דימת :הנשמ יקרפ


םייולה תרישל - לבנ
שדקמב םייולה תריש רובע השענ
שדקמה ןוכמ