בין עיון למעשה

 

בבא בתרא דף עג:

ואמר רבה בר בר חנה:

זימנא חדא הוה אזלינן בספינתא,

וסגאי ספינתא בין שיצא לשיצא דכוארא[1] תלתא יומי ותלתא לילוותא,

איהו בזקיפא[2]

ואנן בשיפולא.

וכי תימא,

לא מסגיא ספינתא טובא,

כי אתא רב דימי[3] אמר:

 

כמיחם קומקומא דמיא

מסגיא שתין פרסי,

ושאדי פרשא גירא

וקדמה ליה.

ואמר רב אשי[4]:

ההוא גילדנא דימא הואי,

דאית ליה תרי שייצי.

תרגום

ואמר רבה בר בר חנה:

פעם אחת הלכנו בספינה,

ושטה הספינה בין סנפיר לסנפיר [של הדג]

שלושה ימים ושלושה לילות,

הדג היה שט כנגד הרוח,

ואנחנו [בספינה] עם כיוון הרוח.

ואם תאמר, [שהדג לא היה כ"כ גדול]

והספינה שטה לאט  [במשך אותם שלושה ימים],

כאשר בא רב דימי [מא"י לבבל] אמר [נתן שני סימנים למהירותה של הספינה]:

[א] במשך הזמן של חימום קומקום מים,

הספינה התקדמה שישים פרסאות,

[ב] כאשר אדם יורה חץ [במקביל לשיוט הספינה], הספינה השיגה אותו [את החץ].

ואמר רב אשי:

אותו הדג הוא מהקטנים שבדגי הים,

 שיש לו שני סנפירים

[שאר הדגים שבים יש להם רק סנפיר אחד].

רשב"ם

שיצא  - סנפיר.

בין שיצא לשיצא[5]  - סנפירין בגב הדג אחת לצד הראש ואחת לצד הזנב.

איהו בזקיפא  - שהיה הולך כנגד הרוח ואנן אזלינן בשיפולא כמו שהרוח הולך דמים של ים אינן נובעין אלא ע"י רוח הולכין בהן.

כמיחם קומקומא דמיא  - כשיעור שמחממים קומקומום של מים חמין.

ושדי פרשא גירא  - כשהיה שום אדם יורה בחץ ובקשת על שפת הים לארץ הוה חזינן דקדמה לה ספינתא לגירא.

גילדנא  - שם דג קטן הוא כלומר דג זה הוי מדגים קטנים שבים[6].

תרי שיצי  - אבל שאר דגים שבים אין להם אלא סנפיר אחת באמצע הגב.

 

להמשך העיון בסיפור השמיני[1].    הגהות וציונים: דכוורא.

[2].    גירסאות שונות ותקוני נוסח לסיפור זה, עיין: דקדוקי סופרים, אותיות ח-י, ובהערות.

[3].    אמורא בבלי, כנראה בדור השלישי, שהביא מאמרים רבים מחכמי א"י לבבל.

[4].    אמורא בבלי בדור השישי, ראש ישיבת סורא ומעורכי התלמוד הבבלי.

[5].    גירסת הב"ח: שני; חכמת שלמה: שתי.

[6].    וראה בספר הערוך פירוש נוסף.