כוחות מנוגדים

 

ב"ב דף עג.

אמר רבה[1], אשתעו לי נחותי ימא:

האי גלא דמטבע לספינה,

מיתחזי כי צוציתא[2]

דנורא חיוורתא ברישא,

ומחינן ליה באלוותא[3]

דחקיק עליה:

אהיה אשר אהיה[4]

יה ה' צבאות

אמן אמן סלה,

ונייח.

תרגום

אמר רבה, סיפרו לי יורדי הים:

הגל הזה שרוצה להטביע הספינה,

נראה כמו ניצוצות

של אש לבנה בראשו,

[וכדי להינצל ממנו] מכין אותו באלות

שחקוק עליהן שמות קדושים:

"אהיה אשר אהיה",

"י-ה ה' צב-אות",

"אמן אמן סלה",

ואז נח הגל. [ואינו מטביע את הספינה]

 

רשב"ם

אמר רבה אשתעו לי כו'- כל הני עובדי דקא חשיב משום מה רבו מעשיך ה'[5] ומהן להודיע מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבא או לפרש מקראות האמורים בספר איוב המדברים בעופות גדולים ובהמות ודגים גדולים שכל שיחת תלמידי חכמים צריכה תלמוד.

דמטבע - שרוצה לטבוע.

אית ליה ברישא - שהולך לפניה.

צוציתא דנורא חיורתא - אש לבנה ומלאך מזיק הוא[6].

אלוותא - מקלות כמו לא באלה ולא ברומח במסכת שבת (דף סג.).

אמן אמן סלה - גרסינן.

ונייח - מזעפו.

להמשך העיון בסיפור הראשון

 [1].    גירסאות שונות ותיקוני נוסח לסיפור זה, עיין דקדוקי סופרים אותיות ז-ט ובהערות. 

[2].    ליקוטי רש"י: צוציתא- ניצוץ. (תענית כה.)

[3].    ליקוטי רש"י: באלוותא- מקלות גדולים (ביצה לג:). ובספר הערוך פירוש נוסף. וראה מרגליות, שערי זוהר ב"ב שם. 

[4].    על הסיבה לכפילות השמות ראה עיון יעקב ד"ה "מתחזי"; ברכות ט: .

[5].    גירסת הב"ח: "ויש מהן".

[6].    וראה בספר הערוך פירוש נוסף.