םידעומו תבש .ב

בוט םויו תבש .1


.קמנו הנוכנה הבושתה תא בותכ ?בוט םויבו תבשב דגבמ םתכ ריסהל רתומה (1

תרתומ - ט"ויב ,הרוסא - תבשב (א
הרוסא - םהינשב (ב
הרוסא - ט"ויב ,תרתומ - תבשב (ג
תרתומ םהינשב (ד

.ורקובבו תבש לילב "שודיקה" לש ומויס תא םושר (2

.לארשי ץראב גח לכ לח ובש ךיראתה תא םושר .םיגח לש המישר ךינפל (3

.הרות תחמש ,תרצע ינימש ,הבר-אנעשוה ,תועובשה גח

.גוס לכל המגוד ןתו ךל םירכומה "הצקומ"ה יגוס תא טרפ ?"הצקומ" רוסיא והמ (4

.הלילב שודיקל םיפיסומש ןושארה קוספה לש תונושארה םילימה תא םושר (5

?עודמו ?התוא םירמוא ןכיה ?הדימעה תליפתב םירמואש "הלדבה"ל םיארוק דציכ (6

.הכרב לכ לש המויס םושר ?הלדבהב שי תוכרב המכ (7

?ט"וי יאצומב וללה תוכרבה וערגנ עודמו ?בוט םוי יאצומ לש הלדבהב שי תוכרב המכ (8

?הונקית עודמו ?התוא םירמוא יתמ ?"עבש ןיעמ" תכרב יהמ (9

?ט"ויו תבש לילב ןיי ול ןיאשכ שדקל רשפא המ לע (10

?ט"ויו תבש םוי לש ורקובב ןיי ול ןיאשכ שדקל רשפא המ לע (11

ןייצל םג לכותה ?תבשב הרוסא וא תרתומ - הטמ תומושרה תויוליעפה עברא ןיבמ המ (12
?רוסיאה תביס תא

________________________________________________ סוס לע הביכר (א

________________________________________________ טמ-חש קחשמ (ב

__________________________________________ לגר-רודכ קחשמב הייפצ (ג

__________________________________________________ םימב הייחש (ד

איה םא הלועפ לכ יבגל ןייצו ךתרבחמל התוא קתעה .תונוש תולועפ תללוכה הלבט ךינפל (13
.בוט םויבו תבשב הרוסא וא תרתומ

בוט-םוי
תבש
הלועפה
תרתומ
הרוסא
המהב תטיחש
- - רורפג תקלדה
- - תננסמב תופנל
- - הציב ןוגיט
- - די ןועש ןווכל
- - םחל תסורפ לע האמח תחירמ
- - קרסמב רעישה תקירס
- - םיחמצ תאקשה
- - תורשעמו תומורת תשרפה
- - בוחרל ץפח תאצוה
בוריעב ללכנ וניאש
- - הטחסמב םיזופת-ץימ תנכה
- - למשח רוא תקלדה
- - למשח רוא יוביכ
- - ,בושייל ץוחמ הכילה
רטמוליק 10 קחרמל

?דעומה-לוחב םג תורוסא הלעמל תובותכה תולועפה ןמ וליא בותכ (14

_____________________________________________________

?תבשה תוליפתמ תחא לכ לש תיעצמאה הכרבה תחתופ דציכ (15

___________________________________ :תבש לש תיברע

___________________________________ :תבש לש תירחש

____________________________________ :תבש לש ףסומ

____________________________________ :תבש לש החנמ

___________________________ :שדוח-שארו תבש לש ףסומ

"ןכ" הלימה תא בותכ .תונוש תויוליעפ תללוכ איה .ךתרבחמל האבה הלבטה תא קתעה (16
.דעומ ותואב גהונ וניא ןידה םא "אל" הלימה תאו דעומ ותואב גוהנ ןימי דצב םושרה ןידה םא
.רבד בותכת לא - הבושתה תא עדוי ךניא םא
!המגודל בל םיש

