ךורע ןחלושב תועד תוכלה לש ןמוקמ

דלפנזור ןויצ ןב

ךורע ןחלושבו רוטב תועד תוכלה לש ןמוקמ :אובמ .א
תוקסועה תוכלה רקיעב .ךורע ןחלושב ויתובקעבו רוטב תורסח הרבח תוכלהמ קלחש עודי
תופסונ תווצמו 'ךומכ ךערל תבהאו' תרגסמב תוללכנה ורבחל םדא ןיבש תוירסומה תווצמב
אל תובא תכסמ ירמאמ תיברמ ןכ ומכ .'רגה תבהא' ,'ךמעב ליכר ךלת אל' :ןוגכ ,הזה גוסהמ
םיכיישה םייתוגה םיטביהכ םיבשחנ ולא תורמאמו תווצמ .ךורע ןחלושבו רוטב הכלהל ואבוה
דומיל תמועל יביסנטניא תוחפ הברה אוה ןהב קוסיעה .הכלהל תוחפו תוירסומ תודימל
.וישרפמו ךורע ןחלושב ןויעהו ,הזה ןמזב תוגהונה תוכלהה

תוכלהה תא ללכ ,הברה םהילע עיפשהו ךורע ןחלושלו רוטל םדקש ,ם"במרהש תורמל תאז
תוכלה :םשב אשונ ןהל דחייו ,עדמה רפסב רקיעב ,טוריפב ןהב קסעו הקזחה דיב וללה
דיה לש ןושארה רפסה אוה ,עדמה רפסב תועד תוכלה תא םקימ אוה ,תאז ףא .תועד
דומלת תוכלה ינפלו - הנומאה תודוסי םהש - הרותה ידוסי תוכלה רחאל ינש אשונכו ,הקזחה
ותובישח לע דמלמ הז םוקימ .עדמה רפס דחוי םהלש תודהיה לש דוסיה יכרע ראשו הרות
הקזחה דיב יכרע-ינויער רדס לע דאמ דיפקה עודיכש ם"במרה תעדל תיתכלהה תכרעמב
.לודגה ולעפמ אוהש

הז אשונל םיכיישו ,'תועד תוכלה' :תרתוכ הנשי ,הנק ןמיס תליחתב םייח חרוא ,רוטב םנמא
דואמ טעמ הזו ,דבלב תוכלה עברא םיללוכו דואמ םירצק םינמיס םה ךא ,זנק-ונק םינמיס םג
סחיב יתועמשמו ףסונ יוניש לח ,םייח חרוא ,ךורע ןחלושב .ם"במרבש תועד תוכלהל תיסחי
המוקמבו ,'תועד תוכלה' תרתוכה תא לטיב רבחמה .ויתובקעב ךלוה אוה ליגרכש ףא ,רוטל
תסנכה תיבמ ךליל" :הנק ןמיסב .םירכזנה םינמיסה תשולשמ דחא לכל תדרפנ תרתוכ ןייצ
ךייש רבכ זנק ןמיס תא ."דחא ףיעס ובו ןתמו אשמ רדס" :ונק ."םיפיעס 'ב ובו שרדמה תיבל
תועיבק ןמז יניד" :הנשמ תרתוכו ,"םידי תליטנ תוכלה" :תיללכ תרתוכ ול עבקש רחא אשונל
תא אל ךא םינמיסה לש ישעמה ןכותה תא תואטבמ תורתוכה ."דחא ףיעס ובו הדועסל
םוי םויה ייח לש תוישעמה תוכלהב ןוידה רדס ךשמהכ םינמיסה םיארנ ךכו .יללכה ןויערה
.םירכזנ םה ןכותבש

רבחמה לש תישעמה תיתכלהה המגמב םיבלתשמ םהש וללה םייונישל יסיסבה רבסהה
עינמה ןכ םא .(דרפנ ןויד םיקקוז הלאו) םיפסונ תומוקמב ושענ םימוד םייונישו ,ךורע ןחלושב
ישעמה יתכלהה ןווגה תשגדה אוה ,רבחמה ויתובקעבו רוטה ושעש וללה םייונישל ינושארה
םדאהש ,תיזכרמו תישעמ היעב לע הנוע וניא רבסהה םרב .םוי םויה ייחב םדאל ךרצנה
דומילל םכרד עיגי אל ,הכלהה תא םייקי דציכ תעדל הצורהו ךורע ןחלושו רוטה תא דמולה
.תועד תוכלהכ ,םייחה יכבנו תוישעמו תויזכרמ תוכלה םויקו

קסועה טפשמ ןשוח ךורע ןחלושבו רוטב םייוצמ ןכא םיבורמ הרבח יאשונש ריכזהל ךרוצ שי
יקזנ ,תודע ,טופיש ןוגכ ,ורבחל םדא ןיבש םיישעמ ןיקיזנב רקיעב םיקסוע םה ,םרב .ןיקיזנב
םיאשונהמ דבכנ קלח רסח ךא ,םיירסומה םיאשונהמ קלח םירכזנ ךכ בגאו ,םינכש יקזנ ,ןוממ
תבהא ןוגכ ,הליחתכל לש תוגהנתה יכרד רקיעבו ,תירסומו תיתרבח תוסחייתה לש םייזכרמה
.ערה ןושלמ תוענמיה ,רגה תבהא ,ערה

הכלה תוגהונה תויזכרמו תובושח תועד תוכלה תורסח ךורע ןחלושבש ושיגרה םישרפמה
,'ד תוא ,ונק ןמיס ,םייח חרואב הרורב הנשמ בטיה תאז רידגה .הזה ןמזב םג השעמל
:וירבד תליחתב
ןהב רהזיהלו תושעל םדאה לע תולטומש [ןיואלו ןישע] תוירידת תוצמ המכ שי הנהו"
ם"במרה ירבדמ םהרבא ןגמ ןקיתעה ןהמ המכו ךורע ןחלושב תואבומ ןניאו תע לכב
תצקמ כ"ג לודחא אל ןכל ל"זחדב םירכזומה תובוט תוגהנה המכ ןכו םינושארה יראשו
."הפ םירבדהמ
ןמויקו תורידת ןהש ,הרותהמ השעת אלו השע תווצמ לש ךורע ןחלושב טלוב רסח שי ,רמולכ
אבומה םהרבא ןגמ םג .ןנברד םירבד קר וא תורידנ תוכלה אלו ,םוי םויה ייחב ישעמ אוה
יפל ,קיתעה ,ןלהל אבומה ,הרורב הנשמ ףאו .ןלוכ תא אל הארנכ ךא ,ןהמ המכ קיתעה ןלהל
עמשמ .םהרבא ןגמ ירבדמ קלח קר קיתעה השעמלו ,ןלוכ תא אלו ןהמ תצקמ קר ,וירבד
,ךורע ןחלושב ואבוה אלש ורבחל םדא ןיבש םיאשונב תובר תוישעמ תוכלהו תווצמ שיש
תוכלהב רסחל רבסה עיצהל לדתשנ .םינושארה ראשו ם"במרה ירבדב ונודנו ואבוהש תורמל
םיינויע םיאשונ תאבהב תללוכה םתטיש לע והשמ דומלל ךכ בגאו ,ךורע ןחלושבו רוטב תועד
.דחי םג םהינשל וא תוגההו הכלהה ןיבש םוחתל םיכיישה םימוד

