תודהיב םיגשומ

א"סשת ,'וחירי הפצמ' תבישיב תינימשה ידימלת תעצה


ןיחיפס רוסיא
תוריפ תשודקב םישודק ןיחיפסה .תיעיבשב םמצעמ ולדגש ,ןליאה תוריפ םניאש ,עקרק ילודיג
.תיעיבש

תובש רוסיא
"תובש"ב .הרותל גייס לש תוביסמ םימכח י"ע ורסאנ ךא ,אתיירואדמ םירתומה תבש ירוסיא
.שדקמב גהונ וניא תובש רוסיא :לשמל .תבש ירוסיא ראשמ רתוי לקהל ןתינ

גח ורסא
םיניד ."...םיתובעב גח ורסא" קוספהמ עבונ ומש .לגרה לש ןורחאה םויה רחאלש םויה
.דועו ,החמש תצק ,הניל :וב םיגהונה

תוישרפ עברא
.םימי םתוא יעוריאל רשקב ,חספו םירופ ינפלש תותבשה עבראב תוארקנש תוישרפ עברא
."שדוחה" ,"הרפ" ,"רוכז" ,"םילקש" :ןהו

תומוצ העברא
םוצ ,זומתב ז"י ,תבטב 'י :םהו .ץראהו שדקמה ןברוחל רכזכ ורזגנש לבאו םוצ ימי עברא
.באב 'טו ,הילדג

םירוטה תעברא
תעברא .םהיטרפל תודהיה תוכלה לכ תא םימכסמ םהו ,ש"ארה ןב בקעי 'ר י"ע ובתכנ
ייחל תועגונה תוכלה) םייח חרוא :םהו .תיתכלהה הקיספב דוסיה ינבאמ דחא םיוהמ םירוטה
תולכאמ :ומכ תוכלה) העד הרוי ,(תושיא יניד) רזעה ןבא ,(תונוממ יניד) טפשמ ןשוח ,(םוימויה
(דועו ,הדנ ,הקדצ ,תורוסא

ב"הב
,(םיגחה ירחא) רייאו ןוושח םישדוחב ,הליפתלו הבושתל םוצ ימי לש הרדס .ינשו ישימחו ינש
.'ודכו םימשג תריצע לע ןכו הבושתל

םישישב לטב
אוה ירה ,העשתו םישימחל סחיב דחא קלח לש תומכב רתיהב בברעתמ רוסיא רבד רשאכ
םא םעט ןתונ רוסיאה ןיא יכ ועבקש ,ןנברדמ גייס אוה הז ןיד .רתומ לכהו ,"םישישב לטב"
.רתיה לש תאזכ תומכב לטבתמ אוה

םייתאמב לוטיב
םרובע קיפסמ ןיאש םימכח ורזג ,(םייאלכ ,הלרע) דחוימב םירומח ,םימיוסמ םירבד יבגל
.םיתאמ דגנכ דחא קלח לש לוטיבל םיקוקזו םישישב וא בורב לוטיב

ונכיהמ ילכ לוטיב
הז וריתהמ ולטבלמ רסאנ ,רתיה תכאלמל ןכומ אוה יכ ,תבשה תסינכב הצקומ וניאש ילכ
.וילע הצקומ ץפח תחנה י"ע תושעיהל לוכי הז לוטיב ."הצקומ"ל וכפהלו

םירצמה ןיב
יגהנמ המכו המכ םיגהונ ולא םימיב .באב 'טו זומתב ז"י ןיבש תועובשה תשלשב לבא ימי
"...םירצמה ןיב הוגישה היפדור לכ" קוספה ש"ע ןכ םייורק .ץראהו תיבה ןברוח לע תולבא

רושעל הסכ ןיב
.("יעיבשה שדוחל רושעבו") כ"הויל ("ונגח םויל אסכב") ה"ר ןיבש םימיה ,הבושת ימי תרשע
.תוחילסו הליפת הבושתל םידחוימ

תורשעמ רועיב
תיבה ןמ תורשעמה לכ תא רעבל שי הטימשה תונש עבשמ תיעיבשהו תישילשה הנשה יאצומב
יתרעיב" ;"תורשעמ יודיוו" רמול שי רועיבה תעב .'וכו ינע יול ןהכ ,םהל םייוארל םתיתלו
."...תיבה ןמ שדקה

אצמי לב
.חספה גח ימיב תיבב ץמח תואצמה לע הרותה רוסיא

תיחשת לב
תא תיחשת אל ...ריע לא רוצת יכ" קוספהמ עבונ .קפסמ ךרוצ אלל לכאמ רבד תתחשה רוסיא
.ותיחשהל ךרוצ ןיאש לכאמו ץפח לכ תתחשהל בחרוה רוסיאה ."...הצע

בא ןינב
שי ("באה") תמיוסמ הכלהב םיוסמ ללכ ונאצמ רשאכ .תשרדנ הרותה ןהב תודימה ג"ימ דחא
.("םינבה") תומוד תוכלה לע םג ותוא ליחהל

רוסאה רבדל סיסב
תורשפא ןיא יכ ,הצקומל ומצעב ךפוה ,תבשב הצקומ חנומ וילעש ץפח .הצקומ תוכלהמ
.ויבג לעש הצקומה לשב ולטלטל

