הכלהב תולאש

"םייח רוקמ ךורע ןחלוש רוצק" רפסה יפל
יולה דוד םייח יברל

יול קחציו גרבנזיא הדוהי :תאמ

לכשה תיירפס

ט"נשת ,תישילש הרודהמ

הליפת
תוכרב ,רוביצב הליפת ,תסנכ תיב ,ןיליפת ,תיציצ ,הליפתל תונכה ,םיידי תליטנ
תאירק ,ע"ש רחאש הליפתה ,הרשע הנומש ,עמש תאירק ,ארמזד יקוספ ,רחשה
בירעמו החנמ ,הרותה

תוכרבו הדועס
,הנורחא הכרב ,הנושאר הכרב ,ןוזמה תכרב ,הדועס ,איצומה ,םיידי תליטנ
תונוש תוכרב

תבש
תיברע ,הרותה תאירק ,תוליפת ,תודועסו שודיק ,תורנ תקלדה ,תבש דוביכ
הצקומ ,תוכאלמ ,תויושר ,הלדבהו

םינמזו םיגח
תרשע ,הנשה שאר ,הבושת ,לולא ,דעומה לוח ,בוט םוי ,הנבל שודיק ,שדוח שאר
תריפס ,חספ ,םירופ ,תוישרפ עברא ,הכונח ,תוכוס ,םירופיכ םוי ,הבושת ימי
תועובש ,רמועה

הזוזמו הקדצ ,דוביכ
הזוזמ ,הקדצ ,םאו בא דוביכ

רוהט ןחלוש
ץראב תויולתה תווצמ ,בלחב רשב ,םירוסא םילכאמ

ורבחל םדא ןיב
תוליכר ,הבנג ,ןודקיפ ,האיצמ ,האנוא ,םינכש ,תיבירו האוולה ,הרות ןיד