ולא תוכלהב ךורע ןחלושו רוטה רדס .ב
םייסמ ,רוטב ,רומאכ .םייח חרוא ךורע ןחלושבו רוטב תורכזנה תוכלהה רדסב ןייענ הליחת
םיכייש הלו ,'תועד תוכלה' :תרתוכ האב ןכמ רחאל .'תסנכה תיב תוכלה' תא ד"נק ןמיס
עבקש 'תועד תוכלה' םשה .'םיידי תליטנ תוכלה' תוליחתמ ,חנק ןמיסמ .זנק-ונק-הנק םינמיס
חתפ ם"במרה ,רומאכ .עדמה רפס ,הקזחה דיב ם"במרה תובקעב ,הארנכ ,ןתינ רוטה
תופקשהב תוקסוע תועד תוכלה .תועד תוכלה תא םקימ ןהירחאלו הרות ידוסי תוכלהב
לע ןהיפל גוהנל לגרתהלו ןמינפהל וילעו ורבחלו ומצעל םדא ןיב רקיעב תוינויערו תוירסומ
תשולשמ דחא לכו הרצקב תועיפומ ןה רוטבש אלא .ההובג תירסומ המרל עיגהל תנמ
:תוכלה המכ ןהבו תורוש המכ ללוכ םינמיסה
אשי ,הרות דומילל םיתע עבקי ,ויקסעל םדא תכילה ינפל ,הליפתה רחאל :הנק ןמיס
.תואירבה תרימש לע דיפקי ,תירחש תפ לכאי ,הנומאב ןתיו
םיימש םש אשי אל ,הנומאב ןתיו אשי ,רקיע הרותה השעי ךא ויקסעל ךלי :ונק ןמיס
בייחתי אלש ידכ ם"וכע םע ףתתשי אל ,תמא תעובש אל ףא ,עבשי אל ,הלטבל
.הנמייקי העובש בייחתנ םא ,העובש
אלו ,םכח דימלת אוה םא תישישה העשב וא ,תיעיברה העשב הדועס עבקי :זנק
.רחאי
אלא ,תועד תוכלה םשה תא תומאותה הפקשהו תוגהנתה לש תויללכ תוכלה ןה הלא
.ם"במרב תועד תוכלה לש ברה טוריפל סחיב דאמ תורצק ןה רומאכש

תליטנ תוכלה :תיללכ תרתוכ ןייצ ,'תועד תוכלה' :תרתוכה תא לטיב ,רומאכ ,ךורע ןחלוש
:תורתוכה .תוכלהב רציקו תישעמו הנוש תרתוכ הנתינ ןמיס לכלו ,םיידי
.'שרדמה תיבל תסנכה תיבמ ךליל' :הנק ןמיס
.ןתמו אשמ רדס :ונק
.הדועס תועיבק ןמז יניד :זנק
תונווכמ ןה אלא ,תופקשהל תורושקה תוכלה ןהש רוטה תנווכ תא תולגמ ןניא הלא תורתוכ
טועימ ,תחאה ,רבחמה ירבדב תויעב יתש שי ,ןכ םא .םוי םויה ייחב ישעמ ןפואב םדאה תא
תרתוכה יונישל הביסה - תינויער היעב ,היינשה .ידמל ןווכמ הארנה ,רסומו תועד תוכלהב
יתש ןיב קודה רשק שיש המוד .דבלב תוישעמ תוכלהלו תורתוכל הלוציפו "תועד תוכלה"
.הנושארל םג הנעמ תתל יושע היינשה הלאשב ןויעו תולאשה

תועד תוכלה יניינעב םהרבא ןגמ תופסות .ג
לש ישוקה לע דמע ,ב תוא ונק ןמיס םייח חרוא ,ךורע ןחלוש לע ושוריפב םהרבא ןגמ רבכ
ןבורש תוכלהו תווצמ לש הכורא המישר ןייצ ,הלאשכ תאז גיצהל ילבמ .תועד תוכלה ןורסח
רבכ (1).ם"במרב רקיעבו םינושארב םינוש תומוקמב ואבוה ךא ,ךורע ןחלושב ואבוה אל
:שיגדמ וירבד תישארב

דומלל ידכ םהידימלתו םימכחב קבדיהל השע תוצמ ,תועד תוכלהמ ו"פ ם"במרה בתכ" (1
- גמר םינמיס ,העד הרוי ךורע ןחלושב ףא תאבומ הניא וז הכלה ."קבדת ובו 'אנש םהישעממ
תוכלה ,המר ןמיס .וינפמ םוקל הבוחהו םכח דימלת דוביכ תוכלה ,םיבורק םיניינעב ןדה ,דמר
לע תלטומה תישיאה הבוחב תוקסוע הלא תוכלה .הרות דומלת תוכלה ,ומר ןמיס .םידמלמ
,םכחל הברקה סחיב םינד וללה םינמיסה ןיא ךא .ונבו אוה הרות דומללו םכח דבכל םדא לכ
.םכחל תינחורו תיזיפ תוברקתה לש םישעמ תיישע ,רמולכ

: ב הכלהב ,םש ם"במרה ירבד ךשמה רואל טלוב רבדה
,םימכח דימלתל ותב אישיו ,םכח דימלת תב אשייש לדתשהל םדא ךירצ ךכיפל"
רבחתהלו ,םימכח ידימלתל היטמקרפ תושעלו ,םימכח ידימלת םע תותשלו לוכאלו
."רוביח ינימ לכב םהל
,םימכח ידימלתב קבדיהל הווצמה תא טרפמ אוהו הכלה רדגב אוה הבריק לש הז סחי
,'ךומכ ךערל תבהאו' תווצמל המוד הז ירה .רוביח ינימ לכב םהמיע רבחתהל שיש ומוכיסכו
סחיה תא םילגמה םישעמ תיישע תשרוד הווצמהש ,וירבד ךשמהב האיבמ םהרבא ןגמש
לכל רשאמ רתוי וילא הקומע הבריק תריצי תשרדנ ,םכחל סחיב ךכו .תלוזל קומעה ישפנה
שומימל םייזיפ םישעמ םג אלא תינחור הבריק לע םידיעמה םישעמ תיישע קר אל ,םדא
קבדיהל ךרוצה לש וז הכלה איבהש םהרבא ןגמש ,ןאכמ .ןותיח ,תוער ,לכואב הברקה
-תוירסומ תוכלה ןתוא תא ךורע ןחלוש לע הז םוקמב ףיסוהל ןווכתה ,הב חתפו םכח דימלתב
.תויתכלה ןהש ףא ,ןאיבהל ךורע ןחלוש לש וכרד ןיאש תויכרע

