נשיקת ארץ ושמים

 

בבא בתרא דף עד.

אמר לי:

תא אחוי לך

היכא דנשקי[1] ארעא ורקיעא אהדדי[2].

שקלתא לסילתאי[3]

אתנחתא בכוותא דרקיעא,

אדמצלינא בעיתיה ולא אשכחיתה[4],

אמינא ליה: איכא גנבי הכא?

אמר לי: האי גלגלא דרקיעא

הוא דהדר[5],

נטר עד למחר[6] הכא ומשכחת לה.

תרגום

אמר לי [הסוחר הישמעאלי לרבב"ח]

בא ואראה לך

מקום שבו נפגשים שמים וארץ.

לקחתי את סל הלחם שלי

והנחתיו בחלון הרקיע.

לאחר שסיימתי תפילתי חיפשתיו ולא מצאתיו.

שאלתי [את הסוחר] הייתכן שיש פה גנבים?

אמר לי החלון שבו הנחת את סלך

מסתובב ועתיד לחזור למקומו.

חכה כאן עד למחר ותמצאהו.

רשב"ם

היכא דנשקי ארעא ורקיעא - מקום גבוה היה שם שנושקין יחד זה לזה ולאו היינו סוף העולם[7] דהא מהלך חמש מאות שנים הוי וא"י אמצעיתו של עולם היא כדכתיב (יחזקאל לח) יושבי על טבור הארץ והיינו מקומו של רבה בר בר חנה.

סילתאי - סל לחם שלי.

דהדר - חוזר כדאמרינן בפסחים (דף צד:) גלגל חוזר ומזלות קבועים.

 

להמשך העיון בסיפור החמישה עשר

 [1].    רבנו גרשום: מקום הראה לו במדבר ששם יש גלגל, וכביכול, גילגול הגלגל מחבר שמים וארץ. רש"י תענית כה: ד"ה "בין תהומא עילאה לתתא- בין הרקיע לאוקיינוס היכא דנשקי ארעא ורקיע"; חכמת שלמה: "ולא אוכל לידע איך הגיע על אותו מקום גבוה, שהיה קרוב לשמים, הא מהלך חמש מאות שנה הוא, וגם איך לא נשרף מהבלא כו' וצ"ע"; ר"י מיגש ד"ה "אנחתיה", תוס' רי"ד ב"ב עמ' קסא ד"ה "אחתיניה לסלתאי וכו'", ובהערות המהדיר; שיטמ"ק ב"ב ח"א, עמ' רע"ט.

[2].    גירסת הב"ח: אזלי וחזאי דעביד כוי כוי.

[3].    ר"י מיגש: מגבעת.

[4].    חת"ס ב"ב עמ' ה ד"ה "היכא". גירסאות שונות ותקוני נוסח לסיפור זה, עיין: דקדוקי סופרים, אותיות ח-ט, ובהערות.

[5].    אור הישר ב"ב עמ' 28; גליוני הש"ס ב"ב עמ' 194; מהר"ל באר הגולה באר ו' עמ' קט..

[6].    גירסת הב"ח: כי השתא.

[7].    על עניין סוף העולם ראה עיון יעקב ד"ה "היכא".