(םינבל הבוח) ןיליפתו תילט .אי

ןינמו ?שאר לשו די לש ןיליפתה תא םיחינמ וילעש ףוגב קייודמה םוקמה תא םושר (1
?שארבו דיב הזה קיודמה םוקמה תא םידמול

?"ןיליפת חינהל" הכרבה תא םיכרבמ יתמ (2

.הנוכנה הבושתה תא בותכ .ןיליפתה תא םירשוקש ירחא / העשב / ינפל

תודע ,םיזנכשא) (!ךלש הדעל םאתהב הנע) ?"ןיליפת תווצמ לע" הכרבה תא םיכרבמ יתמ (3
(חרזמה

?השעי המ - ןכ ינפל ןחינהל ץלאנ םאו ?רקובב ןיליפתה תחנה לש ןמזה תלחתה יתמ (4

?ןצלוחל ןיידע רוסא ןכיה םוקמ לכמו ?הליפתה ףוסב ןיליפתה תא ץולחל םיגהונ יתמ (5

תויהל ךירצ המ .הילע ךרבל ידכ הרשכ תילט תונקל ישי ךלה ולש הוצמה-רב םוי תארקל (6
?הלדוג

?הילע ישי ךרבי הכרב וזיא (7

אוצמל לוכי אוה רפס הזיאב .םיעורק תויציצה יטוחמ םידחאש ישי הליג הסיבכה ירחא (8
?ךכב ןדה הז רפסב ןמיסה והמ ?תררועתמה הלאשל הבושת

?שקובמה רפסה תא גישה אל אוה רשאכ תושעל ישיל ץעיית המ (9

םינולאשה ןכותל הרזח