:ןתוא םכסנ .הז גוסמ תובר תוכלה איבמו םהרבא ןגמ ךישממ ךכו
.עשרל טרפ ,ואנשל אלו ,ופוגכ לארשימ דחא לכ בוהאל (2
.ורבח ןולקב דבכתהל ןיא (3
.רגה תבהא (4
.ופוריחו רבחה תאכהו ,בלב לארשי אונשל ןיא (5
.םיברבו דיחיב ,חיכות חכוה (6
.םירשכב דשוחה (7
.לארשי תא תונמל רוסיא (8
(2).םיצרש תפוק םע סנרפ תונמל (9
.םולשה ינפמ יוניש (10
.הרותב ותעידי טילבי אלו טיעמי חרוא (11
.תיבה לעב תא חבשי אל חרוא (12
.םכח םשב רקיעב ,ורמוא םשב רבד רמול (13
.םהינידו ,תונמלאו םימותיב תוריהז (14
.תוליכר ,ורבחב לגרמה (15
.ער םש איצומו ,וינפואו ערה ןושל (16
.ערה ןושל קבא (17
.רוטית אלו םוקת אל (18
.יודיו ,הבושתה תוצמ (19
.אובסלו לולזל אל (20
.םת תלשכה ,רוויע ינפל (21
.סעכו תונציל ,הפונח רוסיא (22
.םיסכנ תרימש (23
.ודי תחתו היטמקרפ ,עקרקב תועמ תשלשה (24
.ךומכ ךערל תבהאו (25
.תוכז ףכל ןודל (26
.הפהמ הנוגמ רבד איצוהל אל (27
.רבח ינפל הניכ גורהל אל (28
.חרואו תיבה לעב תגהנה (29
.תווצמל ןימידקמ ןיזירז (30
.םרבא םהרבאל ארוקה (31
.וחמשל בייח ןתח תדועסמ הנהנה (32
.שאר תולקו יאנג ,ןילוח תחיש רוסיא (33
.'ה םש ראפל ידכב תויוכז עינצהל אל (34
הירפב קסע ,הרותל םיתע עבק ,הנומאב ןתנו אשנ םא :םדא ןילאוש אובל דיתעל (35
,'ה תארי םע הלא לכ ,רבד ךותמ רבד ןיבה ,המכחב לפלפ ,העושיל הפיצ ,הייברו
.המוק רועיש דומיל
.'וב תיגהו' םייקל םיכירצש הלאו ,ץרא ךרדו הרות דומיל ןיב סחיה (36
.תונמוא ונב דמלל םדא תבוח (37
.םילוח ראשל דומיל ןאכמ ,םד תזקה רחאל המיעט תבוח (38
הפונחהמ דמלנה ,הנכס תעשב אל םא ,האריה ינפמ הריבע השועל הפונח רוסיא (39
.ךלמה ספירגאל
.ול תקחשמ העשהש עשרב תורגתהל אל (40
.ורבחל רעצ םרוגש ףא הנכס תעב חורבל רתומ (41
.ורבח גרהיי אלש רעצ לובסל םדא בייח ,ךפהל (42
.העשה תא קוחדל אל (43
.הב םכח דימלתש הדועסמ תונהיל שי (44
.ןילוח יניינעב אלו הרות ןיינעב תונעל ,ליסכל(45
.הנכס תומוקמב םדא דומעי לא (46

תוחפ קרו ,ורבחל םדא ןיב ןה תוכלהה לש טלחומה ןבורש םהרבא ןגמ ירבדב טלובה רבדה
ןחלושב םוקמה תא םג ריבסמ רבדה .םוקמל םדא ןיב תוקסועכ ןגווסל ןתינ תוכלה רשעמ
בתכ 'א ףיעסבו ,"ןתמו אשמ רדס" :ונינעש ונק ןמיסב ,ןאיבהל םהרבא ןגמ רחבש ,ךורע
:ךורע ןחלוש
הלטב הפוס הכאלמ המע ןיאש הרות לכד ויקסעל ךלי (הליפתה רחאל-) ךכ רחא"
אלא רקיע ותכאלמ השעי אל םוקמ לכמו .ונוק תעד לע ונריבעי ינועה יכ ,ןווע תררוגו
."רהזיו...רהזיו ,הנומאב ןתיו אשיו .ודיב םייקתי הזו הזו עבק ותרותו יארע
םדאה יקסע רתיל הליפתה רמג ןיבש רבעמה בצמ לע רבדמ ומצע ךורע ןחלוש ,רמולכ
הנומאו רשויב וישעמ לכ תושעל םדאה תא הכירדמ הכלהה .ןילוח יקסע םהש ,םויה ךשמב
ןחלוש יבקעב תכלל םהרבא ןגמ םג ןוכנל האר ןכ לע .תווצמ רמושל היוארה תוגהנתהבו
רושימב רקיעב ,ויכרד לכב יוארכ גהנתי הליחתכלש ,םדאה תגהנה יניינעב ביחרהלו ךורע
.תלוזל סחיה

םהיתוטישו םהרבא ןגמ יכישממ .ד
םייח חרואב םוקמ ותואב ךורע ןחלוש לע םהירפסב םיקסופ המכ וכלה םהרבא ןגמ תובקעב
תוכלה לא וסחייתה דציכ תוארהל ידכ םהירבדב ןייענ .תועד תוכלהמ קלח ואיבהו ונק ןמיס
.ןהמ ודמל המו ולא

רדס" :ךורע ןחלושב ומכ ןמיסה תרתוכ תא ריאשה ,ונק ןמיס ,םייח חרוא ,ברה ךורע ןחלושב
.הכלהל םעבקו הבחרהב םהרבא ןגמ ירבדמ תיצחמכ איבהו ,"םיפיעס אכ ובו ,ןתמו אשמ
םרב .תועד תוכלה תא םיטרפמה ,איבהש םיפיעסה תיברמל המיאתמ הניא תרתוכה הרואכל
לש םינוכנה ותוגהנתה יביכרמ וטרופ ,םוי םויה ייחב וללה תוכלהה לש ןתובישח בקעש הארנ
.תוירבה םע ונתמו ואשמו ותדובע יעגר לכב ךשמהבו ,ויקסעל שרדמה תיבמ ותכלב םדאה
םימיאתמה השעמה ייח לש יתוגהנתהה דוקה םה םיטרפהו תישעמה תרתוכה הראשנ ןכ לע
תינויער המדקה ןיעכב הבחרהב חתפ תוכלהה טוריפב .'והעד ךכרד לכב' תניחבב ,תרתוכל
וז ."ןונח היה התא ףא ןונח ארקנ אוה המ ...'ה יכרדב ךליל הרותה ןמ השע תוצמ " :הבחר
תוכלהב ם"במרה תא השעמל םכיס ברה .ןכמ רחאל הנומ אוהש תוכלהה לכל תרתוכ ןיעכ
םדאל םייוארה תוגהנתהה יכרדו תודימה יטרפ לכל סיסבכ וז הווצמ עבקש ,א קרפ ,תועד
איהו םהרבא ןגמ האיבה אלש הבושח תפסות איה וז .תודימה ירקיע תא טרפ ןכמ רחאלו
.רתוי רורבו שבוגמ תוכלהה הנבמ ךכבו ,תועד תוכלה תא טרפו ללכ לש הרוצב תבצעמ

תא גיצנ .ונממ וקתעוה ןלוכ ךא םהרבא ןגממ הנוש תצק רדסב תוכלהה יטרפ תא איבה ברה
,12 ,8 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 :'סמ .הלעמל וניוצש יפכ םהרבא ןגמב םרפסמ יפל איבהש תוכלהה
ןהש ,תוכלה 23 איבה ,רמולכ .46 ,45 ,39 ,38 ,33 ,30 ,28 ,22 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14
הלאכו תוישעמ תוכלה טרפב ,ורבחל םדא ןיב ןרקיע .םהרבא ןגמ איבהש תוכלההמ תיצחמכ
'סמ) הריבע השועל הארימ ףנחתהל רוסיא ןוגכ ,םישק םיבצמב םג תוגהנתה יכרד תורומה
תודימהו תועדה תוכלה תא איבהו םהרבא ןגמ תובקעב ךלה ונחלושב ברה ,ןכ םא .(39
הליחת ,טרפו ללכ לש ךרדב תוכלהה רדס תא ,ם"במרה תובקעב ,בציע אוה ךא .הכלהל
ןגמ איבהש תוכלהה לכ תא איבה אל טוריפב .טוריפ ןכ רחאו תיתכלה תינויער המדקהב
םוי םויה ייחב תוישעמה הלא תא רקיעב איבהל רחבשכ ןתיצחמ תא ךרעל אלא םהרבא
האר ,םהרבא ןגמ תובקעב ,ברהש דיעמ הז לכ .ומצע ןיבלו ורבחל םדא ןיב תוגהונהו
.יתכלהה ורפס תרגסמב ולא תוכלה עובקל הבר תובישח

