חסד מתוך אכזריות

 

בבא בתרא דף עג:

ואמר רבה בר בר חנה:

לדידי חזיא לי ההיא אקרוקתא דהויא כי אקרא דהגרוניא,

ואקרא דהגרוניא כמה הויא?

שתין בתי.

אתא תנינא בלעה,

אתא פושקנצא ובלעה[1] לתנינא וסליק יתיב באילנא.

תא חזי כמה נפיש חיליה דאילנא.

אמר רב פפא בר שמואל[2]:

אי לא הואי התם

לא הימני.

 

תרגום

ואמר רבה בר בר חנא:

ראיתי צפרדע

שהיתה גדולה כמו הכרך [ששמו] אקרא דהגרוניא ואותו הכרך

יש בו שישים בתים.

בא תנין ובלעה [את הצפרדע]

באה העורב [נקבה] ובלעה את התנין

והלך וישב על העץ.

בא וראה כמה גדול כח האילן.

אמר רב פפא בר שמואל:

אם לא הייתי שם ורואה דבר זה

לא הייתי מאמין.

רשב"ם

אקרוקתא  - צפרדע[3].

כאקרא דהגרוניא[4]  - גדול היה כאותו כרך.

ואקרא דהגרוניא כמה הוה שיתין בתי  - הגמרא קאמר ליה[5].

אתא תנינא  - רבה קאמר ליה.

פושקנצא  - עורב נקבה[6].

באילנא  - על ענף אחד כדרך העופות.

לא הימני  - לא האמנתי.                                          

להמשך העיון בסיפור החמישי

 [1].    גירסאות שונות ותקוני נוסח לסיפור זה, עיין: דקדוקי סופרים, אות ג, ובהערות.

[2].    אמורא בבלי בדור השלישי מדייני פומבדיתא.

[3].    ספר הערוך: נקבה.

[4].    על עניינו של מקום זה עיין ישובי היהודים בבבל עמ' 30.

[5].    ראה עיון יעקב ד"ה "ואקרא". וכן קיקיון דיונה ד"ה "רשב"ם".

[6].    וכן בחידושי הריטב"א ד"ה "ופושקנצא".