ןינהנה תוכרבו הדועס .ותחא הכרבמ רתוי ךרבל שיש םוקמב .רסחה תא םלשהו ךתרבחמל אבה עטקה תא קתעה (1
.ןתוא ךרבל ךירצש רדסה יפל תוכרבה לכ תא םושר

גהונ אוה .חופת םגו הבירב החורמ םחל-תסורפ רפסה-תיבל רשע-תחוראל איבה יסוי
ךכ-רחא ____________ ,לכ םדוק ,יסוי .םחלה תסורפ ירחא חופתה תא לוכאל
קחמ) "ץעה" תכרב ךרב אל / ךרב חופתה לע ____________ תכרב םחלה לע ךרב
אוה ןידה יכ (רתוימה תא
__________________________________________
_________________________________ קר ךרב יסוי ,לוכאל רמגש רחאל
____________________________________________________ םג אלו
_________________________________________________ אוה ןידה יכ
.הציבו תוירטא ,גד הבו תחלצו םיבנע-ץימ סוכ םירהצ-תחוראל יסויל השיגה אמא
.םחל ול השיגה אל אמא
_______________________________________ :הזה רדסה יפל ךרב יסוי
_________________________________________________________
_______________________________________ ךרב יסוי החוראה ירחא
__________________________________________________________

םג אלו ____________ תכרב ךרב יסוי .עיבגב הדילג יסוי הנק םירהצה רחא
ירחא __________________________ אוה ןידה יכ ____________ תכרב
ןידה יכ ____________ תכרב םג אלו ____________ תכרב ךרב ,לוכאל רמגש
אוה
_____________________________________________________

תעשב ותוא ןווכמ התאש שוריפה תא ףסוהו "תושפנ ארוב" תכרב חסונ תא בותכ (2
.הכרבה תא ךתרימא

?"תושפנ ארוב" תכרב תא ךרבל בייחתנ יתמ (3

.(תמיוסמ תומכ) םיוסמ רועיש וניתש וא ונלכאש ירחא קר הנורחא הכרב םיכרבמ ונא (4
ךרבל ונבייחמה רועישה והמו ?הייתשל - הקשמל רועישה והמו ?לכאמ ירבדל רועישה והמ
?הנושאר הכרב

.טרפ ?הכרבנ יתמו ?ךכ תארקנ עודמ ?"שולש ןיעמ תחא הכרב" שוריפ המ (5

?םידי תליטנ תוצמ עוציב םשל תיחרכהה םימה תומכ יהמ (6

- הזכ םחל רועיש ול ןיאשכו ?םידי תליטנ לע ךרבל וכירצמה וינפל שיש םחלה רועיש והמ (7
?תושעל וילע המ

תא לכאמ לכ דיל בותכו ךינפל םיאצמנ םהש הרוצב םירוטה תעברא תא ךתרבחמל קתעה (8
!המיאתמה הכרבה רפסמ

תוכרבה
הליכאה ירחא
הליכאה ינפל
םילכאמה
לכהש

המדאה ירפ ארוב

ץעה ירפ ארוב

ןפגה ירפ ארוב

תונוזמ ינימ ארוב

ץראה ןמ םחל איצומה

ןוזמה תכרב

שולש ןיעמ תכרב

תושפנ ארוב
____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________
____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________

____________
םיבנע

חופת

ןיי

הננב

הגוע

לפלפ םע התיפ

הצמ

םימ

זרוא

ואלממ התאש העשב ילכב קיזחמ התא די וזיאב) םיידי לטונ התא דציכ טורטורפב ראת (9
(?בוגינה תעשב ,בוגינה ינפל ?ךרבמ התא יתמ ,ךליאו ןאכמ השוע התא המ ,םימב
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

וא הלימה תא םלשה .תונוש תוכרב תללוכ איה .ךתרבחמל האבה הלבטה תא קתעה (10
.הלאה תוכרבהמ תחא לכ תרמאנ יתמ ןייצו תורסחה םילימה

