תואמצעה םוי

.ס"נתמב תוילילח תרומזתב ןגנמ ינא .תואמצעה םוי תביסמ ,ס"נתמב הביסמ ברעה :השאס

.עיגמ ינא ,עיפומ השאס םא לבא ,תוביסמ בהוא ךכ לכ אל ינא :לאנתנ

.םירישו תויפוקש ויהיש ורמא ;ס"נתמל ךלא ינא םג :הנירמ

.האב ינא םג ...ןגני השאסו :רמת

תואמצעה םוי הנושאר םעפ .תיבב תואמצעה םויל הדועס םיניכמ ילש םירוהה :םושרג
.תיבב ראשנ ינא ;לארשיב


םילמגו תולוח

וארנ ךסמה לע .תויפוקש תנרקהב האצרהה תא ליחתה אוה .הצרמה עיפוה תרומזתה רחאל
הברה ?םיאור םתא המ :לאשו להקה לא הנפ הצרמה .םילמג לש הרייש םהילעו תולוח
:להקב םישוחינ
...הידועס ... קריע ... בגנה ...יניס רבדמ
.הנש 100 ינפל ביבא-לת יהוז - הצרמה רמא - !אל -
!תויהל לוכי אל :העתפה לש תולוק ועמשנ
:ךישמה הצרמהו
התייה אל .ץראב םיבר תומוקמ ויה ךכו !דחא תיב אל .הנש 100 ינפל ביבא-לת התארנ ךכ
,תפצב ,שדוקה ירע 4-ב ורג םידוהי טעמ .םיבשומ אלו םירפכ אל ,לאימרכ אלו ,הינתנ
םה דימת דימת ךא .לארשי ץראמ םיקוחר ויה םידוהיה בור .ןורבחבו םילשוריב ,הירבטב
רשא ץראה ,בקעילו קחציל ,םהרבאל 'ה ןתנש ץראה איה תמאב םהלש איהש ץראה יכ ,ורכז
.םילשוריו ןויצ ץרא ,לארשי םע יח הב
םויה ביבא לתו ,םעפ ביבא לת


תידוהי תובשיתה


םינושארה הימיב יבצ תריט
.הקזח המוח םביבסו ,םילהואו םינטק םיתב :השדח הנומת ךסמה לע

?שדחה ירבעה בושיה ביבס תומוח עודמ ?תומוח עודמ .הנש 50 ינפל "יבצ תריט" יהוז :הצרמה
םיעגופ םה .םידוהי לש םיבושיי ויהיש םיצור םניא םיברעה :זירכמ אוה ,עדוי השאס
.םישדחה םיבושייב

!הרטשמל ,ל"הצל וארקיש :הצרמה

.להקב םר קוחצ
!תוניצרב לאוש ינא ?םיקחוצ םתא עודמ :הצרמה

.הנידמ ונל התייה אל ,ל"הצ היה אל דוע זא :רמת

.םידוהיל ורזע אל םה .ץראב הפ ויה םילגנאה ,לארשי תנידמ התיה אל ,תקדוצ תא :הצרמה

לארשי ץראל הילע

לוכי ידוהי לכ אל ךא ,ץראב הפ םיצע ועטנו םיתב דוע ומיקהו ,םיבר םידוהי ולע םינש ןתואב
?עיגהל ולכי אל עודמ ,אל עודמ :הלאש .עיגהל היה

םידוהיה .דואמ םיבר םידוהי שי היינאה לע .היינא הנה !תאזה הנומתב ולכתסה :הצרמה
תוינא ויה .ץראל עיגהל היינאל ונתיי אל םילגנאה םירטושה ךא ,לארשי ץראל אובל םיצור
תא וריזחהו ,ורזחש תוינא ויהו .ןתוא ואר אל םילגנאהו ,הלילב ואב ןה .עיגהל וחילצהש
.הלוגל םידוהיה םיעסונה

םילוע תיינא לע םירמוש םיילגנא םילייח1948 תנשב ץראל םילועל םינפ תלבק

:טלש שי למנב .םישדח םילוע הברה הברה .הפיח למנ :ךסמה לע התארנ השדח הנומת
".לארשיל ,התיבה םיאבה םיכורב"

.הצרמה לאש - ?וישכע הרק המ -

.לארשי תנידמ המק -

,ץראה תא םילגנאה ובזע ,1948 יאמב 15-ב יללכה חולה יפלו ,ח"שת רייאב 'ה-ב ,ןוכנ :הצרמה
:ידוהי לכ לש תיבה איה לארשי תנידמ .לארשי תנידמ המקו

החותפ היהת לארשי תנידמ
תידוהי היילעל
.תויולג ץוביקלו

?תונולמב ?הטילק יזכרמב הנש 40 ינפל ץראל ועיגהש םישדחה םילועה ורג ןכיה :הלאש הנירמ

תנשב קריעמ ץראל יתילע ינא .טיילו'ג ימש .רפסא ינא :הרמאו ,להקה ךותמ השיא המק ןאכ
ונרג .תוריד ויה אלו ,הטילק זכרמ היה אל .םינש 3 תב קר ,הריעצ התייה לארשי תנידמ .1951
םוקמ ,רצק ןמז וב םיראשנש םוקמ ,"הרבעמ" הזל וארק .םילהוא לש הנחמ ,לודג הנחמב
.רתוי בוט םוקמל ונממ םירבועש

?הרבעמב תרג ןמז המכו :הנירמ

ונחנא םויה 'ה ךורב ךא !םינש 3 םש יתייח ינא ..םיישדוח ,שדוח הרבעמב ויהת ורמא :טיילו'ג
.םירדוסמ

50-ה תונשב םילוע הנחמ - "הרבעמ"

תואמ .סוטמ רחא סוטמ .דולב הפועתה הדש .1990 תנש :ךסמה לע תושדח תונומת בושו
.םישדח םילוע


םולחה םשגתה

:םיללפתמ ונא םויו םוי לכב :הצרמה

,ץראה תופנכ עבראמ דחי ונצבקו
.הנירב ךריע ןויצל ונאיבהו

הנטק הנידמל השק .םיישק םג שי ךא ,אלפנ םולחה !םשגתמ אלפנ םולח :רבדה אב הנהו
,רוכזל בושח .הרז הפשב הב םירבדמש ,הרז ץראב הלועל השקו ,הלוע לכל הדובעו הריד קפסל
ךרביש 'הל םיללפתמ ונחנאו ,תיבב השק םימעפל .ונלוכ לש תיבה ,ונלש תיבה ,ץראב ,הפ יכ
,החמשבו הנירב ונילא ולעיש ,ץראה תופנכ עבראמ םיבשה םינבה תאו ,לארשי תנידמ תא
ץראב םולש תתנו" קוספה םייקתיו ,םחו בוט תיב ,תובאה ץראב ,לארשי ץראב ,הפ ואצמיו
."היבשויל םלוע תחמשו