תומוצו תינעת ימי .ה


.הלבטה תא אלמ ?תומוצה רתיל באב העשת םוצ ןיב םילדבהה םה המ (1

באב העשת םוצ

:ל טרפ תומוצה
רופכ םויו באב העשת
- - ?םוצה ליחתמ יתמ- םירבדה םהמ
?םהב םירוסאה


- תופסוהה ןהמ
?הדימע תליפתב

?הז םשב םיארקנ ולא םימי עודמ ?םימייתסמ םה יתמו "םירצימה ןיב" ימי םיליחתמ יתמ (2

תכרב םהב םיכרבמ ןיאש םושמ םיענמנ ונא תולועפ ולאמ ?ולא םימיב תושעל רוסא המ (3
?"ונייחהש"

?באב העשת יאצומב הלדבהה חסונ היהי המ עובשב ןושארה םויב באב העשת םוי לחשכ (4
?ללכ ךרבא אל הכרב וזיאו ?תבש יאצומב השעא הכרב וזיא

?תרמאנ איה ןכיהו ?תוינעתה ימיב "הדימע" תליפתב םיפיסומ ונאש תפסותה איה המ (5

ןה ןכיהו ןהמ תחא לכ טרפו ןייצ ?"הדימע" תליפתב תופסות יתש ןנשי תינעת וזיאב (6
.תורמאנ

וא העיקשה ינפל תצק ,המחה תעיקשמ ,רחשה תולעמ) ?םירופיכה םוי םוצ ליחתמ יתמ (7
.(החנמה גלפמ

.םירהצה תועשל דע תבשב לחש םירופיכה םויב ונעתה םינש רשע ינב ויהש בקעיו םייח (8
בקעיו "אוביו הלעי" רמול חכש םייח ,ןוזמה תכרב וכרבשכ .ותשו ולכא םה םירהצה ירחא
.קמנו טרפ ?ןוזמה תכרב ךרבלו רוזחל םיכירצ בקעיו םייח םאה ."הצר" רמול חכש

םיגוהנה לבאל םירושקה םיגהנמו םיניד םנשיו דבלב באב העשתב םיגוהנה םיניד םנשי (9
יפל הנוכנה תצבשמב X םושר .שרדנכ הנאלמו ךתרבחמל הלבטה תא קתעה .ןכל םדוק םג
!ךתדע גהנמ

דבלב באב-העשתב
וב לחש עובשמ
בא שדוח-שארמ
זומתב ז"י-מ
לבא יגהנמו יניד
- - - - םיצחור אל
םימח םימב
- - - - וא ירפ לע)
אל (שדח דגב
ונייחהש םיכרבמ
- - - - םיסבכמ אל
- - - - הרות םידמול אל
- - - - םירפתסמ אל
- - - - רוע ילענ םילעונ אל
- - - - החמשב םיטעממ
- - - - םישנ םיאשונ אל

.(חרזמה תודע ,זנכשא) ?תגהנ הדע וזיא יפל ןייצ

םינולאשה ןכותל הרזח