?תרמאנ יתמ
הכרבה חסונ
חישב וא ץעב בוט חיר חירמה
םימשב יצע ארוב םלועה ..ךורב
עמושה

____________ םלועה...ךורב
םלוע אלמ
האורה

____________ םלועה ...ךורב
תישארב השעמ
האורה

____________ םלועה ...ךורב
ורמאמב םייקו ותירבב ןמאנו תירבה
האורה


םולכ ומלועב ...אלש םלועה ...ךורב
תונליאו תובוט תוירב וב ארבו (רבד)
םדא ינב םהב תונהל תובוט
רשאכ

____________ םלועה ...ךורב
הזה ןמזל ונעיגהו ונמייקו
רשאכ
-
רשאכ
רשאכ

____________ ונוויצו ...ךורב
הזוזמ
רשאכ

____________ ונוויצו ...ךורב
המורת תלח / הסיעה ןמ הלח
רשאכ

____________ ונוויצו ...ךורב
םילכ / ילכ לע
רשאכ

____________ םלועה ...ךורב
בוט לכ ינלמגש תובוט םיבייחל

,ןאכ ומכ הקולחו הרוצ התואב ןורחאה דומעב םתוא םושר ,םיפסונ םירקמ ךל םיעודי םא
.ךינפלש תולאשה לכ לע בישהל תמייסש ירחא

.השארבש המגודה יפ-לע התוא םלשהו ךתרבחמל האבה הלבטה תא קתעה (11

תונורחאה םילימה
תונושארה םילימה
לכואה
.הנפג ירפ לעו ץראה לע
ןפגה ירפ לעו ןפגה לע םלועה ...ךורב
ןיי
- ...םלועה...ךורב
םיבנע
- ...םלועה...ךורב
לפאלפ םע התיפ
- ...םלועה...ךורב
קיטרא
- ...םלועה...ךורב
זרוא
- ...םלועה...ךורב
םירמת
- םלועה...ךורב
חופת...
- ...םלועה...ךורב
תויגוע
- ...םלועה...ךורב
םיזופת-ץימ

ויתועבצא לע םלוא ,וידי תא לוטיל ןבומכ בייחו םחל לוכאל הצורה םדא גהני דציכ (12
.(םתוא בותכ - םינוש םיאנתב היולת הבושתה םא) ?תשובחת תאצמנ

הבושתה םא) ?םימ ותברקב ןיאו הינמחל לוכאל הצורו לויטב אצמנה םדא גהני דציכ (13
.(םתוא בותכ - םינוש םיאנתב היולת

:לש (הדועסה ךותב אל) הייתשה וא הליכאה ירחא וא/ו ינפל ךרבל םיבייח םאה (14

ירחא
ינפל
אל / ןכ

אל / ןכ

אל / ןכ

אל / ןכ
אל / ןכ

אל / ןכ

אל / ןכ

אל / ןכ
םלש זופת

הירכוס וא הננב תכיתח

ץימ לש הנטק תומכ

םימ לש האלמ סוכ

.ןוכנה הנעמה ביבס לוגיע ףקהו ךתרבחמל םירוטה תשולש תא קתעה
.םתוא בותכ - םינוש םיאנתב היולת הבושתה םא

םאתהב הליכאה רדס תא עובקל שי ,םינוש םילכאמ תונמדזה התואב םילכוא רשאכ (15
.ךתרבחמל הלבטה תא קתעה .תוכרב יתש - םימעפלו תחא הכרבב יד םימעפל .הכלהל

םלשה ךכ-רחאו תצבשמ לכב (תוכרב יתש וא תחא הכרב) הנוכנה הבושתה תא ףקה
.ךכל םאתהב

הנורחא הכרב
הנושאר הכרב
תוכרב יתש
:אוה רדסה


תחא הכרב
םיקלח ינש שי םא)
(!םתוא ןייצ הכרבב
:איה הכרבה
תוכרב יתש
:אוה רדסה


תחא הכרב
:לע םיכרבמ
-

- םיבנע
ץע-חופתו


-

- םיבנע
םירמתו


-

- ןיי
םירמתו


-

- ןיי
ץע-חופתו


-

- ןיי
הגועו

(!םיווקה ןמ דחא לכל לעמ תחא הלימ בותכ) הכרבה חסונב תורסחה םילימה תא םלשה (16
הדשה תבונת לעו ץעה ירפ לעו ץעה לע םלועה ... ךורב