לוח םויב םילח הלא םימי רשאכ רבודמ :בל םיש

םירופ
הכונח
םוי
רופיכ
שאר
הנשה
העשת
באב
תועובש
םוי
-צעה
תואמ
חספ
תוכוס
שאר
שדוח
תבש
אל
ןכ
ןכ
ןכ
אל
ןכ
אל
ןכ
אל
ןכ
תורנ תקלדה
הכרבב
- - - - - - - - - - הנשמ םחל
(ךרבל הבוח)
םימחל ינש לע
- - - - - - - - - - שודיק
- - - - - - - - - - עטק תפסוה
:ןוזמה-תכרבב
הלעי וא ,הצר
וא ,אוביו
םיסנה לע
- - - - - - - - - - ללה תרימא
- - - - - - - - - - ףסומ תליפת
- - - - - - - - - - הכאלמ רוסיא
- - - - - - - - - - םוצ
- - - - - - - - - - דעומה-לוח
- - - - - - - - - - תאצוה רוסיא
ןמ ץפח
בוחרל תיבה
בוריעה םא)
(לקלקתה
- - - - - - - - - - ינש בוט-םוי
- - - - - - - - - - לוכאל הבוח
תודועס שולש
- - - - - - - - - - תכרב םיכרבמ
ונייחהש
- - - - - - - - - - גח ורסא
!תושר - תונבל - הלבטה ףוסל דעו ןאכמ
- - - - - - - - - - האירק
הרות רפסב
- - - - - - - - - - איבנב האירק
- - - - - - - - - - תאירק
ןינמב הרותה
- - - - - - - - - - ןיליפת תחנה

תבשב התושעל רוסא וא רתומ םא הלועפ לכ יבגל ןייצו ךתרבחמל הלבטה תא קתעה (17
.בוט םויבו

בוט-םוי
תבש
הלועפה
רתומ
רוסא
המהב טוחשל
- - תונליא תוקשהל
- - תילמשח הטלפ לע לישבת םמחל
- - רשאכ תסנכה-תיבל רודיס תחקל
לקלקתה בוריעה
- - הבוטר תילטמב שמתשהל
- - םיחרפ ףוטקל
- - שובייל דגב תולתל
- - הבינע רושקל
- - םידגב סבכל
- - הירטמ חותפל
- - הטלפ לע לשובמ לכוא ריאשהל
םויה תסינכב תילמשח
- - םיינרופיצ זוזגל
- - ('דכו םיבובז ,םישותי) םיקרח לוטקל
- - בכרומ רשק ריתהל
- - המלצמב םלצל
- - הנומת תולתל ידכ ריקב רמסמ עובקל
- - תיצמ תרזעב זג-יריכ קילדהל
- - קלוד רנ תרזעב זג-יריכ קילדהל
- - לש תקלודה הבהלה תא לידגהל
זגה יריכ

?דעומה לוחב םג תורוסא - המישרבש תולועפה ןמ ולא (18

?םימיוסמ םירקמב תורתומ הנייהת תמדוקה הלאשב תבתכש תולועפה ךותמ ולא (19

תאטבתמ דציכו ?("...ךגחב תחמשו") החמש לש השע תווצמב ונא םיווצמ םיגח ולאב (20
.טרפ ?םידליו ,םירבג לצא וז החמש

.(תוחפל תוכאלמ שולש ןייצ) ?בוט םויב תורתומו תבשב תורוסא תוכאלמ ולא (21

.ךתבושת קמנ ?בוט םויל וא תבשה םויל הווש הנשה שארב תושעל רוסיאה (22
.ךתבושת קמנ ?בוט םויל וא תבשה םויל הווש םירופיכה םויב הכאלמ תושעל רוסיאה

.ךתבושת קמנ ?תבשל וא בוט םויל הווש םירופיכה םויב הכאלמ תושעל רוסיאה (23


תוכוסה גחו חספה גח .2


הנש ידימ םיכרוע םש ,תסנכה תיב דיל הלעגהל םילכ הנח האיבה ,חספה גח ינפל םיימוי (24
הלעגה הליעומ אלש הל הריעה הרואיל .הניסרח תוחלצ םג ויה םילכה ןיב .םילכ תלעגה
.העוט איהש הל הרמא הנח .הלא תוחלצל

____________ ?הקדצ ימ

_____________________________________________________!קמנ

?םרישכהל ןתינ םאה .חספל םרישכהל הצור הנירש םינוש םילכ לש המישר ךינפל (25
תצבשמב X ןייצו ךתרבחמל הלבטה תא קתעה .רשכה לש גוס הזיאב ןייצ - ןתינ םאו
.המיאתמה

ותרשכה
וא הפיטשב
םימב החדה
ותרשכה
ןובילב
ותרשכה
הלעגהב
ןתינ אל
ורישכהל
- - - - ילמשח ררקמ
- - - - תבחמ
- - - - וב לשבמש ריס
שאה לע
- - - - תשר
רשב תיילצל

.(תשר ,ריס ,תבחמ ,ררקמ) םילכה רדס יפל תמדוקה הלאשב ךתריחבל קומינ בותכ (26

,רבסה .ונתושרמ ץמחה תאצוהב תורושקה תונוש תולועפ םישוע ונא תוצמה-גח תארקל (27
!תואבה תולועפה תא םיעצבמ יתמו דציכ