ארצמ רב
.םירחא לש םהינפ לע ,ןכשל עקרק תיינקב תופידע תנתונה הכלה .ןכש ,רצימ ןב

היארה תוכרב
,םיהובג םירה ,לודגה םיה ומכ ,םיידוחיי וא םיאילפמ םירבד תייאר תעב תורמאנה תוכרב
.'ודכו םירידנ תויח וא םישנא םג ומכ

המחה תכרב
.הלש שדח רוזחמל שמשה תסנכנ רשאכ ,הנש הנומשו םירשעל תחא תרמאנה הכרב

ביטמהו בוטה תכרב
םגו רמואה םדאל בוט רבד לע האדוהכ תרמאנה ,"ונייחהש" ןיעמ ,תיללכ האדוה תכרב
.םירחאל
.רתיב יגורה תרובק רכזל הנקותו ,ןנברדמ איהש ,ןוזמה תכרבב תיעיברה הכרבה
.וינפל ,תוחפ בוט ,רחא ןיי ותש רבכשכ תרמאנה ,בוט ןיי לע האדוה תכרב

הנבלה תכרב
וא) השלש ןיבש תולילב תרמאנ .הנבלה שודיח לע האדוה תכרבכ שדוחב םעפ תרמאנה הכרבה
.טעמתהל הליחתמ הנבלה ובש םויה ,שדוחה עצמא דעו הנבלה דלומ רחא םימי (העבש

"ונביר תא ברה" תכרב
.םירופב ונל ושענש םיסינה לע האדוהכ ,רתסא תליגמ תאירק רחא םירופב תרמאנה הכרב

דוגיא וא דוג
,ףתושמה שוכרה תא קלחל םיצורה ,םיפתוש ינש ןיב ינוממה רושימב ןועיט ."הנקא וא הנק"
.הקולח רב וניא שוכרה ךא

אתציחמ תיחא דוג
המילשכ תבשחנ ,הטמ יפלכ תמלשומ הניאו הבוגב הליחתמה ('וכו הכוס ,תבש ןיינעב) הציחמ
."הציחמה דרוהו זוחא" :םוגרת .ץראל דע

אתציחמ קיסא דוג
ןיינעל המילשו רתוי ההובגכ תבשחנ ,ההבוגב תמלשומ הניאש ('וכו הכוס ,תבש ןיינעב) הציחמ
."הציחמה םרהו זוחא" :םוגרת .יתכלהה

הזינג
םינועט םהו ,השודק םהב שי ,שומיש םהל ןיאו ולבש שדוק יבתכו השודק ישימשת
.(הרובק=)הזינג

םירפוס ירבד
ירבדמ הרות ירבד" ."ןנברד"כ םדמעמ .הרותה תמיתח רחאש םימכחהו םיאיבנה ירבד
"...ןניפלי אל םירפוס

אניד אתוכלמד אניד
,יתכלה ףקות ול תנתונו ,ינוליחה ןוטלשה י"ע םיגוהנה םינידבו םיקוחב תבשחתמ הכלהה
.תינוממה הכלהה חטשב קר רמאנ הז ללכ ."!ןיד - (תיתכלה אלה) תוכלמה ןיד"

יאמד
.םרשיע םא קפסש ,תורשעמה לע דושחה ץראה םע י"ע וטקלנש עקרק ילודיג ,"!יאמ עד"
תינש השרפה ורזג םימכח ךא ,"ןירשעמ - תוצראה ימע בור" יכ ,םירתומ םילודיגה ,ןורקיעכ
.תאז רשפאמ שכורה לש ילכלכה ובצמו הדימב

הלעגה
םילכ .םיחתור םימב םתפיטש וא םיחתור םימב םילכה תליבטב תישענ םילכ תלעגה
שומיש ךרוצל ,םהב םיעולבה לכאמה ירבדמ םתוקנל ידכב ,הלעגהל םיקוקז ןימחב םשומישש
.ורישכהל םיצורו ףרטנש ילכ וא ,יבלחל ירשב ילכ וא חספל ץמח ילכ ומכ ,הנוש

תונעשוה
תמיב תפקה ךות תוכוסב תורמאנה ,"...אנ עשוה" םילימב תוחתופה תושקבו תוליפת
ןושלב) .תופקה עבשו תונעשוה עבש שי הבר אנעשוהב .םינימה תעברא תאישנ םע ,האירקה
.(םוי ותאב תולטינה תוברעה דגא = "אנעשוה" 'מגה

הריכמ רתיה
תריכמ הרתוה ,תיעיבש תוריפ תשודקב לקהלו ,תיעיבשב עקרקה תודובע תא ריתהל ידכב
םיקסופה ןיב תרעוסו השק תקולחמב ןותנ אשונה .הטימשה תנשב ,תינמז ,ירכנל עקרקה
.םויה דעו ,ונימיב ידוהיה בושיה שודיחמ

