דימת: הנשמ יקרפ

םרואיבו הנשמה יקרפ

'ב הנשמ ,'א קרפ

שדקמה תיב םישרת

קרפל הנכה תודובע

,חבזמה תא םורתל הצור אוהש ימ .1
השעיש ןהוכה והימ עבקתש הלרגהב קלח לוטיל הצרש םוי ותוא לש בא תיב ינהוכמ ןהוכ לכ
"ןשדה תמורת" תדובע תא

,לבוטו םיכשמ
ומצע רהטלו רחשה תולע ינפל םוק םיכשהל וילע היה

.הנוממה אובי אלש דע
ינפל רקוב לכב םילחג טעמ םידירומ = ןשדה תמורת .עיגמ היה הלרגהה לע הנוממהש ינפל
.סנכנה םויה תונברק ליבשב הרודמ םיכרועש

?אב הנוממה העש וזיאב יכו .2
?תאזה העשה ינפל םוק םיכשי הלרגהב קלח לוטיל הצורהש ידכ ,אב הנוממה היה העש וזיאב

.וירחאלמ וא וינפלמ ,ול ךומס וא רבגה תאירקמב אב אוהש םימעפ :תווש םיתעה לכ אל
הזה ןמזה ינפל טעמ וא ,לוגנרתה תאירק םע אב הנוממה היה םימעפל .העובק העש התייה אל
הלרגהב קלח לוטיל הצורה היה ,העובק העש התייה אלש ןוויכו .הזה ןמזה ירחא טעמ וא
.םוק םיכשהל בייח

.ול וחתפ םהו ,םהילע קפודו אב הנוממה .3
רעש לע שיקמ ,(הזה ןמזל ךומס וא לוגנרתה תאירק םע) עיגמ היה הלרגהה לע הנוממה
.רעשה תא ול םיחתופ ויה םינהוכהו ,םינהוכה ואצמנ ובש דקומה-תיב

.וסיפה .סיפיו אובי לבטש ימ :ןהל רמא
הלרגהב ףתתשהל יאשר ,יאוב ינפל הווקמב לבטש ימ :םינהוכל הלרגהה לע הנוממה רמא
.ןשדה תמורת תדובעב הכזי ימ עבקתש

.הכזש ימ הכז
."ןשדה תמורת" תדובעב הכז ימ עבקנ הלרגהה ידי לעו .הלרגהה תא ושע :סיפ וליטה

קרפל הרזח תדובע

'ג הנשמ ,'א קרפ

קרפל הנכה תודובע

יתשו ,וירחא וסנכנו ,הרזעל דקומה-תיבמ סנכנו ,שפשפה תא חתפו חתפמה תא לטנ .1
.םדיב רוא לש תוקובא
רעש ךותב היהש ןטקה חתפה תא חתפו בא-תיב ינקז לש םתושרב אצמנש חתפמ הנוממה חקל
יתש וקיזחה םהידיבו ,וירחא וסנכנ םינהוכהו ,הרזעל הז חתפמ סנכנ הנוממה .דקומה-תיב
.הרזעה תאו םכרד תא ריאהל ידכ תוקלוד תוקובא

ךרד ארדסכאב םיכלוה ולאו ,חרזמה ךרד ארדסכאב םיכלוה ולא :תותיכ יתשל וקלחנו .2
.ברעמה
םינוויכ ינשמ ,הלוכ הרזעה תא ופיקהו ,הרזעל םתסינכ רחאל תוצובק יתשל וקלחנ םינהוכה
תוצובקה יתש .ברעמה ךרד הפיקה תרחא הצובקו ,חרזמה ךרד הפיקה תחא הצובק .םיידגנ
.הרזעל ביבסמ התייהש (הרוקמ םידומע ןיינב) ארדסכאב וכלה

.םיתיבח ישוע תיב םוקמל ןיעיגמש דע ,ןיכלוהו ןיקדוב ויה
וקדבו וכלה תוצובקה יתש .םמוקמב םיאצמנ תרשה ילכ םא ,וקדבו וקרס ולא תוצובק יתש
ויה םשש) הרזעה לש החרזמב התייהש ,"ןיתיבח ישוע תכשל" ארקנש םוקמל ועיגהש דע
התיצחמ תאו רקובב התיצחמ תא םוי ידמ איבמ היהש ,לודגה ןהוכה לש ןיתיבח תחנמ ןישוע
.(ברעב

!םולש לוכה ,םולש :ורמא ,ולאו ולא ועיגה
םילכה לכ רמולכ ,"םולש" היינשל תחא הרמא ,ןיתיבח ישוע תכשלב תוצובקה יתש ושגפנשכ
.םולשב םמוקמ לע םיאצמנ

.םיתיבח תושעל םיתיבח ישוע ודימעה
.ןיתיבחה תנכה ךרוצל םימ וממיח םהו ,ןיתיבח תחנמ תנכהב וקסעיש םישנא ינש םש ודימעה