ןודנ .ןיוצ רבכש יפכ ,םירבד תבחרהבו םייונישב םהרבא ןגמ תובקעב ךלה הרורב הנשמ םג
ונכרעש רדסה יפל איבהש תוכלהה תא גיצנ הליחת .ויתונקסמ בקע רקיעב םמכסנו וירבדב
:ףסונ) ,16 ,15 ,14 ,(רקשל אלש ףיסוהו) 10 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 :'סמ ,םהרבא ןגמ ירבדב
,('ויהת םישודק' תוצממ קלח הז ן"במרה יפלש ףיסוהו) 20 ,19 ,18 ,(תקולחמב קיזחהל אל
תולועפב 'הל תומדיהל :ףסונ) ,39 ,33 ,27 ,26 ,(סועכל רוסיאה תא ריכזה אלו) 22 ,21
.(תובוט

תוכלה םירשע ןהו ,םהרבא ןגמ איבהש תוכלההמ קלח קר איבה ,וירבדכ ,הרורב הנשמ
ביחרה ןכו ,'הל תומדיהלו תקולחמ רוסיא ,םהרבא ןגמ איבה אלש תופסונ םייתש ףיסוהו
בור תא איבה אל ךא .םהרבא ןגמ לש רדסהמ הניש םיתיעלו ,ןהב רציק וא תוכלה המכב
רחבש תוכלהה תא ןייפאל ןתינ .םהרבא ןגמב ורכזנש ,רפסמב עבשו םירשע ןהש ,תוכלהה
רושימב רידת ןהב לקתנ םדאהש רתויב תוישעמה תוכלהה ןה ;איבהל הרורב הנשמ
םדא ןיבש םיסחיה תכרעמב תוקסוע ןלוכ טעמכו ,םוי םויה ייחב ולש ירסומה יתוגהנתהה
ארובל תומדיהל לש הכלהה תא ופיסוה םהינשש חכווינ ברה ךורע ןחלושל הושנשכ .ורבחל
13 קר ,םרב .תוכלההמ קלחכ וכרדכ הרורב הנשמו ולוכ אשונל החיתפכ ברה ,ויכרדב תכללו
רבתסמו .תונוש תוכלה ורחב רתיה יבגלו ,םהרבא ןגמ ירבדמ ואיבה תופתושמ תוכלה
.םהינש לצא טעמ הנוש וללה תוכלהה לש תימוימויה תוציחנהו תישעמה תובישחה תייארש

:הלעמל וטטוצש ,וירבד תחיתפ ןיעמ םהש םירבדב ומוכיסב ביחרמ הרורב הנשמ
-ןחלושה ירפס העברא לכב תורכזנה ,ןיואלו ןישע ,תוירידת תוצמ הברה שי דועו"
ואבוה אלש הברהו הברה שי דועו .ומוקמב דחא לכ ןיעמה ןתוא אצמיו ,ךורע
רפסב רתויבו] ךוניחהו ג"מסהו ם"במרה ,תוצמה ינומ ירפסב םיאצמנו ,ךורע-ןחלושהב
ןמזב השעמל תוגהונה תוצמהב ול םימדוקה םינושארה לכמ ץבק אוה יכ ,םידרח
,ןמייקל ותלוכיב היהי הז-ידי-לעו ןהב יקב היהיו םדא לכ םתוא דמליש דאמ ןוכנו ,[הזה
,'םתא םתישעו 'ה תוצמ לכ תא םתרכזו ותוא םתיארו' קוספה לע ל"זח ורמאש ומכו
."ןמיקל רכזי המ ללכ הווצמ איה םא עדי אל םאד ,היישע ידיל האיבמ הריכז
איבהל אל וא איבהל רבחמה לש וכרד תנבהל םיינורקע תודוסי המכ עיצמ הרורב הנשמ
.ךורע ןחלושב תוכלהו תווצמ
ומכ תווצמה רדס יפל תורדוסמ ןניאש ןיואלהו ןישע םיגוסה ינשמ תוירידת תווצמ שי (1
תוכייש ןהש םיאשונה יפל ןהל םימיאתמה תומוקמב ךורע ןחלושב תורזופמ ןה אלא ,ם"במרב
.םהילא
:בתכ תרכזנה החיתפבו .ךורע ןחלושב ואבוה אלש "תוירידת" תווצמ "הברהו הברה" שי (2
,ןהמ המכ איבה םהרבא ןגמש בתכ ךשמהב םש ךא ,"הברה" ריכזה אלו "תוצמ המכ"
רסחהש ותנווכ םש םג ןכל ,הרותב תויסיסבהמ ןהמו תוכלהו תווצמ 47 םה וללה "המכ"הו
.ךורע ןחלושב ,יזכרמה םיקספה רפסב ללכנ אלו בר אוה ,ןכ םא ,הז ישעמ יתכלה רמוח .רכינ
תובקעב ,ותטישש ,ךורע ןחלושב ואבוה אל תאז לכבו הזה ןמזב תוגהונ תוכלהה ,רמולכ
.הזה ןמזב תוגהונה תוכלה קר איבהל ,רוטה
,ג"מסה ,ם"במרב תואבומ ןה ןכש ךורע ןחלוש ינפל ויה וללה תוכלההש שיגדהל שי (3
םיירקיעה תווצמה ןיינמ ירפס םה הרורב הנשמ יניעבש הארנו .תווצמה ינומ םהש ,ךוניחה
רבכ אוהש ,םידרחה רפס לעב אבוה םמיע דחי .הז עוצקמב תיתכלה הניחבמ אכמסה ירבו
.םינושארה תווצמה ינומ תרותל רתויב בושח ףסאמ אוהש שגדומו ,םינורחאה ינושארמ
לכ תא ללכ אל ךורע ןחלושש ;רתוי תיללכ הנקסמ תעמתשמ הרורב הנשמ ירבדמ (4
תטמשה לש הלאש לע תונעל לקמ הז רבד .וינפל ויה ןהש ףא הזה ןמזב תוגהונה תוכלהה
לדתשהש החנהב ,תחא הכלה טימשהשכ ם"במרה יבגל לואשל םיגהונש יפכ ,תמיוסמ הכלה
.ל"זח לש תוכלהה לכ תא לולכל
ךורע ןחלושבו רוטב וללכנ אלש הזה ןמזב תוגהונה תוכלהו תווצמ ןתוא ,תפסונ הנקסמ (5
ףיקמ ןויע תבייחמ ןהמ תעבונה היעב לכ .ךורע ןחלוש לש הרורב הכלה ןהיבגל ןיאש ןוויכ
ןהלש רדוסמ םוכיס ןיא ירהש ,ולא םיאשונב וקסעש םינושארה תורוקמ לע תוכמתסהו רתוי
.ךורע ןחלושב רקיעבו רוטב
לע ךורע ןחלושבו רוטב ואבוה אלש תובורמה תוכלההו תווצמה תא דומללו שפחל הבוח (6
.ןמייקל לכוי אלו תומייק ןהש ועדיי אל םודמלי אל םאש ,ןמייקל תנמ

הנקסמה תא שיגדהל הרורב הנשמ לעב לש ומוכיסב תירקיעה הרטמהש הארנ ךכיפל
וא ךורע ןחלושב תונימז אלה תוכלהה תא תדחוימ בל תמושתב דומלל שיש וזה הנורחאה
תווצמ םג ךכו ,ןמויק אוה תווצמה לכ תעידי לש תיזכרמה תילכתה ןכש .וב ואבוה אלש הלא
תוישעמ ןה תועד תוכלהכ תורדגומה תווצמה הרורב הנשמ לעב תטיש יפלש ןאכמ .הלא
ןאיבה אל עודמ תירקיעה הלאשה תא בוש הלעמ הז רבד .אדירג תויתוגה אלו תויתילכתו
.ןה תויתילכת הכ םא ,ךורע ןחלושב רבחמה