תיצרש _____________ _____________ _____________ _____________ לעו

_____ ךדובכ ןכשמ ןויצ (רה) לעו ...םחר .הבוטמ עובשלו הירפמ לוכאל וניתובאל תלחנהו

'ה התא יכ ... ונימיב הרהמב שדוקה ריע םילשורי הנבו_____ _____ ______

_____________ _____________ _____________

_____________ _____________...'ה התא ךורב .היתוריפ לעו ץראה לע ךל הדונו

."_____________ _____________

."שולש _____________ תחא הכרב" תארקנ תאז הנורחא הכרב

___________________________________________________________ ?המל

:תשרדנה הכלהה תא קוספו םיאבה םיעוריאה תשמח תא קתעה (17

הללכ הנמה .ברעה תדועסל ינד תא ןימזה םייח .םייח וריבח לצא חראתה ינד (א
וידי לטנ ינד .(םחל םרג 30 -כ ,תיזכ - התיפ יצח לש הרועיש) לפאלפב התיפ יצח
."םיידי תליטנ לע" ךריבו וידי לטנ םייח ."םיידי תליטנ לע" ךריב אלו
_________________________ !קמנ _____________ ?ןידכ גהנ םהמ ימ
_______________________________________________________

ליחתה 10:15 העשב .הניבג םע ךירכ הללכש "רשע תחורא" לכאו וידי לטנ ירוא (ב
ךרבל ול עיצה ,ודיל בשיש ,לאגי .ןוזמה תכרב ךרבל ירוא קיפסה אל ןכלו רועישה
.ותעצה תא לביק ירוא .11:45 העשב הליחתמה האבה הקספהב ןוזמה תכרב
________________________ !קמנ _____________?ןידכ ירוא גהנ םאה
_______________________________________________________

,תינרות התיכל תואיכ .תירוקמ ךרדב "הכונח תביסמ" ךורעל וטילחה /1ז התיכב (ג
לכל תוישיא תונמ ןגרא התיכה דעו ."םויס תדועס" וכרעו תינעת תכסמ ומייס
.הנמ לכב םרג 250 לש ללוכ לקשמב תויגועו תוינגפוס 3 הללכ הנמ לכו דימלת
.ךרבל םהילע תוכרב ולא - םידימלת ןיב חוכיו ררועתה
!ךתעצה תא םהל עצה
אל / ןכ _____________________________________ :םידי לוטיל הבוח
אל / ןכ ________________________________ :"םיידי תליטנ לע" תכרב
______________________________________ ?יהמ הנושאר הכרב
______________________________________ ?יהמ הנורחא הכרב
_____________________ !ךיתובושת תא תבשה ויפלש ללכה תא בותכ
_________________________________________________________

.לארשי-ץרא םהב החבתשנש תוריפ ושיגה ,/3ז התיכ הכרעש טבשב ו"ט תביסמב (ד
בקעי .תוריפה רתי תא רטפ וז הכרבבו םיקומיצה לע "ץעה ירפ ארוב" ךריב קחצי
.תוריפה רתי תא רטפ וז הכרבבו םירמתה לע "ץעה ירפ ארוב" ךריב
_____________________ !קמנ _____________ ?הכלהכ גהנ םהמ ימ
______________________________________________________

לביק המלשו השדח המ'גיפ לביק בקעי .השדח הפילח קחצי לביק ,גחה דובכל (ה
."ונייחהש" תכרב וכריב םתוא ושדיחשכ .תושדח םיילענ
?ןידכ גהנ אל ימו ןידכ גהנ םהמ ימ
____________________________ !קמנ _____________ קחצי
____________________________ !קמנ _____________ בקעי
___________________________ !קמנ _____________ המלש