הקסיע רתיה
ןורתפ עצוה 'ודכו םיקנבמ תואוולהב ןוגכ ,יקסעה רושימב תיבירה תיעב לע רבגתהל ידכב
,הוולה לש וקסעב םיפתושכ םיפתתשמ הוולהו הוולמהש ,רמוא רתיהה ."הקסיע רתיה"ה
.םיאנת רפסמב יולתו ,יתייעב רתיהה .וקלחתי םיחוורבו ,הוולמהמ לבקיש ףסכב ןממי ותוא
.הז רתיה םע םויכ םידבוע ץראב יארשאה תורבחו םיקנבה לכ

ןכ ןירומ ןיאו הכלה
ואוביש ששחמ יבמופב ןכ תורוהל ןיאש טלחוה תורחאו ולא תוביסמ ךא ,ךכ הקספנש הכלה
.וז הכלהל םאתהב קוספל וילע ,תודיחיב אשונה לע תורישי םכחה לאשנו הדימב .רוסיא ידיל

יניסמ השמל הכלה
.בתכבש הרותב - זמרב ולו - הרכזוה אל ךא ,יניסמ השמל הרמאנש ונלצא לבוקמש הכלה
.רבד לכל "אתיירואד" ןידכ הדמעמ

ןיקיתו
,המחה ץנה םע רחש לש ע"ומש תליפת תלחתה אוה םהבש םסרופמהש ,הלעמ ישנא יגהנמ
.םימכח ,םיוונע ,םינומדק :הלימה תועמשמ ."הליפתל הלואג תכימס"

הכונח תאז
"...חבזמה תכונח תאז" םילימב תחתופה הז םויב האירקה ש"ע .הכונח לש ינימשה םויה
.םיאישנה לש ןכשמה תכונח תונברק תא תמכסמו

ןברוחל רכז
הניאש המא תראשה :ומכ .שדקמה תיב ןברוח תא ונל ריכזהל הרטמב ונקתנש םיגהנמ
ןיי תייתש תעב ריש ילכב ןוגינ רוסיא .השאה יטישכתמ והשמ תראשה .שדח תיבב תדיוסמ
.'ודכו

תווצמל ןימידקמ ןיזירז
,לשמל ומכ .םידקהל ונילע - הרחאל וא הוצמה תיישעב םידקהל ונידיב רשאכש עבוקה ללכ
.ברעה דע הנמזש תורמל ,רקובב תושעל שי הלימ-תירב

הברע טוביח
יפנע רפסמ לש דגא טובחל "םיאיבנ ןוקית" וא "םיאיבנ גהנמ" שי תוכוס לש יעיבש םויב
תפקה רכזל אוה םויכ גהנמה .םימה לע ןינודינ תוכוס גחבו ,םימה תא תלמסמ הברעה .הברע
.שדקמה ןמזב ,תוברעב חבזמה

התליצמ הבורמ התמח
הבורמ התמח"ו הבור תא הסכמ וניא הכוסה ךכס רשאכ ,הבורב הסוכמ תויהל הרומא הכוס
.הלוספ הכוסה - ךכסה ליטהש לצה ןמ רתוי הכוסב הבורמ שמשה - "התליצמ

תישארב ןתח
.הרות תחמש םויב ,הרותב הנושארה השרפה תאירקב הרותל היילעב הכזש םדאה

הרות ןתח
.הרות תחמש םויב ,הרותב הנורחאה השרפה תאירקב הרותל היילעב הכזש םדאה

לבט
םילודיגה .(ינעהו יולה ןהכה לש םקלח-) תורשעמ וא תומורת םהמ ושרפוה אלש עקרק ילודיג
.הליכאב םירוסא

םילכ תליבט
הליבטה .וב שומישה ינפל הליבטב בייח - ונממ הנקנ וא יוגמ י"ע רצויש ,הליכאל דעוימה ילכ
.הכרבב םיבייח םתוא םיליבטמה תכתמ וא תיכוכז ילכו ,אתיירואדמ

ודיב ץרשו לבוט
הליבטהש ךכ ,ודיב ןיידע ,האמוטה רוקמ ,ץרשה ךא ,הליבט תועצמאב רהטיהל הסנמה םדא
ומכ .היעבה רוקמ תא ןקתמ וניא ךא ,המ-רבד ןקתל הסנמה םדא ,הלאשהבו .תועמשמ תרסח
.הילע רובעל ךישממ ךא ,הריבע לע הבושת השועה לשמל

לצל המחמ לוטלט
ןתינ םהב םירקמ שי 'ודכו "רוסיא תמחמ הצקמ" ומכ ,ולטלטל רסאנש ,תבשב הצקומ ץפח
ךרוצ לוטלט" :םיבורק םיגשומ .'ודכו שמשב רתי תוממחתהמ ומכ ,ותלצה ךרוצל ולטלטל
.דועו "ומוקמ ךרוצל" ,"ופוג

ה"נבי
:האר .(לוחל שדוק ןיב לידבמה=) הלדבה ,רנ ,םימשב ,ןיי :הלדבהה תוכרב רדס
.ז"הנקי

םירקיעה ג"י
לע םיבוסנ םירקיעה ג"י ."םיקרפ הנומש"ב ם"במרה תקולח פ"ע תודהיב הנומאה ירקיע ג"י
הלואגבו שנועו רכשב ,הרותבו םיאיבנב ,ותחגשהבו דחא ל-אב הנומאה ,םיאשונ השלש
.הנורחאה

