תיקון מתוך קלקול

 

בבא בתרא דף עג:

ואמר רבה בר בר חנה:

זימנא חדא הוה קא אזלינן בספינתא,

וחזינן ההוא כוורא[1]

דיתבא[2] ליה אכלה טינא באוסיי'[3],

ואדחוהו מיא ושדיוהו לגודא,

וחרוב מיניה שתין מחוזי[4],

ואכול מיניה

שתין מחוזי,

ומלחו מיניה

שתין מחוזי,

ומלאו מחד גלגלא דעיניה

תלת מאה גרבי משחא,

וכי הדרן[5] לבתר תריסר ירחי שתא,

חזינן דהוה קא מנסרי[6] מגרמי מטללתא, ויתבי למבנינהו הנך מחוזי.

תרגום

ואמר רבה בר בר חנה:

 פעם אחת נסענו בספינה,

ראינו דג ענק

ששרץ קטן נכנס בנחיריו,

[מת הדג הגדול] ומי הים פלטוהו אל החוף,

[בפליטת גופו לחוף] חרבו שישים כרכים,

אכלו מבשרו [הטרי]

תושבי שישים כרכים [נוספים וקרובים],

ואכלו מבשרו [המומלח והמשומר]

תושבי שישים כרכים רחוקים יותר.

ומלאו מן השומן שבגלגל אחת מעיניו

שלוש מאות סאים שמן.

כשחזרנו לאותו מקום לאחר י"ב חודש,

ראינו שמנסרים קורות מעצמותיו.

כדי לבנות [מחדש] אותן הכרכים שנחרבו בגללו.

רשב"ם

כוורא - דג.

אכלה טינא - שרץ קטן[7].

באוסייה - בנחיריו של דג נכנס השרץ ונראה לי דהיינו כילבית כדאמרי' בעלמא (שבת עז: ע"ש) שלשה[8] אימות הן[9] חלש על הגבור אימת כילבית על לויתן.

ואדחיוהו[10] מיא - הדיחוהו המים והשליכוהו[11] כדרך ים שאינו סובל דבר מת.

חרבו מיניה שיתין מחוזי - שהשליכו[12] על ששים כרכים ושיברן כולן שהיה גדול כל כך.

ואכלו מיניה שיתין מחוזי - בעודנו לח.

ומלחו מיניה שיתין מחוזי - אחרים שהיו רחוקים משם ומלחו ממנו ונשאוהו למקומן.

מחד גלגלא דעיניה - מגלגל עינו לקחו שמן תלת מאה גרבי.

לשנה אחרת הוו מנסרי - לבנות מעצמות הדג אותן מחוזי שהפיל.

להמשך העיון בסיפור השישי

 [1].    על גודל הדג ועניינו, ראה מו"ק יא. תוד"ה "כוורא"; וברבנו בחיי בראשית א', כא.

[2].    וראה חולין סז: תוס ד"ה "קוקיאני ועיילה ליה טונא".

[3].    גירסת הב"ח: ומית. גירסאות שונות ותקוני נוסח לסיפור זה, עיין: דקדוקי סופרים, אותיות ד-ז, ובהערות.

[4].    בעניין המספר שתין ראה: תורת חיים ד"ה "וחרוב"; עיון יעקב ד"ה "וחרוב".

[5].    גירסת הב"ח: ואתאן.

[6].    גירסת הב"ח: כשורי מגרמיה ויתביה.

[7].    רבנו גרשום: אותו שרץ קטן שנקרא אכלה טינא.

[8].    רש"ש: חמשה אימות.

[9].    גירסת הב"ח: אימת.

[10].  הגהות וציונים: ואדחוה.

[11].  הגהות וציונים: ליבשה.

[12].  גירסת הב"ח: הים.