:תשרדנה הכלהה תא קוספו םיאבה םיעוריאה תעברא תא קתעה (18

םיירהצ תקספהב .םידומילה לספס לע הז דיל הז םיבשויו םיבוט םירבח ןרו ןד (א
תירשב החורא לוכאל ליגר ןד .הימימ התואמ תותשלו דחא ןחלוש לע דחי לוכאל וגהנ
תויועט יתש ולאל .תויועט יתש הז םגהנמב שיש םהל ריעה ריאי .תיבלח החורא - ןרו
?ריאי ןווכתה
______________________________________ :תועטה (1)
______________________________________ !הז ןיד קמנ
______________________________________ :תועטה (2)
______________________________________ !הז ןיד קמנ

תא הנח הלגרת םימעפה תחאב .אמא לש החבטמב רשב תרשכה סרוק הרבע הנח (ב
האיצוה ,םימב העש יצח רשבה תא התרשה איה .אמא דיל רשבה תרשכה ךילהת
ותוא החילמה ךכ-רחאו וב ויהש םימהמ ירמגל שבייתהש דע התכיחו םימה ןמ ותוא
.דחא רבדב התגש איהש הל הריעה אמא .העש ךשמל ךכ רשבה תא הריאשהו
______________________________________ ?הנח התגש המב
______________________________________ !הז ןיד קמנ
___________________ ?דציכ ,ןכ םאו ?רשבה תא רישכהלו ןקתל ןתינה

ידכ ,עובש ידימ םידליב םילפוטמ םישדח םילוע גוז לש םתיבב רקבל הגהנ הנשוש (ג
תיבה תלעב התוא הדביכ ,םימעפה תחאב .תירבעה הפשה דומילב םידליל רוזעל
תקבא ליכמ קתממהש וילעש הפיטעה ריינב התאר הנשוש .ץוח תרצות יבלח קתממב
.הז קתממ לוכאל סומינב הברס איה .בלח
________________________________________ ?הנשוש הששח הממ

תוסורפבו רוהט םיבנע-ץימב ותתיכ ינב תא ודביכ ,המלש לש תדלוה-םוי תביסמב (ד
ינימ ארוב" הגועה לע ךרב ךכ-רחאו "ןפגה ירפ ארוב" ץימה לע ךרב ריאי .הגוע
.ץימה לע ךכ-רחאו הגועה לע םדוק ךרב קחצי ."תונוזמ
___________________________________________ ?קדצ םהינשמ ימ
___________________________________________________ ?עודמ
_____________________________________ ?תבשב םיגהונ הז ןיד ללגב
______________________________________________ !הז גהונ קמנ

:תשרדנה הכלהה תא קוספו םיאבה םיעוריאה תעברא תא קתעה (19

הנעטב הז ירפ לוכאלמ ענמנ דוד ."ףיזשרפא" ארקנה ירפב דוד תא דביכ קחצי (א
.(ףיזשה ץעב קסרפאה ץע לש הבכרה =) םייאלכ לש רצות אוהש
_____________ ?קדצ דוד םאה
______________________________________ !קמנ

ולא תוריפש רחאמ .הניגב ולצא וחמצש הלרע תוריפמ תופורת ןיכהל גהנ קחצי (ב
?קדצ םהינשמ ימ .ןידכ גהונ וניאש ול ריעה דוד ,הליכאב םירוסא
_____________________________________________________
_________________________________________________ !קמנ

םימ לש הרעק דימעה קחצי .רשע תחוראל דבלב םיבנע לוכאל םיליגר דודו קחצי (ג
לטנ קחצי .םהילעש ךולכלהמ םתוקנל ידכ םיבנעה תא הכותל סינכהו ןחלושה לע
.וידי לטנ אל דודו םיבנעה תליכא ינפל וידי
_____________ ?ןידכ גהנ םהינשמ ימ
______________________________________ !קמנ

