ורבחל םדא ןיב .ט?םויכ ותופקת יהמ ?ותוא םיבתוכ יתמ ?ונקית ימ ?לובזורפ רטש והמ (1

תא קמנ ?רתוי רומח המ .םירבד תאנואל תחא המגודו ןוממ תאנוהל תחא המגוד אבה (2
.ךתבושת

:תואבה תווצמה תא םייקל ידכ תושעל בייח התאש םוי-םוי יניינעמ תונוש תויוליעפ ןייצ (3

;םאו בא ארומ (ב ;םאו בא דוביכ (א
;ובר ארומ (ד ;ובר דוביכ (ג
.ןקז םדא דוביכ (ו ;(ובר וניאש) םכח דימלת דוביכ (ה

תואמגודב רחב .ןלהל םימושרה םירוסיאהמ תועבונה תורוסא תויוליעפ לש תואמגוד בותכ (4
.םירוסיאה ןיב לדבהה ןבוי ןהמש

;ערה ןושל קבא (ד ;תוליכר (ג ;ער םש איצומ (ב ;ערה ןושל (א
.לושכמ ןתת אל רוויע ינפל (ז ;הריטנ (ו ;המיקנ (ה

שרדנה תא םלשהו ךינפלש עטקה תא קתעה (5

?רוסיאה ארקנ דציכ .א
________________________ :וריבחמ הבושת קיתעה םייח ןחבמה תעשב
__________ :רוכמל התצר אל איהש ץפח ול רוכמל האל תא ענכיש לאומש
______ :ליגרה ריחמה ןמ םיינש-יפ ,זרפומ ריחמב םחל רככ רכמ תונח לעב
_________ :(רתוי םיארמה) םיפייוזמ םיינזאמב תוריפ רכמו לקש תונח לעב
_________________________ :ותדובע רכש תא לעופל םליש אל דיבעמ
םולשתה םוי תרחמל דע לעופה לש הדובעה-רכש םולשת תא בכיע דיבעמ
_________________________________________________ :םכסומה
:וירבח םע וב קחישו ,ןבוארמ תושר לבקל ילב ןבואר לש רודכה תא חקל דוד
____________________________________________________
?הוצמה תארקנ דציכ .ב
וריבח ייח תא ליצה ךכבו ,םודא רואב שיבכה תא תוצחל וריבחמ ענמ ןבואר
____________________________________________________
___________ הריזחהל בייח היה אל ןידה ןמש וריבחל הדיבא ריזחה יול
____________________________________________________
וילעשו ,קחצי לע ןישלה רשאכ ,הרושכ אלש גהנתה אוהש דודל ריבסה ףסוי
_______________________ תווצמ הזב םייק יסוי .הליחמ קחצימ שקבל

ינש השע אל דוע לכ האולמב םילוח רוקיב תווצמ םייק אל ןיידע הלוח םדא לצא רקבמה (6
.םירבדה ינש םה המ םושר .םיפסונ םירבד

?לוח םויב םילוח רוקיב תווצממ תבשב םילוח רוקיב תווצמ םויק הנוש המב (7

?החפשמ בורק ונניאש הלוח ןידה ןמ רקבל יואר יתמ (8

:הלא תויורשפא תודמוע ךינפל (9
.לגר-תטישפ עונמל ידכ ףסכל קוקזה םדאל תוולהל (א
.רחא הסנכה רוקמ אלו שוכר ול ןיאש ימל ףסכ תתל (ב
.טרפ ?המלו ?ףידע המ

?תתל ףסכ ךדיב ןיאו תיפסכ הרזע ךממ ושקיב רשאכ גוהנל ךילע דציכ (10

הקדצה לבקמשו ,ףסכה תא ןתונ אוה ימל עדיי אל וא עדיי ןתונהש :הקדצ ןתמב ףידע המ (11
.ךיתובושתמ תחא לכ קמנ .הקדצה תא ול ןתנ ימ עדיי אל וא עדיי

רדגב הקדצל שירפי םיזוחא המכו ?הקדצ ךרוצל ורכשמ שירפהל םדא בייח םיזוחא המכ (12
.(הבוח ךותמ אלו) "רחבומה ןמ הווצמ" לש

ןמז עיגיש העשב יהשלכ הלקת עראת אלש יעצמאכ הכלהב תורכזומה םיכרד שולש ןייצ (13
.ריזחה רבכש ןעוט וא האוולהה רבד תא שיחכמ הוולהו ןתנש האוולהה ןוערפ

:םהמ דחא לכל המגוד אבהו םיאבה םיגשומה תא ראב (14

.קשוע (ד ;ןוממ תאנוה (ג ;תעד תבינג (ב ;םירבד תאנוה (א

םויכ התופקת יהמ ?ל"וחב םג איה תגהונה ?תמשוימ איה יתמ ?"םיפסכ תטימש" יהמ (15
?ברח ק"מהיבשכ


םינולאשה ןכותל הרזח