אוה ףאו ,םהרבא ןגמ תובקעב ןיינעב ביחרמ ,זי-ה תויתואב ונק ןמיסב ,ןחלושה ךורע םג
.הרורב הנשמו ברה ךורע ןחלושל המודב ,איבהש תוכלההמ קלח םייונישו הבחרהב קיתעמ
המודב .ברה תטישל הבריק תרכינו וללה תוכלהה לש יללכה ינויערה דצה תא ביחרמ ,וכרדכ
לע תועד תוכלה תליחתב ם"במרה ירבדב שמתשמו יללכה ןויערב ,'ה תואב ,חתופ אוה ול
קחרתהל ןוגכ ,הצקה תא זוחאל שיש תודימ המכל טרפ ,תינוניבה ךרדב תכלל ךרוצה
יכ ובתכב תוכלהה םויק דוסיכ תישפוחה הריחבה תא ןיינעל ףיסומ אוה ךא .הוואגהמ ןיטולחל
רבדלו 'ה יכרדב תכלל שי .בוט קר תושעלו ערה לע ונוצר חוכב רבגתהל םדאה לש הבוחה וז
,טוריפה אב ךשמהב .םייחרכהה ויכרצב וא הווצמו הרות ירבדב רקיעב ,םיכרצנה םירבדב קר
ןגמ לש רדסה יפל ,ונממ איבהש תוכלהה הלאו .םהרבא ןגממ חקלש תוכלהב חתופ ,'ו תואב
היהת םדא לכלש תפסותב םייס ףוסב .21 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 :םהרבא
.תורודל העובק תחא הווצמ

הכלהל טרפ שודיח ןיאו ,םהרבא ןגמ איבהש תוכלה 47 ךותמ 12 קר איבה ןחלושה ךורע
.דחא לכ לצא הנוש תחאל טרפ וימדוקל םג תופתושמ איבהש תוכלהה לכ טעמכ .םויסבש
אוה ןבור תאש ,ורבחל םדא ןיבש תויסיסבהו תויזכרמה תוכלהה תא איבהל רחב אוהש הארנ
לש תרתוכה ,ןכ ומכ .םוקמל םדא ןיבש הכלה איבה אל אוה .ם"במרבש תוכלהה יפל ביחרמ
תצקו ןתמו אשמ רדס' :הנשמ תרתוכו ,'ןתמו אשמ תוכלה' :ךורע ןחלוש לש ומכ איה ונק ןמיס
אוהש הארנ ןכ .הנשמ תרתוככ רוטה לש תרתוכה תא ריזחה אוהש ןאכמ .'תועד תוכלה
םש ואבוהש תוירקיעה תווצמה תא איבה ןכלו ,תועד תוכלהב ם"במרה לע רקיעב ךמסנ
.ורבחל םדא ןיב ןהו ,ם"במרב

םייתכלהה םיאשונה םויקו דומיל תא קזחל איה ןחלושה ךורע לש הז רחבמל תפסונ הביס
ןחלושה ךורע ביחרה ןכל .וימדוקל המודבו ,ךורע ןחלושב ואבוה אלש ורבחל םדא ןיבש
.ערה ןושלו חיכות חכוה ,ןוגכ .ושנועו השעמה תרמוח שיגדהו תוירקיעה תוכלהה ןמ המכב
וכרד .הלא תוכלה איבה אלש ךורע ןחלושב רבחמה לש העודיה ותטיש תא ריהבמ הז ורבסה
,ותטישל ךלוה ומצע ןחלושה ךורע .תוינויער תועמשנה תוכלה אלו השעמל הכלה איבהל
תודוסי םג ללוכ הז תובורק םיתיעלו ,תונושה תוכלהה תודוסי תא םינמיסה תיברמב איבהל
.הכלהה לש םיינויער

,םירכזנה םיקסופה לכמ הנושב .םהרבא ןגמ ירבדל סחייתה ,ונק ןמיס ,ב קלח ,םייחה ףכ םג
ףיסוה ,ךדיאמו ,ןהמ המכב םיטרפ תטמשהב ,םהרבא ןגמ ריכזהש תוכלהה לכ תא איבה אוה
:ט תואב הליחת ןייצ ,םירבדה תא איבהש ינפל .תוכלההמ קלחב םיינויער םינויעו םיטרפ
המכחמ תוצמ ישרשו םילודג םירקיע ץבקב הלעו הצע אילפה (םהרבא ןגמ-) א"מה"
תפטוטל ויהו ןורכזל לכה תויהל אוה ארבג תבוחו םיקסופהו ס"שב םירזופמה רסואו
,"...רתויב רהזיל ךירצ ח"תה טרפבו ,דואמ םיכרצנו םיירידת םירבד םה יכ ויניע ןיב
םה יכ" םרכוזל הבוחו "המכחמ תווצמ ישרשו ,םילודג םירקיע" םהרבא ןגמ ירבדב האר אוה
.תויסיסב ןהו רידת ןהב לקתנ םדאש תוכלה עמשמ ,"דאמ םיכרצנו םיירידת םירבד

:הליחת חתפו רזח ,די תואב ןכמ רחאל
םיקסופו ס"שהמ תורהזא המכ רוהט שיא ףסאו ץבקש ב"קס הז 'יסב א"מב ןייע"
םינורחאה ירבד םהילע איבהלו רוציקב םקיתעמ יננהו םהב רהזיהל םדאה ךירצש
."ד"סב לוגיע יצחב
םיוואל ןה ןרקיעש יפל ,'תורהזא' תוכלהל ארק ןאכ .תוכלהה תא איבה ךכ רחא ,רומאכו
ךא הרורב הנשמ ריכזהש תולאשה תא הלעה אל םייחה ףכ .םהמ ענמיהל ךירצ םדאש
םדמלל שיש הכלה ירבד לאכ אלא תוגה ירבדכ אל םהרבא ןגמ איבהש תוכלהה לא סחייתה
איבה אוה .םהילע רובעלמ ענמיהל וא םמייקל ידכ םרכוזלו םהב רהזיהלו תורחא תוכלה ומכ
אלו ,תוליגר תוכלהכ ןלוכ תא רדיס וימדוקמ רתויש ןאכמו ,םהרבא ןגמ לש תוכלהה לכ תא
.אדירג םיינויער םיניינע

ואר אלא תוימויק תוכלהכ קר אל תועד תוכלהל וסחייתה םהש וללה םיקסופה לש הושה דצה
לודג המכ הארה םהרבא ןגמ רבכ .וכרד יפל דחא לכ םידוחיי םיינויערו םייתכלה םיטביה ןהב
.המויקו התבהא ,הרותה תוישאמ םהש םיניינעב תוקסוע ןהשו ןנווגימו וללה תוכלהה בחרמ
םהב לקתנ םדאש םירבד ,ורבחל םדא ןיבש תויסיסבה תווצמה ןניינע תוכלהה בור רקיעבו
ןגמ תא קיתעה םייחה ףכ םג .תוליכרו ערה ןושל וא ,הרבחב םישלחה תבהא ןוגכ ,םוי םוי
ךורעו הרורב הנשמ ,ברה ךורע ןחלוש וליאו .תוכלההמ המכב וכרד יפל ביחרהו ולוכ םהרבא
לככו םכותמ רחבמ ןיעמ םהל ורחב ,תוכלהכ םהרבא ןגמ ירבדל וסחייתהש ףא ,ןחלושה
קלח .ורבחל םדא ןיבש תוכלה רקיעבו ,םוי לכל םיצוחנ םיניינע םהיניעב הארנש המ הארנה
.רתוי בושח חרוככ הארש המ יפל דחא לכ רתיה ,הארנה לככו ,םלוכל הווש הריחבהמ דבכנ
םיינורקע םינוידו ואיבהש תועד תוכלה תנבה תא תוביחרמה תורעה םיקסופה ופיסוה ןכ
תוכלהה לש ןמוקמ לש תוינורקעה תויעבב ןדש הרורב הנשמ תושעל לידגהו ,ןהמ קלחב
.ךורע ןחלושב ןתאבה יא בקע וללה

