הבאושה תיב תחמש :ישימח קרפ


'ג-'א תוינשמ ,'ה קרפ
הבאושה תיב תחמשב רואהו לילחה

הנכה תדובע

לע הנעו ,ד"י-ב"י -ו 'ו-'א םיקוספ ,'ה קרפ 'ב םימיה ירבד רפסב ןייע .1
:תולאשה

?קרפה אשונ והמ .א
?('ג קוספב) קרפב רפוסמה עוראה םייקתה יתמ .ב
?ונגינ רמז ילכ וליאב .ג

?םיללפתמ םתא ובש תסנכה תיבב "םישנה תרזע" תמקוממ ןכיה .2

עייתסה המב הלגו ,ו"ט-א"י םיקוספ ,'ג קרפ 'ב םיכלמ רפסב ןייע .3
.אבנתהל ידכ איבנה עשילא

15 -ל ףתושמה רבדה והמ בותכו ,ד"לק-כ"ק םיקרפ םילהת רפסב ןייע .4
.הלאה םיקרפה

'ג-'א תוינשמ

.השישו השימח ,לילחה .א
"הבאושה תיב" לש לילחה והז
.בוט םוי תא אלו תבשה תא אל החוד הניאש

.וימימ החמש האר אל ,"הבאושה תיב" תחמש האר אלש ימ לכ :ורמא

,םישנה תרזעל ודרי גח לש ןושארה בוט םוי יאצומב .ב
.לודג ןוקית םש ןינקתמו

,ןהישארב בהז לש םילפס עבראו ,םש ויה בהז לש תורונמ
.דחאו דחא לכל תומלוס עבראו
,הנוהכ יחרפמ םידלי העבראו
,גול םירשעו האמ לש ןמש לש םידכ םהידיבו
.לפסו לפס לכל ןיליטמ ןהש

,ןהיניימהמו םינהוכ יסנכמ יאלבמ .ג
,ןיעיקפמ ויה ןהמ
.ןיקילדמ ויה ןהבו
םילשוריב רצח התיה אלו
."הבאושה תיב" רואמ הריאמ הניאש

רואיב

עמשנ ולוק יכ ,ומש לע וארקנ םלוכ) החמשה לש רמזה ילכ לכו :לילחה
.(רתוי
ימי השימח ךשמב רמזה ילכב םינגנמ תומיוסמ םינשב :השישו השימח
.םימי השיש - תורחא םינשבו ,"דעומה לוח"
ךוסינ" תוצמ רובע םימה תביאשל הרושקה החמש :הבאושה תיב
."םימה
."לארשי תרזע"מ ודרי םייוולו םינהוכ :ודרי
.םישנל םג םוקמ דעוי ובש ,"הרזע"ה לש יחרזמה קלחל :םישנ תרזעל
.ןושארה בוט םוי ברעב ,םעה :םינקתמו
"םישנה תרזע"ב :םש
.בושח ןוקית :לודג ןוקית
.בהזמ תויושע תורונמ :בהז לש תורונמו
.םילפס 4 הרונמ לכ שארב :ןהישארב ...העבראו
.לפס לכל םלוס :תומלוס העבראו
.םינהוכה יריעצ :הנוהכ יחרפ
דחא לכל ,ודכב גול 30 אשנ ןהוכ לכ ;רטיל 60 -כ :גול םירשעו האמ
.הרונמ לכבש םילפסה תעבראמ
.םינהוכה לש םייולבה םהיסנכממ :םינהוכ יסנכמ יאלבמ
.םינשיה (םהיתורוגח=) םהיטנבאמו :ןהיניימהמו
.תורונמל תוליתפה תא םיניכמ ויה :ןיעיקפמ ויה

'ח הנשמ ,'ג קרפ דימת ,הנשמ

םילשורימ קחרמהו) לילחה לוק ןיעמוש ויה וחירימ
(מ"ק 40 -כ ,תואסרפ רשע וחירי דע
(ב ,טל אמוי)

:הנשמבש קומינה תרזעב "השיש" יתמו "השימח" יתמ הלג .1
".בוט םוי תא אלו ... החוד הניאש"