קרפל הרזח תדובע

'ד הנשמ ,'א קרפ


קרפל הנכה תודובע


שדקמה תיב םישרת

עגית אמש ,רהזה (1) :ול םירמוא םהו .חבזמה תא םורתי אוה ,חבזמה תא םורתל הכזש ימ
.רויכה ןמ ךילגרו ךידי שדקתש דע ילכב
תמורת תמרה תווצמ תא םייקל ךלוה היה ,חבזמה לעמ ןשדה תא םורתל ידכ לרוגב הלעש ימ
עגית אלש ,רהזה :ול םירמואו ותוא םיריהזמ ויה םינהוכה וירבח ראשו חבזמה לעמ ןשדה
.רויכה ןמ םיילגרהו םיידיה שודיק ינפל ןשדה תמורת תדובעל תדעוימה התחמב

.שבכ לש וברעמב ,חבזמל שבכה ןיב ,עוצקמב הנותנ התחמה ירהו (2)
ימורדה דצה ןיבל שבכה לש יברעמה דצה ןיבש תיווז ןרקב אצמנ התחמהש ,ול ורמא ןכ ומכ
ול ורמא םינהכה וירבחש ,אופא אצמנ .חבזמה לש םורד דצב היה שבכה ירהש ,חבזמה לש
.העדוהו הרהזא

ומע סנכנ םדא ןיא
חבזמל םלואה ןיבש םוקמל סנכיהל תושר םדא ףאל ןיא יכ ,"ןשדה םרות"ל תוולתהל רוסא
.דבלב הדובעה תעשב אלא

.הכרעמה רואל ךלהמ אלא ,ודיב רנ אלו
םיצעה רואל ךלוה אוה אלא ,ךרדה תא ול ריאהל ידכ ודיב רנ קיזחהל לוכי "ןשדה םרות" ןיא
.חבזמה יבג לעש םירעובה

.ותוא ןיאור ויה אל
.ותוארל ולכי אל ,ברעמ דצב היה אוהו ,חבזמה לש חרזמ דצב ויה םינהוכה וירבחש ינפמ

עיגה :םירמוא ןהו .רויכל ינכומ ןיטק ןיב השעש ץעה לוק ןיעמושש דע ,ולוק תא ןיעמוש אלו
.תע
ץע היושעה תלגלגה לוק תא ועמשש דע תוכירדב ופיצו ,וידעצ תא ועמש אל םה ןכ ומכ
ידכ םשל ברעב רויכה תא וסינכה ןכש ,םימה רוב ךותמ רויכה תא הלעמ היה התרזעבש
תא ןיכהל ןמזה עיגהו ,רויכל ונרבח עיגה :םמצעל םירמוא ויה זאו .הנילב ולספיי אל וימימש
לע לקהל ידכ תואצמה המכ איצמהש לודג ןהוכ לש ומש אוה "ןיטק-ןב" .הדובעל ונמצע
םינהוכ 12 ולכויש ידכ םיזרב 12 רויכב ןיקתה (1) :ויתואצמה הלאו .שדקמב םינהוכה תדובע
האצמההו (2) .(דבלב םיזרב 2 ויה זא דע) תחא הנועבו תעב םיילגרו םיידי שודיק תושעל
.ותאלעה לעו רובל רויכה תדרוה לע לקהל תלגלג ,"רויכל ינכומ" התייה היינשה

,ףסכה תחתמ לטנ ,רויכה ןמ וילגרו וידי שדיק
תא חקל ןכמ רחאל קרו .םיילגרו םיידי שודיק ןהוכה השע ,רובה ןמ רויכה תא הלעהש רחאל
תמורת תדובע תא עצבל ידכ ,םינהוכה ויחא ידי לע הווטצהו רהזוהש יפכ ,המוקממ התחמה
.ןשדה

.דריו ,תוימינפה תולכואמה ןמ התח .ךליהו ךליה םילחגה תא הניפו ,חבזמה שארל הלעו
ךותב בטיה ולכאנש םילחג התחמב לטנ ,םידדצל םילחגה תא הניפו ,חבזמה שארל הלע התע
?הלאה םילחגב ןכמ רחאל השע המ .דריו ,שאה

.תומא רשעכ שבכ לש וחרזמל ךלה ,ןופצל וינפ ךפה ,הפצרל עיגה
לש חרזמ דצל ךלהו הרזעה ןופצל וינפ תא הנפה ,הרזעה תפצר לע ךרדו חבזמה ןמ דריש רחאל
.שבכה תליחתמ תומא רשעכ דע ,שבכה

ףועה תוארמ ןינתונש םוקמ ,םיחפט השולש שבכה ןמ קוחר הפצרה יבג לע םילחגה תא רבצ
.הרונמהו ימינפה חבזמ ןושידו
ויהש קפזה תא םג םימש ויה ,ןוציחה חבזמה ןמ דירוהש םילחגה תא םש היה ובש ,הז םוקמב
תאו תופרשנה תוליתפה רפא תא ,ימינפה חבזמה (רפא) ןשד תא ןכו ,ףועה תלועמ םיאיצומ
תמורת תארקנהו שדקמב םוי לכב תישענה הנושארה הדובעה המייתסנ הזב .הרונמה ןשד
.ןשדה

םוכיסו הרזח תדובע

'א קרפל םוכיס תודובע


הלוע חבזמ רויצ

ךשמה