ןה םהרבא ןגמ תופסות םדידלש ,ךורע ןחלוש לע םיכורעה םיקסופה ירפסמ ונאבהש רחאל
םה םהרבא ןגמ ירבד םא ;הרורב הנשמ ירבדמ םג תעמתשמה ,ההימתה תקזחתמ ,תוכלה
הטיש רבחמלו ירקמ וניא רבדהש חינהל אלא ןיא .ךורע ןחלושב ואבוה אל עודמ הכלה
רבסה עיצהל לדתשנ ןכל .ןאיבהש ןהל תומוד תורחא תוכלה תמועל ןאיבה אלש הרודס
.ללכב ךורע ןחלושב ותטישלו וללה תוכלהל סחיב רבחמה טקנש וקהמ והשמ ריהבמה
.רוטל רבחמה סחי תנבהל םג והשמ םורתי רבסהה

ךורע ןחלושבו רוטב תועד תוכלה ואבוה אל עודמ .ה
וקה בקע ןואיבה אל טעמכו תועד תוכלהב ןאכ ורציק ךורע ןחלושב רבחמה ויתובקעבו רוטה
:שיגדה ויתומדקהב רוטה ןכאו .תוישעמ תוכלהו תווצמב קוסעל םהלש יללכה
תונוש תועד שיש םוקמבו םיקוספ םירבד איבהל אלא תויארב ךיראהל ינוצר ןיאו "
(3)." ל"ז ש"ארה א"א תנקסמ ןכ ירחא בותכאו םבתכא
איה ותמגמש שרופמב בתכ םייח חרואל ותמדקהב ,רוטל ףסוי תיב ושוריפב ,רבחמה םג
:השעמל הכלה
תילכתה והז יכ תורבסה ןיב עירכאו הכלה קוספא םירבדה לכ רחאש יתעדב הלעו"
ידומע תשולש תויהל יכ יתעדב יתמכסה ןכלו ...דחא טפשמו תחא הרות ונל תויהל
ם"במרהו ף"ירה המה אלה םהיתוארוהב םהילע ןעשנ לארשי תיב ...רשא הארוהה
הכלה קוספנ תחא תעדל םימיכסמ םהמ םינשש םוקמבש יבל לא יתרמא ,ל"ז ש"ארהו
."םתומכ
(4).הכלהל תוישעמ ןה ךא ,ינויער ןווג םע תוכלה ואבוה ךורע ןחלוש יקלח לכב ,ןכ םנמא
ןכ לעו ,העש העשו םוי םוי לקתנ םדא ןקלחבש תוישעמ תוכלה ןה תועד תוכלה םג ,םרב
תא לטיב ףאש ךורע ןחלושב רבחמה רקיעבו רוטה ןאיבה אלו טעמכ עודמ ריהבהל שי ןיידע
ןה ןכש דחוימ ןוידל יואר תועד תוכלה לש הז הרקמ .רוטב העיפומה 'תועד תוכלה' תרתוכה
לככו ,ירקמ וניא ,רומאכ ,ךורע ןחלושב ןתאבה יאו ,הבשחמ-ןויערו הכלה לש בוליש תווהמ
םג עגונ רבדהש הארנ .אדירג הכלה וניאש דחוימה ןייפואל הקודה הקיז ךכל שי הארנה
.ךורע ןחלושב ואבוה אלש תוכלהו םיאשונ לש רתוי הבחרה היעבל

ןיב ,הכלה חנומב תפסונ הנחבא עיצהל שי ,הז ןיינעב רבחמה תטיש תא ריבסהל תנמ לע
העמשמ השעמל הכלה .השעמ תמרוג הכלהו השעמל הכלה ;הכלהה םויקב םישעמ יגוס ינש
בויחל ,השעמה תרטמ תא תמייקמה הרישי האצות ותלועפל שיו ופוגב השעמ השוע םדאש
ןכו .הכלהה תרטמ תא תידיימ והשעמב םייקמ וידי לטונה ,םיידי תליטנ ןוגכ .הלילשל וא
םדאש ותעינמב וא קזנ תיישעב וא ,הליפתה תרטמ תא ורובידבו ויפב םייקמ ,ללפתמה
ךשמה ןיאו ךרוצ ןיא ןכמ רחאלו הכלהה המייקתה הלא םישעמב .דבלב והשעמב בייחתה
.הכלהה לש הנוצרל

הניא ךא האצותל תמרוג קר התיישעש הכלה וא הווצמ העמשמ השעמ תמרוגה הכלה
תוללכנה תוכלהה לש תועמשמה וזש הארנ .ןמז רחאל םייקתת וזו ,הרטמה תא תמייקמ
וז אלא ,הכלהה םויק לש הרישי האצות בינמ וניא השעמהש ןניינע בורל .'תועד תוכלה'ב
תגשומ אל הרטמה ךא השענ השעמה ,אמרג ןיעמ אוה הזכ השעמ .ןמזה ךשמב אובת
םינוש םישעמ הב שי ,םימכחב קבדיהל ,םהרבא ןגמ ףיסוהש הנושארה הכלהה ןוגכ .תידיימ
,ןמז רחאל ירפ בינת אלא תידיימ הניא האצותה ךא ,םכחל ברקתהל ידכ תושעל בייח םדאש
,היינשה הכלהה (5) .םהמ עפשויו םהישעמו םתרותל ,םימכחל רתוי בורק היהי םייקמהשכ
הכלהה .תידיימ הניא םתלעות ךא ,םירורב הרטמהו השעמה ,ופוגכ לארשימ דחא לכ בוהאל
ןיא םיבר םירקמבו ןיעל השעמה רכינ דימת אל םג ןאכ ,ורבח ןולקב דבכתמה ,תישילשה
,רגה תבהא ,תיעיברה הכלהה .תידיימ האצותה ןיא ןכלו ,השעמה תעשב חכונ רבחה
אל ותרומתו ותלעותש תמא לש דסח ןיעכ הארנ וילא סחיהו ,ויד קזח וניא יתרבחה ודמעמש
םהש ,תונמלאו םימותיב תוריהז ,םהרבא ןגמ ירבדב 14 'סמ ,תפסונ הכלה ךכ .םימייק דימת
ערה ןושל ,16 'סמ וא .בר ןמז רחאל אובל היושע האצותה ךא הרורב םתרטמש םישעמ
ותטישש םושמ רבחמה ןאיבה אל הלא תוכלה .ידיימ אל ךא דחוימב רומח תויהל לוכי וקזנש
םרג וא ןתכאלמ תישאר אלו ,ןתכאלמ רמג ןה ןתיישעש תוכלה ,השעמל הכלה תקיספ איה
.ןתכאלמ