רובעי לאו גרהי
ןהילעש ללכה ןמ םיאצויה ןמ דבל .ושפנ תא רוסמל ביוחמ םדא ןיא הרותבש תווצמה לכ לע
ראשו ,םימד תוכיפשו תוירע יוליג הרז הדובע :םהו .םייחה ריחמב םג ולו רובעל רוסא
.יבמופבו דמשה תעשב תווצמה

ז"הנקי
לחש גח ברעב השעמל גהונה תוכרבה רדס .(ונייחהש=) ןמז הלדבה רנ שודיק ןיי :תובית ישאר
.ה"נבי :האר .תבש יאצומב

וטלופ ךכ ועלובכ
שומישה םא .ותרשכה היהת ךכ ילכב שומישה ןפוא יפלש עבוקה ,םילכ תרשכה תוכלהב גשומ
.ןנוצב הפיטש - ןנוצב םאו ,("וטלופ") ןימחב הלעגהב היהת הרשכהה ("ועלובכ") ןימחב אוה

הכרב לש סוכ
הנוכמ וז ןיי סוכ .'ודכו הלדבה ,שודיק ,ןוזמה תכרב :ומכ ,ןיי לש סוכ תונועטה תוכרב ןנשי
."הכרב לש סוכ"

תורפכ
רמולו ,שארה לעמ ובבוסל ,ףסכ וא (גד ,לוגנרת) םייח לעב תחקל גהנמ ."שפנ ןוידפ" ןיעמ
לבוקמ .ףסכה וא םייחה לעב לא ויאטח לשב םדאה לע לטומה שנועה תפלחה אטבמה טסקט
.הקדצל רוסמל ףסכה וא םייחה לעב תאו ,ת"ישעב תאז תושעל

תילמרכ
תושר איה תילמרכה .תרחא תושרל הנממ וא הב לוטלט ןיינעל תבשה תויושר עבראמ תחא
הרוסא (י"הר ,ר"הר) אתיירואד תויושרה דחאל הנממ וא הב לוטלטהו ,םימכח תריזגמ
.ןנברדמ

די רחאלכ
תישענש הכאלמש ,תבש ירוסיא ןיינעל רבודמ רקיעב .ליגרה ןפואב אלש הכאלמ תיישע
...ודי רחאלכ ...(תושרל תושרמ-) איצומה :יוטיבה רוקמ .אתיירואדמ הרוסא הניא די רחאלכ
."רוטפ

םנחת אל
:קוספה שוריפב תונוש תועד ןנשי .םידוהי םניאש יבגל רמאנש רוסיא
(םחבשת לא=) ןח ןתת אל .1
.םניח תנתמ ןתת אל .2
.ץראב היינח םהל ןתית אל .3

ןנברד םידומ
."ןנברד םידומ" תא רמוא להקה ,הרשע הנומש תרזחב האדוהה תכרב תא רמוא ץ"שהש ןמזב
.םימכח תנקת איה ץ"שה תרזח יכ ךכ ארקנ

רוסיא תמחמ הצקומ
:אמגוד ."רוסיא תמחמ הצקומ"כ לוטלטב רסאנ ,תבשב רוסא שומיש םשל דעונש ץפח
.הביתכ ירישכמ

ןמוזמ
רוסא השודקבש רבד ךרוצל הנמזהב רבודמהו הדימב .שומיש ותוא םשל ןכוהש רבד
.רחא ךרוצל וב שומישה
.תפתושמ ןוזמ תכרבל הנמזה ,שוריפ ,ןומיזב םיבייח - דחאכ תפ ולכאש השלש

לקשה תיצחמ
תבוטל לקשה תיצחמ תא תתל לארשיב רגובמ לכ בייח ,האלהו ןכשמה תמקה םוימ ,הנש לכב
ברעב הקדצל לקשה תיצחמ תתל גהנמה גהונ ,םויכ .רוביצה תונברק ונקנ הז ףסכב .ק"מהיב
.םינומדק םימי רכזל ,םירופ

םינורחא םימ
.הכרבה ינפל ןויקנל וא (תימודס חלמ-) הנכס ששחמ ,םידיה תא ףוטשל שי ןוזמה תכרב ינפל
םידיפקמ ןיאש שי םויכ .הדועסה ינפלש "םינושאר םימ"ל ליבקמב ךכ םיארקנ םינורחא םימ
.םידיב םילכוא ונא ןיא םגו תימודס חלמ ונל ןיא יכ ,ךכב

ונלש םימ
ונלו םדוק םוי ובאשנש םימב שמתשהל שי תוצמה תשיל םשל .הלילה תא ריבעהל = ןולל
םיפוא ונממ קצבה תא וצימחי אלש םימה תורירק לע הרימש :הביסה .םיבואש םהשכ הלילב
.תוצמה תא

שיטפב הכמ
.הכאלמ תמלשה רוסיא התועמשמו ,תללוכ הכאלמ וז .תבשב תורוסאה תוכאלמה ט"למ תחא

