ץראב תויולתה תווצמ .ח.שרדנה תא םלשהו ךתרבחמב ךינפלש רופיסה לכ תא בותכ (1

היה ,םייק היה שדקמה-תיבש ןמזב ,ומרכב ורצבנש םיבנע לוכאל םדא הצר רשאכ
_____________(ב :כ"חאו _____________ (א :לכ םדוק שירפהל בייח
_____________ (ב :לו _____________ (א :ל תתל בייח היה ,שירפהש המ
________________________________________ שירפהל ךירצ היה ךכ-רחא
_____________________________ ךירצ היה ,םילשוריל בורק רג היה םא
___________________________ היה לוכי ,םילשוריל בורק רג היה אל םא
____________________________________________ בייח היה ךכ-רחאו
רוזחמ לש תומייוסמ םינשב אלא הנש לכב תישענ אל הנורחאל הרכזנש השרפהה
._____________ םינשה ןהו ,הטימשה
__________________________________ שירפהל וילע תורחאה םינשב
._____________ :ל ותוא תתלו
_______________ :(הנושה תא קר בותכ) ?םויה םדאה ותוא השוע המ
____________________________________________________

םירכומ המ ."הלרע ששחמ יקנ" בותכ וילעש טלש יולת הבו תונח הנשי השמ לש ותונכשב (2
.טרפ ?הלרוע יהמ ?תאז תונחב

.הלרוע רוסיאמ הרימש לע דיעמה טלש הב היה אלש תונחל וירבחו השמ ועיגה לויט תעשב (3
תונקל היה לוכי השמש האבה המישרב טירפ לכ דיל ןייצו ךתרבחמל המישרה תא קתעה
:הלרוע רוסיאל שושחל ילב םש

וקוש
הגוע
םיפיזש
םינומסרפא
םיחופת
םיבנע
לפאלפ
חיטבא
רזג
תוינבגע
הינמחל
תוננב

?תורשעמו תומורת שירפהל םיבייח לכאמ יטירפ ולאמ (4

.טרפ ?"יאמד"ו "לבט" :םה המ (5

.תושרדנה תלאשה לע הנעו ךתרבחמל הלבטה תא קתעה (6

?ונימיב םיגהונ דציכ

שדקמה-תיב ןמזב
םינש וליאב
רוזחמה לש
"םינשה עבש ןב"
?םישירפמ
םישוע המ
?שרפומב


המכ
?םישירפמ


- - - - הלודג המורת
- - - - ןושאר רשעמ
- - - - ינש רשעמ
- - - - רשעמ תמורת
- - - - ינע רשעמ

תרתומ איה םאה הדובע לכ יבגל םושרו ןתוא קתעה .תויאלקח תודובע לש המישר ןלהל (7
.הטימשה תנשב הרוסא וא

:בותכ
רוסא וא רתומ
- ירפ-יצעל ביבסמ ("תוחלצ תושעל") המדאה תא קימעהל
הליעי האקשה רשפאל ידכ
- רתוי בוט לובי לבקל ידכ ירפ-יצע תוקשהל
- ושבייתי אלש ידכ ירפ-יצע תוקשהל
- דיב ץעה תוריפ ףוטקל
- הפטקמב ץעה תוריפ ףוטקל
- רתוי בוט לדגי לוביהש ידכ ירפ-יצעל ביבסמ לבזל
- ולבניש ששח שיש ירפ-יצעל ביבסמ לבזל
- אשד (ץצקל) חסכל
- יח-רדג לש םיטלובה םיפנעה תא ץצקל

.ואולמב קוספה תא םושרו הרותב םרוכזיא תא אצמ ?םינימה תעבש םה המ (8

.טרפ ?תוריפה רתימ םינימה תעבש לש םיכרבמ ונאש תוכרבב ינוש שיה (9

?ותעיטנמ תונושארה םינשה שולשב ץעה תוריפ לע םילח םירוסיא ינש וליא (10

.ול תורושקה תוכלהה תא ןייצ ?"יעבר עטנ" והמ (11

?תואבה תונתמה תונתינ ויה ימל םייק שדקמה תיב היהש ןמזב (12
.הלח (ד ;רשעמ תמורת (ג ;ןושאר רשעמ (ב ;הלודג המורת (א

?והושירפה הטימשה תונשמ םינש ולאבו ?"ינש רשעמ"ב גוהנל םיבייח ויה דציכ (13

?ולא םינשב שירפהל ונילע תורשעמו תומורת ולא .הטימש תנש התייה ז"משתה תנשב (14
.רדסה יפל בשהו ךתרבחמל קתעה

__________________________________________________ :ח"משתה

__________________________________________________ :ט"משתה

__________________________________________________ :ן"שתה

__________________________________________________ :א"נשתה

__________________________________________________ :ב"נשתה

__________________________________________________ :ג"נשתה

?"שדח" רוסיא והמ (15

?(ןגד ינימ תשמחמ ,ץראה תוריפמ ,ץעה תוריפמ) ?"הלח" שירפהל םיבייח הממ (16

?םישירפמ תומכ הזיאמו ?"הלח"ב השרפהה רועיש והמ (17

?השרפנש הלחה םע םישוע המו ?השרפהה תעשב תרמאנה הכרבה יהמ (18

דחוימ םוקמב םיעינצמ ונא םתואש םיקלח שי ,תורשעמו תומורת םישירפמשכ הזה ןמזב (19
תא בותכ) ?הזה ןמזב הליכאב םירוסא םיקלח ולא .הליכאב םירוסאש ינפמ וביקריש דע
(הנוכנה הבושתה

;ינש רשעמו ןושאר רשעמ .א
;ינע רשעמו ןושאר רשעמ .ב
;ינע רשעמו ינש רשעמ .ג
.רשעמ תמורתו הלודג המורת .ד

.(הנוכנה הבושתה תא בותכ) ?הלרע תונש ןינמל עבוקה ךיראתה והמ (20

.טבשב ו"ט .ד ;טבש שדח שאר .ג ;ירשתב ו"ט .ב ;ירשת שדח שאר .א

הב רוגלו לארשי ץראל תולעל ותורשפאב שיו ץראל ץוחב רגש ימ רבוע השע תוצמ וזיא לע (21
.תאז םידמול ונממש ,םיאתמה קוספה תא ןייצ ?הלוע וניאו

;"ךארא רשא ץראה לא ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל" .א
;"הב םתבשיו התוא םתשריו" .ב
;"לאה תוצראה לכ תא ןתא ךערזלו ךל יכ" .ג
."ןדריה רבעב רשא הבוטה ץראה תא האראו אנ הרבעא" .ד

תא ןייצ ?םתשרפה ינפל המורת רותב םתוא םישירפמש תוריפה תא םיביטרמ עודמ (22
.הנוכנה הביסה

;הליכאל םיחונ ויהיש ידכ .א
;האמוט ולבקי אלש םהילע רומשל ידכ .ב
;המורת םש םהילע לוחיש ינפל האמוט תלבקל םרישכהל ידכ .ג
.םיירט םהשכ ןהכל םתתל ידכ .ד

?ונקית ימו ?הטימשה תנש תארקל וב םירזענש שיש ,"הריכמ רתיה" והמ (23

.(תוחפל םירוסיא השולש טרפ) ?תיעיבש תשודק םהב שיש תוריפ לע םילח םירוסיא וליא (24

?הז רוסיא תעיבקל עקרה והמו .ךכל םירושקה םינידה לכ תא טרפ ?"םיחיפס" םה המ (25


םינולאשה ןכותל הרזח