הבשחמל הכלה ןיב בוליש :תווצמ לש ישילש גוס ,תועד תוכלה .ו
ןיב תודמועכ ןתוארל רשפא .תועד תוכלה לש ןתועמשמ תא תבחרומ הרוצב ןיבהל ןתינ התע
ףא (6).הדגאו הכלה לש בוליש ,ישילש גוס תווהמ ןהו ,הדגאהו הכלהה ,הרותה יקלח ינש
וניה ישילשה גוסה .ורפסב תועד תוכלה תללכה יאב רבחמה יעינמ תנבהל עייסת וז ךרד
ימויקה דוסיה תא החודו קימעמ יתבשחמ - ינויערה ןיינעהש ךכ לע יונבה דאמ בחר םוחת
הבישחה ןמז ןיב חוורמ תמרוג םדא לש הבשחמ לכ ,רמולכ .תידיימ הרוצב הכלה רצוי וניאו
היולתה הכלה ןכ לע .היתורטמו תויתבשחמה תויועמשמה ןוגיממ עובנל יושעש רבד ,םויקל
ןכותה בקע חווט תוכורא הלש תואצותה המייקמ םדא םא םג ,והשלכ ןויערב הרושקה וא
.הרטמל העגה דע ןמז תכראהל םרוגה ינויערה

רבדה .השעמל תוכלה םהמ דומלל ןתינ ךא ,דבלב םייתבשחמכ םיארנש תונויער םיתיעל שי
םהב םיאור םה םימעפל .לשמל הדגאה ישרדמל םיקסופה לש תבכרומה השיגה תא ריבסמ
הכלה ודמלו הכופה השיגה רשא שיו .הכלה םהמ ןידמל ןיאש םישיגדמו דבלב הדגא
ןתינש יתכלה ןיערג שי רשאכ ;ןורקע ותוא יפל ריבסהל שי השיגב ינושה תא (7).שרדמהמ
םיארנה הדגא ישרדמ שי ,ךפהל םיתיעלו .הכלה ונממ דומלל רשפא ,שרדמהמ ודמולל
ןמז תא ךיראמו םמויק תרטמ תא בכעמה ינויער דוסי םכותב םיליכמ םה ךא תוקוספ תוכלהכ
.האצותה וא היישעה

רבד ןיבל ,ידיימ ומויקש ךותח רבד ןיב שרפה אוה ןויער וא הבשחמל הכלה ןיב לדבהה ,ללככ
וא ,םיכותח םניא שפנה לש הירוהרהו ,ולכשבו םדאה שפנב הרושקה תינויע הבשחמב ךורכה
האצותה וא םויקה בכעתמ ןכלו ,ידיימ השעמל תוחפל וא השעמל םיסחייתמ אל ךא םיכותח
.ןאיבה אל ןכלו ךורע ןחלושב רבחמה תרטמל ומיאתה אל הלא תוכלה .ולש

טעמ ןכש .וזכ תרתוכ בתכש ףא תועד תוכלה תא איבה אלש רוטה לע םג בישהל ןתינ התע
רובס רוטה רבכ .םהיניב לדבה ךכב ןיאו ךורע ןחלוש םג ויתובקעב איבה בתכש תוכלהה
םות םע תוידיימ ןהיתואצות ןיאו הדגאו הכלה לש בוליש ,ישילשה גוסהמ ןה הלא תוכלהש
.ם"במרה גהנש ךרדכ ןבור תא איבה אל ןכ לע ,ךורא חווטל העפשה תולעב ןה אלא ןתיישע
.תוישעמ תואצות ןהל שיו תוידיימ ןכ ןהש תועד תוכלה תצקמ ןתוא תא איבה רוטהש אלא
םג ןה יכ ףא תידיימ האצות ןהל שיש תוכלה ןה .ישילשל ןושארה גוסה ןיב לובגה ןה ,רמולכ
תוכלה :המיאתמ תרתוכ בתכ ןכלו ,תועד תוכלה ומכ ךורא חווטל העפשהו תואצות תולעב
תרתוכה תא הניש ךורע ןחלוש .טעמה ןהו ,תידיימ האצות ןהלש הלא תא איבה ןהמו ,תועד
טביההמ ןקתנלו תוכלהה לש ישעמה דצה תא שיגדהל ידכ תוישעמ תורתוכ המכל לציפו
יגוס ןיב לדבהה תא רתוי עבקל ידכ רוטל רבעמ ףסונ בלש ךלה אוה וז הניחבמ .יתוגהה
ןתעפשהו ןמויקש תוישעמ תוכלה אלא ,אדירג תועד תוכלה איבמ וניאש שיגדהלו תוכלהה
רבחמה השעמלו ,יתוהמ אלו שגדה לש ןיינע אוה םירבחמה ינש ןיב לדבהה ןכ לע .תוידיימ
אל הלאו תוכלהל םייתוגה תואובמ ןיעכ איבמ רוטה הברה םימעפ ןכאו .רוטה תובקעב ךלה
אל ,ףסונ עינמ שיש הארנ ךא ,הכלהל רציק ךורע ןחלושש ךכל םרוגה .ךורע ןחלושב ואבוה
ןיינע ותוא אבוה אל תידיימ האצות ןיאש ןכיהו ןתינש המכ דע תוגההו תועדה םוחתל סנכיהל
(8) .ואיבה רוטהש ףא ךורע ןחלושב

א"מרה תטיש .ז
בגא א"מרה תטישב תודוסי המכ ןאכ איבהלמ ענמנ אל אשונל דרפנ ןויע דחייל שיש ףא
,רבחמה ירבד לע ההגה בתכ אלו א"מרה ריעה אל ונק ןמיסב אקווד .רבחמה ירבדב קוסיעה
תומוקמב ולצא םימייק תועד תוכלה ומכ תודוסיש הארנ ,םרב .םהרבא ןגמ תאז השעש יפכ
הנחבא ולצא תמייק .רבחמה לשמ הנוש ותטיש וז הניחבמ .רבחמה לע ויתוהגהב םינוש
תופסות ריבסהל ןתינ ךכ .תועד תוכלהכ השעמ תמרוגה הכלהו השעמל הכלה ןיב הדח תוחפ
.םהיניב תונוש תוקולחמ וא ,רבחמה ןאיבה אלש ךורע ןחלוש לע ויתוהגהב ולש תונוש
:רבחמה חתפ .א,א ,םייח חרוא ,ךורע ןחלושב הנושארה ,העודי תחא הכלהב םיגדנ
."רחשה תא ררועמ אוה אהיש וארוב תדובעל רקובב דומעל יראכ רבגתי"
:ההגהב א"מרה ףיסוה
דימת ידגנל 'ה יתיוש .הגה .ןיללפתמ רוביצהש הלפתה ןמז רחאי אל םינפ לכ לעו"
תבישי ןיא יכ .םיקלאה ינפל םיכלוה רשא םיקידצה תולעמבו הרותב לודג ללכ אוה
ךלמ ינפל אוהו ויקסעו ויתועונתו ותבישיכ ותיבב ודבל אוהו ויקסעו ויתועונתו םדאה
,ךלמה בשומב ורובדכ ויבורקו ותיב ישנא םע אוהו ונוצרכ ויפ תבחרהו ורובד אלו ,לודג
,ודובכ ץראה לכ אלמ רשא ה"בקה לודגה ךלמהש ,ובל לא םדאה םישישכ ןכש לכ
םואנ ונארא אל ינאו םירתסמב שיא רתסי םא ,רמאנש ומכ ,וישעמב האורו וילע דמוע
ינפמ שייבתי אלו ,דימת ונממ ותשובו ת"ישה דחפב הענכההו האריה וילא עיגי דימ ,'ה
ינפל עדי ובכשמ לע ובכשבו תכל ענצהב םג ,י"שה תדובעב וילע םיגיעלמה םדא ינב
."הלעתיו ךרבתי וארוב תדובעל תוזירזב םוקי ותנשמ רועיש דימו ,בכוש אוה ימ
ןחלוש לכל האנ תינויער המדקה השעמל ןה ,הכוראהו ,הליחת הרצקה ,א"מרה תוהגה יתש
ישעמה ןידב חתפ אלא יהשלכ המדקה בתכ אל ומצע רבחמהש ןיינעמו .םייח חרוא ךורע
חתופ אוה ירהש ,זרדזהל וילעש בתכו ,ובכשממ המיקה ,רקוב לכ םייקמ םדאהש ןושארה
ןיד ותואב תמייסמ םנמאש ותחיתפ תא ףיסוה א"מרה תאז תמועל .'ה ינפל הליפתב ומוי תא
תא הקימעמה תינויער המדקה ,םיאבה םינידה לכל ,רומאכו ,הל ףיסוה ךא רבחמה לש
השעמל םהש הלא םירבדב ויתוהגה תא חתפ א"מרהש ןאכמ .ןיינעה תובישחב הנבהה
(9).תווצמ םייקמ םדאה ימ ינפל הרכה לש יזכרמ ינויער ןיינע םיללוכ ףאו תועד תוכלה