תבשחמ תכאלמ
,תמלשומו תננכותמ הכאלמ תיישע תרסוא הרותה .תבשב הכאלמ רוסיאל םיאנתה דחא
,תומילשב אלש וא ןונכת רסוחב תישענה הכאלממ לידבהל ,"הרות הרסא תבשחמ תכאלמ"
.אתיירואד רוסיא ןיא הילעש

הכלמ הולמ
איהש םושמ ךכ הנוכמ .תבש יאצומב תלכאנה הדועס ,"ךלמה דוד תדועס" ,"תיעיבר הדועס"
."הכלמ"ה תבש לש התאיצי תא הוולמ

ןיטיח תועמ
.תוצמל םיטיח חמק - "ןיטיח" .ריעה יינעל חספה גח יכרצ תיינק רובע להקהמ תיבגנה הקדצ

ינש רשעמ
וניא רבדהו הדימב .הרהטב םש ולכואלו המילשורי ותולעהל ,ץראה ילובימ קלח שירפהל שי
הלבקהב "ינש" הנוכמ .םילשוריל תולעל ותואו ,ףסכב תוריפה תא תודפל ןתינ ,רשפאתמ
,הטימשה עובשמ תישישו תישילש םינשב גהונ וניא ינש רשעמ .יולל ןתינה ןושארה רשעמל
."ינע רשעמ" ןהב גהונ ומוקמב

הבכרמ השעמ
,הירא) תונוש תויח ינפ תומד וילעו ארובה תבכרמ תא האורה ,איבנה לאקזחי לש ויתונויזחמ
תמשגהל הנכסה לשב ןיטולחל טעמכ רסאנ הבכרמה השעמב קוסיעה .םדא ינפו (רוש ,רשנ
.ארובה

עבש ןיעמ
ידכב הנקות .תבש לילב תרמאנה תרצוקמ (תבש לש ע"ומשבש תוכרב עבש) ץ"ש תרזח ןיעמ
.ריעל ץוחמ ויהש דומלתה ןמזבש תויסנכ יתבב הליפתב םיכיראמל ןיתמהל

רועינו ונימ תא ןימ אצמ
ותואמ תפסונ תומכ הפסונו (םישישב דחא ומכ) רתיה לש הלודג תומכל לטבתמ רוסיא רשאכ
םירוסיאהש ירה ,הליטב הניאש תומכ םה םיוהמ םדוקה םע דחיש ךכ ,רוסיא לש ןימ
.רתיהה תא םג םירסואו ,םיפרטצמ ,הז תא הז "םיאצומ"

הרישע הצמ
הרשכ הניא .(םינילבת תפסותב וא 'ודכו בלחב וא תוריפ ימב) דבלב םימב אלש השולינש הצמ
םיזנכשא .חספה ברעב תלכאנ .(תועד בורל) הצימחמ הניא ןכש ,רדסה לילב הצמ תווצמל
.חספב התוא םילכוא םניא

אמרג ןמזהש תווצמ
ןמזהש השע תווצממ .תובר דועו (גחב) בלול (םויב) ןיליפת :תואמגוד .ןמזב תויולתה תווצמ
.(ןתכרבב םג - םיזנכשאלו) ןתיישעב תורתומ ךא ,תורוטפ םישנ - אמרג

ארתאד ארמ
ומוקמ ישנא תא תובייחמ ויתוטלחה .הפוקת התואב יחה וא ימוקמה ברה ,"םוקמה ןודא"
.ונמזו

הוצמ תמ
ותרובקב קוסעל וילע וב לקתנה .דואמ ךכ לע הדיפקה הרותה .ותרובקב קוסעיש ימ ןיאש תמ
.תורחא תובושח תווצמ לוטיב וא ,לודג ינוממ דספה ריחמב ולו

םעט ןתונ
םג לטב וניא הז הרקמבש ,"בורב לוטיב" ןידל יטנוולר .לישבתב ומעט תא ןתונה לכאמ רבד
.רכינ ומעט יכ ,רתויב תטעומ ותומכ םא

יעבר עטנ
.ןוידפ י"ע וא ,םילשורי ימוחתב קר הליכאב םירתומ ויתוריפ ,ןליאה תעיטנל תיעיבר הנשב

םימה ךוסינ
םימה תביאש .הנשה ימשג לע השקבהמ קלחכ ,חבזמה לע םימ ךסנל שי תוכוס ימימ םוי לכב
.הבר החמש ךותמ םישענ םכוסינו

גולמ יסכנ
לעבה ךא ,השאה שוכר םיראשנ םפוג םיסכנה .היבא תיבמ הלעבל השאה הסינכהש םיסכנ
השאל םירזוח םיסכנה - םכרע תא וניש םא םגש ךכ ,םתוירחאב בייח וניאו ,םהיתוריפמ הנהנ
.הבותכב םימשרנ םניא ולא םיסכנ .לעבה תומב וא ןישוריגב ,םהש תומכ