.תוקירה תוצבשמב "x" וא "v" ןויצב ךתרבחמב האבה הלבטה תא םלשה .2

כ"הס
תרצע ינימש
ישיש
ישימח
יעיבר
ישילש
ינש
ןושאר
בוט םוי
ןושאר
תבשב לח
םימי 6

בוט םוי
לוח םוי
לוח םוי
לוח םוי
לוח םוי
לוח םוי
לוח םוי
x _ _ _ v _ _
כ"הס
תרצע ינימש
ינש
ןושאר
תבש
ישיש
ישימח
יעיבר
בוט םוי
לח ןושאר
לשמל ,לוחב
ישילש םויב
_ בוט םוי
לוח םוי
לוח םוי
שדוק
לוח םוי
לוח םוי
לוח םוי
_ _ v _ _ _ v

אוה םא - המכו ,יעיבר םויב לח ןושאר בוט םוי רשאכ ונגינ םימי המכ .3
.קמנ ?ישיש םויב לח


?הבאושה תיב תחמש תארקנ המל

'א הכלה ,ישימח קרפ הכוס ,ימלשורי
:יול ןב עשוהי יבר רמא
לע ,שדוקה חור םיבאוש םשמש ?"הבאושה תיב" המש ארקנ המל
."העושיה ינייעממ ןוששב םימ םתבאשו" םש
תיב תחמשל סנכנו ,היה "םילגר ילוע"מ (איבנה) יתימא ןב הנוי ...
הרוש שדוקה חור ןיאש ךדמלל .שדוקה חור וילע התרשו ,הבאושה
.חמש בל לע אלא


'ג הכלה ,'ד קרפ הכוס ,אתפסות
:איננח ןב עשוהי יבר רמא
.הניש םיאור ונייה אל הבאושה תיב תחמש ימי לכ
;תסנכה תיבל- םשמ ;רחש לש "דימת"ל ונא םימיכשמ
;ןיפסומה תליפתל - םשמ ;שרדמה תיבל - םשמ
;החנמה תליפתל - םשמו ;הייתשו הליכאל - םשמ
;םייברעה ןיב לש "דימת"ל - םשמ
.(הלילה לכ הכשמנ וזו) הבאושה תיב תחמשל - םשמ

?עודמו ,הלעמלש רוקמב תרכזנ הניא הליפת וזיא :בותכו רוקח .4

שדקמב םישנ תרזע

'ה הנשמ ,ינש קרפ "תודימ" ,הנשמ
67.5 = תומא) שמחו םישולשו האמ ךרוא התייה "םישנה תרזע"
.שמחו םישולשו האמ בחור לע (רטמ
,הנושארב (םיקלח ויה הרזעה ילתוכ=) התייה הקלחו...
(ידכ תוחול וחינה םהילעו ,םילתכב םיזיז ועבק=) הרצוצכ הופיקהו
תיב תחמש תא) הלעמלמ תואור (...ו םהילע ודמעי) םישנהש
והי אלש ידכ ,ןטמלמ (החמשה תא םיאור) םישנאהו ,(הבאושה
.ןיברועמ
,"לארשי תרזע"ל הכותמ תולוע (תוגרדמ=) תולעמ הרשע שמחו
"םילהת"בש ("תולעמה ריש" יקרפ) תולעמ הרשע שמח דגנכ
תיב תחמשב) רישב םירמוא םייוולה םהילעש ,(ל"ק-כ"ק םיקרפ)
.(הבאושה


'ב דומע ,ב"נ ףד הכוס ,ארמג
.המא םישימח הרונמ לכ לש ההבוג :אנת

'ו-'ה תוכלה ,'ח קרפ שדקמ ילכ תוכלה ,ם"במר
,(וכלכלתהש=) ןיאוצ ושענש הנוהכ ידגבמ דגב לכ .ה
.תוליתפל ןחינמ אלא ,ןתוא ןיסבכמ ןיאו ,ןתוא ןינבלמ ןיא _

,םהיטנבאו ולבש ...םינהוכ יסנכמ .ו
.הבאושה תיב תחמשב שדקמב םהב ןיקילדמו ,תוליתפ םהמ םישוע ויה _

'א דומע ,ג"נו 'ב דומע ,ב"נ ףד הכוס ,ארמג
.הבאושה תיב רואל םיטיח תררוב התייה השיא :אנת

האבה הנשמל רבעמ "הכוס תכסמ" ןכותל הרזח