ןסוניכב ךרוצהו תועד תוכלה לש תימויקה םתובישח :םוכיס .ח
הכלה יקסופ .תמייק הדבוע אוה ךורע ןחלושב ויתובקעבו רוטב תועד תוכלה לש ןנורסח
תוכלהמ הברה ופיסוה ,ויתובקעב וכלהש הלאו םהרבא ןגמ ,ךורע ןחלוש לע םהירפס וכרעש
עמתשמ .השעמל תובושח תוכלה ןהב וארש יפל ,ונק ןמיס םייח חרואב םוקמ ותואב ,תועד
ןתובישח תא ושיגדה םלוכ ךא תוחפ וא רתוי ואיבהש שי .ורבחל םדא ןיבש תווצמ ןה ןבורש
.ויכרדב הכילההו 'הל תומדתהה ,ןלוכל ףתושמ סיסב ואצמו ןהב וביחרה ףא םהמו ,תימויקה
גוס ןתויה ,ךכל יזכרמ עינמ ןאכ עצוה .ךורע ןחלושו רוטה לע ההימתה רתוי השק ןכ לע
הנקמ בולישה .ןהיתש לש בוליש אלא הדגא וא הכלה ןניא ןה .הרותה תווצמ לש ישילש
דבכנ קלח .קוחר חווטל תועמשמ םע האצותו השעמ ,הבישח לש דחוימ יפוא תווצמה ןתואל
תוישעמה תוכלהב קוסעל םתטיש רואל םילודגה קספה ירפס ינשב ללכנ אל ולא תווצממ
קלחכ ,רוטהמ רתוי םצמצ ךורע ןחלוש ,תאז ףא .הרורב תידיימ האצותל איבמ ןמויקש
.הרורבה הכלהה תא םייקל דמולה עדיי ןעמל הרצקב םירבד איבהלו עירכהל ותטישמ

לעפמ ךרענ אל הכ דעש המוד ךא .תורודה ךשמב ושענ תועד תוכלה םוכיסב םינוש םילעפמ
הבוחש המוד .הרורב הכלהו המיענ הפשב םירדגומ םיאשונ יפל דחא םוקמל ןלוכ תא ץבקמה
לעבש הרותהו בתכבש הרותה לש הז יזכרמו םינפ בר טביה ריאהל וללה תורודב איה הלודג
.הפ

:תורעה
ןייע " :הז ןמיסל ורבסהל רצק אובמ ןיעכב ,וכרדכ אלש ,םהרבא ןגמה חתפ ןמיסה תליחתב רבכ השעמל .1
הז ןמיס לש ודוחייל זמר הוהמ וז החיתפ ."עוצימה ךרדב םדא ךליש רבדה ללכו ם"במרהל תועד תוכלהב
.תועד תוכלה תא הבחרהב איבה ןכאש ם"במרה םע ולש רשקלו
רוזח
יפוד י"שריפ םיצרש לש הפוק" :הז ןיינע ריבסמ ,ב ק"סל םהרבא ןגמה לע ,םוקמב לקשה תיצחמ לעב .2
רוזח ול םירמוא ותעד חוזת םאש ורמא ,וירוחאמ םיצרש לש הפוק יולת היהיש םעטהו" :ךשמהבו ."החפשמ
וללה תוכלהל תורוקמ איבהו ביחרה ללכב לקשה תיצחמה .ותוואג תא ודירוי האגתי םא ,רמולכ ."ךירוחאל
.םהרבא ןגמב
רוזח
רבחל יתבשחמב התלעו יתררוע ןכ לעו " :טפשמה ןשוח ,רוטל ותמדקהב ןכו .םייח חרוא ,רוטל המדקה .3
יעיברה רוטהו ...יתבצח רשא םירוטה העברא ומלשנ ובו ...ש"ארה א"א יקספ ךרד לע ןינידה יטפשמב רפס
םילודגה םש ,א"דיחב הארו .רזעה ןבא ,רוטל ותמדקה םג ןייעו ." טפשמו קוח יתקקח םש טפשמה ןשוח
ודי תא שיא םירי אל םדעלבמו ףסוי תיבו רוט ודיב חקול ןיארמ לכ שירב הארוה הרומ לכ" :בתכש ,'ט תוא
38 תורעהבו ,ג -אמר םידומע ,ט ךרכ ,תידומלתה הידפולקיצנאב הז ךרעב האר ,'הכלה' חנומה לע ."הארוהב
םיאשונה לכל דוע ןייעו .תורעהבו ט -זלש םידומע ,םש :האר ,םיקספה רפסכ ךורע ןחלושה תלבק לע .44 -
םידומע ,ח ךרכ ,םש ,הארוה :ךרעב :םג וללה
רוזח
.טי ומר ,ב במר העד הרוי ,םש .ג ,א מר .א אלר .ה,ד,א חצ .א ו .א ה .זט ד ,םייח חרוא ,ךורע ןחלוש :ןוגכ .4
.א בכת .טל כת .בי ,אי טנש .ז חכ .ג י .ד ,ג ,ב ח .אי ז ,טפשמ ןשוח .א הכ .ז גכ .ו ב .ב ב .ד א .א א ,רזעה ןבא
רוזח
.םכח דימלתל ותב אישהל ,ו ב רזעה ןבא ,ךורע ןחלושב האבוה וז הכלהמ קלחש תורמל .5
רוזח
,םש .בס-ס םידומע ,א ךרכ ,תידומלת הידפולקיצנא ,הדגא :ךרעב האר ,הקיספלו הכלהל הסחיו הדגאה לע .6
.ה-בנר םידומע ,ט ךרכ ,הכלה :ךרעב
רוזח
ה -בנר םידומע ,ט ךרכ ,תידומלת הידפולקיצנא :ןכו .תמדוקה הרעהב :האר .הז ןיינעב הבתכנ הבר תורפס .7
.85 - 81 'מע ,( ח/זמשת ) אכ-כ ,הישרדמה בינ ," תודגהה ןמ ןידמל ןיא " ,לאיזר 'מ ברה .תורעהבו
רוזח
העד הרויב םינושארה םינמיסב תמיוסמ הדימבו ,טפשמ ןשוחו םייח חרוא רוט לש ןושארה ןמיסב ןוגכ .8
.הרשע הנומש תליפת ,בכק - ביק םייח חרוא :ןוגכ םיעודי תומוקמ המכ שי ןכו .רזעה ןבאבו
רוזח
.ו ב ,א א רזעה ןבא ,ךורע ןחלושל ויתוהגהב א"מרה ירבד דוע הארו .9
רוזח