.ולש תדלוהה םוי דובכל לק דוביכב התיכל ויריבח תא דביכ םייח (ד
ךריב קחצי .םיזופת ץימ לש הנטק תיסוכבו הנטק הגועב םה ףא ודבכתה דודו קחצי
הכרב ךרב אל דוד .דחי ץימבו הגועב הנורחא הכרב רועיש שיש הנעטב ,הנורחא הכרב
.הנורחא
________________________________ ?ןידכ גהנ םהינשמ ימ
______________________________________ !קמנ

.תשרדנה הכלהה תא קוספו םיאבה םיעוריאה תשולש תא קתעה (20

ארוב" תכרבו הדילגה לע "לכהש" ךרב קחצי .עיבגב הדילג הנמ ולכא דודו קחצי (א
.דבלב "לכהש" תכרב ךרב דוד .עיבגה לע "תונוזמ ינימ
_____________ ?ןידכ גהנ םהמ ימ
______________________________________ !קמנ

לע "ץעה ירפ ארוב" תכרב ךרב קחצי .םיבנעו םיתיז דודו קחצי ינפל השיגה אמא (ב
תא רטפו םיבנעה לע "ץעה ירפ ארוב" תכרב ךרב דודו םיבנעה תא רטפו םיתיזה
.םיתיזה
_____________?ןידכ גהנ םהמ ימ
______________________________________ !קמנ

דחאב .תפתושמ רשע-תחורא לוכאל וגהנ םה .ויה םיבוט םירבח יסויו םייח (ג
אלש ןוויכ .הניבג םע םיכירכ איבה יסויו ירשב קינקנ םע םיכירכ איבה םייח ,םימיה
םייח םעפ) .ןיגוריסל יסוי לש הימימהמ םהינש ומגל ,תפתושמ החורא לוכאל ולכי
.(התש יסוי םעפו התש
______________________________________ ?ןידכ וגהנ םאה
______________________________________________ !קמנ

בותכ .הליחתכל הרשכהה לש ןמזה רועיש והמ .ורישכהל שי רשבה תא םילשבמש ינפל (21
.הנוכנה הבושתה תא

.העש 1/2 החילמו תועש 24 םימב היירש .א

.העש החילמו העש יצח היירש .ב

.העש יצח החילמו העש היירש .ג

.תועש 6 החילמו היירש .ד

תא קתעה .ןלהל האר ,"ןוזמה תכרב" תרימא תעשב םינוש םינפואב םיגהונ םישנא (22
.המיאתמה תצבשמב X ןמסו ךתרבחמל הלבטה

תינש ךרבל בייח


ךא יוארכ גהנ אל
וניא ,ךרבל רמג םא
תינש ךרבל בייח
:אוה ןידה
יוארכ גהונ

תכרב ךרבל גהונ
:ידי-לע ןוזמה

- - - :םייניעב האירק
- - - :םייתפש תעונת
- - - שחלב הרימא
ידי-לע תעמשנה
:דבלב ךרבמה
- - - :םר לוקב הרימא

.טרפ ?גוהנל וילע דציכ - ךרבל חכשש ןמז רובעכ רכזנו (העיבשל) םחל לש תומכ לכאש ימ (23

בותכ ?גוהנל וילע דציכ ,ןוזמה תכרב ךרב םא קפוסמו (העיבשל) םחל לש תומכ לכא םדא (24
.קמנו ןלהלש תויורשפאה תשולשמ תחא לכב הכלהה תא

____________________ :אוה קומינהו ?קפסמ ךרבמ וניא / קפסמ ךרבמ - שיא .א

_________________ :אוה קומינהו ?קפסמ תכרבמ הניא / קפסמ תכרבמ - השא .ב

___________ :אוה קומינהו ?קפסמ םיכרבמ םניא / קפסמ םיכרבמ - הנטק / ןטק .ג

?גוהנל וילע דציכ .ןוזמה תכרב ךרב םא קפוסמו העיבש וב ןיאש רועישב םחל לכא םדא (25
.ליעל וטרופש תויורשפאהמ תחא לכל סחייתה

םינולאשה ןכותל הרזח