הכלהב תודימל האוושה תלבט

לקנרפ יתבש ברה תאצוה ע"שק


.האנ םייח 'ר יקספו שיא ןוזחה יקספ יפל הכלהב תודימל האוושה תלבט :ריצקת

.שיא ןוזח ;האנ םייח 'ר ;ןיד ;הכלה ;תווצמה ירועיש :חתפמ תולימ


האנ ח"אר
שיא ןוזח
 
מ"ס 2
מ"ס 2.4
לדוגא
מ"ס 8
מ"ס 9.6
חפט
מ"ס 47 - 48 - 49
מ"ס 57.6
המא
רטמ 940 - 960
רטמ 1152
לימ
רטמ 3760 - 3840
רטמ 4608
הסרפ
.ק"מס 28.8 יוארו .ק"מס 25.6
.19.3 יוארו ,17.3 ןנברדב
.(קפס ז"ה ק"מס 14.4 רועישמ)
ארמוחלו .ק"מס 33
רועישמ) .ק"מס 50
.(קפס ז"ה ונלש תיזכ
תיזכ
.התפילק םע) ק"מס 57.6
.(53.8 הפילק ילבו
ארמוחלו .ק"מס 100
.ק"מס 50 - 45
הציבכ
ק"מס 86
ק"מס 150
תיעיבר
תוקד 4 - 9
פ"כהויב הלוח תליכאל
הווצמ תליכאל .תוקד 9
.תוקד 4 - 2
סרפ תליכא ידכ
.חמק ג"ק 2/3 -ו 1 :הכרבב
.ג"ק 1.250 יוארו ,ג"ק 1.650 :הכרב ילב
.חמק ג"ק 2 1/4 :הכרבב
.חמק ג"ק 1.200 :הכרב ילב
הלח תשרפה

ףסכ םרגמ (1/40) םיעבראה קלח יווש
הטורפ
(ב"מ תעדל) תוקד 18
(המא 2000=) לימ ךלהמ
תוקד 72
(לימ 4=) הסרפ ךלהמ
תוינש 12 - 11
המא בכ ךלהמ
תטישל שוחל שי ,םויב ותווצמש רבד לכל עגונב
"חרזמה ינפ ריאהשמ" אוה ןמזהש םירבוסה
(טפ 'יסו חנ 'יס הכלה רואב) .ש"הע רחא אוהש
רחשה תולע