"ר ,ם"במרה תורגא ,הירדנסכלאב ןיידה
יתייהו ,וב התאש הממ קזח רתויב ,ךיתונשמ רתויבו ,ךיתונשב יתייה רבכו' :אכת 'מע ,הכ ןמיס ,א
.ילע קולחל םישקבמשכ םימכחו םילודגמ יסמלקבו ינושלב ינוצר [אלממ :ל"צוא] אלמא ,תעמשש ומכ
,תופרטה ןמ תולאש יתשב ןוחרפ ןב ל"ז ןהכה הדוהי 'ר ןיבו יניב היהש המ קפס ילב תעמש רבכו
.ולא ומכ הברהו ,היובש ןינעב ע"נ ףסוי רמ ןב ףסוי יבא ןיבו יניבו ,טגב הסמל'גס ןיד ןיבו יניב ןכו
- יסומלקבו ,ינפל היהש ימל - ינושלב ,יסומלקבו ינושלב יניד ילעב םהב יתיכבו יבהוא םהב יתחמשו
.'קוחר היהש ימל