דימת: הנשמ יקרפ

'א הנשמ ,'ד קרפ
קרפל הנכה תודובע


.ותוא ןידקעמ אלא ,הלטה תא ןיתפוכ ויה אל
תא טוחשל טחושל רשפאל ידכ .חבזמה לע ומד תקיזבו דימתה ןברק תטיחשב תקסוע ונתנשמ
ןיתפוכ ןיא :ורשקל הנוכנה ךרדה יהמ תדמלמ הנשמה .ותוא רושקל ךרוצ היה ,ןידכ הלטה
תאו דחי תוימדקה םיילגרה יתש תא וא דחי וילגר תעברא תא רושקל ןיא רמולכ ,הלטה תא
הדובעל תונברק ובירקהשכ תושעל םייוגה וגהנ ךכש ינפמ תאז .דחי תוירוחאה םיילגרה ילש
םושמ הזב שיו ,הריכמל םיאלט םירשוק ויה ךכש ןוויכ ,תדבוכמ ךרד וז ןיאש ינפמ וא ,הרז
תא וניבא םהרבא דקעש הדקעה ומכ התייה הרישקה .ותוא םידקוע ויה ןכלו .םישדוקה יוזיב
.וזל וז תירוחא לגרו תימדק לגר ורשק הלטה לצא .לגרו די ,לגרו די ונייהד ,ונב קחצי

.וב םיזחוא ,םירביאב וכזש ימ
.הטיחשה תעשב הלטב םיזחוא ויה ,חבזמל ןברקה ירביא תא תולעהל סיפב וכזש םינהוכה

.ברעמל וינפו ,םורדל ושאר :ותדקע התייה ךכו
,חבזמה יפלכ םורד דצל ןווכמ היה הלטה לש ושאר :דימתה ןברק לש ותטיחש ךרד התייה ךכו
ויה הלטה ירוחאו ,הטיחשה תעב לכיהה דגנכ םינווכמ ויהיש ידכ ברעמ דצל םינווכמ ויה וינפו
.חבזמל ךומס הז היהי אל םיללג ליטי םאש ידכ ,חבזמה לש ידגנה ןוויכל ,ןופצ דצל םינפומ

.ברעמל וינפו ,חבזמב דמוע טחושה
הז קלח ןיבהל ידכ .חבזמל וירוחאו ,לכיהה ןוויכל ,ברעמל וינפ ,חרזמב דמוע היה טחושה
:הרצק המדקה םידקנ הנשמב
לש ינופצה ודצב ,שדקמה תפצרב תועובק ויהש תועבט עבראו םירשע ןיקתה לודג ןהוכ ןנחוי
העבראו םירשעל תועבט עבראו םירשע ,ןופצב םתטיחש םישדוק ישדוקש ןוויכ ,חבזמה
,הטיחשה תעשב המהבה ראווצ תא וסינכה הלא תועבטב .רמשמ לכל תעבט ,הנוהכ תורמשמ
אלא ,הל תדחוימה תעבטב תטחוש תרמשמ התייה אל דימתה תא לבא .טחושה לע לקהל ידכ
תעבטב םייברעה-ןיב לש דימתו ,תיברעמ תינופצ ןרק לש היינש תעבטב טחשנ רחש לש דימת
.תורמשמה לכ ושע ךכו ,תיחרזמ תינופצ ןרק לש היינש

:הז רדסב תורדוסמ ויה תועבטה

השיש .חבזמ לש ונופצל ויה תועבטו" :'ה הנשמ ,'ג קרפ תודימ תכסמב ,הנשמב ונינש ךכו
".םישדוקה תא םיטחוש ןהילעש ,שש שש לש עברא ,םירמוא שיו .עברא עברא לש םירדס
ןברק אלא ,רמשמה לש תעבטה לע םיטחשנ ויה אל דימתה תונברקש ,רמול האב ונתנשמ
ארמגב שרפמה יפלו .היינשה תעבטב ,תיברעמה תינופצה תיווזב טחשנ היה רחש לש דימת
תיווזב טחשנ היה םייברעה ןיב לש דימתו .ינשה רדסה לש הנושארה תעבטל איה הנווכה
םיקוספמ דמלנ הז רבדש ,תרמוא ארמגה .היינשה תעבטה לע ,חבזמה לש תינופצה-תיחרזמה
,דימתה ןברק תא טחוש היה הטיחשב הכזש ןהכה ...םש ןייע

,הנופצ החרזמ ןתונו ,תינופצ תיחרזמ ןרקל ול אב .לבקמה לביקו ,טחושה טחש
,ילכב םדה תא לביקש רחאל .ותקירז ךרוצל ילכב םדה תא לביק םדה תקירזב הכזש ןהוכהו
- תיחרזמה ןרקב תחא הנתמ םדה ןמ קרזו חבזמה לש תינופצה-תיחרזמה ןרקל ןהוכה אב
.חבזמה לש ןופצ דצבו חרזמ דצב טשפתמ היה םדהש אצמנ .חבזמה לש תינופצה

.המורד הברעמ ןתונו ,תימורד תיברעמ
ןרקב תחא הנתמ םדה ןמ קרזו ,חבזמה לש תימורדה-תיברעמה ןרקל ןהוכה אב ךכ רחא
.חבזמה לש םורד דצבו ברעמ דצב טשפתמ היה םדהש אצמנ .חבזמה לש תימורדה-תיברעמה

.ימורד דוסי לע ךפוש היה םדה ירייש
דוסיה לע ילכב ראשנש םדה תרתי תא ךפוש היה ,חבזמה תונרק לע םדה תא קרזש רחאל
.חבזמה שבכל ךומסה ,ימורדה

םוכיסו הרזח תדובע

ךשמה