?עוציבה ןמז והמ
(!רשפאה לככ קייד)
?םיעצבמ דציכ
הלועפה
- - הריכמ
- - הקידב

- לוטיב

- - רועיב

בותכ ?הלא םילישבת ינש םיחינמ המ רכזל - "הציב"ו ,עורז" םיחינמ רדסה ליל תרעקב (28
.הנוכנה הבושתה תא

.הגיגח ןברקל רכזו חספ ןברקל רכז .א

.רומש דגנכ דחאו רוכז דגנכ דחא .ב

.טיטל רכז דחאו םדל רכז דחא .ג

.םיינשה תוחולל רכז דחאו םינושארה תוחולל רכז דחא .ד

.(חספ לש ןושאר םוי ,דעומה לוח תבש ,חספ לש יעיבש) ?"לט תליפת" םירמוא יתמיא (29
.הנוכנה הבושתה תא ךתרבחמב בותכ

:םילבוקמה "רדסה-ינמיס" לש המישר ךינפל (30

ןופצ
ךרב
ללה
הצרנ
רורמ
ךרוכ
ךרוע ןחלוש

דיגמ
הצחר
הצמ איצומ

שדק
ץחרו
ספרכ


.והשמ עצבל ונילעש ןייצמ (ןורחאל טרפ) ןמיס לכ
:םיאבה םינמיסה ןמ דחא לכב םישוע המ בותכ

:המגוד

.(םיכרבמש שי) "םידי תליטנ לע" תכרב אלב ילכב םיידי םילטונ :ץחרו

____________________________________________ :ספרכ

_____________________________________________ :ץחי

____________________________________________ :דיגמ

____________________________________________ :ךרוכ

____________________________________________ :ןופצ

____________________________________________ :ךרב

!תוסוכה עבראמ סוכ לכ םיתוש יתמ ,ליעל םימושרה רדסה ינמיס יפל ןייצ (31

____________ ____________ ____________ ____________

?לאמש דצ לע ןעשיהל םיבייח ,רדסה ךשמב ,יתמ (32

________________________________________________________

________________ ?תאז הבישי תרוצל םיארוק דציכ (33

.(תונוכנה/הנוכנה תובושתה/הבושתה תא בותכ) ?הכוס לכב תויהל בייח המ (34

ךכס (ג
ןיזיפשוא טלש(ו
טושיק (ב
ןחלוש (ה
תונפד (א
הזוזמ (ד

תובושתה/הבושתה תא בותכ) ?הכוסה תכרב תא םיכרבמ תויונמדזה וליאב (34
(.קמנו ךתרבחמב תונוכנה/הנוכנה

הנושארל הכותב םיסנכנ רשאכ (ב
לק הקשמ הב םיתוש רשאכ (ד
הדועסל ךומס שודיקב (ו
התיינב רמגב (א
הדועס הב םילכוא רשאכ (ג
הב םינשי רשאכ (ה

בותכ .(דעומה לוח וא תרצע ינימש ,הבר אנעשוה) ?"םשגה תליפת" תא םירמוא יתמיא (35
.הנוכנה הבושתה תא ךתרבחמב

ןייצ .(תרצע ינימש ,דעומה לוח תבש) ?לארשי ץראב הכוסב םילכוא ןיא םוי הזיאב (36
.הנוכנה הבושתה תא ךתרבחמב

.שרדנל םאתהב האבה הלבטה תא םלשה (37

קיזחמ די וזיאב

תודיחיה רפסמ והמ
?לוטיל בייחש
לש םהיתומש םהמ
?םינימה תעברא
- - בלול
- - -
- - -
- - -

?םיידיב םינימה תעברא תא םיקיזחמ םתרימא תעבש הליפתה יעטק ינש םיארקנ דציכ (38

!םינימה תעברא תא םיענענמ ונא ,םתרימא תעשבש םיקוספה ינש תא םושר (39
.(רוביצ-חילשב אלו להקב רבודמ)

?גחה ימי רתיב םנידמ גחה לש ןושארה םויב םינימה תעברא לש םניד הנוש המב (40
.(!דחא לדבה תוחפל םושר)

?הבר אנעשוה םויב תוגהונה תווצמה ןה המ (41

דבלב הכוסב הבישי תווצמ (א

דבלב םינימה תעברא תליטנ (ב

דבלב הברע תטבח (ג

הברע תטבחו םינימה תעברא ,הכוסב הבישי (ד

.הנוכנה הבושתה תא ךתרבחמב בותכ

םינולאשה ןכותל הרזח