דימת :הנשמ יקרפ


ןייה ךוסינל ילכ
חבזמה יבג לע ותברקהו ןייה תאבהל שמיש ילכה
שדקמה ןוכמ