לזרב ןאצ יסכנ
בייח אוה ןכלו ,לעבה שוכרל םיכפוה םיסכנה .היבא תיבמ הלעבל השאה הסינכהש םיסכנ
השאל םירזוח םיסכנה - לעבה תומב וא ןישוריגב - םכרע תא וניש םאש ךכ ,םתוירחאב
.הבותכב םימשרנ ולא םיסכנ .םיאושינה תעב היהש ירוקמה םכרעב

תבשש רנ
.םויה לכ ךשמב קלדש רנמ שא לוטיל שי ךכ םשלו ,רנה לע ךרבל שי םירופיכה םוי יאצומב

דימת רנ
ראשמ לידבהלש ,שדקמה תיב תרונמב (יעצמאה רנה וא ,ברעמ דצל ינשה רנה=) יברעמה רנה
ראש תא םיקילדמ ונממו ,םייברעה ןיב תועש דע (!סנב) קולד ראשנ רחש םע ובוכש תורנה
.שדוקה ןורא לומ נ"כהיבב תועיבקב קלודה רנה ,הלאשהב .תורנה

הריתי המשנ
םחל לע ךרבל שי ךכ לשב :תוכלשה .תפסונ המשנ תבשב ידוהיל שי ,הליגרה המשנה ןמ דבל
"...שפנ הדבא ,יו - שפניו" :ל"זח ושרד .דועו ,ש"צומב יוציפכ םימשב חירהל שי ,הנשמ

האסב האס
,תיביר ששח םושמ רוסא רבדה .רחא ןמזב הומכ האס תבשהל תובייחתה ךות האס תאוולה
.תעל תעמ הנתשמ האובתה יריחמ יכ

רוהנ יגס
ןוצר שי רשאכ ,"ךופה לע ךופה" ןושלכ הלאשהב שמשמ .בר רוא :ילולימ םוגרתב .אמוס ,רווע
.הינוריא ןושלב וא ,תילילש וא השק ןושלמ ענמהל

הדובעה רדס
ןהכה תדובע רדס תא םירמוא ונא םירופיכה םוי תונברק תא בירקהל תורשפא ונל ןיאש ןויכ
.כ"הוי לש ףסומ תרזחב תרמאנ הדובעה רדס .תיבה ןמזב לודגה

תיעיבש ירחוס
ךכ תובקעב םילספנ .תיעיבש תוריפב רחסמה לע הרסאש הרות ירבד לע םירבועה םישנא
.תודעל

תקספמ הדועס
ןיא הירחאלו ,הליכאה תא הקיספמ איה .(ב"טו כ"הוי) םוצה ברעב הנורחאה הדועסה
.תולבא יניד המכ ורמאנ ב"ט ברע לש תקספמ הדועסב .המש ןאכמו ,לוכאלו ךישמהל

הארבה תדועס
וא םיציב תללוכו ,םינכשה י"ע תאבומ .תמה תרובקמ םילבאה בושב תלכאנה לבא תחורא
.םלועב רזוחה לגלגה תא םילמסמה םילוגע םילכאמ - םישדע

םויס תדועס
.הווצמ תדועסכ תרדגומ .החמש תדועס ךורעל שי תוינשמ רדס וא ארמג תכסמ םויס םע

אקיפס קפס
קפס ונשי ןיידעש ירה תיבויח הבושת ןתנית ןושארה קפסלש חיננ םא םגש ,קפס ג"ע קפס
םש קפס" ."רתומ - אקיפס קפס ,רוסא - קפס" םהבש אתיירואד םינידב רקיעב ינורקע .ףסונ
"...תמ קפס יח קפס ,םש וניא קפס

םיינוציח םירפס
אלש טלחוה תורחאו ולא תוביסמ ךא ,תועמשמ ילעב הירוטסיהו תוגה ירבד םיליכמה םירפס
.דועו "תומחלמה ירפס" "הריס ןב ילשמ" :רתוי םירכומ .ך"נתה ירפס ד"כ תרגסמב םללוכל
.תסנכה תיבב ברה תשרדו הרות לוטיב ששחמ תבשב םהב האירקה הרסאנ

ם"תס
המכ ןיינעל הרומח םתשודקש שדוק יבתכ ,ירק .תוזוזמו ןיליפת ,הרות רפס לש תובית ישאר
.ם"תס תביתכב וקוסיעש םדא - "ם"תס רפוס" .('ודכו הביתכ יניד ,האמוט ,הזינג) םיניד

םניי םתס
הז אשונב ורימחה םימכח ."ךסנ ןיי"כ רסאנ ןכלו ,ז"על שדקוה אמש ששח שיש ,םייוג לש ןיי
.תורמוח דועו ןותנ ןייה םהבש םילכה תא םג ורסאו

םתיישעל רבוע
רבוע םהילע ךרבמ תווצמה לכ" :תווצמה תוכרב יבגל רמאנש ןיד .ןתיישע ינפלו ךומסב
."ןתיישעל

תורצח בוריע
,רצח) ףתושמ שוכרל אל ןכו ,ותלוז לש י"הרל דחאה לש י"הרמ לטלטל אלש םימכח תריזגמ
לוטלטהו האצוהה תא רשפאל ותועצמאבו תורצח יבורע ךורעל ןתינ .('ודכו תוגרדמ רדח
.ףתושמב םיריידה לכל םיכייש ףתושמה שוכרה וא רצחהש ותועמשמ בורעה .ולא תומוקמב

