תוכרבו תוליפת .א

.טרפ ?ןושחרמב 'ז ךיראתל רושק ןיד הזיא (1

םישוע המו ?הדימעה תליפתבש "וימורמב םולש השוע" םילימה תרימא ינפל םישוע המ (2
?עודמו ןתרימא תעשב

?"הליענ תליפת" יהמ (3

?לוח םוי לשו תבש לש "הדימעה" תליפתב הוושהו הנושה והמ (4

."שודק התא" עצמאב רכזנו "לטה דירומ" םוקמב "םשגה דירומ" רמאו ץיקב העט (5

:ןלהל תומושרה ולא ןיבמ הנוכנה הבושתה תא בותכ

רכזנש םוקמב ורמוא (א
ורמואו "שודק התא" םייסמ (ב
"ונלוק עמש"ב ורמוא (ג
"רובג התא"ל רזוח (ד
הליפתה שארל רזוח (ה

השרפה ןיב רשק שי ןהבש תוצבשמב (X) ןמסו ךתרבחמל האבה הלבטה תא קתעה (6
.הוצמל

תרשע
תורבידה
יכ היהו
ךאיבי
שדק

תיציצ

םא היהו
עמש
לארשי עמש
תבהאו
הוצמ / השרפ
- - - - - - ןיליפת
- - - - - - הזוזמ
- - - - - - תליפת
תירחש
- - - - - - תליפת
החנמ
- - - - - - תליפת
תיברע
- - - - - - עמש תאירק
הטימה לע

יעטקמ דחא לכ דיל בותכו ךינפל םיאצמנ םהש הרוצב םירוטה ינש תא ךתרבחמל קתעה (7
.םיאתמה רפסמה תא הליפתה

...ב םירמאנ
שדוח-שאר (1
םיליגר תותבש-יאצומ (2
םוצ םוי (3
םילגר שולש (4
ט"ויב םילחש תותבש-יאצומ (5
ןמז ןיא רשאכ קחדה תעש (6
הליענ תליפתב םירופיכה-םוי (7
הליפת יעטק
........ונתננוח התא
.........ונעידותו
.........ונניבה
.........וננע."הדימעה" תליפתב םיעטק לש תוחיתפ הליכמ איה .ךתרבחמל הלבטה תא קתעה (8
.התישארבש המגודה יפ לע הלבטה תא םלשה

הז עטק רמול חכשש ימ
הדימעה תליפת רמגו
רוזחל וילע םאה
.תינש ללפתהלו
"אל" וא "ןכ" בותכ
םירמוא םימי וליאב
?עטקה תא
עטקה
אל
הבושת ימי תרשע
םייחל ונרכז
-

םיסנה לע
-

ונתננוח התא
- - שודקה ךלמה
- - תכרבב וננע
הליפת עמוש
- ...דע
...מ
חורה בישמ
םשגה דירומו
-

אביו הלעי
- - תכרבב םחנ
םילשורי ןינב
- ...דע
...מ
רטמו לט ןתו
הכרבל

םושר .ךרבל הבוח ןהבש תויונמדזה תמישר תללוכ איה .ךתרבחמל הלבטה תא קתעה (9
.התישארבש המגודה יפ לע ,הכרבה חסונ תא תונמדזה לכל

הכרבה חסונ
תונמדזהה
ויאריל ותמכחמ קלחש םלועה ...ךורב
לארשימ לודג םכח האורה
םלועה ...ךורב
(שדחה לוביה ןמ) שדח ירפ לוכאל הצורה
םלועה ...ךורב
םער עמושה
םלועה ...ךורב
קרב האורה
ורמאמב םייקו...ןמאנו ... רכוז םלועה ...ךורב
ןנעב תשק האורה
םלועה ...ךורב
(דרו ןוגכ) ,חישב לדגה חרפ חירמה

?"םידי תליטנ לע" םיכרבמ םהבש םירקמה םה המ (11

.הכרבה חסונ לכ תא בותכ ?"רצי רשא" תכרב ךרבל םיבייח יתמ (12

ונמייקו" :םילימב תמייתסמה הכרבה תא םיכרבמ ונא םהבש םיפסונ םירקמ םושר (13
."הזה ןמזל ונעיגהו

:םילימב תמייתסמה הכרבה תא םיכרבמ ונא םהבש םיפסונ םירקמ םושר (14
."בוט לכ ונלמגש תובוט םיבייחל..."

!הבש םיירקיעה םיקלחהו הנמז ,הליפתה םש יפל האבה הלבטה תא םלשהו קתעה (15

- הליפתה ינמז
-
םיקלחה םה המ
הבש םיירקיעה
ןמז דע

ןמזמ

הליפתה םש

,היתוכרבו עמש תאירק
ונילע ,הדימעה תליפת
הלילה תוצח

םיבכוכה תאצ

(בירעמ) תיברע

הליל
________ רחשה תוכרב
- - - רקוב
______ הדימעה תליפת
- - - םירהצ

?"הדימע" םשב "הרשע הנומש" תליפת תארקנ עודמ (16

תא טטצ) העירכה תומוקמ תא םושר ?"הרשע הנומש"ב עורכל םיבייח םימעפ המכ (17
.(תעצבתמ איה דציכ טרפו הירחאלו העירכה תעשב םירמואש םילימה

ךרבל םיבייחש תוכרב לש המישר תללוכ איה .ךתרבחמל הלבטה תא קתעה (18
,תאז םיכרבמ הבש (תויונמדזהה וא) תונמדזהה תא הכרב לכל םושר .תונוש תויונמדזהב
.התישארבש המגודה יפ-לע

?תרמאנ איה יתמ
(!רשפאה לככ קייד)
הכרבה

הנישה ןמ המיקה ירחא (א
םחל תליכא ינפל (ב
םידי תליטנ לע...

- ...המכחב םדאה תא רצי רשא...
- ...םולשל ונכילותש ...ןוצר יהי
.הליפת עמוש 'ה התא ךורב
- ...םיקחש ארב ורמאמב רשא ...
.םישדח שדחמ 'ה התא ךורב
______________________ (א
______________________ (ב
ינלמגש ,תובוט םיבייחל למוגה...
(!םירקמ 2 תוחפל ןייצ) .בוט לכ
- ...יניע לע הניש ילבח ליפמה...
______________________ (א
______________________ (ב
...םימעה לכמ ונב רחב רשא...
.הרותה ןתונ

.הכרבה לש חסונה תא בותכ ?"רצי רשא" תכרב ךרבל םיבייח יתמ (19

םינולאשה ןכותל הרזח