ןילישבת בוריע
אוהש ,ןילשבת בורע םיחינמ םא לבא .תבשה ךרוצל וב לשבל רוסא ,ישיש םויב גח לח םא
ךרוצל םיפסונ םילכאמ גחב ןיכהלו ךישמהל רתומ ,תבשה ךרוצל גחה ברעב םיניכמש לכוא
ונכוהש םילכאמה םע ,גחה ברעב תבשל ונכוהש םילכאמה תא ברעמ "ןילישבת בורע" .תבשה
.ומצע גחב תבשל

תואכרע
רשא" ;םהב ןודלו םהילא תונפל רומח רוסיאב רסאנ .הרותה יקוח יפל אלש םיגהונש ןיד יתב
אניד" ןידמ בייחמ יתכלה ףקות ולביק הרירב תילדב ךא ,"...ם"וכע ינפל אלו - םהינפל םישת
."אניד - אתוכלמד

ןטק םירופ
וניא ןושארה רדאב םירופה ךיראת וליאו ,ינשה רדאב םירופה גוחנ ,תרבועמ הנשה רשאכ
('ודכו ןונחת תרימא יא) .החמש תצקב ןייוצמ ךא ,גוחנ

םחר רטפ
.דועו ,רומחו המהב רוכב ,רוכב ןב ןוידפ ;םיאשונ המכ ןיינעל בושח .ומאל רוכב .םחרה חתופ

תושדח םינפ
דע תיתוהמ ותרוצ הניש ילכהו הדמב ,הרהטו האמוט ןיינעל .שדח םדא וא השדח הרוצ ,ירק
.הגומנ תינושארה ותאמוט - "ןאכל ואב תושדח םינפ"ש
,"תושדח םינפ" ,שדח םדא שי םא קר םרמאל שיש ,הלכו ןתח לש תוכרב עבש ןיינעל
.םידעוסב

תודע ילוספ
םישנא ,םינטק :םהיניב .םיניידכ וא םידעכ םילבקתמ םניאו םינמיהמ םניאש םישנא
ימצע דובכ ירסח ,("םינוי יחירפמ") םלוע לש ובושייב םיקסוע םניאש וא לזגה לע םידושחש
.דועו םיעשר ,("קושב לכוא")

ארמיזד יקוספ
("רמאש ךורב") םהינפל ךרבל שי .הליפתל הנכהכ ש"ק תוכרב ינפל םירמאנה םיליהת יקרפ
.("חבתשי") םהירחאלו

ינש חספ
ובירקמ (קחרמ וא האמוט לשב) ירוקמה ודעומב חספה ןברק תא בירקהל היה לוכי אלש םדא
הצמ תליכאב הז םוי ןייצל גוהנ םויכ .עריאש הרקמ תובקעב הרותב רמאנ הז ןיד .רייא ד"יב
.תבייחמ יתלב

הישיר קיספ
- הרוסא הכאלמ םג השעית ךכ בקעש יאדווב לבא ,תרתומ הכאלמ השועה ,תבש ינידב ןורקיע
רורב םא יכ רבוסה ,ןועמש 'ר לש וניד אוה הז ןיד .תרתומה הכאלמה תא םג תושעל ןיא
.התושעל רוסא - רתיהה תכאלמ םע דחי רוסיא תכאלמ השעיתש שארמ
הצור וניא ךא ,ןטקל קחשמכ לוגנרתה שאר תא שולתל הצור םדא וב הרקממ גשומה רוקמ
"!? תומי אלו ושאר ךותח" "!?תומי אלו הישיר קיספ" - לוגנרתה תא גורהל

לובזורפ
:הלועפ ןורקיע .םיפסכה תטימש לשב םיינעל תוולהלמ םיענמנש הארשכ ,ןקזה ללה תנקת
= "טוב-ילוב" .זרפל - "זורפ" :הלימה תועמשמ .עקרק בגא ד"יבל בוחה תיינקה
.םירישע-םיינע

אסינ ימוסרפ
עברא :ןהיניב ,ןמז ותואב השענש סנ םסרפל ידכב ושענ םימכח תונקת רפסמ .סנה םוסרפ
,וליא תווצמב דחוימב ורימחה םימכח .(ןמשה ךפ סנ) הכונח תורנ ,(םירצמ תאיצי סנ) תוסוכ
..סנה םוסרפ לש דממ םג םהב שיש

הרפ תשרפ
םעל ריכזהל ,המודא הרפ תנכה האשונו חספה ינפל תותבש יתש תארקנ .תוישרפ עבראמ תחא
.חספ ןברק בירקהל ולכוי אל ואל םאש ,לגרה ינפל רהטיהל

ןידה קודיצ
.םמצע לע םימש תריזג תלבק וניינעו ,תמה תרובקמ םילבאה בושב רמאנה חסונ

אמייק לש רשק
.לופכ רשק :ןוגכ .תבשב ורשוקל רוסאו ,םיבר םימי דומעל השענה רשק

םירבד תיביר
ןפואב הדות תעבהב ,םירבדב אל וליפא ,אדירג ובוח תבשהל רבעמ הוולמה תא למגתל ןיא
הז רוסיא .ביוחמה םולשתה לע ףיסומכ הארנש ינפמ ,םיזרפומ םיחבש תפערהב וא םזגומ
.ןנברדמ

תוליכר
המ עמש" ,תוליכר רוסיא לע רבוע ןועמש לע יול רבידש הבידה רבד תא ןועמשל רפסמה ןבואר
הז ךכ ,םוקמל םוקממ הרוחסל רבועה לכורכ ,"ליכר" הלימה תועמשמ ."...ינולפ ךילע רבע
.הזל הזמ םירבד ץיפמו רבוע

אתמחנד העבש
ןויצ תמחנ לע תורבדמה ,לבאה ימיו באב 'ט רחאלש תותבשב תוארקנה תורטפה עבש
"...הרקע ינר "...ןויצ רמאתו" :דועו"...ימע ומחנ ומחנ" ןהבש הנושארה .םילשוריו

םייקנ העבש
לובטל ולכוי םרטב (אמט הארמ תייאר אלל=) םייקנ םימי העבש רופסל הווצמ הבז וא בז
.תרזוח הריפסב חותפל שי ,ולא םימימ דחאב אמט הארמ הארנו הדימב .הרהט הווקמב

ןקה חוליש
םהינש תא לוטיל ןיא ,םיחורפא וא םיציבו רופיצ-םא ובו ןק אצמנו הדימב .תווצמ ג"ירתמ
."ותוא ןיקתשמ ...ךימחר ועיגי רופיצ ןק לע רמואה" .םהמ דחא קר אלא

תודימ הרשע שלש
תושדוחמ תוכלה דומלל ןתינ םהב ןויגה ינפוא 13 .תשרדנ הרותהש תודימ הרשע שלש
שומישה תועצמאב תויוצמה ולא ךותמ ןתוא קיסהל ןתינו ,שוריפב הרותב ורמאנ אלש
.ולא תודימב
יניסב השמל ורמאנ .ומלוע תא גהונ םהבש ארובה תודימ - םימחרה תודימ הרשע שלש
תובש ןניאש תודימ ג"י לע הקזח" ,הבושתו הרצ תעב הליפתכ תושמשמ .לגעה אטח רחא
."...םקיר

םיפסכ תטימש
םדא ןיאש ,ירק ,םייפסכה תובוחה לכ תא טומשל שי ,תיעיבשב תועקרקה תטימשל ליבקמב
.רוסיאה תא עיקפמה "לובזורפ"ה תנקת הנשי םויכ ,השעמל .והשלכ ןוממ ורבחל רתוי בייח

תיעיבש תפסות
תדובע ירוסיאב תיעיבש ינפל המ ןמז ףיסוהל שיש דמלנ "...תובשת ריצקבו שירחב" קוספהמ
םוי םישולש תיעיבשה הליחתמ םייק שדקמה תיבש ןמזב יכ ,איה יניסמ השמל הכלה .עקרקה
הדשה תא רישכהל ןתילכתש ,אתיירואד תוכאלמ תושעל רוסא הז ןמז קרפב .הנשה שאר ינפל
.תועובשמ ןליא הדשבו ,חספמ ןבלה הדשב רוסיאה תא וביחרה םימכח .תיעיבשב העירזל
דבלמ תפסותה הלטבתנ - אישנה הדוהי יבר לש ונב לאילמג ןבר תפוקתב לחה - הזה ןמזב
.לכאמ תונליא תעיטנ רוסיאב

תבש םוחת
.("...ומוקממ שיא אצי לא") םדא לש ובשומ םוקמ םוחתל ץוחמ האיצי לע הרסא הרותה
- אתיירואדמ וא ןנברדמ - םלוכ יפלו ,םיאנת תקולחמב םינותנ םיקייודמה רוסיאה תולובג
.(חווטה תא ליפכהל ןימוחת בוריע השע כ"אא) .המא םייפלאה תא רובעל ןיא

תורוכב תינעת
תכמ ןמזב תורוכבה לע הרזגנש תוומה תריזג רכזל ,תורוכבה הב םיביוחמש חספ ברעב תינעת
.תרחא הווצמ תדועס וא תכסמ םויס תביסמ י"ע תינעתה ןמ רטפיהל ןתינ .תירצמה תורוכבה

םחנ תליפת
,ריעה ןברוח לע רבדמה ,הרשע הנומשבש םילשורי תכרבב באב העשתב רמאנה הליפת עטק
.התמחנ תא שקבמו

בשוימד תועיקת
.להקה לש הדימעה תליפת ךותב ןניאש ה"רב רפוש תועיקת רדס

ףכ תעיקת
העובש לש טקאכ וא ,ירחסמ הזוח תריגסב המכסה לש טקא הווהמ ,םישנא ינש ןיב די תציחל
.רומחכ בשחנ הדמעמש ,תלוזה יפלכ תובייחתהב

ת"רשת
תווצמב העורתה תרוצל תויורשפאהמ תחא .העיקת ,העורת ,םירבש ,העיקת :תובית ישאר
.רפוש תעיקת